1998. évi XLVIII. törvény

a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján, a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetéséről szóló - módosított - 1996. évi CXXIV. törvény (a továbbiakban: Költségvetési Törvény) végrehajtásáról, a társadalmi szervezetek költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 62/1997. (VI. 13.) OGY határozatban, az egyházi személyek egészségbiztosítási járulékfizetési kötelezettsége teljesítéséhez szükséges előirányzat-módosításról szóló 123/1997. (XII. 18.) OGY határozatban foglaltakra figyelemmel a következő törvényt alkotja:

ELSŐ RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1997. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A főösszegek

1. § Az Országgyűlés a Magyar Köztársaság 1997. évi költségvetésének végrehajtását - a 3. §-ban foglalt adósságtörlesztési kiadások, valamint a hitelfelvételek nélkül -

2 525 433,9 millió forint, azaz kettőmillió-ötszázhuszonötezer-négyszázharminchárom egész kilenctized millió forint bevétellel,

2 703 051,3 millió forint, azaz kettőmillió-hétszázháromezer-ötvenegy egész háromtized millió forint kiadással és

177 617,4 millió forint, azaz egyszázhetvenhétezer-hatszáztizenhét egész négytized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. § (1) A költségvetés kiadási előirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi előirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, előirányzat-csoportonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.

3. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződések szerinti esedékességnek megfelelően 1997-ben a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére

a) 62 592,3 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 318 187,9 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 21 666,0 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára.

(2) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a központi költségvetés bel- és külföldi adósságállományából a szerződésekben szereplő kötelezettségeken felül a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1997-ben

a) 79 687,7 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített az MNB, illetőleg a belföldi hitelezők javára,

b) 101 628,5 millió forint összegben vásárolt, illetőleg kapott vissza államkötvényeket a belföldi hitelezőktől,

c) 34 835,1 millió forint összegű hiteltörlesztést teljesített a külföldi hitelezők javára,

d) 1 563 307,5 millió forint összegben az MNB-vel szemben fennálló kamatmentes államadósságot törlesztette,

e) 186 374,4 millió forint összegben vásárolt vissza államadóssági kötvényeket az MNB-től,

f) 126 115,0 millió forint összegben törlesztette az MNB-től a devizaadósság-csere keretében felvett devizahitelt.

(3) A Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének megfelelően a pénzügyminiszter az adósságtörlesztési számla terhére 16 293,4 millió forint összegben nem tárgyévi adósságműveletként, de a pénzforgalmat 1997-ben érintő államkötvény törlesztést teljesített.

4. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított költségvetési hiány és a Költségvetési Törvény 7. §-ának (2) bekezdése alapján adósságtörlesztésre fordított privatizációs bevétel egyenlegeként keletkezett hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének felhatalmazása alapján a pénzügyminiszter 1997-ben

a) 121 723,1 millió forint összegű államkötvényt értékesített;

b) 5965,6 millió forint összegben tőkésítette az érintett államkötvények kamatát;

c) 195 427,6 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú kincstárjegyek állományát;

d) 15 355,1 millió forint értékben külföldi hiteleket vett fel.

5. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy 1997-ben az e törvény 3. §-ának (1) bekezdésében említett szerződések szerinti esedékességnek megfelelően, valamint a 3. §-ának (2) bekezdésében megállapított visszafizetések részbeni finanszírozására a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján

a) 473 517,3 millió forint összegű államkötvényt értékesített,

b) 30 494,9 millió forint összegben növelte a kincstárjegyek állományát,

c) 7335,3 millió forint összegben az államadóssági kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

d) 8402,2 millió forint összegben a rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvények visszavásárlására a privatizációs bevételt használta fel,

e) 59 507,8 millió forint összegben az MNB-vel szembeni hitelek rendkívüli előtörlesztésére a privatizációs bevételt használta fel,

f) 85 608,9 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére a privatizációs bevételt használta fel,

g) 39 378,1 millió forint összegben a külföldi hitelek törlesztésére az MNB-nél elhelyezett devizabetétet használta fel,

h) 40 508,0 millió forint összegben az átváltott devizaadósság visszafizetésére az MNB-től az átvett fedezeti műveletek értékkülönbözetére kapott térítést használta fel,

i) 1 749 681,9 millió forint összegben, az adósságcsere keretében devizahitelt vett fel az MNB-től a 3. § (2) bekezdés d) és e) pontjában szereplő kamatmentes államadósság, illetve államadóssági kötvények törlesztésére.

6. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési Törvény 4. §-ának (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - a Kincstári Egységes Számla folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia fedezetének megteremtése érdekében 8217,7 millió forint összegben csökkentette a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter 21 821,6 millió forint összegben devizahitelt vett fel, amelyet azonos feltételek mellett devizabetétként helyezett el az MNB-nél.

7. § Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 5. §-ának (1) bekezdése alapján:

a) 1 749 681,9 millió forint összegben az MNB által a Magyar Nemzeti Bankról szóló 1991. évi LX. törvény (a továbbiakban: MNBtv.) 20. §-a szerint nyújtott kamatmentes forinthitel 1996. december 31-én fennálló teljes állományának és az MNBtv. 22. §-a alapján kibocsátott államkötvények állománya a Költségvetési Törvény 5. §-ának (2) bekezdésében meghatározott részének a lecserélésével devizahitelt vett fel,

b) 40 508,0 millió forint összegben átvette az átváltott devizaadóssághoz kapcsolódó fedezeti műveleteket. Az MNB által befizetett értékkülönbözetből részben előtörlesztette a devizahitelt, így ez a költségvetés adósságát nem változtatta meg.

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos egyes rendelkezések

8. § (1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami hozzájárulás és kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben (a továbbiakban: PM-BM e. r.) hirdeti ki e törvény hatálybalépését követő 15 napon belül. A normatív állami hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja azon helyi önkormányzatok előirányzatainak csökkentését, amelyek év közben együttesen 664,7 millió forint összegben mondtak le a normatív állami hozzájárulásokról és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokról, valamint amelyeket intézményátadás következtében 153,5 millió forint összegben az nem illeti meg, továbbá jóváhagyja az intézményátvétel miatti 8,4 millió forint előirányzat-növekedést. A módosított előirányzatokat a PM-BM e. r. tartalmazza.

(3) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatoknak a helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján - megillető és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek különbözetei a következők:

a) a helyi önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló visszafizetési kötelezettsége 3392,3 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelő kiegészítés 1234,8 millió forint,

c) egyenlegként a helyi önkormányzatok 1997. év után előírt tartozása 2157,5 millió forint.

(4) Az Országgyűlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat, amelyek a normatív állami hozzájárulást és a nemzeti, etnikai kisebbségekhez tartozók oktatásához kiegészítő hozzájárulásként kapott előirányzatokat saját számításaik, illetőleg az Állami Számvevőszék ellenőrzése alapján az őket ténylegesen megilletőnél 5%-kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 136,5 millió forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként részletezett összegét a PM-BM e. r. tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségből 267,2 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést terhelő kiegészítésből 37,8 millió forintot - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a PM-BM e. r. önkormányzatok szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 22. §-ának (5) bekezdése alapján - figyelemmel az Állami Számvevőszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - 337,3 millió forint jogtalanul igénybe vett cél- és címzett támogatás, valamint a Céltámogatási Kiegészítő Keretből 55,6 millió forint visszafizetési kötelezettség, 1,2 millió forint összegű jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése, és az általuk igénybe vett központosított előirányzatok saját elszámolása alapján 255,1 millió forint visszafizetési kötelezettség terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a PM-BM e. r. tartalmazza. Az 1992. évi LXXXIX. törvény 14. §-a alapján - a kötelező lemondások elmaradása miatt - 198,9 millió forint céltámogatási és 12,0 millió forint címzett támogatási előirányzat visszavonásáról, illetve csökkentéséről a belügyminiszter rendelkezik.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 22. §-ának (1), (3) és (5) bekezdései szerinti saját elszámolásukon alapuló befizetési kötelezettségüket - az államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, előirányzat-felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjéről szóló 211/1996. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) 36. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján - 1998. március 26-áig nem teljesítették, a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül kötelesek azt teljesíteni a következő feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1997. évi átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) megfelelő büntető kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejűleg a kamattal növelt összeg után - 1998. március 27-től a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve - további büntető kamatot fizet. A büntető kamat az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (42,6%) naptári napra számított mértéke.

(8) Az (5)-(6) bekezdésekben meghatározott, az Állami Számvevőszék megállapításához kapcsolódó visszafizetési kötelezettségek teljesítésének határideje a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 nap.

a) Az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat kell alkalmazni.

b) A (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez kapcsolódó késedelmikamat-fizetési kötelezettség a központosított előirányzatoknál - a közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása kivételével - a Korm. rend. alapján 1998. március 27. napjától keletkezik.

c) A közműfejlesztési hozzájárulás, a települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása, a kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása, valamint a címzett és céltámogatások esetében a késedelmikamat-fizetési kötelezettség az Állami Számvevőszék által megjelölt jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a (7) és a (8) bekezdésben meghatározott határidőre a befizetések nem érkeznek meg a Magyar Államkincstár 10032000-01031496-00000000 "Önkormányzatok előző évről származó befizetései", valamint a Magyar Államkincstár 10032000-01034004-00000000 "Különleges bevételek" bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következő hónaptól kezdődően az esedékes finanszírozás nettósított összegéből - a tartozás erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 1287,6 millió forintot - 1998. május 12-én átutalta.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti állami számvevőszéki ellenőrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a PM-BM e. r. hatálybalépését követő 15 napon belül rendelkezik a megállapított összeg átutalásáról, mely az előző évi költségvetés kiegészítése címén számolandó el.

9. § (1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatok 1997. évi címzett- és céltámogatási előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként részletezve - az 5/a., 5/b. és 5/c. számú mellékletek tartalmazzák.

(4) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként részletezve - a 6/a. és 6/b. számú mellékletek tartalmazzák.

(5) A helyi önkormányzatoknak nyújtott területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás előirányzatának, előirányzata teljesítésének és maradványának alakulását a 7. számú melléklet tartalmazza.

(6) A helyi önkormányzati tűzoltóságok támogatási előirányzatainak felhasználását a 8. számú melléklet részletezi.

(7) A helyi önkormányzatok központosított előirányzatainak felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(8) Az Országgyűlés megállapítja, hogy a helyi önkormányzatok címzett- és céltámogatásának maradványa 27 297,8 millió forint, a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési támogatás maradványa 5384,8 millió forint.

10. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a központi költségvetés a helyi önkormányzatoknak a nettó finanszírozással összefüggésben kincstári előleget nyújtott. Az érintett önkormányzatok 1997. december 31-én fennálló 18,4 millió forint tartozása az 1998. évi nettó finanszírozás keretén belül kerül elszámolásra.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1995. évi köztartozások rendezésére kapott állami támogatás visszafizetését nem teljesített, adósságrendezési eljárásban érintett önkormányzatok - Bakonszeg, Bátorliget, Nágocs - 1997. december 31-én még fennálló visszafizetési kötelezettsége 16,6 millió forint.

12. § (1) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok a Magyar Köztársaság 1996. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1997. évi CXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi Zárszámadási Törvény) 7. §-ának (3), (4) és (6) bekezdésében előírt, továbbá a (8) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján ütemezett, összesen 2288,5 millió forint és annak késedelmi kamatokkal növelt befizetési kötelezettségéből 2138,4 millió forintot befizettek. Az Országgyűlés felhívja a belügyminisztert, hogy a még fennálló tartozás beszedését az 1996. évi Zárszámadási Törvény 7. §-ának (9) bekezdése szerint folyamatosan biztosítsa.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy Hajós nagyközség önkormányzat szennyvízcsatorna beruházásánál az Állami Számvevőszék által végzett utóellenőrzés megállapításairól szóló vizsgálati jelentés alapján törvényben odaítélt 1996. évi ütem maradványából az 1997. évi céltámogatási előirányzata 13 300 ezer forinttal nőtt.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az 1994. évi közalkalmazotti illetményrendszer bevezetéséhez nyújtott támogatásnál a jogtalan igénybevétel miatt keletkezett 6,6 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek az érintett önkormányzatok eleget tettek, melynek önkormányzatonkénti felsorolását a PM-BM e. r. tartalmazza.

14. § (1) A Költségvetési Törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezete, 11. cím, 1. Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen, illetve a 12. cím, 1. Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire alcímen meghatározott előirányzatok fel nem használt részének mértékéig további támogatások folyósíthatók az eddig még figyelembe nem vett 1997. évi műsorterjesztési költségek alapján, az 59. § rendelkezései szerint.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott támogatást a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 1. számú mellékletének I. Országgyűlés fejezet, 11. Közszolgálati televíziók műsorterjesztési költségeire címen meghatározott előirányzat terhére kell folyósítani.

15. § Az Országgyűlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a 10. számú melléklet szerint.

16. § Az Országgyűlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 11. számú melléklet szerint.

17. § (1) Az Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. (a továbbiakban: ÁPV Rt.) költségvetési befizetési kötelezettségei és a privatizációval, a vagyonkezeléssel összefüggő ráfordítási, tartalékolási előirányzatai teljesítését a 12. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés elfogadja, hogy az ÁPV Rt. az 1997. évi privatizációs bevételek központi költségvetést megillető hányadának befizetési kötelezettségéből 11,8 milliárd forintot 1998-ban teljesített, továbbá 8,5 milliárd forintot - a belterületi föld értéke alapján, az alapítói jogon kifizetendő, a helyi önkormányzatokat megillető kifizetésekkel kapcsolatban - tartalékalapja feltöltéséhez használt fel.

MÁSODIK RÉSZ

AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

18. § (1) A Magyar Államkincstár által kezelt, az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló belföldi követelésállomány 1997. december 31-én 51 137,5 millió forint, melyből 2426,2 millió forint kölcsön típusú, 48 711,3 millió forint pedig járadék címén előírt követelés.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy az 1996. évi Zárszámadási Törvény 15. §-ának (1) bekezdésében foglalt követelések 1997. év során a következők miatt változtak:

a) Elengedésre került az Országgyűlés korábbi döntései alapján összesen 1123,8 millió forint járadék jellegű kötelezettség

aa) a Magyar Vállalkozás Fejlesztési Alapítvány a Költségvetési Törvény 57. §-a alapján mentesült a még fennálló 1040,0 millió forint járadéktartozásának megfizetése alól,

ab) az 1996. évi Zárszámadási Törvény 23. §-ának (1) bekezdésében foglalt rendelkezésnek megfelelően a VIZÉP - Mélyépítő Korlátolt Felelősségű Társaság 54,7 millió forintos, a Pestkörnyéki Kőbányák Korlátolt Felelősségű Társaság 16,3 millió forintos, a Közép-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 8,0 millió forintos és az Alsó-Dunavölgyi Vízügyi Igazgatóság 4,8 millió forintos járadék tartozása megszűnt.

b) Az év folyamán befolyt kölcsön típusú törlesztések összege 2350,2 millió forint volt, a járadék jellegű befizetések 8464,4 millió forintot tettek ki.

c) Összesen 520,6 millió forinttal csökkent a követelés-állomány csődegyezségben, végelszámolásban, illetve felszámolásban végrehajtott követeléstulajdon konverzió, valamint felszámolási eljárás keretében kielégítésként kapott kötvények aktuális szelvényei beváltásának együttes hatásaként.

d) 3134,5 millió forinttal csökkent a követelésállomány az 1997. évben bírói végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések veszteségként történt elszámolása miatt.

(3) Az Országgyűlés jóváhagyja, hogy a (2) bekezdés b) pontjában részletezett befizetéseken felül e követelésekhez kapcsolódva 1997. évben a költségvetésnek bevételt jelentett

a) az 1996. év végén befolyt 2,9 millió forint állami kölcsön törlesztés és 7,1 millió forint fix járadék 1997. évi átutalása,

b) 56,2 millió forint mozgó járadék,

c) 329,3 millió forint szerződéses és késedelmi kamat befizetése.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hiteléhez kapcsolódó járadékbefizetés 11,5 millió forint volt.

19. § Az Országgyűlés

a) tudomásul veszi, hogy a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő költségvetési többlete az Ny. Alap 1998. évi ellátásainak finanszírozására szolgál,

b) az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő hiánya összegét a Kincstári Egységes Számlához kapcsolódó megelőlegezési számlán lévő adósságából 1998. december 31-i hatállyal elengedi.

20. § A társadalombiztosítási szervek által folyósított, a központi költségvetésből finanszírozott pénzbeli ellátásokra, a központi költségvetés által átadott pénzeszközöknek és a társadalombiztosítás 1997. évi költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülő tényleges kiadásai különbözeteinek

a) többletét az E. Alap visszautalja a központi költségvetésnek,

b) hiányát a központi költségvetés átutalja az Ny. Alapnak.

21. § A központi költségvetés nevében átvállalt Bős-Nagymarosi Vízlépcsőrendszer-beruházás osztrák hitel miatti adósságállománya 1997. december 31-én 59 399,5 millió forintra csökkent.

HARMADIK RÉSZ

A MAGYAR NEMZETI BANKRÓL SZÓLÓ 1991. ÉVI LX. TÖRVÉNY MÓDOSÍTÁSA

22. §[2]

VEGYES ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

23. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

24. § Az Országgyűlés

a) az állami kezességvállalás során, a Pannonhalmi Főapátság helyett a Postabank és Takarékpénztár Rt. részére tőketörlesztés címén 1998. évben kifizetett 100 millió forint megfizetését,

b) a gazdasági kamarák működőképességének megőrzése érdekében, a kamaráknak a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetéséről szóló 1994. évi CIV. törvény 4. §-ának (6) bekezdése alapján, az 1995. I. félévre esedékes tagdíjbevételükre megelőlegezett tőketartozásaik - 1995. december 10. napjától e törvény hatálybalépésének napjáig felhalmozódott - kamatainak megfizetését

elengedi.

25. § Az Országgyűlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy e törvény hatálybalépésének napján fennálló - a 24. § b) pontja szerinti - tőketartozások végleges rendezésére az érintett kamarákkal megállapodást kössön.

Göncz Árpád s.k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s.k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1998. évi XLVIII. törvényhez

CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCímnévAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes
előirányzat, teljesítése
Az 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 638,01 636,611,6
2Munkaadókat terhelő járulékok516,4512,94,5
3Dologi kiadások372,3256,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,1
2Országgyűlés hivatali szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások634,2753,915,2
2Munkaadókat terhelő járulékok270,8323,16,4
3Dologi kiadások839,7876,13,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,09,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások255,5272,1
2Felújítás349,0299,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,3
4Egyéb központi beruházás257,4
3Országgyűlési Könyvtár
IMűködési költségvetés
1Személyi juttatások95,0115,9
2Munkaadókat terhelő járulékok41,043,6
3Dologi kiadások64,441,1
Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások19,015,9
2Felújítás0,50,3
4Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,049,5
2Munkaadókat terhelő járulékok15,320,9
3Dologi kiadások35,8101,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,07,7
2Felújítás1,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Megalakuló országgyűlési bizottságok kiadásai38,0
2Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerűsítése12,0
3Alkotmányozással kapcsolatos kiadások40,0
4Észak-atlanti Központ kiadásai6,0
5Könyvtár szakmai műhelyének létrehozása10,0
6Minősített ajánlattevők jegyzékének elkészítése20,0
7Az Országgyűlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése20,0
1-5. cím összesen:4 635,9714,04 742,2919,9
6Nemzeti és etnikai kisebbségek támogatása70,070,0
7Pártok támogatása
1Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása
1FIDESZ-Magyar Polgári Párt159,3159,0
2Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt182,3182,3
3Kereszténydemokrata Néppárt159,4157,7
4Magyar Demokrata Fórum219,8219,4
5Magyar Szocialista Párt492,5492,5
6Szabad Demokraták Szövetsége322,3320,8
2Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása
2Munkáspárt41,141,1
5Köztársaság Párt32,732,7
6Magyar Igazság és Élet Pártja20,420,4
7Agrárszövetség27,027,0
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Társadalmi és karitatív szervezetek működésének támogatása258,5258,5
2Fogyatékosokat képviselő és segítő szervezetek támogatása
1Értelmi Fogyatékosok Országos Érdekvédelmi Szövetsége44,544,5
2Hallássérültek Országos Szövetsége88,088,0
3Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége77,077,0
4Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége104,0104,0
3Társadalmi szervezetek címzett támogatása
1Magyar Vöröskereszt támogatása321,0321,0
2Magyarok Világszövetségének támogatása162,6162,6
4MTESZ támogatása85,085,0
5TIT intézmények támogatása65,665,6
6Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása30,030,0
7Magyar-Máltai Szeretetszolgálat125,0125,0
9Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása
1Bolgár Országos Önkormányzat10,010,0
2Görög Országos Önkormányzat10,010,0
3Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata32,032,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
4Magyarországi Németek Országos Önkormányzata63,263,2
5Magyarországi Románok Országos Önkormányzata16,016,0
6Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat96,096,1
7Országos Lengyel Önkormányzat10,010,0
8Országos Örmény Önkormányzat10,010,0
9Országos Szlovák Önkormányzat32,032,0
10Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat12,012,0
11Szerb Országos Önkormányzat15,015,0
10Magyar Rádió Közalapítvány támogatása
1Magyar Rádió Rt. műsorterjesztési költségeire1 873,31 873,3
2Magyar Rádió Rt. művészeti együtteseinek támogatására408,0408,0
3A Magyar Rádió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra157,3
11Magyar Televízió Közalapítvány támogatása
1Magyar Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire783,1583,6
2A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos kiadásokra637,6
3Magyar Televízió központi beruházás befejezésére
2Felhalmozási kiadások
4Egyéb központi beruházás167,3
12Hungária Televízió Közalapítvány támogatása
1Duna Televízió Rt. műsorterjesztési költségeire806,2662,3
2A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása
2Felhalmozási kiadások
4Egyéb központi beruházás250,0
14Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása '
1A MTI működési céltámogatása936,4
2A MTI felhalmozási céltámogatása85,5
6-14. cím összesen:7 264,86 917,62 234,1
I. fejezet kiadásai összesen:11 900,7714,011 659,83 154,0
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások73,4148,2
2Munkaadókat terhelő járulékok31,135,1
3Dologi kiadások34,248,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások61,063,5
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1,31,1
2Munkaadókat terhelő járulékok0,60,5
3Dologi kiadások4,45,0
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Célelőirányzatok
1Állami kitüntetések86,0
II. fejezet kiadásai összesen:292,0301,60,7
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások181,7181,832,3
2Munkaadókat terhelő járulékok79,779,713,3
3Dologi kiadások135,0131,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5
6Kamatfizetések0,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,016,6
2Felújítás5,02,1
4Egyéb központi beruházás47,042,3
III. fejezet kiadásai összesen:396,462,0393,6107,1
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások206,2212,4
2Munkaadókat terhelő járulékok87,084,8
3Dologi kiadások110,996,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,043,4
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
3Fejezeti tartalék25,0
IV. fejezet kiadásai összesen:429,115,0393,743,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások730,5809,31,1
2Munkaadókat terhelő járulékok312,9344,8
3Dologi kiadások212,5200,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,44,20,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások23,513,6
2Felújítás15,015,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,04,5
4Egyéb központi beruházás80,069,6
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,919,9
2Munkaadókat terhelő járulékok7,18,9
3Dologi kiadások23,135,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,01,0
2Felújítás3,02,8
V. fejezet kiadásai összesen:1 305,4124,51 422,8108,2
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások545,8548,6
2Munkaadókat terhelő járulékok235,6235,8
3Dologi kiadások120,3132,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,0109,8
2Felújítás60,031,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,9
4Egyéb központi beruházás290,0302,8
Vl. fejezet kiadásai összesen:901,7366,0916,9451,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
VII. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások9 599,29 507,6
2Munkaadókat terhelő járulékok4 152,03 947,8
3Dologi kiadások2 010,62 583,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások11,017,9
6Kamatfizetések0,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,3257,1
2Felújítás253,5424,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások101,7
4Egyéb központi beruházás555,0671,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Gyermektartásdíjak állami megelőlegezése140,0155,1
3Ágazati célfeladatok
1Büntetőeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás100,0112,4
VII. fejezet kiadásai összesen:16 012, 8843, 816 324, 81 455, 0
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4341,04 242,7
2Munkaadókat terhelő járulékok1 851,01 848,0
3Dologi kiadások537,6615,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,515,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások71,019,8
2Felújítás75,054,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások36,9
4Egyéb központi beruházás350,0276,3
2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,661,3
2Munkaadókat terhelő járulékok19,326,4
3Dologi kiadások6,013,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,5
VIII. fejezet kiadásai összesen:6 830,0496,06 822,1387,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások465,7651,27,0
2Munkaadókat terhelő járulékok201,7269,02,4
3Dologi kiadások91,6218,857,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások65,96,90,7
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások201,4241,4
2Munkaadókat terhelő járulékok86,198,8
3Dologi kiadások677,9762,845,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,789,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások58,1133,1
2Felújítás101,0127,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,9
4Egyéb központi beruházás150,0477,4
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások39,949,6
2Munkaadókat terhelő járulékok14,416,7
3Dologi kiadások -16,627,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,5
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások45,455,2
2Munkaadókat terhelő járulékok19,123,2
3Dologi kiadások54,254,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,22,3
5Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások97,1107,9
2Munkaadókat terhelő járulékok37,545,7
3Dologi kiadások93,393,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,73,5
6Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,019,2
2Munkaadókat terhelő járulékok5,47,5
3Dologi kiadások13,738,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások142,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,51,0
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások2,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások87,2
2Felhalmozási kiadások
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,1
2Célelőirányzatok
1Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása395,0395,0
2Új Kézfogás Közalapítvány támogatása310,0305,5
3Első Közép- és Kelet-Európai Együttműködés Alapítvány támogatása233,0279,6
4Illyés Közalapítvány támogatása460,0453,3
5Teleki László Alapítvány támogatása71,070,0
6Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret50,079,9212,4
7Kisebbségi kompenzációs keret55,8
8Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása55,055,0
9Politikatörténeti Alapítvány támogatása65,065,0
10Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása170,0170,0
11Művészeti díjak18,3
12Svéd-Magyar Európa tanulmányok képzési program20,0
13Demokrácia Kutatások Magyar Központja Alapítvány támogatása5,04,5
14Modernizációs és Integrációs Program támogatása153,059,7
16Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása365,0424,0
17X-400-as rendszer üzemeltetése60,010,5
18Balatoni kutatások támogatása125,0111,8
19Civicus világkonferencia támogatása15,014,8
20Youth for Europe program80,063,4
21Két- és többoldalú nemzetközi szerződések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok112,083,5
24Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program1,333,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
26"Magyarország 2000" tanácskozás25,0
28Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása130,0
29Kocsordi református templom újjáépítése20,0
38Országos Polgárőr Szövetségek támogatása10,0
39Szent László Akadémia Támogatása30,0
3Egyházak támogatása
1Egyházi alapintézmények működése, felújítása, beruházás, fejlesztés2 350,02 350,0
2Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás180,0180,0
3Egyházi személyek járulékfizetése250,0300,0
4Egyházi nyugdíjalapok támogatása170,0170,0
5Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója150,0150,0
6Budapesti Rózsák téri katolikus templom rekonstrukciója50,050,0
7Pannonhalma rekonstrukciója100,0100,0
8Budapest Központi Szeminárium Papnövelde utca 7. sz. épület felújítása60,060,0
9Szegedi Ferences Rendház, hajléktalanok gondozására épület kialakítása25,025,0
10Tihanyi Apátság rekonstrukciója50,050,0
11Bethesda Református Kórház rekonstrukciója90,090,0
12Budapest Kálvin tér 8. Református Közegyház és Zsinati Levéltár rekonstrukciója20,020,0
13Debreceni Református Nagytemplom rekonstrukciója10,010,0
14Veszprémi Református Egyházi Központ kiépítése25,025,0
15Révfülöpi Evangélikus Oktatási Központ építésének folytatása30,030,0
16Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója120,0120,0
17Ortodox Izraealita Hitközség Kazinczy utcai templom rekonstrukciója80,080,0
18Szegedi Szerb Ortodox Templom rekonstrukciója, Thököliánum belső renoválása10,010,0
19Magyar Ortodox Egyház Petőfi téri, miskolci és karcagi templomainak rekonstrukciója15,015,0
20Magyarországi Román Ortodox Egyház gyulai templom és Holló u. 8. sz. ingatlan felújítása, Gozsdu síremlék10,010,0
21HIT Gyülekezete közösségi ház építése20,020,0
22Magyar Bolgár Ortodox Egyház Szt. Cirill és Metod Bolgár Ortodox Templom freskóinak kivitelezése, egyházközségi iroda kialakítása5,05,0
23Határainkon túl élő magyarok számára épülő templom és kulturális centrum építésére10,010,0
4Beruházási célprogramok
1Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése550,0
2Kormányzati távközlési célprogram296,0
5Fejezeti tartalék185,1
1-7. cím összesen:3 839,06 377,54 521,06 499,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
8Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 289,43,71 294,24,8
2Munkaadókat terhelő járulékok544,11,6539,45,7
3Dologi kiadások483,713,5501,380,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások45,462,0
2Felújítás37,527,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,5
4Egyéb központi beruházás350,0226,7
5Lakástámogatás25,025,0
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások812,6838,6
2Munkaadókat terhelő járulékok342,9356,6
3Dologi kiadások1 185,41 360,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások38,428,0
2Felújítás8,18,1
3Egyéb intézmény felhalmozási kiadások4,9
4Egyéb központi beruházás180,0140,9
5Lakástámogatás16,516,5
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 456,325,01 458,932,7
2Munkaadókat terhelő járulékok614,610,5615,817,7
3Dologi kiadások670,26,1671,0335,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások216,9112,1
2Felújítás37,567,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,1
4Egyéb központi beruházás690,5697,0
5Lakástámogatás30,030,0
8. cím összesen:7 399,21 736,27 636,11 954,5
9Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások112,0123,8
2Munkaadókat terhelő járulékok49,552,7
3Dologi kiadások38,543,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,5
2Felújítás0,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,2
9. cím összesen:200,07,2219,50,7
10Tartalékok
1Költségvetés általános tartaléka13 835,3
2Céltartalékok
1Bérpolitikai keret950,0
4Külszolgálat1 100,0
11Kormányzati rendkívüli kiadások
1Egyházi ingatlanok visszaadása4 000,03 987,0
2Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása150,0
8Speciális eszközök bérleti díja2 239,32 239,3
11Egyéb rendkívüli kiadások7 500,05 839,7
12Gyermek- és Ifjúsági Érdekegyeztető Tanács
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2,1
2Munkaadókat terhelő járulékok0,9
3Dologi kiadások2,0
13Mobilitás Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12,613,3
2Munkaadókat terhelő járulékok4,45,0
3Dologi kiadások7,043,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
X. fejezet kiadásai összesen:27 352,522 011,212 437,920 529,8
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások916,01 230,28,2
2Munkaadókat terhelő járulékok379,8381,61,5
3Dologi kiadások586,6471,751,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások56,54,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások101,4161,7
2Felújítás140,2136,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,1
2Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások174,1293,6
2Munkaadókat terhelő járulékok70,8121,2
3Dologi kiadások37,826,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,1
2Fővárosi és megyei közigazgatási hivatalok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 120,71 385,4
2Munkaadókat terhelő járulékok461,6585,6
3Dologi kiadások384,0505,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások48,32 713,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,7112,9
2Felújítás0,71,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,813,9
5Lakástámogatás10,013,1
3Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 146,32 272,0
2Munkaadókat terhelő járulékok884,2976,2
3Dologi kiadások720,5882,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,527,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások381,6459,8
2Felújítás50,839,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,014,6
4Egyéb központi beruházás1,0
5Lakástámogatás19,018,2
4Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások188,6187,1
2Munkaadókat terhelő járulékok78,579,7
3Dologi kiadások353,0484,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások247,0260,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,310,2
2Felújítás3,63,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,07,5
5Rendőrség
1Országos Rendőr-főkapitányság és háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 906,12 993,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 226,31 204,9
3Dologi kiadások2 150,23 047,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások125,0153,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 561,52 481,0
2Felújítás332,8229,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások25,8
5Lakástámogatás191,059,2
2Budapesti Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 383,37 319,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 693,82 793,8
3Dologi kiadások2 978,04 233,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 807,08 956,3
2Felújítás113,0115,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások120,1
5Lakástámogatás60,074,0
4Baranya Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások970,31 082,3
2Munkaadókat terhelő járulékok409,5350,6
3Dologi kiadások290,7375,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,02,5
2Felújítás6,03,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,6
5Lakástámogatás8,013,0
5Bács-Kiskun Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 228,71 384,5
2Munkaadókat terhelő járulékok518,5479,3
3Dologi kiadások363,2389,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások.
1Intézményi beruházási kiadások7,522,5
2Felújítás13,013,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,6
5Lakástámogatás12,017,0
6Békés Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások918,4996,0
2Munkaadókat terhelő járulékok387,6398,9
3Dologi kiadások328,2321,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,55,5
2Felújítás7,012,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,8
5Lakástámogatás8,012,0
7Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 562,41 771,1
2Munkaadókat-terhelő járulékok659,3702,3
3Dologi kiadások575,5502,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások12,518,1
2Felújítás46,072,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,4
5Lakástámogatás13,021,0
8Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások901,9992,2
2Munkaadókat terhelő járulékok380,6400,5
3Dologi kiadások295,0332,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,531,3
2Felújítás14,027,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások6,4
5Lakástámogatás11,017,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
9Fejér Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások912,71 011,8
2Munkaadókat terhelő járulékok385,1393,4
3Dologi kiadások298,0293,7
Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,07,2
2Felújítás7,09,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
5Lakástámogatás8,014,0
10Győr-Moson-Sopron Megyei Rendár-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások847,0968,4
2Munkaadókat terhelő járulékok357,4361,9
3Dologi kiadások308,0317,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,54,0
2Felújítás5,06,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,9
5Lakástámogatás8,013,0
11Hajdú-Bihar Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 094,71 244,2
2Munkaadókat terhelő járulékok462,0490,6
3Dologi kiadások356,0368,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,510,3
2Felújítás6,08,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23,4
Lakástámogatás9,013,0
12Heves Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások660,9781,8
2Munkaadókat terhelő járulékok278,9236,6
3Dologi kiadások223,0224,0
Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,03,8
2Felújítás4,08,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,0
Lakástámogatás6,011,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
13Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások910,0957,9
2Munkaadókat terhelő járulékok384,0418,3
3Dologi kiadások308,0343,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,06,1
2Felújítás4,07,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,5
5Lakástámogatás4,013,0
14Komárom-Esztergom Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások703,8771,2
2Munkaadókat terhelő járulékok297,0318,4
3Dologi kiadások235,0228,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,10,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,524,5
2Felújítás5,023,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,8
5Lakástámogatás6,012,0
15Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások598,2676,7
2Munkaadókat terhelő járulékok252,4246,4
3Dologi kiadások189,0215,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,010,2
2Felújítás4,04,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
5Lakástámogatás6,011,0
16Pest Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 807,62 044,8
2Munkaadókat terhelő járulékok762,8847,6
3Dologi kiadások703,0642,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások14,023,9
2Felújítás120,0134,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,8
5Lakástámogatás12,021,0
17Somogy Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások931,11 074,9
2Munkaadókat terhelő járulékok393,0429,2
3Dologi kiadások400,0420,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,58,6
2Felújítás8,014,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,2
5Lakástámogatás7,013,0
18Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 059,71 194,2
2Munkaadókat terhelő járulékok447,2447,7
3Dologi kiadások300,0369,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,11,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,513,6
2Felújítás10,06,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,3
5Lakástámogatás7,013,0
19Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások745,2858,2
2Munkaadókat terhelő járulékok314,5345,8
3Dologi kiadások235,0245,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,07,5
2Felújítás4,012,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,9
5Lakástámogatás6,012,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
20Vas Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások702,9741,0
2Munkaadókat terhelő járulékok296,6333,5
3Dologi kiadások250,0275,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,50,5
2Felújítás4,04,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások8,4
5Lakástámogatás7,012,0
21Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások824,6878,8
2Munkaadókat terhelő járulékok348,0310,5
3Dologi kiadások256,0333,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,71,8
2Felhalmozási kiadások
IIntézményi beruházási kiadások7,536,0
2Felújítás5,020,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,8
5Lakástámogatás8,012,0
22Zala Megyei Rendőr-főkapitányság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások718,0802,4
2Munkaadókat terhelő járulékok303,0313,3
3Dologi kiadások240,0248,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,06,4
2Felújítás10,014,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások9,2
5Lakástámogatás8,013,0
23Készenléti Rendőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 368,63 154,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 421,61 338,3
3Dologi kiadások1 985,22 006,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások88,083,3
2Felújítás116,3142,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások45,8
5Lakástámogatás15,019,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
24Köztársasági Őrezred
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 002,41 020,7
2Munkaadókat terhelő járulékok423,0466,0
3Dologi kiadások229,5215,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,0170,9
2Felújítás12,011,4
25Híradástechnikai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások243,2265,3
2Munkaadókat terhelő járulékok102,6114,0
3Dologi kiadások1 219,01 146,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,019,8
2Felújítás4,04,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,6
6Határőrség
1Határőrség Országos Parancsnokság és szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 349,5926,5
2Munkaadókat terhelő járulékok484,7344,8
3Dologi kiadások1 127,41 051,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások12,71,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások588,2746,4
2Felújítás621,8468,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,5
4Egyéb központi beruházás443,2523,0
5Lakástámogatás103,0115,0
2Határőrigazgatóságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 378,77 076,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 616,22 756,3
3Dologi kiadások2 755,12 648,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,32,0
3Körmendi Határrendész-képző Szakiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások218,7211,3
2Munkaadókat terhelő járulékok95,488,2
3Dologi kiadások54,859,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
7Tűzoltóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 075,11 154,5
2Munkaadókat terhelő járulékok372,7454,1
3Dologi kiadások415,5774,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,622,0
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások191,7189,2
2Felújítás45,216,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,185,4
4Egyéb központi beruházás373,7501,7
5Lakástámogatás22,422,4
8Polgári Védelem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások754,1754,174,4
2Munkaadókat terhelő járulékok324,3324,321,7
3Dologi kiadások529,3529,339,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások40,0243,7
2Felújítás51,030,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,07,3
5Lakástámogatás17,017,0
9BM TOP Tűzvédelmi Kiképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások177,3190,4
2Munkaadókat terhelő járulékok73,272,2
3Dologi kiadások94,296,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,3
2Felújítás6,84,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,01,6
4Egyéb központi beruházás100,0185,2
5Lakástámogatás2,62,6
10BM Művelődési Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások113,8145,51,0
2Munkaadókat terhelő járulékok47,060,50,2
3Dologi kiadások83,8112,73,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,40,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,9
2Felújítás2,7
11Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások204,1279,2
2Munkaadókat terhelő járulékok85,0106,0
3Dologi kiadások141,9326,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások31,243,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások24,0719,5
2Felújítás8,321,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
12Rendvédelmi Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások545,2572,0
2Munkaadókat terhelő járulékok242,0230,6
3Dologi kiadások169,0224,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások19,2
2Felújítás10,89,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
5Lakástámogatás3,04,0
13BM Központi Kórház és intézményei
1Működési költségvetés.
1Személyi juttatások846,1852,0
2Munkaadókat terhelő járulékok371,2362,6
3Dologi kiadások766,4782,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,02,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,641,3
2Felújítás22,523,8
14Központi Gazdasági Háttérintézmények
1Központi Gazdasági Főigazgatóság és részben önálló szervei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások997,81 040,23,1
2Munkaadókat terhelő járulékok405,2444,11,0
3Dologi kiadások986,91 244,3125,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,576,774,8
6Kamatfizetések0,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások47,361,1
2Felújítás129,871,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások71,5
5Lakástámogatás57,067,1
2BM Kiadó
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28,37,1
2Munkaadókat terhelő járulékok9,62,9
3Dologi kiadások21,25,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,1
15Központi Beszerző Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások107,7130,6
2Munkaadókat terhelő járulékok43,057,4
3Dologi kiadások48,13 947,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,0
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások96,0
2Felújítás15,85,1
16Adatfeldolgozó Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások446,6443,0
2Munkaadókat terhelő járulékok195,8167,9
3Dologi kiadások1 197,2787,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások125,7532,7
2Felújítás0,917,2
19Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások143,6
2Munkaadókat terhelő járulékok61,9
3Dologi kiadások44,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások29,0456,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások65,0
2Felújítás44,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások55,0
4Egyéb központi beruházás4 573,14 146,4
5Lakástámogatás46,0
6Lakásépítés350,0346,7
2Ágazati célfeladatok
1Gépjárműkorszerűsítési program90,0
2Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai45,0
3Országos Bűnmegelőzési Tanács működési kiadásai15,0
4Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira50,0
5Schengeni egyezményből és más nemzetközi kapcsolatokból adódó feladatokra40,0
6Önkéntes tűzoltóegyesületek támogatása400,0384,014,3
7Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire20,0
8NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai)19,0
9Világbanki hitelből megvalósuló beszerzések ÁFA vonzata258,0
11Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai40,0
12Katonai Szabványügyi Műszaki Bizottság katonai szabványügyi munka, rendvédelmi szolgálatok eszközrendszeresítése4,5
13Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének működési feltétele30,0
14BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási rendszerének fejlesztése50,05,2
16Irat-felülvizsgáló Bizottság működési költsége35,0
17Hivatásos állomány életbiztosítása72,063,6
18Területi közigazgatási reform feladatai72,5
19Nemzetközi követelményeknek megfelelő okmánycsalád bevezetése83,0
201997. évben átadásra kerülő határátkelőhelyek működési költsége136,0
21Hivatásos önkormányzati tűzoltóságok miniszteri jutalmazása, hősi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai32,0
22A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen elmaradó megyei rendőr-főkapitányságok létszám és dologi kiadásai701,0
23Választás, népszavazás1 622,3
3Társadalmi önszerveződések támogatása
2Rendőr és Határőr SE támogatása12,011,9
3Szakszervezetek támogatása5,05,0
4Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása10,010,0
5Szabadságharcosokért Alapítvány13,013,0
6Nemzeti Panteon Alapítvány30,030,0
1-19. cím összesen:98 730,413 782,7111 996,726 341,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
22Országos Testnevelési és Sporthivatal
1Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások301,5204,354,8
2Munkaadókat terhelő járulékok127,288,322,0
3Dologi kiadások104,089,31,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,5209,50,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,54,7
2Felújítás6,08,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,1
4Egyéb központi beruházás2,414,8
3Központi sportintézmények és sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások738,2666,10,8
2Munkaadókat terhelő járulékok311,5286,31,4
3Dologi kiadások1 180,41 116,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,11,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások24,745,4
2Felújítás103,773,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
4Egyébközponti beruházás837,61 164,3
4MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,529,5
2Munkaadókat terhelő járulékok13,612,9
3Dologi kiadások53,655,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,81,8
2Felújítás3,16,6
5OTSH kezelésű előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás2,9
4Egyéb központi beruházás10,0
4OTSH kezelésű szakmai előirányzatok
1Verseny- és élsport750,2647,9
2Utánpótlásnevelés, diáksport199,7172,9
3Szabadidősport20,019,9
4Sporttudomány8,07,5
5Magyar Olimpiai Bizottság100,0100,0
7Egyéb ágazati szakmai célfeladatok82,981,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
8Universiade30,029,5
9UTE támogatása135,0135,0
6Sporttámogatási célelőirányzatok
1Versenysport szervezetek normatív támogatása136,2153,0
2Diáksport szervezetek normatív támogatása25,522,0
3Szabadidő és speciális sport szervezetek normatív támogatása8,57,5
4Labdarúgás sportág támogatása12,36,3
5Létesítményre pályázati támogatás28,4
6Működésre pályázati támogatás22,6
7Eseményre pályázati támogatás13,23,2
8Egyéb célra pályázati támogatás8,88,8
9Mező Ferenc Közalapítvány támogatása50,050,0
10Működési kiadások11,111,1
11Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása470,0579,9
12Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidősport az Egészséges Életért Közalapítvány támogatása355,0528,5
22. cím összesen:4 424,51 901,74 135,72 591,3
23Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai
1Normatív hozzájárulások
1Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz3 268,33 264,7
2Üdülőhelyi feladatokhoz2 813,32 919,8
3Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz57 315,259 657,0
4Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz6 647,06 647,0
5Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz9 729,69 702,3
6Nappali szociális intézményi ellátáshoz1 697,01 677,9
7Hajléktalanok átmeneti intézményeire428,9411,9
8Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátása7 257,07 168,3
9Óvodai neveléshez '22 046,122 032,1
10Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon44 235,944 258,6
11Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon15 441,815 455,2
12Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon17 068,417 038,5
13Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon17 550,317 522,5
14Iskolai szakképzéshez6 538,46 264,4
15Kollégiumi, externátusi ellátáshoz8 541,68 507,1
16Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz5 148,45 056,4
17Alapfokú művészetoktatáshoz4 015,44 002,1
18Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz22 708,022 696,6
19Bölcsődei ellátáshoz1 800,01 796,4
20Közművelődési feladatokhoz1 642,81 642,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Helyi önkormányzatok színházi támogatása
1Épületműködtetési hozzájárulás2 829,62 829,6
2Művészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás1 178,01 178,0
3Bábszínházak művészeti munkájának támogatása80,080,0
4Színházak pályázati támogatása250,0250,0
3Címzett- és céltámogatások39 000,031 043,1
4Központosított előirányzatok
1Lakossági közműfejlesztés támogatása2 500,01 543,1
2Határátkelőhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék
tisztításának támogatása150,0150,0
3Körjegyzőség támogatása600,0602,2
4Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása230,0308,3
5Pincerendszerek és természetes partfalak veszélyelhárítási munkálatainak támogatása840,0840,0
6Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása3 000,02 994,0
7Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka4 000,0
8Gyermeknevelési támogatás7 000,08 648,4
9Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása200,0200,0
10Helyi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása300,0297,9
11Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása100,0100,0
12Szakmai fejlesztések támogatása1 600,01 600,0
13Pedagógus szakvizsga és továbbképzés3 400,02 954,4
14Körzeti, térségi feladatok támogatása3 200,03 192,3
15Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása1 700,02 145,2
16Tankönyv-vásárlás támogatása1 300,01 299,5
17Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása300,0287,5
18Gyermek és ifjúsági feladatok115,0115,0
19Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos kiadásokhoz3 500,01 991,0
20Közgyógyellátás2 530,061,4
5Működésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása
1Vis maior esetében támogatás500,0768,9
2Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévő (forráshiányos) helyi önkormányzatok támogatása5 000,05 991,2
3Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása500,043,4
6Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása8 768,08 768,0
7Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás8 000,07 044,2
8Kiegészítő hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a két tanítási nyelvű középiskolai oktatáshoz3 246,83 217,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
9Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás297,9
10Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére10,0
14Fejezetektől átvett pénzeszközök
4Fővárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra150,0
23. cím összesen:307 870, 853 940, 0302 435, 246 288, 7
XI. fejezet kiadásai összesen:411 025,769 624,4418 567,675 221,4
XII. FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
1Földművelésügyi Minisztérium igazgatása
1FM központi igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások829,91 133,31,2
2Munkaadókat terhelő járulékok353,5469,80,5
3Dologi kiadások451,21 086,317,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások74,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,043,3
2Felújítás50,059,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások57,0204,5
4Egyéb központi beruházás150,0191,1
2Jóléti Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,9
2Munkaadókat terhelő járulékok7,3
3Dologi kiadások27,4
2Szakigazgatási intézmények
1Költségvetési Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások365,4398,0
2Munkaadókat terhelő járulékok164,6152,0
3Dologi kiadások198,5138,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások49,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,028,3
2Felújítás10,05,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
4Egyéb központi beruházás14,019,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Állategészségügyi, élelmiszer-ellenőrzési szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 364,73 493,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 456,31 544,4
3Dologi kiadások2 019,62 652,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,937,0
6Kamatfizetések5,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások349,6360,2
2Felújítás180,0342,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások26,8
4Egyéb központi beruházás95,0
3Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 331,51 375,8
2Munkaadókat terhelő járulékok554,2604,4
3Dologi kiadások960,41 081,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,09,1
6Kamatfizetések0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások226,0192,5
2Felújítás130,0136,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,2
4Egyéb központi beruházás64,087,7
4Földművelésügyi szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások389,8525,5
2Munkaadókat terhelő járulékok160,2219,6
3Dologi kiadások245,2320,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0123,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,0118,2
2Felújítás10,011,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,7
4Egyéb központi beruházás10,010,0
5Erdészeti szakigazgatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások629,3726,6
2Munkaadókat terhelő járulékok247,9302,5
3Dologi kiadások188,0324,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,116,42,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások40,052,9
2Felújítás20,022,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
4Egyéb központi beruházás30,029,9
3Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 370,63 921,6
2Munkaadókat terhelő járulékok1 428,31 686,8
3Dologi kiadások1 195,52 386,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2111,90,8
6Kamatfizetések5,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,0787,8
2Felújítás90,0191,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,7
4Egyéb központi beruházás100,0115,1
4Mezőgazdasági minősítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 044,91 005,5
2Munkaadókat terhelő járulékok431,3437,4
3Dologi kiadások998,01 242,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,143,1
6Kamatfizetések3,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,0268,8
2Felújítás40,050,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások5,3
4Egyéb központi beruházás40,051,6
5Kárpótlási hivatalok
1Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások807,41 074,7
2Munkaadókat terhelő járulékok327,0475,5
3Dologi kiadások624,9998,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,20,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
4Egyéb központi beruházás3,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
6Mezőgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások751,2785,4
2Munkaadókat terhelő járulékok316,1351,1
3Dologi kiadások793,9911,80,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai8,06,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások19,230,5
6Kamatfizetések0,90,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,0156,4
2Felújítás120,0144,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,52,6
4Egyéb központi beruházás170,0186,4
7Közművelődési intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások106,6110,42,6
2Munkaadókat terhelő járulékok42,749,10,7
3Dologi kiadások88,676,841,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,0
6Kamatfizetések0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,6
2Felújítás20,020,0
4Egyéb központi beruházás0,5
8Agrárkutató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások910,31 175,4
2Munkaadókat terhelő járulékok369,7475,3
3Dologi kiadások680,41 401,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások38,3101,2
6Kamatfizetések2,15,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások206,4
2Felújítás63,072,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,022,1
4Egyéb központi beruházás82,0106,0
9FM kiemelt sportlétesítmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,897,5
2Munkaadókat terhelő járulékok36,842,5
3Dologi kiadások171,5252,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,322,9
6Kamatfizetések0,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások31,7
2Felújítás50,054,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,8
4Egyéb központi beruházás245,0308,0
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,0
2Munkaadókat terhelő járulékok68,0
3Dologi kiadások212,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások460,3
2Ágazati célelőirányzatok
1Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minőségügyi feladatokra40,04,0
2Erdei vasutak működtetésére65,065,0
3Jóléti és parkerdőfenntartásra85,085,0
4Mezőgazdasági birtokrendezés feladatai700,0
5A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzői Hálózat üzemeltetésének támogatása720,0720,0
6Az Euro-Atlanti integráció előkészítése500,096,9
7Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási feladatok65,09,3
8Nemzetközi feladatok, tagdíjak165,021,5
9Agrárkutatási feladatok támogatása350,0198,2
10Balatoni kutatások támogatása20,05,9
11Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások361,2
12Nemzed kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási földkimérés1 950,0142,6
34Közoktatási támogatások27,0
35Egyéb szervezetek feladataira171,7
3Beruházási célprogramok
1Erdőszerkezet-átalakítás, fásítás1 300,01 300,0
3Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása2 000,01 776,1
4Támogatási célelőirányzatok
1Mezőgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása22 000,019 505,4
2Erdészeti közcélú feladatok3 420,03 376,5
3Termőföld minőségi védelme, hasznosítása1 320,01 325,4
4Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok500,0639,4
5Halgazdálkodási tevékenységek500,0114,7
6Vadgazdálkodási tevékenységek598,0286,9
7Kapcsolódó egyéb feladatok250,0352,3
5Fejezeti tartalék210,0
Állatkár-térítés2 200,02 573,8
7Járványvédelmi céltámogatás (állat)200,0
1-I0. cím összesen:43 401,627 933,146 838,027 411,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
11Vállalkozások folyó támogatása
1Piacra jutási támogatás42 300,038 564,9
3Agrártermelési támogatás21 180,018 549,9
11. cím összesen:63 480,057 114,8
XII. fejezet kiadásai összesen:106 881,627 933,1103 952,827 411,2
XII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1Honvédelmi Minisztérium
1Honvédelmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások494,5494,3
2Munkaadókat terhelő járulékok188,9216,0
3Dologi kiadások234,8250,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,515,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,597,4
4Egyéb központi beruházás40,040,0
2HM hivatalai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások309,4373,6
2Munkaadókat terhelő járulékok68,4107,6
3Dologi kiadások600,3589,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,254,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,8
2Felújítás0,4
3HM háttérintézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 786,01 500,56,8
2Munkaadókat terhelő járulékok725,0600,43,0
3Dologi kiadások1 100,2161,41 211,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások288,6566,558,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 012,1
2Felújítás8,623,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások530,068,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Magyar Honvédség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24 654,4227,5
2Munkaadókat terhelő járulékok9 525,4100,5
3Dologi kiadások25 702,2928,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások361,7
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás3 908,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1 160,7
1Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10 691,1967,2
2Munkaadókat terhelő járulékok4 138,6416,9
3Dologi kiadások21 759,237,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások255,90,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 873,2
2Felújítás3 643,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások33,5
4Egyéb központi beruházás17,1
2Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 726,9463,9
2Munkaadókat terhelő járulékok2 330,9205,7
3Dologi kiadások4 047,32,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások50,27,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,5
3Magyar Honvédség Repülő és légvédelmi csapatai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 832,8646,7
2Munkaadókat terhelő járulékok2 721,6279,4
3Dologi kiadások2 921,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások55,117,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások11,7
3Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Katonai Felderítő Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 781,71 724,518,5
2Munkaadókat terhelő járulékok559,2622,17,7
3Dologi kiadások991,71 152,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,511,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,299,9
2Felújítás7,039,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások69,4
2Katonai Biztonsági Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások404,5416,8
2Munkaadókat terhelő járulékok178,0176,5
3Dologi kiadások92,3104,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,12,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások50,1
2Felújítás1,31,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások55,8
4MH Katonai Tanintézetek
1Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 418,81 326,684,6
2Munkaadókat terhelő járulékok628,1494,736,3
3Dologi kiadások715,6582,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,58,5
6Kamatfizetések1,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,071,7
2Felújítás9,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,0
2Bolyai János Katonai Műszaki Főiskola
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások433,9578,920,2
2Munkaadókat terhelő járulékok149,5189,19,4
3Dologi kiadások733,3242,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,02,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások48,4
5MH Katonai Ügyészségek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások203,81,2218,8
2Munkaadókat terhelő járulékok86,10,590,4
3Dologi kiadások22,721,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,31,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
6MH Egészségügyi intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 060,0389,61 966,7113,8
2Munkaadókat terhelő járulékok870,9172,2871,449,2
3Dologi kiadások2 269,62 658,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,069,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások75,2
2Felújítás1,7
7Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások58,947,5
2Munkaadókat terhelő járulékok25,120,0
3Dologi kiadások28,029,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,015,2
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezed kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
4Egyéb központi beruházás70,070,0
5Lakástámogatás600,0500,0
6Lakásépítés1 690,01 690,0
2Ágazati célelőirányzatok
1NATO Békepartnerségi Program60,0
3Társadalmi szervek támogatása200,0258,3
4Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványhoz3 800,03 744,7
5Tűzijáték60,0
6Az Euro-Atlanti integráció előkészítése200,0
8Orosz haditechnikai szállítások28 954,7
9Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban105,8
13IFOR-kártérítés39,0
3Kiemelt jelentőségű beruházások
1Magyar Honvédség Központi Honvédkórház100,0105,2
2Kecskeméti Katonai Repülőtér481,0481,0
3Kilátó I-IV. feladatok és szaktechnika467,0467,0
4Légvédelmi beruházás552,0717,5
4Fejezeti tartalék800,0
1-8. cím összesen:84 713,212 100,886 184,443 798,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
9Kormányzati rendkívüli kiadások
1Légvédelmi oltalmazóképesség növelése1 820,0
XIII. fejezet kiadásai összesen:84 713,212 100,886 184,445 618,7
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1Igazságügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások424,3500,6
2Munkaadókat terhelő járulékok187,6212,4
3Dologi kiadások257,2365,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások27,759,5
2Felújítás10,0
4Egyéb központi beruházás500,0516,8
3Szakértői Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások170,2172,6
2Munkaadókat terhelő járulékok75,577,5
3Dologi kiadások73,986,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,50,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,025,9
4Egyéb központi beruházás30,025,0
4IM Büntetés-végrehajtás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 864,75 036,6
2Munkaadókat terhelő járulékok2 021,42 025,9
3Dologi kiadások3 517,34 241,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2,72,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások644,0657,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások826,5623,3
2Felújítás364,6191,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások33,2
4Egyéb központi beruházás1 727,01 526,5
5Lakástámogatás120,082,5
6Lakásépítés65,040,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
5Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,6
2Ágazati célfeladatok
1A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása410,0390,8
3Alapítványok támogatása
1Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány10,010,0
XIV. fejezet kiadásai összesen:12 239,34 132,413 379,73 524,9
XV. IPARI, KERESKEDELMI ÉS IDEGENFORGALMI MINISZTÉRIUM
1Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium központi igazgatása
1Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 016,21 371,5
2Munkaadókat terhelő járulékok427,0562,9
3Dologi kiadások1 316,71 237,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,0458,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások54,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,0104,5
2IKIM Gazdasági igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások97,5115,3
2Munkaadókat terhelő járulékok41,050,5
3Dologi kiadások598,5577,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,064,2
2Felújítás36,345,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
4Egyéb központi beruházás130,0171,9
3IKIM Jóléti igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,149,8
2Munkaadókat terhelő járulékok19,522,0
3Dologi kiadások31,562,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,7
2Felújítás0,72,1
4Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások194,7
2Munkaadókat terhelő járulékok12,9
3Dologi kiadások195,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,7
2Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,916,3
2Munkaadókat terhelő járulékok5,96,9
3Dologi kiadások16,522,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,1
4Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,415,0
2Munkaadókat terhelő járulékok10,36,4
3Dologi kiadások18,514,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,4
5Minőség-ellenőrző intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások29,5
2Munkaadókat terhelő járulékok12,4
3Dologi kiadások25,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,5
2Felújítás1,5
6Műszaki Biztonsági Főfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások259,6275,5
2Munkaadókat terhelő járulékok106,6107,5
3Dologi kiadások525,6389,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,63,10,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások25,034,6
2Felújítás18,67,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
7Idegenforgalmi intéző bizottságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások38,745,02,0
2Munkaadókat terhelő járulékok15,818,70,9
3Dologi kiadások34,317,035,42,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,03,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások73,04,5
8Bányászati Utókezelő és Éjjeli Szanatórium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,823,8
2Munkaadókat terhelő járulékok11,311,0
3Dologi kiadások16,425,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,3
2Felújítás1,51,5
9Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,311,5
2Munkaadókat terhelő járulékok4,34,7
3Dologi kiadások4,916,7
10Fogyasztóvédelmi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások164,1170,0
2Munkaadókat terhelő járulékok68,673,7
3Dologi kiadások197,8247,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások37,024,3
2Felújítás15,014,4
13Magyar Geológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások412,2425,8
2Munkaadókat terhelő járulékok177,8170,5
3Dologi kiadások249,6716,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,023,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások16,156,6
2Felújítás19,514,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások4,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
14Magyar Bányászati Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások197,3208,4
2Munkaadókat terhelő járulékok83,388,3
3Dologi kiadások61,770,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,01,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások17,0
2Felújítás1,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások11,8
15Magyar Energia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások135,5151,4
2Munkaadókat terhelő járulékok55,557,6
3Dologi kiadások146,3179,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások67,2
2Felújítás3,31,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások32,70,5
17Külkereskedelmi Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 441,11 180,5
2Munkaadókat terhelő járulékok597,1139,2
3Dologi kiadások1 552,81 233,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások707,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások37,7
2Felújítás80,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
4Egyéb központi beruházás470,0340,4
18Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások258,7270,0
2Munkaadókat terhelő járulékok109,2115,8
3Dologi kiadások407,7573,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások241,51 040,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások35,023,3
2Felújítás11,630,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások276,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
21Magyar Szabadalmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások450,0509,8
2Munkaadókat terhelő járulékok191,0197,6
3Dologi kiadások333,0385,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások26,020,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások235,0213,6
2Felújítás60,091,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások105,03,3
22Országos Mérésügyi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások488,7596,1
2Munkaadókat terhelő járulékok202,2243,8
3Dologi kiadások179,8342,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások135,0132,6
2Felújítás92,0106,1
23Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások209,7217,8
2Munkaadókat terhelő járulékok72,783,7
3Dologi kiadások224,6374,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,260,4
2Felújítás6,78,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,00,7
24Országos Atomenergia Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások262,4256,8
2Munkaadókat terhelő járulékok110,3108,5
3Dologi kiadások289,8168,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások130,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások45,3
2Felújítás6,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások50,0
25Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
1Alapítványok támogatása
1Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány12,012,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
4Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok124,399,2
5Magyar találmányok külföldi bejelentése100,052,7
3Gazdaságfejlesztési célelőirányzatok
1Gazdaságfejlesztési előirányzat7 765,09 111,8
2"Lisszabon EXPO 98"100,021,7
3"Hannover 2000"75,03,8
4"PHARE SME" program1 800,01 768,0
4Turisztikai célelőirányzat3 935,03 017,5614,2
5"Vendégségben Magyarországon" célelőirányzatai137,05,0
6Piaci intervenciós célelőirányzat1 062,21 000,5
7Műszaki fejlesztési alapprogram célelőirányzat4 760,040,06 548,93 267,0
8Hadiipari kapacitás fenntartása150,0147,0
9I-II. Ipari Szerkezetátalakítási Program18,118,1
10Biomassza energetikai célú felhasználását elősegítő japán segély31,8
11ITD-H Kereskedelmi szolgálat530,8
12Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés35,0
XV. fejezet kiadásai összesen:34 195,92 092,039 922,56 054,8
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés ,
1Személyi juttatások563,3583,9185,5
2Munkaadókat terhelő járulékok246,3255,162,3
3Dologi kiadások343,8343,6688,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,010,080,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások72,0308,8
2Felújítás113,040,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások19,0
4Egyéb központi beruházás623,4663,1
2Országos Műemlékvédelmi Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások360,0362,623,6
2Munkaadókat terhelő járulékok157,7158,88,7
3Dologi kiadások683,0683,453,9
5Egyéb működési célú támogatások; kiadások1,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások49,649,7
2Felújítás1,53,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,046,9
4Egyéb közpond beruházás684,6747,9
3Országos Meteorológiai Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások300,9300,953,2
2Munkaadókat terhelő járulékok131,1131,117,9
3Dologi kiadások227,2227,2121,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások46,6201,3
2Felújítás29,054,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,74,7
4Egyéb központi beruházás100,0144,0
4Környezetgazdálkodási Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások351,0342,011,1
2Munkaadókat terhelő járulékok150,3149,64,8
3Dologi kiadások229,3567,25,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások47,546,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások24,7143,6
2Felújítás2,525,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,3
5Természetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások426,3451,539,4
2Munkaadókat terhelő járulékok186,3195,520,5
3Dologi kiadások306,4354,0273,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,32,02,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,51 308,0
2Felújítás25,246,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,21,0
4Egyéb központi beruházás200,0210,2
6Környezetvédelmi területi szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások979,31 057,9124,4
2Munkaadókat terhelő járulékok429,5462,154,3
3Dologi kiadások357,5360,9264,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4,54,528,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
Intézményi beruházási kiadások7,585,8
2Felújítás20,223,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,43,8
4Egyéb közpond beruházás200,0188,8
8Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Ágazati célelőirányzatok
6Alföld program175,271,3
7Környezeti kárelhárítás50,03,9
9Duna monitoring20,0
10Grassalkovich-kastély Közalapítvány támogatása170,0162,6
11Szigetközi térség kárainak mérséklése138,757,3
12A hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása20,06,0
21Nemzetközi tagdíjak140,0133,4
22Referencia laboratóriumok0,4
23Megyei fejlesztési tanácsok92,0113,6
25Levegőtisztaság-védelmi mérőhálózatok működtetése50,0
26Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program80,0
27Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program600,0
28Örökségünk Őrei Alapítvány támogatása5,05,0
31Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program10,092,6
32Országos Környezetvédelmi Tanács működtetése10,0
33Fenntartható Fejlődés Bizottság működtetése10,0
34Országhatárokon átterjedő környezeti hatások vizsgálata6,0
35Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer működtetése50,019,6
36OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai150,010,0
3Beruházási célprogramok
1Területfejlesztési feladatok60,043,5
2Céltámogatási kiegészítő keret600,0705,1
3Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése450,0202,4
5PHARE CBC program350,027,5
4Területfejlesztési célfeladatok3 280,01 132,64 496,4
5Nemzetközi segélyprogramok
1Környezetvédelmi PHARE programok295,8675,5
2GEF segély program30,8608,5
3PHARE CBC program259,713,6
6Fejezeti tartalék121,2
XVI. fejezet kiadásai összesen:10 884,64 478,69 445,313 224,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások468,0559,1
2Munkaadókat terhelő járulékok179,7235,7
3Dologi kiadások110,0859,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,422,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások85,6
2Felújítás33,6
4Egyéb központi beruházás42,064,8
2Közlekedési Felügyeletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 907,02 635,475,2
2Munkaadókat terhelő járulékok1 261,21 085,131,6
3Dologi kiadások2 148,61 522,734,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások781,5707,522,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 000,2859,9
2Felújítás198,3135,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások14,233,0
4Egyéb központi beruházás60,030,0
3Hírközlési Intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások988,51 101,1
2Munkaadókat terhelő járulékok403,2453,6
3Dologi kiadások1 301,01 321,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,993,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások658,0646,6
2Felújítás94,076,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,11 298,2
4Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások142,3197,4
2Munkaadókat terhelő járulékok61,978,2
3Dologi kiadások505,5391,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,49,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3 773,8107,3
2Felújítás18,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások117,9
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
5Légügyi Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások74,079,2
2Munkaadókat terhelő járulékok31,035,7
3Dologi kiadások38,034,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,28,5
2Felújítás0,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,0
6Légiforgalmi és Repülőtéri Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 557,43 678,9
2Munkaadókat terhelő járulékok1 501,31 615,0
3Dologi kiadások7.209,86 271,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások48,597,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3 100,02 831,1
2Felújítás1 020,0709,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások413,0751,6
7Vízügyi és árvízvédelmi intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 561,24 361,4136,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 543,31 904,359,4
3Dologi kiadások2 143,85 407,5711,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások178,6142,143,7
6Kamatfizetések0,56,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások30,2307,0
2Felújítás45,033,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,877,4
4Egyéb központi beruházás175,0115,8
8MÁV egészségügyi szolgáltatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások78,961,1
2Munkaadókat terhelő járulékok34,327,9
3Dologi kiadások23,820,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,63,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
9MÁV egészségügyi alapellátó intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 293,72 205,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 003,81 012,0
3Dologi kiadások1469,41 935,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,73,1
6Kamatfizetések3,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások48,4135,8
2Felújítás3,295,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások20,0
10Közlekedési Múzeum
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások84,084,6
2Munkaadókat terhelő járulékok38,238,1
3Dologi kiadások26,033,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,41,8
2Felújítás33,6
4Egyéb központi beruházás30,030,0
11Magyar Űrkutatási Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6,47,9
2Munkaadókat terhelő járulékok3,23,4
3Dologi kiadások16,415,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások631,751,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,6
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás59,8
2Ágazati célelőirányzatok
2Szigetközi vízpótlással kapcsolatos működési kiadások254,9
4Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás1 136,040,0
5Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelő hatósági díjak, illetékek20,0
6Polgári védelmi és információs feladatok63,0
7Nemzetközi tagdíjak145,2
8Kutatási feladatok200,0
12EU integrációs feladatok100,0
13Informatikai eszközfenntartás15,0
14Veszélyes árufuvarozás szabályozása4,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
3Beruházási célprogramok
1Postai épületrekonstrukció600,0601,7
2Kiemelt városok szennyvízkezelése1 600,0931,0
3Vízkárelhárítás
1Elsőrendű árvízvédelmi művek fejlesztése és rekonstrukciója1 325,01 738,4
2Folyó- és tószabályozás300,0299,8
3Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése400,0328,7
4Nagy műtárgyak rekonstrukciója570,0640,0
5Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés830,0829,3
6Vízpótló- és elosztó rendszer400,0399,9
4Balatoni vízkárelhárítás51,051,0
5Egyéb regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 000,0999,7
6Balatoni regionális víziközmű-hálózat fejlesztése1 400,01 398,6
7Egyéb vízminőség-védelem
1Egyéb vízminőség-védelem200,0199,9
2Vízbázisvédelem700,0699,6
8Balatoni vízminőség-védelem1 200,01 170,0
9Légi közlekedés100,0105,7
10Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötők fejlesztése1 800,02 012,7
11Vasúthálózat fejlesztése9 000,08 821,3
12VOLÁN autóbusz-rekonstrukció1 500,01 500,0
13Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja
2Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem bontott)300,0305,6
14Vasút-egészségügyi fejlesztések420,0420,0
15Infrastruktúra fejlesztési feladatok200,0190,1
17Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti műszaki fejlesztés2 000,02 000,0
4Kiemelt jelentőségű beruházások
1Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerűsítése4 300,04 300,0
2Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója700,0700,0
3MO-s körgyűrű, Északi szektor M3-11. sz. főút között1 385,01 526,6
4Új 2. sz. főút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza)1 800,01 800,0
5Új 2. sz. főút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza)900,01 182,5
644-es főút Gyulát elkerülő szakasza, I. ütem310,0302,7
7Esztergomi Mária-Valéria híd építése352,06,9
8Szlovén vasúti átmenet építése1 000,0999,3
968-as főút határátkelőhöz vezető szakaszának megépítése250,0250,0
10Székesfehérvárt elkerülő út építése50,049,9
5Hírközlési célfeladatok
1Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok4 036,61 614,9
6Fejezeti tartalék309,0
7A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai300,9
1-13. cím összesen:43 154, 847 738,142 361,746 532,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
14Kormányzati rendkívüli kiadások
1Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztő és Üzemeltető Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére3 290,03 290,0
14. cím összesen:3 290,03 290, 0
XVII. fejezet kiadásai összesen:43 154,851 028,142 361,749 822,2
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1Külügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások960,3960,3219,8
2Munkaadókat terhelő járulékok371,7414,692,6
3Dologi kiadások567,080,0605,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások3,53,55,2.
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások65,477,9
2Felújítás57,057,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,7
4Egyéb központi beruházás1 000,01 021,7
2Külképviseletek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 613,55 507,32,0
2Munkaadókat terhelő járulékok613,6586,20,2
3Dologi kiadások6 831,07 098,291,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások81,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások377,4763,3
2Felújítás370,0522,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások26,1
3KüM Jóléti Intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások18,516,92,2
2Munkaadókat terhelő járulékok7,57,31,7
3Dologi kiadások38,037,217,8
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,5
2Felújítás0,5
4Fejezeti tartalék280,0
XVIII. fejezet kiadásai összesen:15 024,62 230,315 236,92 992,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
XIX. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM
1Munkaügyi Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások454,214,0550,714,0
2Munkaadókat terhelő járulékok190,75,9229,35,9
3Dologi kiadások281,244,1390,344,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások347,8410,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások268,9465,5
2Felújítás1,41,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások16,5
4Egyéb központi beruházás54,054,0
2Érdekegyeztető Tanács Titkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,522,9
2Munkaadókat terhelő járulékok6,39,7
3Dologi kiadások4,94,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,14,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,2
3Nemzeti Szakképzési Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások92,0199,2
2Munkaadókat terhelő járulékok33,353,5
3Dologi kiadások689,0880,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások30,5382,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,08,0
2Felújítás1,8
4Egyéb központi beruházás2,02,0
4Munkaügyi Kutatóintézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások28,321,1
2Munkaadókat terhelő járulékok11,09,2
3Dologi kiadások10,014,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,4
2Felújítás0,51,0
4Egyéb központi beruházás2,02,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
5Regionális átképző központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások490,4512,1
2Munkaadókat terhelő járulékok217,2210,4
3Dologi kiadások643,6925,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások121,259,8
2Felújítás15,09,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,4
6Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenő Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások10,59,4
2Munkaadókat terhelő járulékok4,74,3
3Dologi kiadások9,618,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,6
2Felújítás0,2
4Egyéb központi beruházás2,02,0
7Országos Munkabiztonságién Munkaügyi Főfelügyelőség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások133,2158,7
2Munkaadókat terhelő járulékok56,768,5
3Dologi kiadások21,024,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások42,263,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,4
4Egyéb központi beruházás10,010,0
8Országos Munkavédelmi Képző és Továbbképző Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások23,87,9
2Munkaadókat terhelő járulékok9,93,1
3Dologi kiadások18,88,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások -23,1
9Országos Munkaügyi és Módszertani Központ
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,5149,2
2Munkaadókat terhelő járulékok72,562,6
3Dologi kiadások147,4274,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,013,80,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,0353,1
2Felújítás3,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
10Munkaügyi Központok
Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 192,84 381,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1 845,81 896,1
3Dologi kiadások1 978,02 365,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai208,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,034,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások312,01 328,9
2Felújítás97,0229,5
3Egyébintézményi felhalmozási kiadások9,3
11Fejezeti kezelésű előirányzatok
3III. Ipari Szerkezetátalakítási Program visszafizetése30,027,1
4Polgári szolgálat200,3209,5
5Közmunkavégzés támogatása4 000,03 499,9
6Munkaerőpiaci szervezet fejlesztési program1 000,0
7Megyei Munkaügyi Központok működési tartaléka135,9
XIX. fejezet kiadásai összesen:12 511,76 142,914 816,76 149,3
XX. MŰVELŐDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Művelődési és Közoktatási Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások653,9992,5
2Munkaadókat terhelő járulékok295,1412,5
3Dologi kiadások247,11 145,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások119,0250,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások23,0181,6
2Felújítás55,064,1
4Egyéb központi beruházás240,0210,9
2MKM Jóléti és szociális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások175,6174,9
2Munkaadókat terhelő járulékok75,366,3
3Dologi kiadások165,0210,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,25,1
2Felújítás18,516,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
3MKM Külkapcsolatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások350,7483,5
2Munkaadókat terhelő járulékok28,350,1
3Dologi kiadások630,4874,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai59,858,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások182,3561,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,073,5
2Felújítás85,098,5
4Egyéb központi beruházás150,026,5
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 554,214 988,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5 307,05 800,6
3Dologi kiadások7 455,911 382,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4 295,25 221,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,3422,516,2
6Kamatfizetések5,92,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások996,62 088,1
2Felújítás1 180,41 398,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23,9
4Egyéb központi beruházás684,61 516,1
5Kiemelt jelentőségű beruházás
1Lágymányosi egyetemek fejlesztése8 000,08 000,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 335;44 760,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 790,71 951,9
3Dologi kiadások3 629,64 950,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai815,6971,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,9178,54,8
6Kamatfizetések0,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások8,25,1
2Felújítás18,516,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
3MKM Külkapcsolatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások350,7483,5
2Munkaadókat terhelő járulékok28,350,1
3Dologi kiadások630,4874,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai59,858,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások182,3561,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,073,5
2Felújítás85,098,5
4Egyéb központi beruházás150,026,5
2Tudomány- és műszaki egyetemek, művészeti felsőoktatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 554,214 988,7
2Munkaadókat terhelő járulékok5 307,05 800,6
3Dologi kiadások7 455,911 382,2
4Ellátottak pénzbeli juttatásai4 295,25 221,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások92,3422,516,2
6Kamatfizetések5,92,6
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások996,62 088,1
2Felújítás1 180,41 398,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások23,9
4Egyéb központi beruházás684,61 516,1
5Kiemelt jelentőségű beruházás
1Lágymányosi egyetemek fejlesztése8 000,08 000,0
3Agrártudományi egyetemek
1Egyetemek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4 335;44 760,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1 790,71 951,9
3Dologi kiadások3 629,64 950,9
4Ellátottak pénzbeli juttatásai815,6971,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások80,9178,54,8
6Kamatfizetések0,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások300,2703,4
2Felújítás259,5373,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások13,2
4Egyéb központi beruházás260,0307,1
4Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások12 575,314 327,8
2Munkaadókat terhelő járulékok5 329,26 227,0
3Dologi kiadások11 564,720 992,3
4Ellátottak pénzbeli juttatásai735,5789,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,0259,717,6
6Kamatfizetések23,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 282,63 321,6
2Felújítás485,01 103,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások49,2
4Egyéb közpond beruházás80,0105,3
5Főiskolák
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 346,37 272,4
2Munkaadókat terhelő járulékok2 617,02 936,6
3Dologi kiadások3 380,44 686,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai2 527,72 617,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások56,5130,11,2
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások318,3655,1
2Felújítás325,0531,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,531,0
4Egyéb központi beruházás764,8968,6
6Továbbképző intézetek '
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások327,6325,3
2Munkaadókat terhelő járulékok118,2112,8
3Dologi kiadások183,7294,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások15,024,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások20,538,5
2Felújítás0,523,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
7Egyéb oktatási intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások238,5239,6
2Munkaadókat terhelő járulékok101,4104,5
3Dologi kiadások128,8227,0
4Ellátottak pénzbeli juttatásai17,338,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások6,911,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,032,5
2Felújítás8,013,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,00,1
4Egyéb központi beruházás250,0243,6
8Nemzeti kulturális intézmények
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások3 598,24 142,626,5
2Munkaadókat terhelő járulékok1518,31726,94,9
3Dologi kiadások1 463,43 153,96,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások24,075,60,8
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások45,6516,3
2Felújítás197,0243,6
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások24,4
4Egyéb központi beruházás853,1841,9
4Beruházási célprogramok
1Múzeumi rekonstrukció1 800,01 641,5
9Kutató és szolgáltató intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások436,1768,72,5
2Munkaadókat terhelő járulékok163,2259,90,6
3Dologi kiadások342,91 052,08,6
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások314,6334,40,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,5174,0
2Felújítás9,015,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,5
10Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások30,0
2Munkaadókat terhelő járulékok12,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
3Dologi kiadások51,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások226,0493,55,0
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás500,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások763,0
4Egyéb központi beruházás387,5244,0
4Beruházási célprogramok
1Királyi városok rekonstrukcióira430,0319,3
2Normatívfinanszírozás
1Felsőoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi előirányzata2 910,0780,8
2Hitoktatók díjazása1 158,91 105,0
3Humán szolgáltatások normatív állami támogatása6 363,09 794,7
4Doktorandusz hallgatók ösztöndíja293,3
5Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás korábbi felsőoktatási törvény szerint finanszírozott létszámra)960,0592,7
6Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsőoktatás - a módosított felsőoktatási törvény szerinti létszámra - képzési és létesítményi együtt)650,0188,4
7Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsőoktatás)2 440,0
8Egyházi felsőoktatási intézmények hitéleti képzése240,3239,3
3Feladatfinanszírozás
6Közoktatáspolitikai Tanács3,0
8Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre31,6
10Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás2,0
11HÍD nemzetközi ifjúsági program0,6
4Közoktatási feladatfinanszírozás
1Közoktatás feladatok és szakmai programok1 064,1140,6
2Közoktatási tankönyvkiadás637,3400,1
3Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása1 200,0400,0622,2
4Pedagógus szakvizsga és továbbképzés1 050,0350,0321,0
5Egyes közoktatási intézmények speciális támogatása100,057,8
6Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok28,0
7Diákigazolványok50,043,0
8Diákparlament megrendezése30,05,0
5Felsőoktatási feladatfinanszírozás
1Felsőoktatási programfinanszírozások3 100,0300,0415,6
2Felsőoktatási fejlesztési alapprogram1 640,0180,02 465,930,0
3Felsőoktatási kutatási előirányzat1 330,0270,01,0
4Széchenyi Professzori Ösztöndíj696,04,6
5Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsőoktatásban555,050,0
6Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása111,068,0
7Nem állami felsőoktatási intézmények kollégiumi ellátásának támogatása206,5203,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
8Egyes egyházi felsőoktatási intézmények működéséhez történő hozzájárulás684,0730,1
9Köztársasági ösztöndíj111,04,5
10Felsőoktatási Tudományos Tanács33,2
11Magyar Akkreditációs Bizottság71,88,2
12Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása11,1
13Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása11,111,1
14Állami Eötvös Ösztöndíj100,0
15UNESCO tagdíj71,0
16Európai Uniós Közösségi Programok120,0
6Kulturális feladatfinanszírozás
1Kulturális célfeladatok673,4292,3
2Művészeti ösztöndíjak, művelődési és közoktatási miniszteri díjak és kitüntetések101,0
3Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.)410,050,7
4Régészeti kártalanítás és restitució80,08.0
5Kortárs Művészeti Múzeum60,0
6Operaház reformjának támogatása150,0
7Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda35,0
8Közhasznú társaságok (Zánka Kht. és Helikon Kht.) közhasznú feladatai300,0300,5
9Művészed tevékenységet folytatók nyugdíjfedezete20,0
10Székesfehérvári királysírok konzerválása40,038,0
21A kulturális intézmények államháztartási reformjának támogatása45,0
7Egyéb feladatfinanszírozás
1II. Európai Ifjúsági Központ működéséhez és felújításához történő hozzájárulás30,025,0
2Civil társadalom fejlesztési program15,04,5
3Határon túli magyar színházak támogatása65,019,5
4Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása274,9167,0
5Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása452,6235,1
6Vagyon-, munka-, tűzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok18,027,00,5
7Beruházásból belépő létesítmények525,075,0
8Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi Konferencia20,0
8Társadalmi szervezetek támogatása
1Országos oktatási, közművelődési és művészeti szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása200,0195,4
2Szakszervezeti és Munkahelyi Művelődési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete működési támogatása303,0303,0
4Országos Diákjogi Tanács8,0
5Országos Kisebbségi Bizottság8,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
9Egyházak támogatása
1Egyházi közgyűjtemények támogatása265,5265,8
8Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója50,050,0
14Károli Gáspár Református Egyetem bővítése50,050,0
15Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója20,020,0
16Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium átmeneti elhelyezése10,010,0
20Győri Evangélikus Iskola kialakítása120,0120,0
21Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója80,080,0
27Heted Napi Adventista Egyház Teológiai Főiskola építése20,020,0
28Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Főiskola felújítása, átalakítása20,020,0
32Egyházi bérpolitikai központi intézkedés113,7
43Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekonstrukciója350,0350,0
44Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar rekonstrukciója150,0150,0
45Kiskunmajsai Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola rekonstrukciója30,030,0
46Miskolci Katolikus Gimnázium rekonstrukciója50,050,0
47Csurgói Református Gimnázium rekonstrukciója10,010,0
48Debreceni Református Általános Iskola és Kollégium rekonstrukciója35,035,0
49Pécsi Református Gimnázium rekonstrukciója10,010,0
50Ráday Kollégium rekonstrukciója15,015,0
51Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumának rekonstrukciója15,015,0
52Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása540,0540,6
53Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása1 800,01 800,0
54Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggő támogatása331,0311,4
10Alapítványok támogatása
1Osztrák-MagyarTudományos és Kooperációs Alapítvány11,311,3
2Mozgókép Alapítvány900,0879,0
3Magyar Alkotóművészeti Közalapítvány400,0400,0
4Pető Alapítvány456,5456,5
5Gandhi Közalapítvány325,0325,0
7Autizmus Alapítvány15,015,0
8Közoktatási Modernizációs Közalapítvány366,5300,0
9Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány105,0105,0
18Alapítványok Kjt.-vel összefüggő támogatása0,7
19Fulbright Alapítvány25,025,0
20OKTK Közalapítvány támogatása100,090,0
21Alapítványi (felsőoktatási) intézmények Kjt. kihatása4,4
22Magyar Történelmi Film Alapítvány25,024,0
12Kiemelt jelentőségű beruházások
1Új Nemzeti Színház300,0305,4
14Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok
1Felsőoktatás fejlesztés előkészítése- japán segély73,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
14Programkezelő titkárságok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások41,095,6
2Munkaadókat terhelő járulékok17,033,1
3Dologi kiadások15,051,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,05,2
1-14. cím összesen:135 217,823 174,1152 716,231 206,4
15Alapok támogatása
1Nemzeti Kulturális Alap150,0110,0
15. cím összesen:150,0110,0
XX. fejezet kiadásai összesen:135 367,823 174,1152 826,231 206,4
XXI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM
1Népjóléti Minisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások456,4587,4
2Munkaadókat terhelő járulékok192,6248,8
3Dologi kiadások306,7407,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások4 415,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások33,348,5
2Felújítás47,7
4Egyéb központi beruházás50,056,0
2Népegészségügyi Intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások5 348,05 967,5173,2
2Munkaadókat terhelő járulékok2 293,02 524,6184,4
3Dologi kiadások2 993,73 893,8131,5
4Ellátottak pénzbeli juttatásai0,10,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,014,927,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások70,8375,9
2Felújítás104,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások22,8
4Egyéb központi beruházás0,1
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
3Szak- és továbbképző intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások356,9339,5
2Munkaadókat terhelő járulékok147,3145,6
3Dologi kiadások193,3359,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások322,8589,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,123,8
2Felújítás20,9
4Gyógyító-megelőző ellátás országos szakintézetei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások6 058,37 090,04,3
2Munkaadókat terhelő járulékok2 800,93 169,11,8
3Dologi kiadások8 329,411 500,17,4
4Ellátottak pénzbeli juttatásai1,50,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,994,425,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások116,61 222,3
2Felújítás8,1469,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások64,6138,8
5Állami szociális intézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások262,5260,72,2
2Munkaadókat terhelő járulékok117,7121,31,4
3Dologi kiadások209,0225,17,7
4Ellátottak pénzbeli juttatását0,41,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,6
2Felújítás58,0
6Országos Mentőszolgálat
1Működési költségvetés
ISzemélyi juttatások3 731,24 458,0
2Munkaadókat terhelő járulékok1 682,12 160,2
3Dologi kiadások1 615,72 186,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások16,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások56,2213,9
2Felújítás67,44
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
7Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei
1Működés költségvetés
1Személyi juttatások613,6602,93,2
2Munkaadókat terhelő járulékok277,9273,71,2
3Dologi kiadások388,8468,144,1
4Ellátottak pénzbeli juttatásai6,64,43,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,1593,9
2Felújítás44,2
8Népjóléti Minisztérium üdülője
1Működés költségvetés
1Személyi juttatások5,35,8
2Munkaadókat terhelő járulékok2,22,5
3Dologi kiadások7,910,4
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás7,6
9Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások13,4
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás960,0407,0
4Egyéb központi beruházás5 150,05 582,7
4Kiemelt jelentőségű beruházás
1Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem800,0800,0
2Ágazati célelőirányzatok
1Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása200,014,3
3Egészségfejlesztési célok1 150,0470,0
4Egészségügyi minőségbiztosítás feltételeinek kialakítása100,072,5
5Egészségügyi technológia-fejlesztő program600,0236,0
6Balaton vízminőségének vizsgálata28,0
7Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram100,012,4
8Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása21,2
9Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása2 980,01 833,3
10Ápolás szakmai programok, otthoni szakápolás feltételeinek megteremtése120,0137,9
11Egészségügyi szakképzés40,018,9
13Hajléktalanok ellátása500,0467,8
14Térségi válságkezelő programok, aktív szociálpolitikai eszközök520,0255,4
15Szociális szakellátások fejlesztése641,0603,1
16Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése2,5
17Szociális oktatási, kutatási feladatok60,058,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
18Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói hálózat átalakítása650,0611,6
19Falugondnok-hálózat fejlesztése280,0279,5
20Előzetes letartóztatásba kerülő fiatalkorúak elhelyezése400,031,6
21PHARE programokhoz való hozzájárulás50,09,9
22Ágazati informatikai programok50,031,3
23Egészségügyi tartalékolási feladatok164,6
24Társadalmi szervezetek támogatása190,0148,9
29Körzeti védőnői szolgálat működési feltételeinek javítása50,050,0
31Intézmény felülvizsgálati program15,0
32Felsőoktatási törvény által előírt feladatok1 300,01 059,7
34Nukleáris balesetelhárítás12,2
35Otthonteremtési támogatás250,049,5
36Mozgáskorlátozottak támogatása3 600,045,0
38Családsegítő központok fejlesztése350,0471,6
39Szociális lakásépítés, Jóléti Lakásépítő Program támogatása50,050,0
41Oltóanyag beszerzés300,0
43Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése420,0401,9
44Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hálózat fenntartása150,0
45Drogambulanciák létesítése és működtetése100,039,5
46Mintarégió program támogatása20,01,0
47Alapradiológiai géppark korszerűsítése400,050,0
51Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására218,5
52Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggő áttelepülések támogatása100,0
53Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítő szakmai programok640,3
54Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek megteremtésére40,0
68Csehországi árvízzel összefüggő fertőzés veszély megelőzésére20,0
3Korábbi években indított célelőirányzatok
9Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása60,011,0
10Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére500,0100,0
4Humán szolgáltatások normatív állami támogatása
1Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás1 387,31 883,3
2Nappali szociális intézményi ellátás63,0158,2
3Fogyatékosok ápoló-, gondozóotthoni és gyógypedagógiai intézményi ellátása294,0456,4
4Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek ellátása67,0161,8
6Hajléktalanok átmeneti intézményei180,0230,3
5Nem normatív humán szolgáltatás
1Nem normatív humán szolgáltatás40,038,8
7Nemzetközi megállapodások végrehajtása
1Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség868,2433,7
2Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO)105,095,6
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
8Alapítványok támogatása
1Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása20,020,0
2Magyar PET Alapítvány5,05,0
3Peter Cherny Alapítvány5,05,0
4Külföldön élő magyarok ellátását segítő alapítvány190,0190,0
5Jóléti Szolgálat Alapítvány50,020,0
6Gyorssegély Alapítvány40,040,0
7Hajléktalanokért Alapítvány25,025,0
8Mocsáry Lajos Alapítvány20,020,0
9ADDETUR Alapítvány5,05,0
11Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány800,0800,0
12Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidősport az Egészséges Életmódért Alapítvány támogatása56,056,0
13Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása20,019,8
14Kézenfogva Alapítvány támogatása50,050,0
10Európai integrációra való felkészülés80,010,4
11Szociális okokból felmentettek TV előfizetési díj átalánya3 800,03 800,0
12Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális intézményeknek900,0
1-9. cím összesen:40 755,029 882,055 075,626 082,0
10A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendő térítés
1A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások
1Családi támogatások
1Családi pótlék102 300,0106 100,0
2Anyasági támogatás2 000,01 833,7
3Gyermekgondozási díj10 000,013 000,0
4Gyermekgondozási segély20 000,027 000,0
3Jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások
1Rokkantsági járadék2 400,02 400,0
2Megváltozott munkaképességűek járadéka25 070,029 470,1
3Egészségkárosodási járadék1 100,01 100,0
4Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése2 600,02 817,0
5Mezőgazdasági járadék7 000,06 416,3
6Vakok személyi járadéka3 000,03 000,0
7Megváltozott munkaképességűek keresetkiegészítése400,0450,0
8Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések8 000,07 333,7
9Házastársi pótlék5 500,05 091,3
10Cukorbetegek támogatása100,091,3
11Lakbértámogatás300,0275,0
12Katonai családi segély230,0211,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
4Különféle jogcímen adott térítések
1Közgyógyellátás11 500,09 575,0
2Terhesgondozás2 500,02 500,0
3Terhességmegszakítós800,0800,0
5Folyósított ellátások utáni térítés1 700,01 700,0
10. cím összesen:206 500,0221 164,6
XXI. fejezet kiadásai összesen:247 255,029 882,0276 240,226 082,0
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1Pénzügyminisztérium igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások986,31 283,8
2Munkaadókat terhelő járulékok416,2544,0
3Dologi kiadások593,81 147,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások192,1139,811,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások31,3
2Felújítás52,686,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások27,124,9
4Egyéb központi beruházás300,0439,2
2Állami Biztosítás, Szerencsejáték Felügyelet és az Állami Pénztárfelügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások467,3490,1
2Munkaadókat terhelő járulékok193,8209,2
3Dologi kiadások795,61 665,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások154,0246,76,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások85,0145,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,07,2
3Állami Pénz- és Tőkepiaci Felügyelet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1 003,2980,0
2Munkaadókat terhelő járulékok390,0402,3
3Dologi kiadások652,1824,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások22,030,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások170,0169,1
2Felújítás152,9182,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,049,8
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportzásmKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
4"Lánchíd" Irodaház
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások57,262,2
2Munkaadókat terhelő járulékok24,526,5
3Dologi kiadások231,6254,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,10,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,0
2Felújítás29,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,60,1
5Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások11 111,211 818,9
2Munkaadókat terhelő járulékok4 974,84 796,2
3Dologi kiadások4 590,46 023,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások14,6138,60,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 353,02 270,0
2Felújítás875,0329,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások42,3
4Egyéb központi beruházás1 147,0743,2
6Vám- és Pénzügyőrség
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások7 626,67 924,6
2Munkaadókat terhelő járulékok3 062,13 319,1
3Dologi kiadások5 395,84 991,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1 279,51 989,7
2Felújítás200,0230,7
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,3
4Egyéb központi beruházás6 228,1
5Lakástámogatás50,050,0
6Lakásépítés150,0392,6
7Nemesfémvizsgáló és Hitelesítő Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások16,330,2
2Munkaadókat terhelő járulékok7,011,5
3Dologi kiadások138,2164,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások10,017,7
2Felújítás4,062,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások15,2
9Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Kincstári Vagyoni Igazgatóság
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások563,4573,4
2Munkaadókat terhelő járulékok237,7249,2
3Dologi kiadások250,0233,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások56,964,3
2Felújítás6,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,6
2Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás
1Működési költségvetés
3Dologi kiadások923,4714,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,6
2Felújítás112,5214,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások29,5
7Beruházási célprogramok
1EXPO '96 lemondásával összefüggő területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok750,0771,3
11Alap kezelő szervezetek
2Támogatásokat és Járadékokat Kezelő Szervezet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások61,069,2
2Munkaadókat terhelő járulékok28,228,5
3Dologi kiadások118,1102,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások23,023,0
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások7,013,0
2Felújítás0,20,1
12Magyar Államkincstár
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások1738,61 840,0
2Munkaadókat terhelő járulékok738,9775,0
3Dologi kiadások1 329,01 457,3
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,82,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások353,1421,0
2Felújítás75,084,4
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások17,3
4Egyéb központi beruházás428,0
13Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások17,2
2Munkaadókat terhelő járulékok7,7
2Ágazati célelőirányzatok
1Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai464,039,811,3
2Államháztartással összefüggő rendszerfejlesztési munkára és önk. adók feldolgozására200,0210,4
5Kárrendezési célelőirányzat
1Függőkár kifizetés1 000,04 774,0
2Járadékfizetés1 350,01 144,5
3Tőkésítésre kifizetés60,0139,3
5Tb-átalány90,090,5
7Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére500,0194,0
8Adóigazgatás korszerűsítése program860,0
9Államháztartás működési rendjének korszerűsítésére- japán segély145,4
20Kisvállalkozó Garancia Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások11 412,7
22Országos Játék Alap megszűnésével kapcsolatos elszámolások28,5
3Beruházási célprogramok
1Folyamatban lévő beruházások605,0
2Beruházások évközi célfeladatai263,0
4Bevételeket beszedő szervek fejlesztési programjai4 400,0
5Fővárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése42,1
6Állami beruházási intervenció600,0
4Kiemelt jelentőségű beruházások
1Fővárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása9,1
5Fejezeti tartalék26,9
1-13. cím összesen:52 321,914 914,271 589,015 461,4
14Vállalkozások folyó támogatása
1Normatív támogatások
1Termelési támogatás6 000,07 909,6
2Egyedi támogatások
1Termelési támogatás39 005,237 417,4
2Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése675,01,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
3Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez)900,0641,3
4Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez500,021,6
3Egyéb vállalati támogatások1 100,0582,3
15Fogyasztói árkiegészítés50 000,055 235,5
16Lakásépítési támogatások36 640,053 208,5
17Egyéb költségvetési kiadások
1Vegyes kiadások
10Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának elszámolásából eredő fizetési kötelezettség700,01 315,3
11Egyéb vegyes kiadások2 870,02 014,1
121 % SZJA közcélú felhasználása3 500,01 835,7
14Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség fedezetének visszatérítendő megelőlegezése684,0684,0
15Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás18,4
16Őstermelői igazolványok kiadásával kapcsolatős kiadások149,0
17Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások100,0
18Állam által vállalt kezesség érvényesítése
1Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekből eredő fizetési kötelezettség11 000,013 700,8
3Eximbank által vállalt garanciaügyletekből eredő fizetési kötelezettség1 500,0
4EB. Rt. általi biztosítási tevékenységből eredő fizetési kötelezettség1 000,00,5
5Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteiből eredő fizetési kötelezettség1 500,0386,2
24Kormányzati rendkívüli kiadások
2Pénzbeli kárpótlás
1Pénzbeli kárpótlás3 000,03 977,4
2Az 1947-es Párizsi Békeszerződésből eredő kárpótlás1 200,01 100,0
3Földhitel- és Jelzálogbank Rt. alapításában való állami részvétel1 100,0
14-24. cím összesen:141 890,219 884,0160 432,020 967,3
XXII. fejezet kiadásai összesen:194 212,134 798,2232 021,036 428,7
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1Gazdasági Versenyhivatal igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások169,8199,5
2Munkaadókat terhelő járulékok72,282,0
3Dologi kiadások42,244,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások35,231,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások15,613,3
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Ágazati célelőirányzatok
2Az 1997. január 1-jétől hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok
2Fejezeti tartalék3,2
XXX. fejezet kiadásai összesen:322,617,7357,213,3
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1KSH Központi Igazgatás
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások904,41 050,449,9
2Munkaadókat terhelő járulékok379,1311,017,5
3Dologi kiadások272,9428,0410,5
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások41,8
6Kamatfizetések2,51,7
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások28,3122,5
2Felújítás41,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,0
4Egyéb központi beruházás300,0
2KSH Megyei Igazgatóságai
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások961,01 163,212,4
2Munkaadókat terhelő járulékok400,9484,44,9
3Dologi kiadások124,6230,462,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,5
2Felújítás7,2
4KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások34,946,4
2Munkaadókat térhető járulékok14,819,6
3Dologi kiadások12,217,9
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
5KSH kutatóintézetei
1KSH Népességtudományi Kutató Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások13,521,4
2Munkaadókat terhelő járulékok5,68,5
3Dologi kiadások1,36,60,4
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,2
2KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások44,145,2
2Munkaadókat terhelő járulékok18,618,9
3Dologi kiadások27,420,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások2,2
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,6
2Munkaadókat terhelő járulékok25,4
3Dologi kiadások29,2
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás25,0
4Egyéb központi beruházás300,0
2Célelőirányzatok
1Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések70,0
2Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter fejlesztése50,0
3Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. Mikrocenzus és jövedelem felvétele20,0
4Konjunktúra75,0
5Külkereskedelmi összeírás30,0
6Vándorlás statisztikai feladatok45,0
7Agrárstatisztikai feladatok55,0
8OECD adatszolgáltatási kötelezettség85,0
9Determinációs software költség140,0
10Levéltár, irattár és archívum fejlesztése30,0
11Statisztikai regiszter300,0
XXXI. fejezet kiadásai összesen:3 343,01 255,53 918,01 038,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
XXXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA
1Magyar Távirati Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások765,5469,4
2Munkaadókat terhelő járulékok284,0215,0
3Dologi kiadások837,9569,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások7,035,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások6,16,1
2Felújítás28,015,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,4
4Egyéb közpond beruházás170,0105,6
XXXIL fejezet kiadásai összesen:1 894,4204,11 288,5128,9
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1MTA Titkársága
1MTA Titkárság Igazgatása
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások189,1228,0
2Munkaadókat terhelő járulékok80,595,1
3Dologi kiadások54,474,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások1,0
2Felújítás11,812,5
2MTA Doktori Tanács 'I'itkársága
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások796,6781,8
2Munkaadókat terhelő járulékok25,49,5
3Dologi kiadások19,020,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások78,4
3Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások454,0469,8
3Dologi kiadások0,1
2MTA Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások4,54,4
2Munkaadókat terhelő járulékok1,31,8
3Dologi kiadások4,14,0
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,30,3
3MTA Könyvtára
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások102,6102,62,6
2Munkaadókat terhelő járulékok46,646,60,7
3Dologi kiadások73,773,732,6
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,2
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások2,310,6
2Felújítás0,90,8
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,7
4MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások2 251,62 530,4
2Munkaadókat terhelő járulékok909,21 020 ,3
3Dologi kiadások1 451,72 545,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások53,3116,91,1
6Kamatfizetések0,3
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások185,1440,6
2Felújítás18,687,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások3,022,2
5MTA Élettudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások918,91 088,4
2Munkaadókat terhelő járulékok380,3446,8
3Dologi kiadások460,41 027,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások21,846,62,5
6Kamatfizetések0,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások51,3155,4
2Felújítás16,689,5
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások18,5
6MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások836,21 002,1
2Munkaadókat terhelő járulékok329,9386,0
3Dologi kiadások208,9581,7
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások10,029,30,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások9,439,0
2Felújítás3,030,2
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,812,0
7MTA Területi akadémiai központok.
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások31,938,3
2Munkaadókat terhelő járulékok13,414,7
3Dologi kiadások22,833,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások1,4
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,4
2Felújítás12,113,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások0,2
8MTA Kutatást kiszolgáló szervek
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások111,3220,8
2Munkaadókat terhelő járulékok48,760,1
3Dologi kiadások73,2372,0
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások18,60,8
6Kamatfizetések2,1
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások0,411,3
2Felújítás122,048,3
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások162,2
9MTA Támogatott Kutatóhelyek Irodája
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások403,4485,1
2Munkaadókat terhelő járulékok180,2203,7
3Dologi kiadások48,687,1
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások2,64,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások3,918,9
2Felújítás0,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások10,1
10MTA Egyéb intézményei
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások70,978,6
2Munkaadókat terhelő járulékok31,735,2
3Dologi kiadások104,2114,9
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások8,80,2
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások4,513,9
2Felújítás28,737,1
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások1,5
11OTKA Iroda
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások85,265,4
2Munkaadókat terhelő járulékok21,526,0
3Dologi kiadások43,828,2
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások5,01 911,5
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások5,04,9
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások35,3
12Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
1Működési költségvetés
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások361,7
2Felhalmozási kiadások
2Felújítás186,0
3Egyéb intézményi felhalmozási kiadások7,7
4Egyéb központi beruházás600,0600,5
2Ágazati célelőirányzatok
1Tudós társaságok támogatása13,613,6
2Tudományos könyv- és folyóirat kiadás108,787,3
3Nemzetközi tudományos együttműködés241,4
4Fiatal kutatók pályázatos támogatása206,5
5Kutatóintézeti hálózat átalakításának és reformjának támogatása600,0
6Kormányzati megrendelésű feladatok300,0
3Fejezeti tartalék
1Fejezeti általános tartalék141,82,0
2Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása153,8103,8
4Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
1Kutatási témapályázatok1 840,0
XXXIII. fejezet kiadásai összesen:13 431,62 423,317102,22 021,0
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
1Történeti Hivatal igazgatása200,0
1Működési költségvetés
1Személyi juttatások24,1
2Munkaadókat terhelő járulékok7,5
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
3Dologi kiadások9,8
5Egyéb működési célú támogatások, kiadások0,8
2Felhalmozási kiadások
1Intézményi beruházási kiadások57,8
XXXIV. fejezet kiadásai összesen:200,042,257,8
XL. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK
3Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek kihelyezett hitelei
1Hitelek kihelyezése
1Világbanki hitelek kihelyezése9 409,06 834,6
2EBB hitel kihelyezése7 407,83 173,2
6Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel kihelyezése2 961,02 940,5
2Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek kamat és rendelkezésre tartási jutalék törlesztése
1Világbank felé9 567,65 960,4
2EBB felé1499,41 245,7
3EBRD felé232,0200,8
5KfW felé2 457,01 099,2
6Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé térítés141,5129,2
7Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel kamata miatti térítés2 957,02 726,8
8EF-SAL hitel kamata1 903,7
9Költségvetési (állami) devizabetét kamata7 126,38 665,7
5Vegyes kiadások
1Japán kormány és világbanki segélyek258,8
1GEF ózonsegély639,3
2Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform kölcsönhöz33,4
2Nemzetközi tagdíjak
1Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal összefüggő tőkehozzájárulás
1IBRD1 000,0
2EBRD165,2
3IDA600,0629,2
4IFC177,9
3Magyar angol kötvénytörlesztés12,645,5
4Magyar amerikai kötvénytörlesztés34,5
8Állam által felvett nemzetközi hitelek banki megbízási díja760,51 406,6
10Egyéb kiadások150,0373,4
XL. fejezet kiadásai összesen:48 478,7177,936 268,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
XLI. A BELFÖLDI ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI
1Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata
11991 előtt felvett hitelek kamata
1Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre25 242,424 988,4
3Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel545,7552,1
4ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre15 310,815 305,2
5Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre309,5321,7
6Állami forgóalap-létesítési hitelre3 317,43 317,1
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre12 463,312 447,0
3Államkötvények kamata
1Hiányt finanszírozó200 490,0201 721,4
2Lakással kapcsolatos17 030,817 110,7
3Konszolidációval kapcsolatos81 145,685 993,2
4Rubelkövetelések megvásárlását fedező4 057,24 041,7
5Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos98 096,9100 950,5
6Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó4 212,44 801,9
7Felsőoktatás fejlesztését finanszírozó750,0750,6
8Pénzintézeti alapjuttatást fedező450,0393,3
4Átváltott devizaadósság kamata187 544,1164 780,5
5Kincstárjegyek kamata161 854,1163 100,9
6Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések
3Önkormányzati hitelek kamatai1 100,5621,9
4Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata20,015,5
5MÁV hitelek kamata2 220,9700,7
6Fővárosi infrastruktúrális hitel kamata1 081,0514,6
7STRABAG hitel kamata249,4101,9
8Egyéb jutalékok9 050,08 194,3
7Reklám és nyomda költségek
1Államkötvények500,0513,6
2Kincstárjegyek550,0518,0
8Származékos világbanki hitelek folyósítása82,049,2
9Jegybank támogatása23 229,4
XLI. fejezet kiadásai összesen:827 592,082,0811 756,723 278,6
FEJEZETEK KIADÁSI FŐÖSSZEGE:2 219 670,5344 710,72 290 270,9412 780,4
KIADÁSI FŐÖSSZEG2 564 381,22 703 051,3
BEVÉTELI FŐÖSSZEG2 254 669,72 525 433,9
A FŐÖSSZEGEK EGYENLEGE-309 711,5-177 617,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
XLII. A KÖLTSÉGVETÉS NEMZETKÖZI HITELFELVÉTELEI ÉS KÜLFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE
2A költségvetés külföldi adósságának törlesztése
2Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektől és külföldi pénzintézetektől felvett hitelek törlesztése
1Világbank felé10 674,39 690,2
2EBB felé357,0407,1
3EBRD felé392,7366,2
8Bős-Nagymaros Vízlépcsőrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés7 310,26 659,5
3Költségvetési (állami) devizabetét törlesztése23 818,539 378,1
XLII. fejezet kiadásai összesen:42 552,756 501,1
XLIII. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI HITELFELVÉTELEI ÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE
1Költségvetés által felvett MNB hitelek törlesztése
11991 előtt felvett hitelek törlesztése
1Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek42 350,042 350,0
3Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptőke-részesedési hitel110,3110,3
4ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel5 462,05 462,0
5Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése255,9256,0
21991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése59 507,8
2Államkötvény-adósság törlesztése
1Hiányt finanszírozó317 696,9319 527,7
2Lakással kapcsolatos5 490,45 531,9
3Pénzintézeti alapjuttatást fedező900,0771,0
5Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek törlesztése353 500,0186 374;47 335,3
6Tb-alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása5 648,45 648,4
7UNIVERSITAS kötvények törlesztése3 000,03 000,9
8Konszolidációs kötvény visszavásárlása85 892,4
9Rubelkövetelések megvásárlását fedező kötvény visszavásárlása8 402,2
3Egyéb hiteltörlesztések
1MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés8 062,18 481,36 672,0
3Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése2 829,52 829,52 639,6
5Fővárosi infrastrukturális hitel törlesztése2 553,72 628,28 163,4
6STRABAG hitel törlesztése467,7460,72 704,8
7Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése14,4
4Árfolyamkülönbözetből származó MNB-vel szembeni nulla kamatozású, lejárat nélküli adósság törlesztése1 606 400,01 563 307,5
8Átváltott devizaadósság hiteltörlesztése126 155,0
XLIII. felezet kiadásai összesen:748 071,01 606 655,9583 176,31 871 050,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
I. ORSZÁGGYŰLÉS
1Országgyűlés Hivatala
1Képviselő-testület
1Működési költségvetés0,9
2Felhalmozási bevételek0,1
2Országgyűlés hivatali szervei157,0235,1
1Működési költségvetés10,5
2Felhalmozási bevételek
3Országgyűlési Könyvtár18,833,8
1Működési költségvetés
4Közbeszerzések Tanácsa
1Működési költségvetés65,0180,5
I. fejezet bevételei összesen:240,8450,310,6
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1Köztársasági Elnöki Hivatal
1Köztársasági Elnöki Hivatal5,5
1Működési költségvetés0,7
2Felhalmozási bevételek
2Köztársasági Elnök Katonai Irodája
1Működési költségvetés0,3
II. fejezet bevételei összesen:5,80,7
III. ALKOTMÁNYBíRÓSÁG
1Alkotmánybíróság
1Működési költségvetés2,0
2Felhalmozási bevételek2,7
III. fejezet bevételei összesen:4,7
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
IV. ORSZÁGGYŰLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1Országgyűlési Biztos Hivatala
1Működési költségvetés2,3
IV. fejezet bevételei összesen:2,3
V. ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK
1Állami Számvevőszék
1Működési költségvetés4,17,1
2Felhalmozási bevételek0,46,6
2Továbbképzési Intézet és Üdülő
1Működési költségvetés24,441,6
V. fejezet bevételei összesen:28,50,448,76,6
VI. LEGFELSŐBB BÍRÓSÁG
1Legfelsőbb Bíróság
1Működési költségvetés49,3151,4
2Felhalmozási bevételek8,7
VI. fejezet bevételei összesen:49,3151,48,7
VII. BÍRÓSÁGOK
1Bíróságok
1Működési költségvetés1 679,32 465,4122,6
2Felhalmozási bevételek37,7
2Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Gyermektartásdíjak visszatérülése9,033,1
VII. fejezet bevételei összesen:1 688,32 498,5160,3
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévKIADÁSOKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1Ügyészségek
1Működési költségvetés16,617,3
2Felhalmozási bevételek0,121,0
2Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet
1Működési költségvetés0,123,6
2Felhalmozási bevételek0,1
VIII. fejezet bevételei összesen:16,70,140,921,1
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1Miniszterelnöki Hivatal
1Miniszterelnöki Hivatal igazgatás
1Működési költségvetés1,959,10,9
2Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata
1Működési költségvetés192,47,8418,0
2Felhalmozási bevételek44,040,2
2Magyar Közigazgatási Intézet
1Működési költségvetés11,241,7
3Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal
1Működési költségvetés5,1
5Határon Túli Magyarok Hivatala
1Működési költségvetés0,56,8
2Felhalmozási bevételek0,6
6Gyermek és Ifjúsági Alapprogram Titkársága
1Működési költségvetés5,062,2
7Fejezeti kezelésű előirányzatok
1Fejezeti kezelésű intézményi előirányzatok
2Felhalmozási bevételek -4,1
2Célelőirányzatok
6Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret0,2
7Kisebbségi kompenzációs keret3,4
16Gyermek és ifjúsági alapprogramok támogatása137,3
18Balatoni kutatások támogatása44,0
24Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerűsítési program33,3
8Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok
1Nemzetbiztonsági Hivatal
1Működési költségvetés28,64,521,511,4
2Felhalmozási bevételek1,732,4
CímszámAlcímszámElőirányzat csoportszámKiemelt előirányzatszámCím névAlcímnévElőirányzat csoportnévBEVÉTELEKAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendes előirányzatAz 1997. évi CXI. tv. által módosított 1997. évi rendkívüli előirányzatAz 1997. évi rendes előirányzat teljesítéseAz 1997. évi rendkívüli előirányzat teljesítése
Kiemelt előirányzat neve
2Információs Hivatal
1Működési költségvetés33,6181,616,8
2Felhalmozási bevételek4,9
3Nemzetbiztonsági Szakszolgálat
1Működési költségvetés77,077,0103,3
2Felhalmozási bevételek8,029,1
9Kormányzati Ellenőrzési Iroda
1Működési költségvetés2,210,7
13Mobilitás Szolgálat
1Működési költségvetés24,7
2Felhalmozási bevételek6,6
X. fejezet bevételei összesen:352,466,01 045,9331,0
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1Belügyminisztérium igazgatása
1Belügyminisztérium központi igazgatása
1Működési költségvetés59,4
2Felhalmozási bevételek0,28,3
2