191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet

a fővárosi, megyei közigazgatási hivatalokról

A Kormány a helyi önkormányzatokról szóló, módosított 1990. évi LXV. törvény 98. §-a (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A közigazgatási hivatal jogállása

1. §[1] A közigazgatási hivatalok a Kormány területi államigazgatási szervei.

2. § (1) A közigazgatási hivatal közvetlenül a közigazgatási hivatal vezetőjének (a továbbiakban: hivatalvezető) vezetése alatt álló szervezeti egységekből, továbbá ágazati szakigazgatási szervekből (a továbbiakban: igazgatási szervek) áll. Amennyiben a Kormány kivételt nem tesz, a területi államigazgatási szervek - szervezeti és szakmai önállóságuk megtartásával - a hivatalvezető koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartoznak.

(2) A hivatalvezető vezetése alatt álló szervezeti egységek, valamint az igazgatási szervek egy költségvetési szervet képeznek.

3. § (1)[2] A közigazgatási hivatalokat a Kormány az önkormányzati és területfejlesztési miniszter közreműködésével irányítja.

(2)[3] A hivatalvezetőt - pályázat alapján - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes javaslatára a miniszterelnök bízza meg. A hivatalvezető megbízását - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter és az önkormányzati és területfejlesztési miniszter együttes javaslatára - a miniszterelnök vonja vissza.

(3)[4] A hivatalvezető minisztériumi főosztályvezetői besorolású köztisztviselő, megbízása határozatlan időre szól.

(4)[5] Hivatalvezetői megbízást az a köztisztviselő kaphat, ki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

3/A. § (1)[6] A hivatalvezető munkáját hivatalvezető-helyettes segíti, aki ellátja a hivatal szervezeti és működési szabályzatában meghatározott feladatokat és távollétében helyettesíti a hivatalvezetőt.

(2)[7] A hivatalvezető-helyettes minisztériumi főosztályvezető-helyettesi besorolású köztisztviselő.

(3)[8] A hivatalvezető-helyettest - a hivatalvezető javaslatára - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter bízza meg, illetve vonja vissza a megbízását. A hivatalvezető-helyettes feletti munkáltatói jogokat egyebekben a hivatalvezető gyakorolja.

(4) Hivatalvezető-helyettesi megbízást az a köztisztviselő kaphat, aki állam- és jogtudományi egyetemi végzettséggel, valamint jogi vagy közigazgatási szakvizsgával rendelkezik.

4. §[9] Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter - a vezetői megbízás és a vezetői megbízás alóli felmentés kivételével - gyakorolja a munkáltatói jogokat a hivatalvezető felett.

5. § (1)[10] A költségvetés előkészítése során az önkormányzati és területfejlesztési miniszter kikéri az igazgatási szervek tevékenységének szakmai irányítását ellátó miniszter, központi államigazgatási szerv vezetője (a továbbiakban együtt: miniszter) véleményét.

(2)[11][12]

6. § (1) A miniszter gyakorolja a szakmai irányítási és felügyeleti jogokat az igazgatási szervek felett.

(2) A miniszter e jogkörében

a) rendeletben meghatározza a hivatalvezető, az igazgatási szerv vezetője államigazgatási feladatainak ellátására vonatkozó szakmai szabályokat;

b) a hivatalvezető egyidejű tájékoztatása mellett utasíthatja az igazgatási szerv vezetőjét annak hatáskörébe tartozó ügyben, kivéve a hatósági jogkörébe tartozó ügyeket;

c) ellenőrzi az ágazati szakmai követelmények érvényesülését a közigazgatási hivatal tevékenységében;

d) gyakorolja a másodfokú hatósági jogkört azokban az ügyekben, amelyekben első fokon a hivatalvezető, az igazgatási szerv vezetője járt el.

(3) A miniszter tájékoztatja a hivatalvezetőket a feladatkörüket érintő ágazati tervekről, ágazatpolitikai elképzelésekről, valamint - az igazgatási szervek vezetőinek meghívásával egyidejűleg - az e szervek vezetői részére tartandó szakmai értekezletekről.

(4)[13] Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter ellátja a helyi önkormányzatok és a kisebbségi önkormányzatok törvényességi ellenőrzésének, a területfejlesztési tanácsok törvényességi felügyeletének, továbbá a közigazgatási hivatalok és a dekoncentrált szervek jogszabályban szereplő ellenőrzésének a szakmai irányítását, s ennek keretében gyakorolja az (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogokat.

(5)[14][15] A 12-18. §-okban meghatározott feladatok ellátása körében a belügyminiszter kezdeményezi és ellenőrzi

a) a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolását,

b) a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolását,

c)[16]

d) az ágazati informatikai fejlesztési tervek és a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztéseinek összehangolását.

(6)[17] Az önkormányzati és területfejlesztési miniszter meghatározott ügyben eljárásra az illetékességgel rendelkező hivatalvezető helyett más hivatalvezetőt jelölhet ki.

(7)[18] A központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével, a szakember-utánpótlás megszervezésével, valamint a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével kapcsolatos feladatoknak a szakmai irányítását a közigazgatási hivatalok bevonásával a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter látja el, ennek keretében gyakorolja az (1)-(3) bekezdésben meghatározott jogokat.

7. § (1) Az igazgatási szerv vezetője önállóan gyakorolja a jogszabályban megállapított hatáskörét, hatósági jogkörét, gondoskodik a szakmai követelmények érvényesüléséről.

(2) Az igazgatási szerv vezetője gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatási szerv köztisztviselői felett.

A hivatalvezető feladatai

8. § (1) A hivatalvezető gyakorolja a munkáltatói jogokat az igazgatási szervek vezetői, valamint a közigazgatási hivatal közvetlenül vezetése alatt álló - a szervezeti és működési szabályzatban meghatározott - szervezeti egységeinek köztisztviselői felett.

(2) Az igazgatási szerv vezetőjének megbízásához, felmentéséhez az ágazati miniszter egyetértése szükséges.

9. § A hivatalvezető

a) vezeti a közigazgatási hivatalt, ellátja a költségvetési szerv vezetőjének hatáskörébe utalt feladatokat;

b) gondoskodik a közigazgatási hivatal igazgatási szervei feladatainak ellátásáról;

c) elkészíti a közigazgatási hivatal szervezeti és működési szabályzatát, gondoskodik a jogszabályban előírt belső szabályzatok elkészítéséről;

d) a helyi adottságoknak megfelelően, a gazdaságossági követelményeket figyelembe véve - az érintett területi államigazgatási szervek vezetőinek egyetértésével - kialakíthatja egyes (különösen a személyzeti, a képzési, a továbbképzési, a közigazgatás-fejlesztési, az informatikai, a jogi képviseleti, az ügyiratkezelési, az ügyfélszolgálati, a tájékoztatási, a műszaki ellátó és szolgáltató) tevékenységek közös szervezetben való ellátását.

10. § A hivatalvezető, illetőleg az igazgatási szerv vezetője törvényben vagy kormányrendeletben megállapított ügyekben első fokú hatósági jogkört gyakorol, továbbá az államigazgatási eljárás általános szabályai szerint felettes szervként elbírálja a jogorvoslatokat minden olyan államigazgatási hatósági ügyben, amelyben első fokon a polgármester, a főpolgármester, a megyei közgyűlés elnöke vagy a megyei jogú város kerületi hivatalának vezetője, illetőleg a jegyző, főjegyző vagy a képviselő-testület hivatalának ügyintézője jár el, és amelyben a jogorvoslati eljárásra nem valamely területi államigazgatási szerv jogosult; e körben ellenőrzést folytathat.

11. § A hivatalvezető a területi államigazgatási szervek tekintetében koordinációs, ellenőrzési, informatikai tevékenységet, valamint képzést, továbbképzést szervező, összehangoló feladatokat lát el, hatásköröket gyakorol, véleményezi a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetőinek kinevezését és megbízásuk visszavonását, javaslatot tehet kitüntetésükre, jutalmazásukra, kezdeményezheti fegyelmi felelősségre vonásukat.

Koordináció

12. § (1) A hivatalvezető koordinációs feladat- és hatáskörében

a) gondoskodik a több ágazatot érintő kormányzati döntések végrehajtásának területi összehangolásáról;

b) gondoskodik a fővárosi, megyei államigazgatási kollégium (a továbbiakban: kollégium) létrehozásáról, működéséről, ügyrendjének előkészítéséről;

c)[19] közreműködik - a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter által meghatározottak szerint - a központi közszolgálati nyilvántartás működtetésével kapcsolatos feladatok ellátásában;

d) gondoskodik a közigazgatás korszerűsítésével kapcsolatos feladatok területi összehangolásáról;

e) gondoskodik a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendszerének összehangolásáról, szakmai támogatást nyújt az ügyfélszolgálati tevékenység bővítéséhez;

f) tájékoztatást kérhet a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe tartozó területi államigazgatási szervek vezetőitől.

(2) A kollégium a hivatalvezető véleményező, összehangolást elősegítő testülete. A hivatalvezető

a) vezeti a kollégiumot;

b) az ügyrendben meghatározott időközönként, illetve szükség szerint összehívja a kollégium ülését, gondoskodik a napirendek, az állásfoglalások előkészítéséről;

c) szükség szerint meghívja a kollégium ülésére a koordinációs és ellenőrzési jogkörébe nem tartozó államigazgatási szervek vezetőit.

(3) A kollégium tagjai a hivatalvezető, az igazgatási szervek vezetői, a területi államigazgatási szervek vezetői, valamint a hivatalvezető által meghatározott belső szervezeti egység vezetői.

13. § A kollégium ügyrendjét a hivatalvezető terjeszti elő és a kollégium állapítja meg. A kollégium testületként működik, működésének részletes szabályait az ügyrend tartalmazza.

14. § A kollégium

a) elemzi és értékeli a közigazgatási hivatal, a területi államigazgatási szervek és a helyi önkormányzatok együttműködésének, továbbá az államigazgatási feladatok területi végrehajtásának tapasztalatait, a közigazgatási szervek államigazgatási hatósági ügyintézését;

b) egyezteti és értékeli az ellenőrzések tapasztalatait, állást foglal az ellenőrzési tervek tartalmáról, ütemezéséről, végrehajtásáról;

c) előmozdítja a területi informatikai kapcsolatok összehangolt fejlesztését és működését;

d) értékeli a képzési, továbbképzési tevékenységet, véleményezi az erre vonatkozó terveket, ajánlásokat dolgoz ki a képzés, továbbképzés tárgyköreire és módszereire vonatkozóan;

e) elemzi a területi államigazgatási szervek és az érdekképviseleti szervek, köztestületek együttműködését, ajánlást dolgozhat ki továbbfejlesztésére;

f) véleményezi az egyes területi államigazgatási szervek ügyvitel-, informatika- és szervezetfejlesztési döntéseinek tervezeteit;

g) értékeli és véleményezi a területi államigazgatási szervek ügyfélfogadási rendjét, ügyfélszolgálati tevékenységét.

15. § (1)[20] A területi államigazgatási szervek feladataik ellátása során kötelesek együttműködni. A hivatalvezető szükség szerint megyei koordinációs értekezletet hívhat össze egyes, több ágazatot érintő feladat ellátásának előmozdítására, a területi államigazgatási szervek vezetőit ideiglenes bizottság alakítására kérheti fel.

(2)[21] A több megyét érintő, illetve a főváros közigazgatási határán túlterjedő - az (1) bekezdésben meghatározott - területi koordinációs feladatok ellátásáról az önkormányzati és területfejlesztési miniszter gondoskodik.

Ellenőrzés

16. § (1) A hivatalvezető ellenőrzési feladat- és hatáskörében

a) gondoskodik a területi államigazgatási szervek ellenőrzési terveinek összehangolásáról, egyeztetett végrehajtásáról, a tapasztalatok közös elemzéséről;

b) gondoskodik a gazdaságos, egymást kiegészítő ellenőrzési módok kialakításáról, alkalmazásáról;

c) ellenőrzi a területi államigazgatási szervek vezetőinek köztisztviselőkkel, közalkalmazottakkal kapcsolatos munkáltatói intézkedései törvényességét, a köztisztviselők képesítési előírásairól szóló jogszabályok hatályosulását;

d) ellenőrzi - a fővárosi, megyei ügyészséggel egyeztetett ellenőrzési terv és program szerint - a területi államigazgatási szervek tevékenységében az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló törvény hatályosulását, hatósági tevékenységük jogszerűségét;

e) ellenőrzi az ügyiratkezelésről, valamint a közigazgatási szervek által kezelt adatok nyilvántartásáról és védelméről szóló jogszabályok hatályosulását;

f) ellenőrzi a területi államigazgatási szervek által alkalmazott informatikai programok jogtisztaságát.

g)[22] ellátja a területfejlesztés intézményeinek törvényességi felügyeletét, valamint az egy település által alkotott kistérségek felett törvényességi ellenőrzést gyakorol.

(2)[23] A hivatalvezető az (1) bekezdés c)-g) pontjában meghatározott feladatainak teljesítése érdekében jogosult a területi államigazgatási szervek vezetőitől határidő tűzésével adatokat, felvilágosítást kérni, e szervek irataiba betekinteni.

(3) A hivatalvezető az ellenőrzések tapasztalatairól tájékoztatja a minisztert, szükség esetén - különösen, ha jogszabálysértést tapasztal - kezdeményezi intézkedését, gyakorolja a 22. § (1) bekezdésében meghatározott jogait.

Informatika

17. § (1)[24] A hivatalvezető az informatikai tevékenység összehangolása érdekében

a) kezdeményezi az ügyviteli tevékenység összehangolását, előmozdítja annak egységes program szerinti ellátását;

b) előmozdítja a központi közszolgálati nyilvántartás hatékony működését és adattartalmának a területi államigazgatási szervek feladatával összefüggő használatát, illetve ellenőrzi a nyilvántartás adatainak védelmére vonatkozó szabályok érvényesülését;

c) gondoskodik arról, hogy az önkormányzati törzsadattárat, az önkormányzati törvényességi és hatósági statisztikai rendszer adatait a területi államigazgatási szervek használhassák;

d) a kollégium közreműködésével gondoskodik a területi államigazgatási szervek informatikai fejlesztésének összehangolásáról, kezdeményezheti ennek érdekében az ágazati miniszter intézkedését.

(2)[25] A hivatalvezető

a)[26]

b) ellátja a választásokkal, a népszavazásokkal kapcsolatos informatikai feladatokat.

Képzés, továbbképzés

18. § A hivatalvezető a köztisztviselők képzése, továbbképzése körében

a) éves terv alapján szervezi a fővárosban, megyében az államigazgatási feladatokat ellátó önkormányzati szervek köztisztviselőinek képzését, továbbképzését;

b)[27] közreműködik a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszternek a köztisztviselők képzésével, továbbképzésével, valamint a szakember-utánpótlás megszervezésével kapcsolatos feladatainak ellátásában;

c) gondoskodik a közigazgatási alapvizsgák, szakvizsgák, anyakönyvi szakvizsgák, továbbá külön jogszabály által meghatározott egyéb vizsgák előkészítésére szolgáló tanfolyamok megszervezéséről és lebonyolításáról;

d) előmozdítják az ágazati, szakmai alapképzés rendszerességét, kezdeményezheti az ágazati képzéseket a területi államigazgatási szerv vezetőinél, a miniszternél;

e) közreműködik a helyi önkormányzatok a helyi kisebbségi, valamint a kisebbségi települési önkormányzatok tisztségviselőinek, képviselőinek képzésében;

f) összehangolja az ágazati területi államigazgatási szervek feladatkörébe tartozó, köztisztviselőket érintő képzési, továbbképzési feladatok ellátását;

g) elemzi a képzés, továbbképzés színvonalát és eredményességét, kezdeményezi az érintett szerveknél a szükséges intézkedéseket.

Eljárási szabályok

19. § (1) Ha a területi államigazgatási szerv illetékessége több megyére terjed ki, a hivatalvezető jogait az államigazgatási szerv székhelye szerinti hivatalvezető gyakorolja. A fővárosi közigazgatási hivatal vezetője gyakorolja a hivatalvezető jogait, ha az államigazgatási szerv illetékessége a fővárosra és megyére terjed ki. E jogkörében tett intézkedéséről a hivatalvezető tájékoztatja az érintett közigazgatási hivatalok vezetőit.

(2) Ha a hivatalvezető nem az (1) bekezdésben említett területi államigazgatási szerv székhelyén, de annak illetékességi területén működik, feladatainak ellátása érdekében gyakorolhatja az e rendelet 12. § (1) bekezdésének a), e) és f) pontjában meghatározott jogokat. E jogkörében tett intézkedéséről tájékoztatja az érintett szerv székhelye szerinti hivatalvezetőt.

20. § (1) A jegyző - az ülést követő 15 napon belül - megküldi a hivatalvezető részére a képviselő-testület bizottságának, a részönkormányzat testületének és a helyi kisebbségi önkormányzat képviselő-testületének, bizottságának üléséről készített jegyzőkönyvet, továbbá a polgármester saját és átruházott önkormányzati hatáskörben hozott határozatát.

(2) A hivatalvezető felhívására a jegyző a kitűzött határidőre köteles rendelkezésre bocsátani azokat az iratokat, egyéb információkat, amelyek az önkormányzati döntés és működés jogszerűségének vizsgálatához szükségesek.

(3) Az (1) bekezdés hatálya nem terjed ki az önkormányzati hatósági ügyekben hozott határozatokra.

21. § A hivatalvezető, felhatalmazása alapján az igazgatási szerv vezetője - a hivatal feladatainak ellátása érdekében - az államigazgatási feladatokat ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szervek vonatkozásában jogosult

a) szakmai-koordinációs értekezletet összehívni;

b) a polgármesteri hivatalnál, körjegyzőségnél, megyei közgyűlés hivatalánál, fővárosi főpolgármesteri hivatalnál felettes szervként ellenőrzést tartani.

22. § (1) A hivatalvezető, az igazgatási szervek vezetője a 21. §-ban meghatározott szervek ellenőrzése során feltárt vagy más módon tudomására jutott jogszabálysértés esetén megteszi a szükséges intézkedéseket, így különösen

a) felhívja az ügyben ellenőrzésre jogosult más szerv figyelmét a tapasztalt jogszabálysértésre;

b) megkeresi intézkedés végett a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező szervet;

c) intézkedést kezdeményez a munkáltatói jogkör gyakorlójánál a köztisztviselő, közalkalmazott javára történő jogszabálysértés esetén;

d) fegyelmi, szabálysértési vagy büntetőeljárást kezdeményez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott esetekben a megkeresett szerv vezetője köteles a hivatalvezető, az igazgatási szerv vezetője megkeresését érdemben megvizsgálni, és saját intézkedéséről vagy annak mellőzése okáról a hivatalvezetőt, az igazgatási szerv vezetőjét - a megkereséstől számított 30 napon belül - tájékoztatni.

Értelmező és záró rendelkezések

23. § (1) A közigazgatási hivatal alapító okiratát a miniszterelnök adja ki.

(2)[28] A hivatal szervezeti és működési szabályzatát az önkormányzati és területfejlesztési miniszter hagyja jóvá, az igazgatási szervekre vonatkozó rendelkezések tekintetében az érdekelt miniszterek egyetértésével.

(3)[29] A miniszter és a hivatalvezető közötti vitás kérdésekben - az önkormányzati és területfejlesztési miniszter előterjesztésére - a miniszterelnök dönt.

24. § (1) E rendelet alkalmazásában államigazgatási feladatot ellátó, államigazgatási hatáskörrel, hatósági jogkörrel rendelkező helyi önkormányzati szerven polgármestert, főpolgármestert, megyei közgyűlés elnökét, jegyzőt, körjegyzőt, főjegyzőt és a hivatal ügyintézőjét, valamint önkormányzati intézmény vezetőjét kell érteni.

(2) E rendeletben polgármester alatt a főpolgármestert és a megyei közgyűlés elnökét, jegyző alatt a főjegyzőt is érteni kell.

(3) E rendelet alkalmazásában területi államigazgatási szerv alatt a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény hatálya alá tartozó államigazgatási szervek saját hatáskörrel és önálló szervezettel rendelkező területi államigazgatási szerveit kell érteni.

(4) Amennyiben jogszabály eltérően nem rendelkezik, az igazgatási szervvé váló területi államigazgatási szerv jogutóda a közigazgatási hivatal.

(5) Nem tartoznak a hivatalvezető ellenőrzési jogkörébe az adó- és pénzügyi ellenőrzési hivatal megyei és fővárosi szervei.

25. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott rendelkezések kivételével - 1997. január 1. napján lép hatályba.

(2) E rendelet 2. § (1) bekezdésének második mondatában, 9. § d) pontjában, 11-17. §-ában, 18. § a), d), f), g) pontjában, 19. §-ában, valamint 24. § (3) és (5) bekezdésében foglalt rendelkezések 1997. július 1. napján lépnek hatályba.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a fővárosi és a megyei közigazgatási hivatalokról szóló 161/1994. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) - a 8. § (1) bekezdésének kivételével - hatályát veszti. A hivatalvezető a Rendelet 8. § (1) bekezdésében megjelölt feladatának ellátása érdekében gyakorolhatja e rendelet 21. § a) pontjában meghatározott jogokat. A Rendelet 8. § (1) bekezdése 1997. július 1. napján hatályát veszti.

(4)[30]

(5) A rendelet hatálybalépésétől

-[31] az atomenergiáról szóló 1980. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 12/1980. (IV. 5.) MT rendelet 15. § (1) bekezdésében, 21. §-ában,

- az életvédelmi létesítmények létesítéséről, fenntartásáról és békeidőszaki hasznosításáról szóló 22/1992. (XII. 29.) KTM rendelet 2. § a) pontjában

a köztársasági megbízotton a fővárosban a főpolgármestert, a megyékben a megyei közgyűlés elnökét kell érteni.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[2] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[3] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[4] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[5] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3. § 4. bekezdése a 155/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 1. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[6] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 3/A. §-át a 155/1999. (XI. 3.) Korm. rendelet 2. §-a iktatta be

[7] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[8] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[9] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[10] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 5. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[11] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdését a 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 10. § 5. bekezdése iktatta be

[12] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 5. § 2. bekezdését a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § 2. bekezdése hatályon kívül helyezte

[13] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.07.01.

[14] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. § 5. bekezdése a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 7. §-ának megfelelően módosított szöveg

[15] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 6. § 5. bekezdése a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § 3. bekezdésének megfelelően módosított szöveg

[16] Hatályon kívül helyezte a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.01.

[18] Megállapította a 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.08.01.

[19] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[20] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 15. §-a 15. § 1. bekezdésre változott a 183/1998. (XI. 11.) Korm. rendelet 10. § 7. bekezdésének megfelelően

[21] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 8. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[22] Beiktatta az 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatályos 2005.04.01.

[23] Módosította az 51/2005. (III. 24.) Korm. rendelet 11. § (3) bekezdése. Hatályos 2005.04.01.

[24] Az 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 17. §-a 1. bekezdésének jelölése a 214/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-ának megfelelően módosított szöveg

[25] Az 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 17. §-ának 2. bekezdését a 214/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 6. §-a iktatta be

[26] Hatályon kívül helyezte a 106/2001. (VI. 21.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2001.07.01.

[27] Megállapította a 160/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.08.01.

[28] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[29] Megállapította a 142/2006. (VI. 29.) Korm. rendelet 10. § -a. Hatályos 2006.07.01.

[30] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 25. § 4. bekezdését a 213/1999. (XII. 26.) Korm. rendelet 9. § 4. bekezdése hatályon kívül helyezte

[31] A 191/1996. (XII. 17.) Korm. rendelet 25. § 5. bekezdésének második francia bekezdését a 248/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 25. § 1. bekezdése hatályon kívül helyezte

Tartalomjegyzék