12/1999. (II. 1.) Korm. rendelet

a Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivataláról

A Kormány az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §[1] A Kormány a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium egyes közigazgatási feladatainak ellátására Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalt (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal) hoz létre, amely országos illetékességű központi hivatal, és amelynek irányítását a gazdasági és közlekedési miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el.

2. § (1) Az Engedélyezési Hivatal feladat- és hatásköre a következő:

a)[2] ellátja a külön jogszabályban meghatározott termékkörben az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kivitelével, illetve behozatalával összefüggő hatósági engedélyezési feladatokat, ennek során jogosult a mezőgazdasági import engedélyezéshez, illetve a kedvezményes import vámkontingensekhez kapcsolódó biztosíték kezelésére;

b) gondoskodik a haditechnikai külkereskedelmi jogszabályok végrehajtásáról, azzal kapcsolatos minisztériumok közötti együttműködés, valamint a nemzetközi együttműködés szervezéséről és fejlesztéséről, javaslatot dolgoz ki a haditechnikai külkereskedelmi szabályozásra;

c) gondoskodik az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmazása nemzetközileg vállalt feltételeinek betartásáról, a nemzetközi egyezmények hazai végrehajtásáról, javaslatot dolgoz ki e termékek és technológiák szabályozására;

d) kidolgozza a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló nemzetközi szerződésből, továbbá a Biológiai és Toxin Tilalmi Egyezményből fakadó feladatok szabályozására vonatkozó javaslatokat, gondoskodik azok hazai végrehajtásáról;

e) gondoskodik a kábítószerek tiltott gyártásához felhasználható egyes vegyi anyagokkal (kábítószer prekurzorok) végezhető legális tevékenységek felügyeletére vállalt nemzetközi kötelezettségek teljesítéséről, az ehhez szükséges hazai és nemzetközi együttműködés szervezéséről, valamint ellátja az ehhez kapcsolódó hatósági feladatokat;

f)[3] ellátja a fogyasztói csoportokat szervező gazdálkodó szervezetekkel kapcsolatos külön jogszabályban meghatározott hatósági feladatokat;

g)[4] ellátja a külön jogszabályokban meghatározott egyes árukra és/vagy országokra vonatkozó behozatali és kiviteli korlátozások végrehajtásához kapcsolódó feladatokat;

h)[5] ellátja a fogyasztási cikk behozatallal kapcsolatos engedélyezési feladatokat, és javaslatot tesz a vonatkozó szabályozásra;

i)[6] ellátja a nemzetközi gazdasági egyezményekből fakadó engedélyezési feladatokat;

j)[7] működteti a kiviteli és behozatali megfigyelési rendszert;

k)[8] ellátja a vámkontingensek kezelésével kapcsolatos engedélyezési feladatokat;

l)[9] ellátja a szakértői tevékenység engedélyezésével kapcsolatos hatósági feladatokat;

m)[10] ellátja egyedi ügyekben az ipari hatósági engedélyezési feladatokat, valamint azokat a szakhatósági feladatokat, amellyel kapcsolatban külön jogszabály a Gazdasági Minisztérium szakhatósági hozzájárulását kívánja meg;

n)[11] ellátja az építési importtal összefüggő engedélyezési feladatokat;

o)[12] kezeli a hatósági jogkörének gyakorlásához szükséges adatokat, valamint e körben irányítja és összehangolja az információfeldolgozó, -elemző munkát;

p)[13] részt vesz a piacvédelmi eljárásokban, és gondoskodik a piacvédelmi határozatok végrehajtásáról;

q)[14] részt vesz az átmeneti jellegű kiviteli és behozatali engedélyezési eljárások szabályainak meghatározásában;

r)[15] részt vesz az engedélyezési feladatokat érintő nemzetközi megállapodások előkészítésében, illetve nemzetközi egyeztetésében;

s)[16] ellátja a közraktárak engedélyezésével, nyilvántartásba vételével, ellenőrzésével kapcsolatos feladatokat, javaslatot dolgoz ki a szabályozás továbbfejlesztésére, és gondoskodik azok végrehajtásáról;

t)[17] ellátja az utazásszervező és -közvetítői tevékenységgel, a vendéglátó üzletek kategóriába sorolásával, a kereskedelmi és fizetővendéglátó szálláshelyek osztályba sorolásával, valamint a falusi szálláshelyek minősítésével, az idegenvezetőkkel kapcsolatos külön jogszabályokban előírt nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási feladatokat,

u)[18] ellátja az egyes kereskedelmi tevékenységek gyakorlásával - kivéve a nemesfémből készült ékszerek, díszműáruk nagykereskedelme, kiskereskedelme és ügynöki kereskedelme - kapcsolatos külön jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási feladatokat,

v)[19] ellátja az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekkel kapcsolatos külön jogszabályban előírt engedélyezési, nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási feladatokat,

z)[20] ellátja a csatlakozó vezeték és fogyasztói berendezés létesítésére, biztonsági előírást érintő leszerelésére vagy a gázfogyasztó készülékek le- és felszerelésére jogosult gázszerelőkkel kapcsolatos külön jogszabályban előírt nyilvántartásba vételi, nyilvántartási, igazolvány kiadási, monitoring és az azokkal összefüggő egyeztetési és egyéb közigazgatási feladatokat.

(2) Az Engedélyezési Hivatal a Magyar Köztársaság címerével ellátott körbélyegző használatára jogosult.

(3)[21] Az Engedélyezési Hivatal a feladatkörébe tartozó közleményeket a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium hivatalos lapjaiban, valamint a Külgazdasági Értesítőben teszi közzé.

3. § (1) Az Engedélyezési Hivatal önállóan gazdálkodó központi költségvetési szerv, székhelye Budapest. Az Engedélyezési Hivatal saját előirányzatai, valamint a miniszter által hozzárendelt előirányzatok felett teljes jogkörrel rendelkezik.

(2) Az Engedélyezési Hivatal vezetőjét a miniszter nevezi ki, és gyakorolja felette a munkáltatói jogokat.

4. § A miniszter irányítási jogkörében

a) jóváhagyja az Engedélyezési Hivatal éves munkaprogramját, költségvetését és beszámolóját;

b) jóváhagyja az Engedélyezési Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint Iratkezelési Szabályzatát;

c) ellenőrzi és beszámoltatja az Engedélyezési Hivatal vezetőjét;

d) kiadja az alapító okiratot.

5. § (1) Ez a rendelet 1999. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

b) a kábítószerek tiltott gyártásához használt egyes vegyi anyagokkal végzett tevékenységek szabályozásáról szóló 100/1996. (VII. 12.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdéseiben az "Ipari és Kereskedelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

c) a haditechnikai eszközök és szolgáltatások kiviteléről, behozataláról, illetve reexportjáról szóló 48/1991. (III. 27.) Korm. rendelet 1. §-ának (3) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

d) az egyes nemzetközileg ellenőrzött termékek és technológiák forgalmának ellenőrzéséről szóló 61/1990. (X. 1.) Korm. rendelet 3. §-ában a "Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

e) az áruknak, szolgáltatásoknak és anyagi értéket képviselő jogoknak rubelelszámolásban történő behozataláról szóló 52/1992. (III. 21.) Korm. rendelet 2. §-ának (3) bekezdésében a "Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

f) a kézilőfegyverekről és lőszerekről, a gáz- és riasztófegyverekről, valamint a légfegyverekről, és a lőterekről szóló 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet 13. §-ának (2) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

g) a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló egyezményből eredő nyilatkozattételi kötelezettségek végrehajtásáról és az ellenőrzés rendjéről szóló 212/1998. (XII. 24.) Korm. rendelet 3. §-ában a "Gazdasági Minisztérium" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

h) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok kiviteléről, illetve behozataláról szóló 112/1990. (XII. 23.) Korm. rendelet végrehajtásáról szóló 6/1990. (XII. 29.) NGKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében a "Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériuma (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

i) a kontingentált vállalkozási export engedélyezéséről szóló 8/1993. (IV. 9.) NGKM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében a "Nemzetközi Gazdasági Kapcsolatok Minisztériumához (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Közigazgatási Hivatalához (a továbbiakban: Közigazgatási Hivatal)" szövegrész lép, illetve a rendelet 1. §-ának (4) bekezdésében az "Ipari és Kereskedelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

j) a behozatali és kiviteli megfigyelési rendszerről szóló 17/1998. (III. 27.) IKIM-FM együttes rendelet 2. §-ának (1) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához" szövegrész lép;

k) a külkereskedelem területén a szakértői működéssel összefüggő egyes kérdések szabályozásáról szóló 3/1972. (IV. 19.) KkM rendelet 3. §-ának (1) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához" szövegrész lép;

l) az egyes vegyi anyagokra vonatkozó bejelentési és adatszolgáltatási kötelezettségről szóló 24/1997. (VI. 13.) IKIM rendelet 2. §-ában az "Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztériumhoz (a továbbiakban: IKIM)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

m) a passzív feldolgozási tevékenység engedélyezésének rendjéről szóló 8/1998. (X. 21.) GM rendelet 1. §-ának (1) bekezdésében a "Gazdasági Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

n) a külföldi építőipari kapacitás igénybevételének engedélyezéséről szóló 8/1979. (V. 9.) ÉVM rendelet 2-4. §-aiban az "Ipari és Kereskedelmi Minisztérium" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatala" szövegrész lép;

o) a GATT kedvezményes vámkontingensek és a Magyar Köztársasággal szabadkereskedelmi megállapodást kötött országokból származó egyes mezőgazdasági és élelmiszer-ipari termékekre vonatkozó vámkontingensek igényléséről szóló 6/1995. (I. 27.) IKM rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében az "Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Engedélyezési Főosztályánál (a továbbiakban: IKM)" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalánál (a továbbiakban: Engedélyezési Hivatal)" szövegrész lép;

p) az egyes nemzeti szabványok kötelező alkalmazásáról szóló 30/1994. (XI. 8.) IKM rendelet 1/A. §-ának (2) bekezdésében az "Ipari, Kereskedelmi Minisztériumhoz" szövegrész helyébe a "Gazdasági Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalához" szövegrész lép.

A miniszternelnök helyett:

Dr. Stumpf István s. k.

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése. Hatályos 2003.07.01.

[2] Megállapította a 256/2003. (XII. 24.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2003.12.25.

[3] Beiktatta a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[4] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[5] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[6] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[7] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[8] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[9] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[10] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[11] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[12] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[13] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[14] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[15] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[16] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[17] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[18] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[19] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[20] Számozását módosította a 186/2001. (X. 11.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése. Hatályos 2002.01.01.

[21] Megállapította a 92/2003. (VII. 1.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése. Hatályos 2003.07.01.