227/2005. (X. 13.) Korm. rendelet

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény hatálybalépésével összefüggő, egyes gazdasági és közlekedési ágazati feladatokat érintő kormányrendeletek módosításáról

A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 26. §-ában, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdése alapján, a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, a belkereskedelemről szóló 1978. évi I. törvény 40. §-ában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésénekj) pontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a vasútról szóló 1993. évi XCV. törvény 10. §-ának (2) bekezdésében, a vízi közlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a), b), g) és h) pontjában, a légi közlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 68. §-ának (4) bekezdésében, az európai uniós csatlakozással összefüggő egyes törvénymódosításokról, törvényi rendelkezések hatályon kívül helyezéséről, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról szóló 2004. évi XXIX. törvényben kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § Az 1334/2000/EK rendelet 4. és 5. Cikkével összhangban az Iroda engedélyezés alá vonhatja olyan kettős felhasználású termékek exportját, amelyeket az 1334/2000/EK rendelet mellékleteiben felsorolt árulisták nem tartalmaznak. Az engedélyezés rendjére e rendelet 4-12. §-ában előírtakat kell megfelelően alkalmazni."

2. §

Az R1. 16. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A kérelem elbírálásához szükséges irat a kérelmező nyilatkozatával nem pótolható."

3. §

A haditechnikai eszközök és szolgáltatások kivitelének, behozatalának, transzferjének és tranzitjának engedélyezéséről szóló 16/2004. (II. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 6. §-ának (2) bekezdése helyébe következő rendelkezés lép:

"(2) A cégek havonta kötelesek az engedély-állományról és a lebonyolított forgalomról - a Hivatal által rendszeresített formanyomtatványon - a tárgyhót követő hónap 15. napjáig tájékoztatást adni a Hivatalnak."

4. §

Az R2. 12. §-a a következő (7) és (8) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Ha nemzetközi szerződés vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusa másként nem rendelkezik, az engedélykérelem elbírálásához csatolt, külföldön kiállított iratokat a Hivatal diplomáciai felülhitelesítés nélkül elfogadhatja és hiteles magyar fordítást kérhet.

(8) Az engedélykérelem elbírálásához szükséges irat a kérelmező nyilatkozatával nem pótolható."

5. §[1]

6. §[2]

7. §

Az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésekről szóló 20/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 23. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Hivatal jelen rendelet szerinti hatósági eljárásában a hiánypótlási felhívás kibocsátásának határideje tizenöt nap, az ügyintézési határidő negyvenöt nap."

8. §

(1) A vásárokról és a piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 2. §-a (2) bekezdésének e) és f) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[(2) A nyilvántartásba vételre vonatkozó kérelemhez - az e) és h) pontban foglaltak kivételével, hiteles másolatban - csatolni kell:]

"e) a gazdasági társaság vezető tisztségviselői, illetve az egyéni vállalkozó esetében azt az okiratot, amelyből megállapítható, hogy a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény 23. §-ában és 172. §-a (3) bekezdésében, valamint az egyéni vállalkozásról szóló 1990. évi V. törvény 5. §-ában meghatározott kizáró okok nem állnak fenn;

f) a (4) bekezdés a) pontjában előírt feltétel meglétét tanúsító okiratokat,"

(2) Az R4. 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A terület akkor alkalmas vásárrendezésre, illetve a piactartásra, ha a településszerkezeti terv figyelembevételével alakították ki, illetve, ha a fővárosban a területet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. §-ának alapján piactartásra kijelölték, továbbá, ha az -jellegétől függően - kielégíti a jogszabályban előírt közegészségügyi, élelmiszer-higiéniai, állat-egészségügyi, növény-egészségügyi, környezetvédelmi, kulturális örökségvédelmi, munkavédelmi és tűzvédelmi követelményeket, és rendelkezik az értékesítőhelyek számának megfelelő gépkocsiparkoló hellyel, valamint a tevékenység során jellemzően képződő hulladékok elkülönített gyűjtését biztosító edényzettel."

9. §

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 4. §-ának b) és c) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[4. § A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell]

"b) a telep tulajdonosát (használóját),

c) a telep használatának jogcímét (saját tulajdon, bérlet stb.), a jogcímre vonatkozó igazolással együtt,"

10. §

Az R5. 5. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (3) bekezdés b) pontjában megjelöltek esetén, a teleppel közvetlenül szomszédos - közös határvonalú, telekhatárú - ingatlanokkal rendelkezni jogosultak adatait (név, lakcím, székhely stb.), valamint a kérelemben a 4. § b) és c) pontjában foglaltak igazolásához szükséges tulajdoni lapot a jegyző hivatalból, az illetékes földhivatal megkeresése útján szerzi be."

11. §

Az R5. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § A jegyző helyszíni szemle megtartása nélkül dönthet a telepengedély megadásáról abban az esetben, ha megállapítja, hogy a telepen végzett azonos tevékenységekre adtak telepengedélyt, vagy a tevékenység végzéséhez szükséges - külön jogszabályban meghatározott - rendeltetésmódosításra korábban már engedélyt adtak, az engedélyezés során mérlegelendő körülmények időközben nem változtak, és a folytatni kívánt tevékenység céljára a telep továbbra is alkalmas. A jegyzőnek a szakhatóságok állásfoglalását ebben az esetben is meg kell kérnie, kivéve, ha a szakhatósági hozzájárulások megadásától hat hónap még nem telt el, és a korábban benyújtott kérelem tartalmának az ügy tárgyával való azonosságát a szakhatóság megállapította."

12. §

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) E rendelet hatálya nem terjed ki]

"b) a polgári célú pirotechnikai termékek felügyeletéről szóló, külön jogszabályban meghatározott pirotechnikai termékekre,"

13. §

Az R6. 3. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) E rendelet eltérő rendelkezése hiányában polgári robbantási tevékenység, valamint a robbanóanyag forgalmazása bányafelügyeleti engedély birtokában végezhető.

A bányafelügyelet eljárásaiért külön jogszabályban meghatározott igazgatási-szolgáltatási díjat kell fizetni."

14. §

Az R6. 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "8. § A polgári robbantási tevékenységek és a robbanóanyag forgalmazás folytatásával kapcsolatos adatok nyilvántartása érdekében az engedélyező hatóság köteles

a) az engedélyeket a tevékenység megkezdése előtt három munkanappal,

b) az engedélyt visszavonó határozatokat öt munkanapon belül,

az ORFK-nak, illetve az illetékes megyei (budapesti) rendőr-főkapitányságnak elektronikus dokumentum formájában megküldeni."

15. §

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény végrehajtásáról szóló 30/1988. (IV. 21.) MT rendelet (a továbbiakban: R7.) a következő 20/A. §-sal egészül ki:

"20/A. § Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló külön jogszabályban meghatározott engedélyezési eljárásokban az ügyfél részére tizenöt napon belül kell hiánypótlási felhívást kibocsátani."

16. §

Az R7. a következő 30/B. §-sal egészül ki:

"30/B. § Az útügyi hatóság szakhatósági ügyintézésének határideje harminc nap."

17. §[3]

18. §

(1)[4]

(2) Az R8. 5. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vasúti szakhatósági eljárás ügyintézési határideje harminc nap."

19. §

A repülőtér létesítésének, fejlesztésének és megszüntetésének szabályairól szóló 103/1999. (VII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R9.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a Magyar Köztársaság területén meglévő és létesítendő repülőterekre (Lt. 71. § 19. pont) terjed ki."

20. §

Az R9. 3. §-a (4) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő mondat lép:

"(4) A kérelemhez a légi közlekedési hatóság, illetve a katonai légügyi hatóság beszerzi:"

21. §

A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R10.) 3. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A kikötő létesítésével, fennmaradásával, továbbá az úszólétesítmény építési (átépítési) terveinek felülvizsgálatával és jóváhagyásával kapcsolatos ügyekben az ügyintézési határidő hatvan nap."

22. §

Az R10. 4. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki: "(4) A komp- és révátkelőhely létesítésével és fennmaradásával, üzemben tartásával kapcsolatos ügyekben az ügyintézési határidő hatvan nap."

23. §

Az R10. a következő címmel és 7/A. §-sal egészül ki:

"Elektronikus ügyintézés

7/A. § (1) Valamennyi elektronikus úton kezdeményezett hajózási ügyben a kérelem következő mellékleteit - ha az adott mellékletet hiteles elektronikus másolatban nem nyújtják be - papír alapon kell benyújtani:

a) területhasználati jogosultságot igazoló,

b) a lajstromozási eljárással kapcsolatos valamennyi,

c) személyes megbízhatóságot igazoló,

d) pénzügyi teljesítőképességet igazoló,

e) bírósági keresetet tartalmazó,

f) érvényes hajózási képesítést tartalmazó,

g) iskolai végzettséget igazoló,

h) egészségi alkalmasságot igazoló orvosi,

i) külföldi hatóság által papír alapon kibocsátott,

j) az eljárási díj befizetését igazoló,

k) jogszabály szerint hitelesített formában benyújtandó,

l) a kérelmezőt fényképen ábrázoló dokumentumot.

(2) A tervlapot vagy térképet, valamint az eredetiben A/4-nél nagyobb méretű dokumentumot az elektronikus úton kezdeményezett hajózási ügyben is papír alapon kell benyújtani."

24. §

A vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 3. § (4) bekezdésének c) pontjában megjelölt útvonalra szóló üzemeltetési engedély iránti kérelemhez a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága által kiadott öko-túra-vezetői engedélyt mellékelni kell."

25. §

A polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R11.) 4. §-ának (9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(9) A PLH - az 1486/2003/EK rendelet 5. cikke alapján - a nemzeti minőségbiztosítási ellenőröket megfelelő tanúsítványokkal látja el, az ellenőrökről nyilvántartást vezet, és a nyilvántartásról naprakészen tájékoztatja az LVB titkárát, aki azt az Európai Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) rendelkezésére bocsátja. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a nemzeti minőségbiztosítási ellenőrök személyi adatai,

b) legmagasabb iskolai végzettség és szakképzettség,

c) légiközlekedés védelmével kapcsolatos alapképzettség,

d) auditálással kapcsolatos alapképzettség,

e) a légiközlekedés védelmi programok megismerésére irányuló képzés időpontja és helyszíne,

f) munkatapasztalat, illetve a légiközlekedés területén szerzett szakmai jártasság,

g) idegennyelv-ismerete."

26. §

Az R11. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A védelmi oktatóknak a PLH ad engedélyt, amelyről nyilvántartást vezet. A nyilvántartás a következőket tartalmazza:

a) a védelmi oktatók személyi adatai,

b) legmagasabb iskolai végzettség és szakképzettség,

c) légiközlekedés védelmével kapcsolatos alapképzettség,

d) auditálással kapcsolatos alapképzettség,

e) a légiközlekedés védelmi programok megismerésére irányuló képzés időpontja és helyszíne,

f) munkatapasztalat, illetve a légiközlekedés területén szerzett szakmai jártasság,

g) idegennyelv-ismerete."

27. §

(1) Az R11. 8. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A PLH]

"i) minősíti és jóváhagyja a meghatalmazott ügynököt (ellenőrzött szállító), nyilvántartást vezet annak nevéről és lakcíméről (telephely), valamint felügyeli annak tevékenységét,"

(2) Az R11. 8. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A (2) bekezdés f), h) és k) pontjában foglalt eljárások esetében a PLH a szakértő kirendelésekor, illetve a szakvélemény kérésekor az eljárást a szakvélemény megérkezéséig felfüggesztheti.

(4) A kérelmet - a jogszabály által előírt mellékletekkel együtt - a PLH által rendszeresített formanyomtatványon kell benyújtani a következő eljárásokban:

a) légiközlekedés-védelmi tiszt kijelölés jóváhagyása,

b) védelmi oktatók engedélyezése,

c) védelmi tervek, illetve védelmi képzési tervek jóváhagyása."

28. §

Az R11. 21. §-a következő (3) bekezdéssel egészül ki, ezzel egyidejűleg a jelenlegi (3)-(6) bekezdés számozása (4)-(7) bekezdésre változik:

"(3) Ha a repülőtér üzemben tartója a kérelmet hiányosan nyújtotta be, a PLH a kérelem beérkezésétől számított tizenöt napon belül hívja fel hiánypótlásra."

29. §

(1) Ez a rendelet 2005. november 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése után indult ügyekben és a megismételt eljárásban kell alkalmazni.

30. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az R2. 2. §-ának (2) bekezdésében a "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalának (a továbbiakban: GKM EKH) engedélye" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalának (a továbbiakban: Hivatal) engedélye" szövegrész lép, továbbá az R2. 4. §-ának (3), (7), (8) és (10) bekezdésében, 5. § ának (3) bekezdésében, 6. §-ának (3) bekezdésében, 7. §-ának (2) bekezdésében, 8. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-ának (3) bekezdésében, 10. §-ának (3) bekezdésében, 11. §-ának (2) bekezdésében, 12. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 13. §-ának (2) és (3) bekezdésében 14. §-ának (1)-(3) bekezdésében, 15. §-ának (2) és (3) bekezdésében, valamint 17. §-ának (1), (2) és (6) bekezdésében a "GKM EKH" szövegrész helyébe a "Hivatal" szövegrész lép.

31. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) az R4. 2. §-a (1) bekezdésének utolsó mondata, a vásárokról és piacokról szóló 35/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet módosításáról szóló 5/1997. (I. 22.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése,

b) a környezetvédelmi és vízügyi miniszter irányítása alá tartozó szervek feladat- és hatáskörének felülvizsgálatáról szóló 340/2004. (XII. 22.) Korm. rendelet 3. §-a,

c) az R5. 8. §-ának (5) bekezdése, valamint 10/A. §-ában az "azzal, hogy a jegyző a tevékenység engedély nélkül történő gyakorlását a 8. § (5) bekezdésében meghatározott határozattal megtiltja" szövegrész,

d) a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 9/2000. (II. 2.) Korm. rendelet 2. §-a, a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet módosításáról szóló 58/2003. (IV. 24.) Korm. rendelet 10. §-a (1) bekezdésének a)-e) pontja, továbbá a 10. §-ának (2) bekezdése,

e) az R6. 25. § (2) bekezdése, a polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet módosításáról szóló 101/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 10. §-a, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet módosításáról szóló 282/2003. (XII. 29.) Korm. rendelet 27. §-a,

f)[5]

g) a vízi közlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet módosításáról szóló 76/2003. (V. 28.) Korm. rendelet 3. §-a,

h) a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X. 18.) Korm. rendelet 3. §-ának c) pontja,

i) az áruk, szolgáltatások és anyagi értéket képviselő jogok országhatárt, illetve vámhatárt átlépő kereskedelméről szóló 110/2004. (IV. 28.) Korm. rendelet 7. §-ának (1) bekezdése,

j) az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. §-ának (2) bekezdése.

(2) 2007. január 1-jén az R3. -jelen rendelet 5. §-ával megállapított - 3/A. §-a hatályát veszti.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 297/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 43. § (2) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 263/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.