Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelet

a nemzetközi közúti személyszállítás végzésének egyes feltételeiről

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése alapján - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya a nemzetközi közúti személyszállításhoz használt magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott autóbuszra terjed ki.[2]

(2) A fegyveres erők, a fegyveres testületek és rendészeti szervek járművére a rendelet hatálya annyiban terjed ki, amennyiben a felügyeletet ellátó miniszter (országos hatáskörű szerv vezetője) - a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterrel egyetértésben - a rendeletben foglaltaktól eltérően nem rendelkezik.

(3)[3] A nemzetközi közúti személyszállítás végzésének feltételeit a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara előzetes véleményének kikérése után kell meghatározni.

2. §

(1)[4] Nemzetközi közúti személyszállítás a 20 főnél több személy szállítására alkalmas autóbusszal abban az esetben végezhető, ha az autóbuszt minősítő vizsgálat alkalmával a megyei (fővárosi) közlekedési felügyelet (a továbbiakban: területi felügyelet) nemzetközi közúti forgalomban való részvételre alkalmasnak minősítette.

(2) A minősítő vizsgálaton a külön jogszabályban* meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek megfelelő autóbusz abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha[5]

a) annak gyártása óta nyolc naptári évnél több nem telt el, vagy a gyártása ennél régebben történt, de az autóbusz közlekedésbiztonság szempontjából kiemelten fontos fődarabjainak megfelelő állapotát - az 1. számú mellékletben meghatározott tartalmú és formájú - műszaki megvizsgálás alapján kiállított tanúsítás igazolja;

aa)[6] annak első üzembe állítási idejétől (a külföldön vagy belföldön történt első forgalomba helyezés időpontja vagy ha ez nem ismert, akkor a gyártás naptári évének utolsó napja) függően az 1/A. számú mellékletben meghatározott üzemeltetési határnap nem múlt el,

b)[7] külön jogszabályban meghatározott menetíró készülékkel (tachográffal) felszerelték;[8]

c) a felépítménye hibátlan, karosszériája és utastere esztétikailag kifogástalan;

d) gumiabroncsainak teljes futófelületén a mintázat magassága 0,75 métert meg nem haladó átmérőjű gumiabroncs esetében a 3 millimétert, ennél nagyobb átmérőjű gumiabroncs esetében az 5 millimétert eléri, és a kormányzott kerekekre felszerelt gumiabroncs nem felújított;

e) olyan járműtípushoz tartozik, melyet fékezés szempontjából visszatartó fékkel (tartós lassító fékkel) hagytak jóvá, és visszatartó fékkel rendelkezik;

f) olyan járműtípushoz tartozik, melynek a passzív biztonsági tulajdonságát - a nemzetközi előírások szerint*** - jóváhagyták és[9]

g) a fékezést blokkolásgátló berendezés szabályozza.

h)[10] légszennyezés tekintetében az ENSZ-EGB 49.02/A, illetőleg 49.02/B számú előírásnak megfelel,[11]

i)[12] a 10 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó, 1988. január 1. napját követően gyártott autóbuszt sebességkorlátozó berendezéssel szerelték fel,

j)[13] az autóbusz típusa fékezés szempontjából a külön jogszabályban meghatározott jóváhagyási jellel rendelkezik.[14]

k)[15] az autóbuszhoz kiállított "Üzemeltetési és karbantartási napló"-t a korábbi minősítő vizsgálat óta végzett üzemeltetés során eseményszerűen vezették és abban az elvégzett karbantartási műveleteket rögzítették.

(3)[16] a) A (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tanúsítást - az autóbusztípus javítására felkészült - olyan gépjárműfenntartó szervezet állíthatja ki, amely erre a területi felügyelettől - az 1/C. számú mellékletben meghatározott feltételek alapján - felhatalmazást kapott (a továbbiakban: felhatalmazott autóbuszfenntartó). Azon autóbuszhoz, amelynek típusára nincs felhatalmazva autóbuszfenntartó a tanúsítást a Közlekedési Főfelügyelet által meghatározott eljárásban, a kijelölt területi felügyelet - szakértő bevonásával - elvégzett egyedi vizsgálat alapján adja ki.

b) A gépjárműfenntartó szervezet kérelmére kiadott felhatalmazásban meg kell jelölni:

1. a szervezet által tanúsítható autóbusztípusokat,

2. az 1/B. számú mellékletben meghatározott szerkezeti egységekre, illetőleg a megvizsgálás során elvégzendő műveletekre - az autóbusz típusjellemzői miatt előírt - további követelményeket,

3. a vizsgálati eredmények és a műszeres mérési adatok dokumentálására, valamint a nyilvántartás módjára vonatkozó előírásokat, és

4. a tanúsítás aláírására jogosult személyt.

c) A felhatalmazott autóbuszfenntartó az - általa az 1/B. számú mellékletben foglaltak szerint megvizsgált - autóbuszra abban az esetben ad ki tanúsítást, ha annak vizsgált fődarabjai és szerkezeti egységei a vizsgált jellemzőik, valamint az állapotuk tekintetében megfelelnek a külön jogszabályban foglalt követelményeknek.[17]

d) A felhatalmazott autóbuszfenntartó tevékenységét a területi felügyelet rendszeresen ellenőrzi. Ha az ellenőrzés során a területi felügyelet megállapítja, hogy a vizsgálat elvégzésekor a jogszabályban előírt feltételeket megsértették a felhatalmazást a feltételek teljesítéséig felfüggeszti, illetőleg indokolt esetben visszavonja.

e) A vizsgálatot csak olyan személy végezheti, aki a Közlekedési Főfelügyelet által a tanúsítási tevékenység végzésére felkészítő tanfolyamot elvégezte és eredményes vizsgát tett.

(4)[18] A minősítő vizsgálat során nem kell alkalmazni a 2. § (2) bekezdés h) és j) pontját az érvényes igazolólappal és eseményszerűen vezetett "Üzemeltetési és karbantartási napló"-val rendelkező autóbuszra.

3. §

(1)[19] A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített autóbuszra a területi felügyelet a következő időszakos vizsgálat időpontjáig, de legfeljebb az 1/A. számú mellékletben meghatározott üzemeltetési határnapig érvényes igazolólapot állít ki. Az igazolólap mintáját a 2. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az igazolólapot a közúti forgalomban a rendőrhatóság és a területi felügyelet ellenőrzi.

(3) Ha ellenőrzés alkalmával az autóbusz nem felel meg a 2. § (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a területi felügyelet az igazolólapot bevonja.

(4)[20] Az igazolólap helyett - az üzemben tartó kérelmére - a területi felügyelet a külön jogszabályban* meghatározott "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyítvány"-t ad ki.[21]

3/A. §[22]

(1) Az autóbusz kormányberendezésének, fékberendezésének, gumiabroncsainak, valamint a kötelezően előírt világító- és fényjelző berendezéseinek biztonsági ellenőrzését 15 000 km-enként, illetőleg az autóbusz típusára a gyártó által előírt szerviz periódusnak megfelelő időközönként gépjárműfenntartó szervezetnél kell elvégeztetni.

(2) Az ellenőrzés elvégzését az autóbusznak az 1/B. számú mellékletben meghatározott vizsgálata alapján kiállított és a területi közlekedési felügyelet által hitelesített "Üzemeltetési és karbantartási napló"-ba tett bejegyzéssel kell igazolni.

(3)[23] Az "Üzemeltetési és karbantartási napló"-ban eseményszerűen vezetni kell az autóbusz biztonsági berendezéseinek műszaki állapotát befolyásoló körülményeket, beavatkozásokat.

3/B. §[24]

Nemzetközi közúti személyszállítás a 20 főnél nem több személy szállítására alkalmas autóbusszal abban az esetben végezhető, ha azt a külön jogszabályban meghatározott menetíró készülékkel (tachográfial) felszerelték.[25]

4. §[26]

4/A. §[27]

A 20 főnél nem több személy szállítására alkalmas autóbuszra nem kell alkalmazni az R. 2. § - 3/A. § rendelkezéseit, továbbá az R. 4. §-ának (1) bekezdése c) pontjában, (2) bekezdése a) pontjában a pályaalkalmassági kategóriára és a nemzetközi autóbuszvezetői igazolványra vonatkozó, valamint a (2) bekezdés c) és d) pontjaiban meghatározott rendelkezéseket.

5. §

(1) A minősítő vizsgálatért a külön jogszabályban ***** meghatározott díjat kell fizetni.[28]

(2) A díjat a területi felügyelet költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

6. §

(1) Ez a rendelet 1992. szeptember 1-jén lép hatályba, azonban a rendelet

a) 2. §-a (1) bekezdését és 4. §-át 1993. január 1-jétől;

b) 2. §-a (2) bekezdésének e), f) és g) pontját

- nemzetközi forgalomban való részvételre még nem minősített autóbusz esetében 1995. január 1-jétől,

- nemzetközi forgalomban való részvételre minősített autóbusz esetében 1996. január 1-jétől kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 11. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az időszakos vizsgálat határidejét)

"a) autóbuszoknál, illetőleg közforgalmú személyszállításra használt vagy megkülönböztető jelzések használatára jogosult egyéb járműveknél egy évben,

aa) nemzetközi forgalomban használt és 20 főnél több személy szállítására alkalmas autóbusznál a gyártási évet követő 8 naptári éven túl 6 hónapban,"

(kell meghatározni).

Siklós Csaba s. k.,

közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter

1. számú melléklet a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelethez[29]

Sorszám: .......................................
TANÚSÍTÁS
nemzetközi közúti személyszállításhoz használt autóbusz vizsgálatáról
A felhatalmazott autóbuszfenntartó megnevezése: .................................................;.:................................................................
Címe (vizsgálat telephelye): ............................................................................................................................. , ...........................
A megvizsgált autóbusz adatai: ...................................................................:...............:....................................................................
Rendszám: ..............:.......:............................................................. Alvázszám: ...........................................................................
Gyártmány: ................................................................................... Típus: .............................................................................
Vizsgálati eredmények
Műszaki állapotMűködés
Fékrendszer
Fékdob átmérő (mm)Légsűrítő
megengedett:feltöltési idő: 0-3 bar:/ min./s
mért(jobb / bal)3-6 bar:/ min./s
I. tengely:/Nyomásszabályzó
II. tengely:/- bekapcsolási nyomásbar
III. tengely:/- kikapcsolási nyomásbar
Féktárcsa vastagság (mm)Többkörös védőszelep maradó nyomás, haha
megengedett:(jobb / bal)- segédberendezés hibás:bar
I. tengely:/- I. kör hibás:bar
II. tengely:/- II. kör hibás:bar
III. tengely:/Kivezérelt nyomás és kerékfékerők
Fékbetétek vastagsága (mm)I. tengelyII. tengelyIII. tengely
megengedett:1. bar
I. tengely:2. bar
II. tengely:3. bar
III. tengely:4. bar
mért (a kisebb érték):(jobb / bal)Rögzítőfék fékerő:kN
I. tengely:/- lefékezettség: %, vagy lassulás:m/sZ
II. tengely:/Tartósfék lassulásmérés:m/sz
III. ten el :/
Kormányberendezés
Kormány holtjáték (°)
- szervo nélkül:
- szervoval:
Szervoberendezés nyomása (bar)
(Az aláíró): ..............................................................................................:...........................................................................,
mint a járműfenntartó szervezet erre felhatalmazott dolgozója igazolom, hogy a fenti autóbusz fékberendezéseit,
kormányzási rendszerét, futóműveit és kerékfelfüggesztéseit a szükséges mértékű megbontást követően műszeres
ellenőrzés mellett a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelet 1/B. számú mellékletében meghatározott terjedelemben és
módon megvizsgáltam, és annak rendeltetésszerű használatra való alkalmasságát tanúsítom.
Érvényes: a kiállítás napjától számított 15 napig.
Kiállítás kelte: .................... év ................... hó ......... nap
......................................................................................................................a tanúsítás aláírására jogosult személy

1/A. számú melléklet a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelethez[30]

Az autóbuszok nemzetközi forgalomban történő üzemeltetésének határnapja

Az autóbusz első üzembe állításiA nemzetközi forgalomba történő
időpontjaüzemeltetés határnapja
1979. 12. 31-ig1999. 12. 31.
1981. 12. 31-ig2000. 12. 31.
1983. 12. 31-ig2001. 12. 31.
1985. 12. 31-ig2002. 12. 31.
1987. 12. 31-ig2003. 12. 31.
1989. 12. 31-ig2004. 12. 31.
1993. 09. 30-ig2006. 12. 31.

1/B. számú melléklet a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelethez[31]

A felhatalmazott autóbuszfenntartó által végzendő vizsgálat terjedelme, a vizsgálat módszere és az értékelés szempontjai

1. FÉKRENDSZER

1.0. Sűrítettlevegő-ellátó és -tároló rendszer

1.0.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel

- Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva.

1.0.1.1. Csővezetékek

- A csővezetékek, tömlők, csatlakozások sérülésmentesek, nem korrodáltak, elhelyezésük, rögzítésük megfelelő, szivárgásmentesek.

1.0.1.2. Szerelvények rögzítése

- Szerelvények beépítése szakszerű, rögzítése megfelelő.

1.0.1.3. Sűrítettlevegő-tartályok

- A tartályok sérülésmentesek, nem korrodáltak, víztelenítettek, az adattábla jól olvasható.

1.0.1.4. Fagymentesítő berendezések

- A fagymentesítő szivattyú feltöltve.

- Légszárítós rendszer esetén a légszárító rendszer utáni tartályok vízmentesek.

1.0.1.5. Vizsgáló csatlakozók

- A vizsgáló csatlakozók tömítettek, védősapkáik sértetlenek.

1.0.2. Működésvizsgálat

1.0.2.1. Légsűrítő

- Sűrítettlevegő-szállítás, feltöltési idők.

- A járműtípushoz tartozó javítási utasítás szerinti motorfordulaton a megadott időket 10%-nál nagyobb mértékben nem haladja meg.

1.0.2.2. Nyomásszabályozó

- Bekapcsolási és kikapcsolási nyomást megfigyelni.

- A gyártó előírásait figyelembe kell venni.

- A kapcsolási intervallum a kikapcsolási nyomás 5-15%-a lehet.

1.0.2.3. A rendszer tömítettsége

- A sűrítettlevegő-rendszert a kikapcsolási nyomásig feltölteni.

- Motort leállítani.

- Túlnyomást 1 percig figyelni, szivárgás, nyomásesés nem lehet.

1.0.2.4. Többkörös védőszelep, áteresztő szelep, figyelmeztető berendezés

- Teljes rendszert kikapcsolásig feltölteni.

- Üzemi fékkörök biztosításának ellenőrzése.

- Nyomást az üzemi fékkörök kivételével gyorsan 3 bar alá csökkenteni.

- Az üzemi fékkörökben a nyomásnak 4 bar fölött kell stabilizálódnia.

- Üzemi fékrendszer egyik körének biztosítása a másik kör nyomáscsökkenése esetén (ellenőrzés).

- Üzemi fék egyik körében a légtartálynyomást gyorsan 3 bar alá csökkenteni.

- A figyelmeztető jelzésnek működnie kell.

- Az üzemi fék "ép" körében a nyomás 4 bar fölött kell stabilizálódjon.

- A szimulált hibát a másik körben is meg kell ismételni.

Megjegyzés: A levegőnyomásokat a vizsgáló csatlakozókon keresztül, hitelesített nyomásmérőkkel kell ellenőrizni.

1.0.2.5. Vizsgálócsatlakozók

- A vizsgálócsatlakozók tömítettek, védősapkáik sértetlenek.

1.1. Üzemi fék

1.1.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel.

- Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva.

1.1.1.1. Rudazat és csuklók (pedál és főfékszelep közötti)

- A csuklók szakszerűen biztosítottak, könnyen mozgathatók, nincsenek megkopva, kiverődve.

1.1.1.2. Működtető berendezések

- Holtjátékok ellenőrzése.

- Pedál felületének ellenőrzése.

1.1.1.3. Kerékfék-működtető rudazat

- Könnyen jár, nem deformált, nem sérült, hegesztéssel nincs javítva.

1.1.1.4. Fékerőszabályozó adattábla

- A tábla jól olvasható.

1.1.1.5. Kerékfékszerkezetek

- Megbontás nélkül: a kerékfékek beállításának (hézag, fékhenger löket, utánállító berendezés) ellenőrzése.

- Megbontással: a betétek vastagsága, fékdobok átmérője, féktárcsa vastagsága a járműtípusra előírtaknak megfelel.

- A kerékfékszerkezetek vizsgálata során a megbontásos vizsgálat mellőzhető, amennyiben:[32]

= a fékbetétek vastagsága kémlelőnyílás igénybevételével megállapítható, továbbá

= a fékdobnak (féktárcsának) a felszereléskori méretei, valamint a fékdob (féktárcsa) beépítése óta az autóbusz futásteljesítménye az "Üzemeltetési és karbantartási naplóban" megfelelően dokumentált.

1.1.2. Működésvizsgálat

1.1.2.1. A rendszer tömítettsége

- Fékerőszabályozót teljes terhelésre állítani.

- A sűrítettlevegő-rendszert a kikapcsolási nyomásig feltölteni.

- Motort leállítani.

- Üzemi fékrendszerrel kb. 3-3,5 bar nyomást kivezérelni, nyomást egy percig tartani, ez alatt szivárgás, nyomásesés nem lehet.

1.1.2.2. Féklámpa ellenőrzése

- A féklámpáknak rövid pedálelmozdulás után világítaniuk kell.

1.1.3. Fékhatásvizsgálat

- A fékhatást fékerőmérő próbapadon kell megállapítani.

1.1.3.1. A fékhatás kezdete és egyenletessége

- 1 bar fékhenger nyomásnál már meg kell jelenni fékhatásnak a kerék gördülési ellenállásán felül.

- Az egész mérési tartományban egy tengely kerekeinek fékerő különbsége 20%-nál nem lehet nagyobb.

- A fékerőt a kerék megcsúszási pontjáig kell mérni.

1.1.3.2. Fékhatás ellenőrzése

- Ellenőrzendő(k) és szükség szerint beállítandó(k) a fékerőszabályozó(k). Tengelyenként és kerekenként ellenőrizendő a fékmunka-berendezéshez kivezérelt levegőnyomás és az ehhez tartozó, a görgős fékpadon mért kerékfékerők.

- Az összetartozó kivezérelt nyomás és kerékfékerő értékeket a típusra megadott fékhatárgörbék vagy a gyári javítási előírás alapján kell ellenőrizni.

- A fékhatás megfelelő, ha a mért kerékfékerők a határgörbék által megadott értékek között vannak.

1.2. Rögzítőfék-rendszer

1.2.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel.

- Az autóbusz aknán vagy emelőn áll, a légtartályok feltöltve, a motor leállítva.

1.2.1.1. Acélsodrony-huzalok, huzalvezetés

- Huzalok vezetése kifogástalan, beszakadás, foszlás, toldás, csomózás nincs, bilincsek rögzítése megfelelő.

1.2.2. Működésvizsgálat

1.2.2.1. Rögzítőfékszelep

- A rögzítő fékszelep parkolóállásnál nyomásmentes legyen.

- Menetállásban legalább a rugóerőtároló nyomása legyen mérhető.

- A működtető kar rögzítő berendezése működőképes.

1.2.3. Rögzítőfék-rendszer

- Hatásosságát fékerőmérő próbapadon vagy megfelelő tapadású úttesten kell ellenőrizni.

- A jármű össztömegére vonatkoztatott lefékezettség autóbusz esetén legalább 18% kell legyen, vagy a teljesen terhelt járművet ilyen meredekségű lejtőn megtartsa.

1.3. Tartósfék-rendszer

1.3.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

- Felerősítés, rögzítés, csavarbiztosítások megfelelőek.

- Elektromos vezetékei, hidraulikus csővezetékei, csatlakozásai nem korrodáltak, szivárgásmentesek és hűtőfolyadék csövei nem korrodáltak, szivárgásmentesek.

1.3.2. Hatásvizsgálat (megfelelő tapadású útfelületen, illetőleg görgős vizsgáló berendezéssel)

- Lassulásmérővel vizsgálva a fékezés kezdeti sebessége 30-35 km/h kell hogy legyen.

- A tartós lassítófék üzemeltetésével az elérendő lassulás legalább

a = Gössz/Gön x 0,7 m/s2

vagy 7%-os lejtőn tartósan biztosít 30 km/h sebességet teljes terhelésnél üzemi vagy rögzítőfék működtetése nélkül.

- A görgős vizsgáló berendezéssel történő vizsgálat során e lassulási értékkel egyenértékű tartós fékhatás teljesítését kell megkövetelni.

1.4. Blokkolásgátló berendezés

1.4.1. Műszaki állapot vizsgálata szemrevételezéssel

- Elektromos vezetékek, csatlakozások (érzékelőkhöz, szabályozó szelepekhez) sérülésmentesek, rögzítésük elhelyezésük megfelelő.

1.4.2. Működőképesség ellenőrzése

- Figyelmeztető lámpa (műszerfalon) bekapcsolt gyújtásnál világít, a gyártó által megadott sebességküszöb fölött kialszik. (Eltérő gyári vissszajelzési megoldás esetén a visszajelzés szerinti megfelelő működés a követelmény.)

- Speciális beállító táska ABS ellenőrzésére, csatlakoztatás vizsgálócsatlakozón keresztül.

- Ellenőrzés álló helyzetben a beállító táskához előírtak szerint.

- Menetpróbával ellenőrzés, 30 km/h sebességről gyors fékezés, egy kerék sem hagyhat jelentős nyomot (nem "blokkolhat").

2. KERÉKFELFÜGGESZTÉS, FUTÓMŰVEK

2.1. Mellső futómű

2.1.1. Műszaki állapot ellenőrzése szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

2.1.1.1. Kerékfelfüggesztés ellenőrzése

- Tengelytest, tengelycsonkok ellenőrzése, repedés, deformáció, korrózió szemrevételezése.

- Támasztó rudak, lengőkarok, gömbcsuklók, gumiperselyek állapotvizsgálata deformációra, törésre, korrózióra.

- Felerősítő csavarok, csapszegek, biztosítások ellenőrzése.

- Bekötő elemek, kapcsolódó alvázrészek, támasztóbakok állapotellenőrzése.

2.1.1.2. Rugózás ellenőrzése

- Hordozó rugók állapotának ellenőrzése, laprugó nem törött, erősen kopott, repedt vagy korrodált-e.

- Légrugó tömlők ellenőrzése repedésre, sérülésre, kopásra, öregedésre.

- Lengéscsillapítók állapotellenőrzése szemrevételezéssel, azonosak egy futóművön, nem szivárognak, porvédők épek, felerősítő csavarok nem lazák, biztosításuk megfelelő, mozgáshatárolók nem hiányoznak, alvázhoz kapcsolódásuk helyén deformáció, repedés, törés, korrózió nincs.

- Stabilizátorok állapotellenőrzése, nincs deformáció, törés, repedés, erős korrózió a bekötési pontoknál, gumiperselyek, közvetítő rudazatok épek.

2.1.2. Műszaki állapot ellenőrzése mozgatással

- Kerekek a talajon (emelőn) állnak.

- Kerékagy és tengelycsonk közötti elmozdulás a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

- Felemelt kerekekkel is ellenőrizni kell az elmozdulásokat.

- Támasztó rudak bekötésénél a típusra előírtnál nagyobb elmozdulás, gumibetétek sérülése nem megengedett.

- Kerekeket megforgatva a szabad futást ellenőrizni kell.

2.1.3. Kerekek, gumiabroncsok

- Kerékcsavarok, keréktárcsa furatok ellenőrzése, berágódás, beverődés nem megengedett.

- Keréktárcsák sérülésmentesek,

- Gumiabroncsok nem felújítottak (utánvágott, újrafutózott nem használható), megfelelő méretűek, teherbírásúak, bordázatmélység 5 mm fölötti, egy tengelyen csak mindenben azonosak lehetnek.

2.1.4. Műszaki állapot ellenőrzése méréssel

- Kerékgeometriai jellemzők mérése.

- Kerékdőlés és kerékösszetartás meghatározása (célműszerekkel), eltérés gyári megengedett tűrésértékeken belül lehetséges.

- Kerékfelfüggesztő elemek bekötési pontjainak szimmetriavizsgálata (mérőszalaggal, mérőléccel) eltérés a gyári tűrésen belül lehetséges.

2.2. Hátsó futómű

2.2.1. Műszaki állapot ellenőrzése szemrevételezéssel (aknán vagy emelőn)

2.2.1.1. Kerékfelfüggesztés ellenőrzése

- Tengelytest(ek) ellenőrzése, repedés, deformáció, korrózió szemrevételezése.

- Olajszivárgás (kúpkeréknél, illesztő felületeknél) ellenőrzése szemrevételezéssel.

- Támasztó rudak, lengőkarok, gömbcsuklók, gumiperselyek állapotvizsgálata deformációra, törésre, korrózióra.

- Felerősítő csavarok, csapszegek, biztosítások ellenőrzése.

- Bekötő elemek, kapcsolódó alvázrészek, támasztóbakok állapotellenőrzése.

2.2.1.2. Rugózás ellenőrzése

- Hordozó rugók állapotának ellenőrzése, laprugó nem törött, erősen kopott, repedt vagy korrodált-e.

- Légrugó tömlők ellenőrzése repedésre, sérülésre, kopásra, öregedésre.

- Lengéscsillapítók állapotellenőrzése szemrevételezéssel, azonosak egy futóművön, nem szivárognak, porvédők épek, felerősítő csavarok nem lazák, biztosításuk megfelelő, mozgáshatárolók nem hiányoznak, alvázhoz kapcsolódásuk helyén deformáció, repedés, törés, korrózió nincs.

- Stabilizátorok állapot ellenőrzése, nincs deformáció, törés, repedés, erős korrózió a bekötési pontoknál, gumiperselyek, közvetítő rudazatok épek.

2.2.2. Műszaki állapot ellenőrzése működtetéssel

- Kúpkerék hossz- és keresztirányú játéka (kézzel mozgatva) a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

- Differenciálzár működőképességét próbával, felemelt kerekekkel is ellenőrizni kell.

- Kerekeket forgatva a szabadfutást ellenőrizni kell.

2.2.3. Kerekek gumiabroncsok

- Kerékcsavarok, keréktárcsa furatok ellenőrzése berágódás, beverődés nem megengedett.

- Keréktárcsák sérülésmentesek.

- Gumiabroncsok sérülésmentesek, megfelelő méretűek, teherbírásúak, bordázatmélység 5 mm fölötti.

- Egy tengelyen csak mindenben megegyezőek lehetnek.

2.2.4. Műszaki állapot ellenőrzése méréssel

- Kerékfelfüggesztő elemek bekötési pontjainak pozíció- és szimmetriavizsgálata (mérőléccel, mérőszalaggal) gyári tűréseknél nagyobb eltérések nem megengedettek.

- Kormányzott tengely esetén kerék geometriai jellemzők meghatározása (célműszerekkel) eltérés gyári tűrési értékeken belül lehetséges.

3. KORMÁNYBERENDEZÉS

3.1. Kormánykerék

- Gyártmánya, mérete a típusra előírt, repedésmentes (a fémváz), rögzítése megfelelő, nem deformált, műanyag burkolat ép.

- Szélső helyzetekbe kormányozva ellenőrizni kell a hossz- és keresztirányú játékot, közbenső helyzetekben is játékmentesnek kell lenni.

3.2. Kormányoszlop

- Rögzítettsége, kormánytengely csatlakozása megfelelő.

3.3. Kormány holtjáték

- Ellenőrzés talajon álló kerekekkel, álló motornál.

- A típusra előírt értéket nem haladhatja meg.

3.4. Kormánygép felerősítése

- Ellenőrzendő: működés, felerősítés, működtető erő, kötőelemek, biztosítások.

- Kormányzott kerekekkel a talajon, majd azokat megemelve: a kormánykereket ütközésig jobbra-balra kell forgatni, közben figyelni és kézzel érzékelni kell a kormánygép működését, felerősítését és működtető erejét.

- A forgatás egyenletes és akadásmentes kell legyen, a forgatáshoz szükséges erő a típusra előírtnál nem lehet nagyobb.

3.5. Kormányrudazat és alkatrészei

- Ellenőrzendő: gömbcsuklók, gömbcsapok holtjátékát, biztosítások meglétét, rudazat deformációját, kerékvéghelyzet határolását.

- Az ellenőrzést kormányzott kerekekkel a talajon, a kormánykerék gyors mozgatásával kell végezni.

- Holtjáték a típusra megadott értékeket nem haladhatja meg.

3.6. Kormányszervó

- Ellenőrzendő: a kormány mozgatásához szükséges erő, szervószivattyú és működtető berendezése, összekötő tömlők, kötőelemek.

- Nyomásértékek ellenőrzése a típusra szóló vizsgálati technológia szerint, az előírt vizsgáló berendezéssel.

- A kormányszervo működésének ellenőrzése során a csővezetékek megbontása abban az esetben mellőzhető, ha rendelkezésre állnak a típusra érvényes kormányerő/keréken ébredő nyomaték határértékek, valamint a megbontás nélküli technológia alkalmazásával a kormányszervo megfelelően hatásos működésének ellenőrzése biztosított.[33]

1/C. számú melléklet a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelethez[34]

A felhatalmazott autóbuszfenntartó által végzendő vizsgálathoz és minősítéshez szükséges vizsgálati eszközök

A felülvizsgálatot végző szervezetnek az általános felszereltség mellett az alábbi vizsgálati eszközöket kell telephelyén biztosítania:

1. Gyártóművi karbantartási és javítási utasítás a vizsgált típushoz, amely tartalmazza a szükséges műveletek leírását, az alkalmazandó célszerszámokat és mérőeszközöket.

2. Célszerszámkészlet az előírt megbontásos vizsgálathoz.

3. Szerelőakna, hidraulikus emelővel.

4. Görgős fékhatásmérő számítógépes vezérléssel.

5. A fékhatásmérőhöz telepített légfékrendszer-vizsgáló berendezés vagy légfékrendszer-vizsgáló hordozható műszer.

6. Futómű mozgatópad.

7. Hordozható vizsgálóműszer a blokkolásgátló (ABS) működésének ellenőrzésére.

8. Kormányszervó-vizsgáló berendezés.

9. Stopperóra.

10. Adatrögzítős lassulásmérő.

11. Legalább 500 m-es sík, egyenes próbaútszakasz (a vizsgálóhelytől 30 km-nél nem nagyobb távolságra) a tartós-lassítófék ellenőrzésére.

A 4. számú pontban meghatározott görgős fékerőmérő próbapad számítógépes vezérlését a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló - többszőr módosított - 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben az időszakos vizsgálatokhoz tartozóan meghatározott időpontot követően kell biztosítani.

3. számú melléklet a 16/1992. (VII. 3.) KHVM rendelethez[35]

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. §-a. Hatályos 2001.05.01.

[2] Az "autóbusz" fogalmának meghatározását a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet 1. számú melléklete II. fejezetének e) pontja tartalmazza.

[3] Beiktatta a 15/1995. (IX. 21.) KHVM rendelelet 3. §-a. Hatályos 1995.09.29.

[4] Megállapította a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[5] * Lásd a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 18/1991. (XII. 18.) KHVM rendelettel módosított 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet.

[6] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 1999.07.01.

[7] Megállapította a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[8] A 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről, a Megállapodás Melléklet -1. Függeléke.

[9] *** Lásd az ENSZ-EGB 66. sz. előírást (autóbuszok tetőszilárdsága) és az ENSZ-EGB 80. számú előírást (autóbusz ülések biztonsága).

[10] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.07.01.

[11] Lásd a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletét.

[12] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.07.01.

[13] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 1999.07.01.

[14] Lásd a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 1. számú mellékletét.

[15] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[16] Megállapította a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1999.07.01.

[17] Lásd a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletet.

[18] Megállapította a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[19] Megállapította a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 2. §-a. Hatályos 1999.07.01.

[20] Beiktatta a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[21] * A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 2001. évi LXVIII. törvény 2. Függeléke.

[22] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 3. §-a. Hatályos 1999.07.01.

[23] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. §-a. Hatályos 2001.05.01.

[24] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 4. §-a. Hatályos 2001.05.01.

[25] A 2001. évi IX. törvény a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről, a Megállapodás Melléklet -1. Függeléke.

[26] Hatályon kívül helyezte a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

[27] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 5. §-a. Hatályos 2001.05.01.

[28] ***** Lásd a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - a 8/1990. (XII. 18.) KHVM-BM együttes rendelettel módosított - 26/1987. (XII. 30.) KM-BM együttes rendelet mellékletét.

[29] Megállapította a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése (lásd 1. számú melléklet). Hatályos 1999.07.01.

[30] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése (lásd 2. számú melléklet). Hatályos 1999.07.01.

[31] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése (lásd 3. számú melléklet). Hatályos 1999.07.01.

[32] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[33] Beiktatta a 17/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[34] Beiktatta a 15/1999. (V. 21.) KHVM rendelet 7. § (6) bekezdése (lásd 4. számú melléklet). Hatályos 1999.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 49/2001. (XII. 22.) KöViM rendelet 12. § (4) bekezdése. Hatálytalan 2002.01.01.

Tartalomjegyzék