103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet

a repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 39. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1] A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén meglévő és létesítendő repülőterekre (Lt. 71. § 19. pont) terjed ki.

2. § (1) Az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének a) pontjában említett nyilvános repülőteret és az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének ba) pontjában megjelölt polgári célú nem nyilvános repülőteret (a továbbiakban együtt: polgári repülőtér) bármely - a Magyar Köztársaság területén állandó lakóhellyel vagy székhellyel rendelkező - természetes vagy jogi személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság létesíthet.

(2) Az Lt. 37. §-a (1) bekezdésének bb) pontjában említett állami repülések céljára szolgáló repülőtér (a továbbiakban: állami repülőtér) létesítésére a honvédelmi és a rendvédelmi szervek jogosultak.

(3)[2] Működő állami repülőtéren nyilvános repülőtéri szektor létesítésére a közlekedésért felelős miniszter ad engedélyt.

3. § (1)[3] Polgári repülőtér létesítése iránti kérelmet az érintett ingatlan tulajdonosának a hozzájárulásával és - a 3/A. §-ban foglaltak figyelembevételével - dokumentációval ellátva kell benyújtani a légiközlekedési hatósághoz. A kérelmet állami repülőtér létesítése esetében a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtani.

(2) A dokumentáció tartalmát a rendelet melléklete határozza meg.

(3) A dokumentációt kizárólag a hivatalos tervezői névjegyzékben szereplő, illetve külön jogszabályban meghatározott tervezői minősítéssel, jogosultsággal rendelkező személy készítheti el.

(4)[4]

(5)[5]

(6)[6] A külön jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálat-köteles repülőtér létesítésének engedélyezése iránti kérelemhez mellékelni kell a környezetvédelmi engedélyt.

(7)[7] A légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság az állásfoglalásának kialakítása érdekében, a jogszabályban meghatározott feltételek meglétének ellenőrzése céljából helyszíni szemlét tart, amelyre a szakhatóságokat és a (6) bekezdésben említett, engedélyt kiadó környezetvédelmi felügyelőséget meghívja.

(8)[8] A légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság a véleményével ellátott kérelmet az előterjesztéstől számított 45 munkanapon belül a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez, illetve a honvédelmi miniszterhez továbbítja.

3/A. §[9] (1) Ha a cégnyilvántartásban szereplő kérelmező a jogszerű működését a kérelemhez benyújtott cégkivonattal nem igazolja, a légiközlekedési hatóság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi a nyilvántartást vezető szervet.

(2) Ha a kérelmező a kérelemhez a tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan tulajdoni lapjának hiteles másolatát nem csatolja, a légiközlekedési hatóság - az ügy elbírálásához szükséges adatok szolgáltatása iránt - megkeresi az ingatlan-nyilvántartást vezető szervet.

4. § (1)[10] A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter - amennyiben a polgári repülőtér létesítése összhangban áll a magyar közlekedéspolitikával és a légiközlekedési politikával, valamint az Országos Területfejlesztési Koncepcióval; az állami repülőtér létesítése a honvédelem érdekeivel és az érintett területre vonatkozó hatályos terület- és településrendezési tervvel - az Lt. 37. §-ának (2) és (3) bekezdése szerint, továbbá a Légiközlekedés Védelmi bizottság, a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság véleménye alapján megkéri a Kormány előzetes egyetértését. Ellenkező esetben a kérelmet elutasítja.

(2) A Kormány előzetes egyetértése esetén a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a Honvédelmi miniszter az Lt. 37. §-ának (2) és (3) bekezdése alapján - az ott felsoroltak egyetértése esetén - megadja az engedélyt a polgári, illetve az állami repülőtér létesítésére.

5. § A létesítési engedély egyévi időtartamra szól. A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter a létesítési engedély időtartamát az engedély megadásának alapjául szolgáló feltételek változatlan teljesítése esetén kérelemre, egy alkalommal, egy évvel meghosszabbíthatja.

6. §[11] A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter létesítési engedélye alapján a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság megadja a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedélyt.

7. § A polgári és az állami repülőterek fejlesztésére az e rendelet 1-6. §-aiban foglalt rendelkezéseket kell megfelelően alkalmazni.

8. § (1) A polgári és az állami repülőtér megszüntetésére vonatkozó kérelmet a repülőtér tulajdonosának a légiközlekedési hatósághoz, illetve a katonai légügyi hatósághoz kell benyújtania. A hatóságok a kérelmet véleményükkel ellátva továbbítják a közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszterhez, illetve a honvédelmi miniszterhez.

(2) A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter az Lt. 37. §-ának (1) és (2) bekezdésében meghatározott jogkörében eljárva - a Kormány előzetes egyetértése alapján - az ott felsoroltak egyetértése esetén engedélyt ad a repülőtér megszüntetésére.

(3)[12] A közlekedési, hírközlési és vízügyi miniszter, illetve a honvédelmi miniszter engedélye alapján a légiközlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság a repülőtér megszüntetésére megadja a külön jogszabályban meghatározott hatósági engedélyt.

9. § (1) Ez a rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban levő ügyekben is alkalmazni kell.

(2)[13]

Tevékenységek, illetve a végzésükhöz szükséges létesítmények

Szállítás, raktározás)

"69. Nyilvános és polgári célú nem nyilvános repülőtér6 , kivéve a fel- és leszállóhely, valamint a helikopter állomás [62]"

(A környezeti hatásvizsgálat-köteles tevékenységek listája

Tevékenységek, illetve a végzésükhöz szükséges létesítmények

Közigazgatás)

"75. Állami repülések céljára szolgáló repülőtér, kivéve a fel- és leszállóhely, valamint a helikopter állomás [7510]"

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelethez

A dokumentáció tartalma:

1. A repülőtér létesítőjének megnevezése, jogállása, címe, gazdasági társaság esetében a társasági szerződés (alapító okirat, alapszabály), a cégkivonat és az üzleti terv.

2. A repülőtér tervezett rendeltetése, kategóriája.

3. A futópályák tervezett kiépítése, a tervezett pályairányok és méretek, a futópályák akadályviszonyai, zajgátló és biztonsági védőövezet kijelölése.

4. A repülőtér tervezett műszerezettsége és elhelyezési lehetőségei.

5. A közművesítés lehetőségei (például a szükséges villamosenergia-biztosítás, vízellátás, szennyvízelvezetés lehetősége).

6. A tervezett repülőtérre, valamint zajgátló és biztonsági védőövezetére vonatkozó érvényes terület- és településrendezési (településszerkezeti és szabályozási) tervi kivonat, valamint szabályozási előírás.

7. A repülőtér építési telkét és üzemi területét, továbbá a zajgátló védőövezetét ábrázoló térképek [a légi megközelítési, felszállási sáv, megközelítési felület, felszállás utáni emelkedési felület, akadálysíkok) a repülőtér mBf értéke, azonosító ARP pontja, a futópálya küszöb pontok (WGS-84) koordináta-rendszerben].

8. A tervezett távközlési összeköttetések és azok berendezései.

9. A repülések végrehajtása szempontjából mérvadó meteorológiai körülmények jellemzése.

10. A repülőtéren létesülő szakszolgálatok (repülésirányító, biztonsági, tűzvédelmi, repülőgép-, utas- és légiáru földi kiszolgálási, légiáru kezelési, repülőgép üzemanyag kiszolgálási, repülőgép karbantartó és javító stb.) működéséhez szükséges létesítmények tervei.

11. A repülési eljárások tervei, a földi irányítástechnikai berendezések (kommunikációs, navigációs és lokációs) és azok koordinátái WGS-84-ben, a repülőtér működéséhez szükséges objektumok és egyéb berendezések tervei.

12. A tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan érvényes tulajdoni lapjának hiteles másolata.

13. A tervezett repülőtér zajgátló és biztonsági védőövezetén belül lévő ingatlan tulajdonosának vagy kezelőjének egyetértő nyilatkozata (abban az esetben, ha a repülés célját és a repülőtér rendeltetésszerű működtetését szolgáló berendezés telepítését tervezik, ha a futópályához tartozó felszállási, megközelítési, megszakított megközelítési eljárások akadálysíkjai vagy a zajvédelmi övezet kialakítása miatt építési korlátozás vagy építési tilalom elrendelése szükséges).

14. Az önkormányzatnak a szabályozási terv - főváros tekintetében a fővárosi szabályozási keretterv és a kerületi szabályozási terv - figyelembevételével megadott jóváhagyása.

15. A repülőtér úthálózati és tömegközlekedési kapcsolataira vonatkozó tervek.

16. A repülőtér védelmi terv tervezete.

17. A repülőtérrend tervezete.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet 19. § - a. Hatályos 2005.11.01.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 167. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 168. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 61. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 61. pontja. Hatálytalan 2009.03.01.

[6] 152/1995. (XII. 12.) Korm. rendelet.

[7] Módosította a 362/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 44. § (1) bekezdése 61. pontja. Hatályos 2009.03.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 168. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Beiktatta a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 167. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 169. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[11] 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet.

[12] 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1230. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék