21/2014. (III. 14.) VM rendelet

az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról

Az 1. alcím tekintetében a termőföldvédelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 66. § (2) bekezdés a) pontjában,

a 2. alcím tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. § (1) bekezdésében,

a 3. alcím tekintetében a szőlőtermesztésről és a borgazdálkodásról szóló 2004. évi XVIII. törvény 57. § (1) bekezdés i) pontjában,

a 4. alcím tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján,

az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 94. § a), f) és h) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva, a következőket rendelem el:

1. A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet módosítása

1. § (1) A földminősítés részletes szabályairól szóló 105/1999. (XII. 22.) FVM rendelet (a továbbiakban: Fmr.) 21. § (2) bekezdés a) pontja a következő ag)-ai) alponttal egészül ki:

[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

egyetemi vagy főiskolai szintű]

"ag) növénytermesztési mérnök,

ah) növényvédelmi mérnök,

ai) öntözéses meliorációs mérnök,"

[szakképzettség.]

(2) Az Fmr. 21. § (2) bekezdés b) pontja a következő bk) alponttal egészül ki:

[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

felsőoktatási alapképzési szakon szerzett]

"bk) geográfus"

[szakképzettség.]

(3) Az Fmr. 21. § (2) bekezdés c) pontja a következő ci) alponttal egészül ki:

[Földminősítő igazolványt a fővárosi és megyei kormányhivatal földhivatala (a továbbiakban: megyei földhivatal), valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal földhivatala (a továbbiakban: járási földhivatal) alkalmazásában álló azon kormánytisztviselő kaphat, aki az alábbi szakképzettségek egyikével rendelkezik:

felsőoktatási mesterképzési szakon szerzett]

"ci) geográfus"

[szakképzettség.]

2. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet módosítása

2. § Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény végrehajtásáról szóló 109/1999. (XII. 29.) FVM rendelet (a továbbiakban: Inyvhr.) 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tulajdoni lap III. része tartalmazza továbbá az ingatlanhoz vagy a bejegyzett jogokhoz, illetve annak jogosultjaihoz kapcsolódó következő tényeket:

1. a III. részen bejegyzett jogosult

1.1. kiskorúságának ténye,

1.2. gondnokság alá helyezésének ténye,

2. a jogosulttal szemben megindított

2.1. felszámolási eljárás,

2.2. végelszámolás

ténye az ügyszám megjelölésével,

3. a külföldi székhelyű vállalkozás fióktelepének, kereskedelmi képviseletének cégnyilvántartásból történő törlésének ténye,

4. bírósági ítéleten alapuló tulajdoni korlátozás,

5. bírósági vagy hatósági határozaton alapuló telekalakítási és építési tilalom elrendelésének ténye, valamint egyéb építésügyi korlátozás,

6. kisajátítási eljárás megindításának ténye,

7. telekalakítási eljárás megindításának ténye,

8. felmérési, térképezési és területszámítási hiba kijavítására irányuló eljárás megindításának ténye,

9. földminősítési eljárás megindításának ténye,

10. ingatlan-nyilvántartási hatósági döntéssel szembeni

10.1. fellebbezés,

10.2. bírósági jogorvoslati kérelem,

10.3. ügyészi felhívás benyújtásának,

10.4. ügyészi fellépés bejelentésének

ténye,

10.5. felügyeleti eljárás megindításának ténye,

11. a bejegyzés, a feljegyzés és az adatváltozás átvezetése alapjául szolgáló, vagy azzal kapcsolatos bírósági döntés elleni felülvizsgálati kérelem benyújtásának ténye,

12. szerződésen, végintézkedésen, jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló

12.1. elidegenítési és terhelési tilalom,

12.2. elidegenítési tilalom,

12.3. a rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalom,

13. a tv. 64. §-ában meghatározott

13.1. perek,

13.2. büntetőeljárás megindításának ténye,

14. az árverés, a nyilvános pályázat kitűzésének ténye,

15. a zárlat, zár alá vétel, az Európai Unió által elrendelt pénzügyi és vagyoni korlátozó intézkedés végrehajtására irányuló zárlat ténye,

16. tulajdonjog fenntartással történt eladás ténye,

17. a bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése iránti kérelem vagy megkeresés elutasításának ténye,

18. jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítása, lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról,

19. ranghely megváltoztatása,

20. az ingatlan-nyilvántartási eljárás felfüggesztésének ténye,

21. jogerős hatósági vagy bírósági határozattal megállapított tartós környezetkárosodás ténye, mértéke és jellege,

22. az épület (építmény, műtárgy)

22.1. építésének,

22.2. lebontásának ténye,

23. a társasházakról szóló törvény szerinti,

23.1. a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább kétharmadát feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása,

23.2. a közös tulajdon átruházására a tulajdonostársak összes tulajdoni hányadának legalább négyötödét feljogosító alapító okirat elfogadása, módosítása, továbbá az elfogadás, illetve a módosítás időpontja,

24. földminősítési mintatér megjelölése,

25. helyi építészeti örökségvédelem ténye,

26. a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye,

27. bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog,

28. a tv.-ben meghatározott megismételt hagyatéki eljárás megindítása,

29. nemzeti emlékhely ténye,

30. történelmi emlékhely ténye,

31. lízingbeadás ténye,

32. olyan egyéb tény, amelynek feljegyzését - a tv. 2. § (2) bekezdése alapján - törvény elrendeli."

3. § Az Inyvhr. 5. §-át megelőző alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"1/A. Bejegyzés, feljegyzés és az adatváltozás átvezetése a tulajdoni lapon"

4. § Az Inyvhr. 5. alcíme a következő 9/A. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Ha az önálló ingatlanként nyilvántartott épületnek és az alatta fekvő földrészletnek azonos a tulajdonosa, a földrészlet vagy az épület tulajdonjogának átruházása vagy átszállása esetén az épület mindenkori tulajdonosát megillető földhasználati jogot a tulajdonjog bejegyzésével egyidejűleg be kell jegyezni.

(2) Ha a felek a földhasználati jog gyakorlásának szabályozása körében megállapodtak a földhasználati jog terjedelmében, a földhasználati jogot a megállapodásukban foglaltaknak megfelelően a földrészlet természetben vagy területi mértékben meghatározott részére kell bejegyezni.

(3) A felek a földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozása tényének feljegyzését az (1) és (2) bekezdésben foglaltaktól függetlenül kérhetik."

5. § Az Inyvhr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Haszonélvezeti jogot egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára, az ingatlan természetben meghatározott vagy területnagyságban kifejezett részére, vagy az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett jogra lehet bejegyezni."

6. § (1) Az Inyvhr. 11. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"11. Vételi jog, eladási jog"

(2) Az Inyvhr. 15. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az eladási jog gyakorlása esetén az eladási jog jogosultjának igazolnia kell (tértivevénnyel, vagy átvételi elismervénnyel), hogy az ingatlan eladására vonatkozó egyoldalú nyilatkozatát a kötelezett felé megtette. A kérelemhez csatolni kell az egyoldalú nyilatkozatot tartalmazó okiratot is."

7. § Az Inyvhr. 17. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. § (1) Jelzálogjogot ingatlanra és az ingatlant terhelő átruházható jogra lehet bejegyezni.

(2) Az ingatlant terhelő jelzálogjogot az ingatlan egészére vagy közös tulajdonban álló ingatlannak a tulajdonostársat megillető egész tulajdoni illetőségére lehet bejegyezni.

(3) Ingatlant terhelő jelzálogjoggal biztosított követelésre aljelzálogjog jegyezhető be.

(4) Az aljelzálogjog bejegyzésére a jelzálogjog bejegyzésének szabályait kell megfelelően alkalmazni."

8. § Az Inyvhr. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"18. § (1) A jelzálogjogi bejegyzésben fel kell tüntetni a jelzálogjog jogosultját, meg kell jelölni a zálogjoggal biztosított követelést, az alapul szolgáló egy vagy több jogviszonyra utalással és az összeg meghatározásával vagy a bejegyzés alapjául szolgáló okiratra történő utalással. Fogyasztói zálogszerződés esetén a bejegyzésnek tartalmaznia kell a jelzálogjoggal biztosított összeg megjelölését is.

(2) Ha a felek meghatározták azt az összeget, amelynek erejéig a zálogjogosult kielégítést kereshet a zálogtárgyból, a bejegyzésben ezt az összeget fel kell tüntetni.

(3) A bejegyzésben megjelölt összeg csak egyféle - vagy belföldi vagy külföldi - pénznemben szerepelhet.

(4) Ha a személyes kötelezett (adós) nem a jelzálogjoggal terhelt ingatlan tulajdonosa, a bejegyzésben a személyes adóst is fel kell tüntetni."

9. § Az Inyvhr. 13. alcíme a következő 19/A. §-sal egészül ki:

"19/A. § Ha a jelzálogjog jogosultja zálogjogosulti bizományost jelölt ki, a jelzálogjogi bejegyzésben a zálogjogosulti bizományost kell feltüntetni a 18. §-ban megjelölt adatok és a zálogjogosulti bizományos minőségének megjelölése mellett. A zálogjogosulti bizományos bejegyzésével egyidejűleg törölni kell azt a - már bejegyzett - zálogjogosultat, akinek a javára a zálogjogosulti bizományos eljár."

10. § Az Inyvhr. a 20. §-t követően a következő alcímmel egészül ki:

"14/A. Különvált zálogjog

20/A. § Ha a jelzálogjog jogosultja a biztosított követelés nélkül ruházza át a jelzálogjogot a vele szemben fennálló követelés jogosultjára (különvált zálogjog), akkor a különvált zálogjog jogosultját a jelzálogjogot átruházó zálogjogosult törlése nélkül, az átruházott jelzálogjogra és annak ranghelyére történő utalással kell bejegyezni."

11. § Az Inyvhr. 21. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha az ingatlanra földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye került feljegyzésre, az első fokú földhivatal a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozatával együtt megküldi a végrehajtónak a földhasználati jog gyakorlásáról szóló megállapodás másolatát."

12. § Az Inyvhr. 21/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A gondnokság alá helyezés tényének feljegyzése során meg kell jelölni, hogy a cselekvőképesség korlátozása részleges vagy teljes."

13. § Az Inyvhr. 21. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"21. Fellebbezés, ügyészi felhívás, felügyeleti eljárás

26. § (1) Az ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott földhivatali döntés ellen benyújtott fellebbezés, ügyészi felhívás tényének feljegyzésében fel kell tüntetni a megtámadott, felhívással érintett döntés ügyiratszámát és annak a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban a fellebbezést, vagy az ügyészi felhívást benyújtották.

(2) Az adatváltozás átvezetésére irányuló ingatlan-nyilvántartási ügyben hozott földhivatali döntéssel szemben indított felügyeleti eljárás tényének feljegyzésében fel kell tüntetni a felügyeleti eljárással érintett döntés ügyiratszámát és annak a bejegyzésnek a sorszámát, amellyel kapcsolatban a felügyeleti eljárás megindult."

14. § (1) Az Inyvhr. 23. alcím címe helyébe a következő alcím cím lép:

"23. Elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom"

(2) Az Inyvhr. 28. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"28. § (1) Elidegenítési és terhelési tilalmat, elidegenítési tilalmat, rendelkezési jogot korlátozó egyéb tilalmat egész ingatlanra vagy egész tulajdoni illetőségre, illetve ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni.

(2) Az elidegenítési és terhelési tilalomra, valamint az elidegenítési tilalomra vonatkozó feljegyzésben fel kell tüntetni azt a jogot, amelynek biztosítására a tilalom szolgál és a tilalom jogosultjának adatait.

(3) Ha elidegenítési és terhelési tilalmat, elidegenítési tilalmat, rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalmat jegyeztek fel, szerződésen alapuló további jogokat csak a tilalom jogosultjának hozzájárulásával lehet bejegyezni. Nem szükséges a tilalom jogosultjának hozzájárulása a végrehajtási jog bejegyzéséhez.

(4) Az öröklési szerződésen alapuló elidegenítési és terhelési tilalom az örökhagyóval szerződött fél javára a szerződéssel lekötött ingatlanra vagy annak eszmei hányadára - eltérő megállapodás hiányában - az örökhagyó bejegyzési engedélye nélkül is feljegyezhető.

(5) A rendelkezés jogát egyéb módon korlátozó tilalmat az okirat tartalmára történő utalással kell az (1) és (2) bekezdésben meghatározott módon az ingatlan-nyilvántartásba feljegyezni."

15. § Az Inyvhr. 29. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"29. § (1) A tv. 64. §-ában meghatározott perek feljegyzését és a büntetőeljárás megindítása tényének feljegyzését (a továbbiakban együtt: perfeljegyzés) követően további jogokat - a jogszabályon, bírósági vagy hatósági határozaton alapuló, továbbá a tv. 16. § e) és f) pontjában meghatározott jogok kivételével - csak a per, illetve a büntetőeljárás befejezésének eredményétől függő hatállyal lehet bejegyezni. A feljegyzésben erre utalni kell.

(2) A perfeljegyzést követően az ingatlan-nyilvántartásba bejegyzett végrehajtási jogon alapuló árverés esetén az árverési vevő a per, illetve a büntetőeljárás befejezésének eredményétől függő hatállyal szerzi meg az ingatlan tulajdonjogát. A feljegyzésben erre utalni kell."

16. § Az Inyvhr. a 32. §-t követően a következő 27/A. alcímmel egészül ki:

"27/A. Lízingbeadás ténye

32/A. § A lízingbeadás tényét egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre, ezek eszmei hányadára vagy az ingatlan természetben meghatározott részére lehet feljegyezni. A feljegyzésben a jogosult (lízingbevevő) személyét is fel kell tüntetni."

17. § Az Inyvhr. 29. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"29. Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának ténye

34. § (1) Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét egész ingatlanra, vagy annak természetben, illetve területi mértékben meghatározott részére lehet feljegyezni.

(2) Földhasználati jog gyakorlása szerződéses szabályozásának tényét mind a földrészletre, mind az épületre fel kell jegyezni."

18. § Az Inyvhr. 35. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"35. § (1) A jelzálogjog ranghelyét előzetesen biztosító feljegyzésben meg kell jelölni a terhelés és járulékai legnagyobb összegét.

(2) A jelzálogjogot az (1) bekezdés szerinti feljegyzés ranghelyén kell bejegyezni, tekintet nélkül az időközben történt végrehajtási intézkedésre, végelszámolási vagy felszámolási eljárásra.

(3) Ha a jelzálogjog bejegyzését a feljegyzésben megjelölt összeget meghaladó követelés biztosítására kérik, az összeget meghaladó részt új ranghelyre kell bejegyezni. Ha a bejegyzett jelzálogjog a feljegyzésben meghatározott keretet nem meríti ki, a keret fennmaradó részéről a tulajdonos kérelmére új határozatban kell rendelkezni.

(4) A jelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítására vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell a jelzálogjoggal biztosított követelés vagy jog aljelzálogjoggal való megterhelése esetére is, ha az aljelzálogjog ranghelyének előzetes biztosítását az aljelzálogjoggal terhelendő jelzálogjoggal biztosított követelés vagy jog zálogjogosultja kéri.

(5) A jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogát a későbbi rangsorban bejegyzett elidegenítési és terhelési tilalom, elidegenítési tilalom csak abban az esetben szünteti meg, ha a zálogkötelezett a tilalom bejegyzésével kapcsolatosan az előzetesen biztosított jelzálogjogi ranghely tekintetében a ranghellyel rendelkezés jogáról a tilalom jogosultja javára külön lemondott."

19. § Az Inyvhr. 31. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"31. Lemondás jelzálogjog előzetesen biztosított ranghelyével való rendelkezés jogáról

36. § (1) A tulajdoni lap III. részén fel lehet jegyezni, hogy a zálogkötelezett valamely meghatározott későbbi zálogjogosult vagy meghatározott más harmadik személy irányában lemondott arról a jogáról, hogy az előzetesen biztosított jelzálogjogi bejegyzés ranghelyével rendelkezhessék, hogy e ranghelyet jelzálogjog bejegyzésével betöltse.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feljegyzésben meg kell jelölni azt a személyt, akinek a javára a lemondás történt, továbbá azt az előzetesen biztosított ranghelyet, amelyre a lemondás vonatkozik.

(3) Annak az előzetesen biztosított ranghelynek a törlése előtt, amelyre a lemondás vonatkozik, az (1) bekezdés szerinti feljegyzés törlésére csak annak a későbbi zálogjogosultnak, harmadik személynek vagy bármelyikük jogutódjának, a tv. által előírt rendelkezések szerint kiállított okiratban megadott hozzájárulása alapján kerülhet sor, akinek a javára a zálogkötelezett az előzetesen biztosított ranghellyel való rendelkezés jogáról lemondott.

(4) A lemondás ellenére, a (3) bekezdés szerinti hozzájáruló nyilatkozat alapján lehetőség van az előzetesen biztosított ranghelyen zálogjog létesítésére. Ez a hozzájárulás csak az abban megengedett terhelésre szól, és azt meghaladóan nem oldja fel a zálogkötelezettet az előzetesen biztosított ranghellyel való rendelkezési jogról lemondó nyilatkozata alól."

20. § Az Inyvhr. 32. alcíme helyébe a következő alcím lép:

"32. Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog

37. § (1) Bizalmi vagyonkezelés alapján fennálló kezelt vagyonba tartozó tulajdonjog tényét egész ingatlanra, egész tulajdoni illetőségre vagy ezek eszmei hányadára lehet feljegyezni.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott tényt egyidejűleg a szerződésben megjelölt több vagyonrendelő esetén és több kedvezményezett javára is fel lehet jegyezni.

(3) Több kedvezményezett javára szóló tényfeljegyzés esetén a szerződésben foglaltaknak megfelelően a kedvezményezettek egymás közötti sorrendjét és az őket megillető tulajdoni hányadot is fel kell tüntetni. Ha a vagyonrendelő a kedvezményezettek között sorrendet nem állított fel, illetve ha a kedvezményezetteket egyenlő arányban illeti meg a tulajdoni váromány, a feljegyzésben erre a körülményre külön nem kell utalni."

21. § Az Inyvhr. 59. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"59. § (1) Ha a földrészlet és a rajta lévő épület tulajdonjoga elválik egymástól, a földrészletet és az épületet külön tulajdoni lapon kell nyilvántartani. A földrészlet tulajdoni lapjára be kell jegyezni az épület tulajdonosát megillető földhasználati jogot.

(2) Ha a földrészlet tulajdonosa a földrészleten álló épületnek az önálló ingatlanként való feltüntetését kéri, az (1) bekezdésben foglaltakat a földhasználati jog bejegyzésének mellőzésével kell alkalmazni.

(3) Az (1) és (2) bekezdésben foglalt rendelkezések a társasház, illetőleg a szövetkezeti ház esetében is irányadóak. Ebben az esetben az épületnek azokat a részeit, amelyek nem minősülnek önálló ingatlannak (így különösen a közös, illetőleg szövetkezeti tulajdonban maradó épületrészek és helyiségek) a földrészlet nélkül kell a társasház, illetve szövetkezeti ház törzslapján nyilvántartani. A különlapra a lakást, illetőleg a nem lakás céljára szolgáló helyiséget kell bejegyezni."

22. § Az Inyvhr. 65. § (3) és (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljárással érintett épületváltozást (építést, bővítést, bontást) csak jogerős használatbavételi engedély, jogerős fennmaradási engedély, jogerős bontási engedély, használatbavételi tudomásulvételről szóló tájékoztató végzés vagy bontási tevékenységről elvégzéséről szóló végzés birtokában, a járási földhivatal által hatályos záradékkal ellátott változási vázrajz alapján lehet a tulajdoni lapon átvezetni. (3a) Az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatósági eljáráshoz nem kötött rendeltetésmód változással járó épületváltozás ingatlan-nyilvántartási átvezetéséhez az építésügyi vagy építésfelügyeleti hatóság által az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 34. § (5) bekezdésében és az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 56. § (1) bekezdés b) pontja szerint kiadott hatósági bizonyítvány szükséges."

23. § Az Inyvhr. 54. alcíme a következő 68/A. §-sal egészül ki:

"68/A. § Jelzálogjog bejegyzése alapjául szolgáló okiratnak kell tekinteni a zálogkötelezett bejegyzési engedélyét is, ha az egyedileg meghatározza a zálogtárgyat és a zálogkötelezett az ingatlannak, vagy a jognak ingatlannyilvántartásba bejegyzett tulajdonosa, illetve jogosultja továbbá a bejegyzési engedély rendelkezik mindazon alaki és tartalmi kellékekkel, amelyeket a tv. a bejegyzés alapjául szolgáló okiratokra vonatkozóan előír."

24. § Az Inyvhr. 113. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"113. § Az ingatlan-nyilvántartás adatbázisából személyes adatot is tartalmazó adatlekérdezés - ha a tv., vagy annak felhatalmazása alapján kiadott rendelet másképpen nem rendelkezik - csak egyedi esetekben és a tulajdoni lap formátumnak megfelelően teljesíthető."

25. § Az Inyvhr. 64. alcíme a következő 118/A. §-sal egészül ki:

"118/A. § Az ingatlan-nyilvántartási célú földmérési munkákhoz a tulajdonosi adatokkal kiegészített földkönyv szerinti személyes adatok kezelésére törvényi felhatalmazással rendelkező földmérő vagy földmérési vállalkozás, kisajátítás esetén a kisajátítást kérő vagy a megbízásából eljáró személy részére a földhivatal földmérési földkönyvet szolgáltat. A földmérési földkönyv az ingatlan adatain felül tartalmazza az ingatlan tulajdonosának nevét, lakcímét (székhelyét), tulajdoni hányadát, a tulajdonszerzés jogcímét, a tulajdoni lapon széljegyzett jogosultak adatait, az ingatlanon fennálló egyéb jog jogosultjának nevét, lakcímét (székhelyét), valamint a jog megszerzésének jogcímét."

26. § Az Inyvhr. a következő 129. §-sal egészül ki:

"129. § (1) E rendeletnek az egyes földügyi tárgyú miniszteri rendeleteknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényhez kapcsolódó, valamint egyéb tárgyú módosításáról szóló 21/2014. (III. 14.) VM rendelettel megállapított

a) 17-20. §-át a 2014. március 15-ét követően kötött zálogszerződéssel alapított zálogjogok esetében,

b) 35. §-át és 68/A. §-át a 2014. március 15-ét követően benyújtott feljegyzés illetve bejegyzés iránti kérelem esetében

kell alkalmazni.

(2) Ha 2014. március 15-e előtt az ingatlan tulajdonosa a törölt zálogjog ranghelyét a kérelmének előterjesztésétől számított egy év tartamára fenntartotta, ezen egyéves időtartam alatt bejegyzés alapjául szolgáló okirat (zálogszerződés vagy bejegyzési engedély) alapján a fenntartott ranghelyre jelzálogjog bejegyzését kérheti. A törölt zálogjog ranghelyének fenntartására egyebekben e rendelet 2014. március 14-én hatályos 36. és 37. §-a alkalmazandók."

27. § Az Inyvhr. 1. számú melléklet 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. Az ingatlan-nyilvántartási kérelem első része az alábbi adatokat tartalmazza:

1.1. a kérelmező értesítési címe, ügyintézőjének neve;

1.2. a kérelmező személyi azonosítója, vagy statisztikai számjele/belső egyedi azonosítója;

1.3. a kérelmező állampolgársága, vagy cégjegyzékszáma;

1.4. a kérelemhez kapcsolódó földhivatali iktatószám (ha ismert);

1.5. a változással érintett ingatlanok darabszáma;

1.6. a kérelmezőnek a bejelentett állandó lakcím átvezetésére vonatkozó nyilatkozata;

1.7. a kérelmező soron kívüli ügyintézés igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

1.8. a kérelmező függőben tartás igénylésére vonatkozó nyilatkozata;

1.9. a kérelmező mezőgazdasági igazgatási szerv jóváhagyásának szükségességéről szóló nyilatkozata;

1.10. az egyes ingatlanokra is tekintettel fizetendő összes igazgatási szolgáltatási díj megjelölése;

1.11. fizetés módjának megjelölése (készpénzbefizetés, készpénz-átutalási megbízás, átutalási megbízás);

1.12. egyéb megjegyzés;

1.13. mellékletek megjelölése;

1.14. a kérelem keltének helye és ideje;

1.15. a kérelmező, vagy képviselő aláírása;

1.16. készpénzbefizetés vagy bankkártyával történő fizetés esetén a földhivatali pénztáros nyilatkozata;

1.17. az ingatlan-nyilvántartási kérelem vizsgálatával kapcsolatos földhivatali megállapítások."

28. § Az Inyvhr.

a) 4. § (1) bekezdés e) pontjában a "valamint vételi jog," szövegrész helyébe a "vételi jog, valamint eladási jog," szöveg,

b) 4. § (1) bekezdés g) pontjában a "jelzálogjog (önálló zálogjog)" szövegrész helyébe a "jelzálogjog (különvált zálogjog, önálló zálogjog)" szöveg,

c) 15. § (1) bekezdésében a "Vételi jogot" szövegrész helyébe a "Vételi jogot, eladási jogot" szöveg,

d) 15. § (2) bekezdésében a "Vételi jog" szövegrész helyébe a "Vételi jog, eladási jog" szöveg,

e) 15. § (3) bekezdésében a "vételi jog" szövegrész helyébe a "vételi jog, eladási jog" szöveg,

f) 15. § (4) bekezdésében a "(pl. tértivevénnyel, átvételi elismervénnyel)" szövegrész helyébe "(tértivevénnyel, vagy átvételi elismervénnyel)" szöveg,

g) 15. § (5) bekezdésében a "vételi jogot" szövegrész helyébe a "vételi jogot, eladási jogot" szöveg,

h) 65. § (1) bekezdésében az "ingatlan-nyilvántartási térkép" szövegrész helyébe az "állami ingatlannyilvántartási térképi adatbázis" szöveg,

lép.

29. § Hatályát veszti az Inyvhr.

a) 19. § (2) bekezdése,

b) 20. § (1) és (3) bekezdése,

c) 31. § (1) bekezdésében "a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedést," szövegrész,

d) 31. § (2) bekezdésében "a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés,", valamint " a zár alá vételt megelőző biztosítási intézkedés" szövegrész.

3. A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet módosítása

30. § A szőlészeti és a borászati adatszolgáltatás, valamint a származási bizonyítványok kiadásának rendjéről, továbbá a borászati termékek előállításáról, forgalomba hozataláról és jelöléséről szóló 127/2009. (IX. 29.) FVM rendelet 27. §-ában az "SZBKI, valamint" szövegrész helyébe az "SZBKI, az ingatlanügyi hatóság, valamint" szöveg lép.

4. A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet módosítása

31. § A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 94. § (2) bekezdés b) pontjának alkalmazásáról szóló 177/2009. (XII. 28.) FVM rendelet

a) 1. § a) pontjában a "24. § (1) bekezdés a) pontjában" szövegrész helyébe a "24. § (1) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában" szöveg,

b) 1. § b) pontjában a "24. § (1) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "24. § (1) bekezdés b) pont bb) alpontjában" szöveg

lép.

5. Záró rendelkezések

32. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésében foglaltak kivételével - 2014. március 15-én lép hatályba.

(2) A 25. § 2014. június 2-án lép hatályba.

Dr. Fazekas Sándor s. k.,

vidékfejlesztési miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére