19/1997. (VIII. 29.) HM-MKM együttes rendelet

a katonai középiskolák működésének sajátos szabályairól

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Kt.) 122. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény előírásaira is tekintettel - a következőket rendeljük el:[1]

1. § A rendelet hatálya a honvédelmi miniszter által alapított és fenntartott katonai középiskolákra, illetve ezek oktatóira és tanulóira, valamint a Magyar Honvédség érintett szervezeteire terjed ki.

2. § E rendelet alkalmazásában

a) növendék: a Magyar Honvédséggel (a továbbiakban: MH) tanulmányi szerződés alapján jogviszonyban lévő - középiskolai évfolyamokra járó - tanuló;

b)[2] középiskolai hallgató: a honvédelemről és a Magyar Honvédségről szóló 2004. évi CV. törvény (a továbbiakban: Hvt.) 80. § (1) bekezdésének d) és e) pontja alá tartozó katonai szakképzésben részt vevő, az MH-val tanulmányi szerződés alapján szolgálati viszonyban álló, hivatásos katonai pályára készülő személy.

3. § (1) A honvédelmi miniszter a hivatásos állomány utánpótlásának biztosítása érdekében az MH katonai szervezeteiként katonai középiskolákat működtet.

(2)[3] A Honvéd Vezérkar főnöke - átadott fenntartói jogkörben - gyakorolja a Kt. 102-104. §-ában foglalt jogköröket, a közoktatási intézmény létesítése, megszüntetése, tevékenységi körének megállapítása és módosítása, illetve az intézmény vezetőjének kinevezése kivételével.

4. § (1) A növendéki jogviszony a tanulmányi szerződés aláírása napján jön létre. A tanulmányi szerződést az MH képviseletében a katonai középiskola igazgatója (a továbbiakban: igazgató), illetve a növendék és a törvényes képviselője írja alá.

(2) A Kt. 11. §-ában foglaltakon túl a növendék joga, hogy

a) az igazgató engedélyével vendégtanulói vagy magántanulói jogviszonyt létesítsen;

b) a tanulmányi szerződésben foglalt keretek között tankönyv- és tanszertámogatásban, ruházati és élelmezési ellátásban részesüljön;

c) a kötelező kollégiumi elhelyezést ingyenesen vegye igénybe.

(3) A növendék alapösztöndíjra és a 9. évfolyam második félévétől a tanulmányi eredményétől függő tanulmányi pótlékra jogosult az e rendelet mellékletben meghatározottak szerint.

(4) A Kt. 12. §-ában foglaltakon túl a növendék kötelessége, hogy

a) a középiskola szervezeti és működési szabályzatának előírásait betartsa;

b) a saját érdekkörében felmerült okból történő szerződésbontás esetén a szerződésben foglalt képzési költségeket visszatérítse;

c) a házirendben szabályozott módon részt vegyen a honvédelmi nevelést szolgáló rendezvényeken, és kollégiumi szolgálatot adjon;

d) a tudomására jutott államtitkot és szolgálati titkot megőrizze;

e) az eredményes érettségi vizsgát követően a hivatásos katonai szolgálatra történő felkészülés érdekében felsőoktatási vagy katonai szakképző intézményben folytassa a tanulmányait.

(5) A növendéki jogviszony megszűnik

a) a szerződés felbontásának napján,

b) a tanulói jogviszony megszűnésének napján,

c) a hallgatói állományba vétel napján.

5. § (1) A középiskolai hallgató jogviszonya a tanulmányi szerződés aláírása napján az állományba vétellel kezdődik.

(2) A hallgatói jogviszony megszűnik

a) a hivatásos állományba vétel napján,

b) a szerződés felbontásának napján,

c) a tanulói jogviszony megszűnésének napján,

d) a katonai szolgálati viszony megszűnésének napján.

(3) Az állományba vételi parancsot és a szolgálati viszony megszüntetéséről szóló parancsot a katonai középiskola parancsnoka adja ki. A megszüntető parancsban egyidejűleg intézkedik a középiskolai hallgatók tartalékos állományába helyezésére.

6. § (1) A középiskolai hallgató külön jogszabályban meghatározottakon felül jogosult[4]

a) ingyenes kollégiumi elhelyezésre, valamint

b) a tanulmányi szerződés szerinti élelmezési, ruházati, tanszer- és tankönyvellátásra.

(2) A középiskolai hallgató alapilletményre és a második félévtől kezdődően tanulmányi pótlékra jogosult a melléklet szerint.

(3) A Hkt. II. fejezetében foglaltakon túl a középiskolai hallgató köteles

a) a katonai szakképzés megkezdése előtt alapkiképzésben részt venni, és katonai esküt tenni,

b) a középiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott módon eleget tenni tanulmányi kötelezettségének,

c) a szorgalmi idő utolsó tanítási napját követő első vizsgaidőszakban a szakmai vizsgát letenni,

d) a tanulmányi szerződésben foglaltak szerint a tanulmányok befejezése után hivatásos állományba lépni.

7. §[5] Középiskolai hallgatói vagy növendéki jogviszony azzal a büntetlen előéletű magyar állampolgárral létesíthető, aki a külön jogszabályban meghatározottak szerinti egészségi alkalmassági követelményeknek megfelel.

8. § (1) A katonai középiskolákban tanító közalkalmazott pedagógus kötelessége, hogy a Kt. 19. §-ában foglaltakon túl a katonai hivatás megszerettetésére törekedve nevelje a növendékeket és a középiskolai hallgatókat.

(2)[6] A katonai középiskolákban tanító hivatásos állományú pedagógust - a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvényben foglaltakon túl - a Kt. 19. §-ának (1)-(3) és (7)-(8) bekezdéseiben foglalt jogok is megilletik, illetőleg kötelezettségek is terhelik.

(3) A hivatásos állományú pedagógusok óratartási kötelezettségét - tekintettel a pedagógust terhelő katonai kötelezettségekre - az intézmény szervezeti és működési szabályzata tartalmazza.

9. § (1) A képzési költségek vagy azok egy részének megtérítésére köteles a növendék és a katonai középiskolai hallgató, ha a vele kötött tanulmányi szerződést megszegi és emiatt a szerződést fel kell bontani, vagy a tanulmányai sikeres elvégzését követően nem tanul tovább a felsőoktatási intézményben vagy katonai szakképzésben, illetőleg nem lép hivatásos állományba.

(2) A megtérítési kötelezettség összegéről az igazgató hoz határozatot.

(3)[7] A képzési költségek megtérítésének részletes szabályait a képzési támogatás visszatérítéséről szóló 6/2002. (I. 25.) HM rendelet állapítja meg.

10. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba. Rendelkezéseit első ízben az 1997 szeptemberében tanulmányaikat megkezdők esetében kell alkalmazni.

(2)[8]

Melléklet a 19/1997. (VIII. 29.) HM-MKM együttes rendelethez

Az illetmény, az ösztöndíj és a pótlékok mértéke

Az illetmény, az ösztöndíj és a pótlék összege a köztisztviselői illetményalap és az e mellékletben meghatározott érték szorzata.

I. A növendékek tanulmányi ösztöndíja

1. Havi alapösztöndíj

2. Havi tanulmányi pótlék

II. A középiskolai hallgatói illetmények

1. Havi alapilletmény

2. Havi tanulmányi pótlék

3. A középiskolai hallgatók egyéb pótlékokra a Hkt. előírásai szerint jogosultak.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 1. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[2] Megállapította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 2. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[3] Módosította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 3. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[4] Az (1) bekezdés felvezető szövegét megállapította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 4. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[5] Megállapította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 5. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[6] Módosította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 6. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[7] Megállapította a 12/2005. (IV. 14.) HM-OM együttes rendelet 7. §-a. Hatályos 2005.04.19.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 115. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék