Tippek

Link jogszabályhelyre

§-ra, bekezdésre, pontra, alpontra mutató linket hozhat létre.

Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

7/1991. (I. 29.) KHVM rendelet

a nemzetközi közúti áruszállítás végzésének egyes feltételeiről

A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 44/1990. (IX. 15.) Korm. rendelet 2. §-a (2) bekezdésének i) pontja, továbbá a közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4/A. §-a (3) bekezdésének b) pontja és 21. §-ának (2) bekezdése alapján (a továbbiakban: R.) - a belügyminiszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem:[1]

1. § (1) A rendelet hatálya a nemzetközi közúti áruszállítást végző jogi személyre, jogi személyiség nélküli gazdasági társaságra és magánszemélyre (a továbbiakban együtt: üzembentartó) terjed ki, aki nemzetközi forgalomban, közúti áruszállításhoz magyar hatósági engedéllyel és jelzéssel ellátott tehergépkocsit, nyerges vontatót, pótkocsit, félpótkocsit, járműszerelvényt (a továbbiakban együtt: jármű) tart üzemben.

(2)[2]

2. § (1) Nemzetközi közúti áruszállítás csak olyan járművel végezhető, amelyet az üzembentartó minősítő vizsgálatra a megyei (fővárosi) közlekedési felügyeletnek (a továbbiakban: területi felügyelet) bemutatott.

(2) A minősítő vizsgálaton a - közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendeletben meghatározott üzemeltetési műszaki feltételeknek megfelelő - jármű abban az esetben minősíthető alkalmasnak, ha:

a)[3] megengedett legnagyobb össztömege 6 tonnánál vagy terhelhetősége (a vontatható pótkocsi terhelhetőségével együttesen) 3,5 tonnánál nem több; illetőleg terhelhetősége legalább 20 tonna,

b) a gyártása óta 8 naptári évnél több nem telt el,

c)[4]

d) kényszerkormányzott tengelyén futózott gumiabroncs nincs felszerelve,

e) felépítménye hibátlan, karosszériája esztétikailag megfelelő,

f)[5] külön jogszabályban meghatározott menetíró készülékkel (tachográffal) szerelték fel,

g)[6][7] légszennyezés tekintetében legalább az ENSZ-EGB 49.028 számú, zajkibocsátás tekintetében legalább az ENSZ-EGB 51.02 számú előírásokban foglalt követelményeknek megfelel,

h)[8] a 12 tonna megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó gépkocsit sebességkorlátozó berendezéssel szerelték fel.

(3)[9] A minősítő vizsgálat során nem kell alkalmazni:

a)[10] a rendelet 1. számú mellékletének

1. az a)-g) pontjaiban felsorolt különleges felépítményű járműnél a (2) bekezdés a) pontjában foglaltakat,

2. a h) pontjában meghatározott áruszállításra nem alkalmas, különleges felépítményű járműnél a (2) bekezdés a) és b), valamint g) pontjaiban foglaltakat,

b)[11] a pótkocsinál és félpótkocsinál a (2) bekezdés b), d), f) és g) pontjait,

c)[12] a 6 tonnánál nem nagyobb megengedett legnagyobb össztömegű vagy - a vontatható pótkocsi terhelhetőségével együtt - 3,5 tonnánál nem nagyobb terhelhetőségű járműnél a (2) bekezdés b) pontját,

d)[13] az N1 járműkategóriába tartozó járműnél a (2) bekezdés g) pontját,

1. a 3,5 tonna megengedett legnagyobb össztömeget a vontatható pótkocsival együttesen meg nem haladó járműnél a (2) bekezdés f) és g) pontját,

e)[14] a 3. § (1) bekezdése alapján kiadott érvényes igazolólappal rendelkező tehergépkocsinál vagy nyergesvontatónál a (2) bekezdés g) pontját, továbbá

f)[15] a (2) bekezdés g) pontjában foglalt feltételeknek megfelelő tehergépkocsi vagy nyergesvontató esetében a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott követelményt.

(4)[16]

3. §[17] (1) A minősítő vizsgálaton alkalmasnak minősített járműre a területi felügyelet a soron következő időszakos vizsgálat időpontjáig, illetőleg a 2. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott életkori korlátozás alá tartozó jármű esetében a 8 éves életkor szerinti naptári év utolsó napjáig érvényes igazolólapot állít ki.

(2) Az igazolólap mintáját a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(3)[18] Az igazolólap helyett - az üzemben tartó kérelmére - a területi felügyelet a külön jogszabályban* meghatározott "Nemzetközi Időszakos Vizsgálati Bizonyít-vány"-t ad ki.

3/A. §[19] (1)[20]

(2)[21]

(3)[22]

(4)

4. §[23] (1)[24]

(2)[25]

5. §[26]

6. § (1)[27] A minősítő vizsgálatért a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával kapcsolatos egyes díjakról szóló - külön jogszabályban meghatározott - forgalomba helyezés előtti és időszakos műszaki vizsgálati díjat kell megfizetni.

(2) A díjat a területi felügyelet költségvetési elszámolási számlájára kell befizetni.

7. § Ez a rendelet 1991. február 1-jén lép hatályba.

1. számú melléklet a 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez

A rendelet alkalmazásában különleges felépítményű:

a) a külső hőmérséklettől eltérő hőfokon történő szállításra szolgáló,

b) az élőállat szállítására kialakított,

c) a tartályos,

d) az olyan, amelynek üzemben tartását jogszabály külön engedélyhez köti,

e) a kizárólag személygépkocsi szállítására kialakított,

f) a speciális rögzítő elemekkel, tartozékkal rendelkező zárt kivitelű,[28]

g) a legalább 80 légköbméter feletti raktérfogatú zárt vagy ponyvás kivitelű

h) az áruszállításra nem alkalmas, külön jogszabályban meghatározott különleges felépítményű jármű.[29]

jármű.

2. számú melléklet a 7/1991. (I. 29.) KHVM rendelethez[30]

Lábjegyzetek:

[1] A hivatkozott rendeletet hatályon kívül helyezte, és a kérdést újraszabályozta a 151/1994. (XI. 17.) Korm. rendelet.

[2] Hatályon kívül helyezte a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.05.01.

[3] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[4] A 2. § (2) bekezdésének c) pontját a 27/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[5] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[6] A 2. § (2) bekezdésének g) pontját a rendelet hatálybalépését megelőzően nemzetközi közúti árufuvarozói engedéllyel ellátott tehergépkocsinál vagy nyerges vontatónál nem kell alkalmazni. A bérelt tehergépkocsikra és nyerges vontatókra 1997 június 1-jétől kell alkalmazni. [27/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 3. § (2) és (3) bek.].

[7] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[8] Megállapította a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 4. § (1) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[9] A 2. § (3) bekezdése a 27/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 1. §-ának (3) bekezdésével megállapított szöveg.

[10] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[11] Megállapította a 46/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2000.01.01.

[12] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[13] Megállapította a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 2. § (4) bekezdése. Hatályos 2001.05.01.

[14] Beiktatta a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.09.19.

[15] Beiktatta a 21/1998. (IX. 11.) KHVM rendelet 1. § (3) bekezdése. Hatályos 1998.09.19.

[16] A 2. § (4) bekezdését a 27/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 3. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[17] Megállapította a 101/2003. (XII. 23.) GKM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[18] * A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről szóló 2001. évi LXVIII. törvény. A közúti járművek időszakos vizsgálata egységes feltételeinek elfogadásáról és ezen vizsgálat kölcsönös elismeréséről szóló, Bécsben, 1997. november 13-án aláírt Egyezmény kihirdetéséről rendelkező 2001. évi LXVIII. törvény 2. Függeléke.

[19] A 3/A. §-t a 13/1992. (III. 25.) KHVM rendelet 1. §-a iktatta a szövegbe.

[20] Hatályon kívül helyezte a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.05.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.05.01.

[22] A 3/A. § (3) és (4) bekezdését a 31/1995. (III. 24.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése hatályon kívül helyezte.

[23] A 4. § a 13/1992. (III. 25.) KHVM rendelet 3. §-ával megállapított szöveg.

[24] Hatályon kívül helyezte a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.05.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 4/2000. (II. 16.) KHVM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2000.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 14/2001. (IV. 20.) KöViM rendelet 12. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2001.05.01.

[27] Lásd a 12/1996. (III. 22.) KHVM-BM együttes rendelettel módosított 8/1993. (III. 5.) KHVM-BM együttes rendelet 1. számú mellékletének II.6.5. és II.13. pontját.

[28] Az 1. számú melléklet f) és g) pontját tehergépkocsira, nyerges vontatóra, pótkocsira és félpótkocsira a 13/1992. (III. 25.) KHVM rendelet 5. §-ának a) pontja értelmében 1993. január 1-jétől kell alkalmazni.

[29] Beiktatta a 16/2001. (IV. 27.) KöViM rendelet 3. § -a. Hatályos 2001.05.01.

[30] A 2. számú melléklet a 27/1996. (XII. 20.) KHVM rendelet 2. §-ával, illetve mellékletével megállapított szöveg.

Tartalomjegyzék