15/1995. (IX. 21.) KHVM rendelet

egyes miniszteri rendeletek módosítása a gazdasági kamarai feladatok alapján

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A gépjárműfenntartó tevékenység személyi és dologi feltételeiről szóló - a 13/1993. (V. 12.) KHVM rendelettel módosított - 1/1990. (IX. 29.) KHVM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gépjárműfenntartó tevékenység szakmai személyi és dologi feltételeit az országos gazdasági kamarák [1994. évi XVI. törvény 6. § (1) bek] előzetes véleményének kikérése után kell meghatározni."

2. §

A nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló - a 13/1992. (III. 25.) KHVM és a 31/1995. (III. 24.) Korm. rendelettel módosított - 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet 1. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a jelenlegi szövege (1) bekezdésre módosul:

"(2) Az (1) bekezdésben meghatározott járművekre vonatkozó feltételeket a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes véleményének kikérése után kell meghatározni."

3. §

A nemzetközi közúti személyszállítás végzésének egyes feltételeiről szóló 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelet 1. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A nemzetközi közúti személyszállítás végzésének feltételeit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes véleményének kikérése után kell meghatározni."

4. §

A közúti járművezetők képzéséről, vizsgáztatásáról és szakképesítéséről szóló - a 11/1994. (III. 10.) KHVM rendelettel módosított - 20/1992. (VII. 21.) KHVM rendelet 27. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek, egyidejűleg a b)-j) pontok c)-k) pontokra változnak:

(a KFF vezetője a külön jogszabályok és e rendelet alapján)

"a) a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara, valamint a Magyar Kézműves Kamara előzetes véleményének kikérése után szabályozza a képzés általános tartalmi követelményeit;

b) jóváhagyja az egyes járműkategóriákhoz, illetőleg tantárgyakhoz előírt tansegédleteket, meghatározza az egyes tantárgyak hallgatása alóli mentesítések alapjául szolgáló képesítések körét;"

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Dr. Lotz Károly s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter