2000. évi CXIX. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetésének végrehajtásáról

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből adódó 1999. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 570 215 millió (egymillió-ötszázhetvenezer-kettőszáztizenöt millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1616 782 millió (egymillió-hatszáztizenhatezer-hétszáznyolcvankettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 46 567 millió (negyvenhatezer-ötszázhatvanhét millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) A társadalombiztosítási alrendszer 1999. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét e törvény 1. számú melléklete, az 1999. évi összevont működési bevételeit és kiadásait a 2. számú melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 916 706 millió (kilencszáztizenhatezer-hétszázhat millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 915 580 millió (kilencszáztizenötezer-ötszáznyolcvan millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 1126 millió (egyezeregyszázhuszonhat millió) forint többlettel

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet az Ny. Alapból teljesített kiadások összegének fedezetéhez szükséges saját bevételeken túli, a Magyar Köztársaság 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XC. törvény 28. § (2) bekezdésének b) pontja alapján teljesített központi költségvetési hozzájárulás többlete.

(3) Az Országgyűlés elrendeli, hogy az (1) bekezdés c) pontjában jóváhagyott többlet összegét az Ny. Alap a központi költségvetésnek 2000. december 31-ig visszautalja.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1332 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az Ny. Alap működési kiadásai 966 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák, amelyből 14 millió forint az előző évek elkülönített tartalékaként kezelt előirányzat-felhasználás.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 647 millió forint, összesen 1979 millió forint kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire.

4. § Az Ny. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 4. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi költségvetésének végrehajtását

a) 653 509 millió (hatszázötvenháromezer-ötszázkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 701 202 millió (hétszázegyezer-kettőszázkettő millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 47 693 millió (negyvenhétezer-hatszázkilencvenhárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány összegéből 3529 millió forintot az 1997. évben értékesített vagyonelemekből származó számviteli tartalékként kimutatott költségvetési pénzmaradvány, 133 millió forintot a 6. § (3) bekezdés b) pontjában elrendelt befizetés fedez. A fennmaradó 44 031 millió forint összegű hiány rendezésére az 1999. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1999. évi működési előirányzat-maradványát 1586 millió forint összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy az E. Alap működési kiadásai 1041 millió forint előző évek pénz/előirányzat-maradványának felhasználását tartalmazzák.

(3) Az Országgyűlés tudomásul veszi az (1) bekezdésben elismert, valamint az 1998. évi előirányzat-maradványból fel nem használt 77 millió forint előirányzat-maradványból

a) 1530 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradvány 2000. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire,

b) 133 millió forint befizetését a működési kiadások terhére az Alap javára 2000. december 31-i hatállyal.

7. § Az E. Alap 1999. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét az 5. számú melléklet, a működési bevételeit és kiadásait a 6. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 11. § (1) bekezdése szerint a központi költségvetésből finanszírozott ellátásokkal kapcsolatos működési költségek megtérítése az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóságnál 880 millió forint, az Országos Egészségbiztosítási Pénztárnál 1500 millió forint volt.

9. §[1]

10. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy 2000. december 31-i hatállyal a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) az Ny. Alap a központi költségvetésnek 370 millió forintot visszautaljon,

b) a központi költségvetés az E. Alapnak 2650 millió forintot megtérítsen.

11. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 9. § (2) bekezdésében előírt vagyonértékesítési kötelezettség az Ny. Alapnál 49 449 millió forintra, az E. Alapnál 24 386 millió forintra teljesült,

b) a vagyon értékesítése során keletkezett és a KT. 9. § (2) bekezdésében meghatározott módon elszámolt bevételi többlet mindkét Alapnál az 1999. évi ellátások fedezetére bevonásra került.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 8. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő nyugdíj-megállapítás, illetve -emelés 600 millió forint összegének a nyugellátás címen történő felhasználását az Ny. Alapból és az E. Alapból finanszírozott nyugellátások részeként.

13. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a működésre fordított kiadásokból

a) a KT. 11. § (2) bekezdése alapján

aa) a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek adatszolgáltatáshoz kapcsolódó kiadásának teljésítése 376 millió forint,

ab) az egészségbiztosítási igazgatási szervek ellenőrzési rendszerének fejlesztéséhez rendelt kiadások teljesítése 669 millió forint;

b) a KT. 11. § (3) bekezdése alapján a központosított intézményi kiadás teljesítése 1402 millió forint;

c) a KT. 12. §-a alapján a világbanki kölcsön felhasználása hazai hozzájárulással és tőketörlesztéssel címen történt teljesítés -- az előző évi maradvány-felhasználásával és az évközi zárolással - az Ny. Alapnál 1666 millió forint, az E. Alapnál 1913 millió forint.

14. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 39. § (6) bekezdése alapján az APEH járulékigazgatási feladat átvételével összefüggésben

aa) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 385 millió forintot, az E. Alap a, működési kiadásaiból 1252 millió forintot pénzeszközátadásként,

ab) az Ny. Alap a működési kiadásaiból 800 millió forintot, az E. Alap a működési kiadásaiból 200 millió forintot a társadalombiztosítás informatikai feladatainak előirányzatából-átcsoportosítással,

ac) a tárgyi feltételek biztosítására az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság és az Országos Egészségbiztosítási Pénztár a Kormány által előírt mértékű ingatlan kezelői jogának átadását, valamint vagyonmegosztásként az eszközök átadását teljesítette;

b) a KT. 12/A. §-a alapján az Ny. Alap 801 millió forintot, az E. Alap 613 millió forintot adott át az APEH részére.

15. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a KT. 15. §-ában foglalt rendelkezés teljesült.

16. § Az Ny. Alap és az E. Alap befektetett eszközei állományának tételes kimutatását a 7. és 8. számú melléklet tartalmazza.

17. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a 9. számú melléklet részletezi.

18. § Az Országgyűlés

a) elfogadja, hogy társadalombiztosítás pénzügyi alapjainál a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT) 11/A. § (2) bekezdése alapján átutalt összegek felhasználása 1999-ben megtörtént;

b) elengedi az AT 11/A. § (6) bekezdésében meghatározott, a tényadatok alapján történt bevételmegosztás és az a) pont szerint felhasznált összegek 20 778 millió forint különbözetének pénzügyi teljesítését.

19. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a tb. 1998. évi zárszámadási törvény 24. §-a szerinti pénzforgalmi rendezési kötelezettségének az E. Alap 3113 millió forint összegben 1999. december 31-ig eleget tett, a 46 millió forint további rendezési kötelezettség teljesítési határidejét 2000. december 31-ben állapítja meg.

20. § Az Országgyűlés jóváhagyja az Ny. Alap és az E. Alap mérlegét a 3. és az 5. számú melléklet szerint.

IV. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

21. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy

a) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 5/1990. (I. 18.) MT rendelet alapján folyósított foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak munkáltatói befizetésekből nem finanszírozható tartozásállományából a központi költségvetés a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság "Nem az Alapot terhelő ellátások elszámolási számla" javára

aa) 2000, december 31-ig 1016 millió forintot a Magyar Államra átszállt, a Magyar Államvasutak Részvénytársaságnak 1996. december 31-én lejárt és meg nem fizetett, az Ny. Alappal szemben fennálló tartozása címen,

ab) a fennmaradó részt a következő években az adott évi zárszámadási törvényben meghatározott összegekben térítsen meg;

b) az a) pontban meghatározott tartozásállományból az APEH által beszedett bevételek (ideértve azok késedelmi pótlékán is) 2000. december 31-től a központi költségvetést illetik;

c) a korengedményes nyugdíjazásról szóló 181/1996. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján 1999. december 31-ig megállapított és a munkáltatók által foglalkoztatáspolitikai korengedményes nyugdíjak fedezetére befizetett összegek és a nyugdíjemelést is tartalmazó korengedményes nyugdíjkifizetések 1999. december 31-i különbözetét 6993 millió forint összegben számolja el az Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság a további évekre befizetett összegek terhére 2000. december 31-ig;

d) a c) pont alatt - a korengedményes nyugdíj emelések fedezetének rendezésére - igénybe vett, 2000. január 1-jét követő időszakra befizetett összegeket az adott évre teljesített munkáltatói befizetésekkel megegyező mértékben a központi költségvetés évenként térítse meg.

22. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E törvény 21. § b) és d) pontjában foglaltakat először 2001. január 1-jétől kell alkalmazni.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
1 9102 342
Társadalombiztosítási alapok kiadásai összesen:1 611 1541 619 7461 616 782
Egyenleg:– 41654– 46 322– 46 567

2. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek(előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
2 007
Működési bevételek összesen:37 818

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek(előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
2 918
Előző év működési előirányzat-maradványa:724
Társadalombiztosítási alapok működési előirányzat-maradványa összesen:3 642

3. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek(előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
370
3Postabank garanciális kötelezettségének teljesítése1 3701 3701 673
Nyugdíjbizosítási Alap kiadásai összesen:914 665913 827915 580
Egyenleg:001 126

4. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
2 618
Működési célú pénzeszközátvétel a Nyugdíjbiztosítási Alaptól:13 474
Előző évi működési előirányzat-maradvány igénybevétele:966
Működési bevételek összesen:17 058

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
1Intézményi beruházási kiadások00293
2Felújítás728728421
Nyugdíjbiztosítási Alap működési előirányzat-maradványa összesen:
1 979

5. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi költségvetési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
Egyéb vagyonhasznosításból származó bevételek, térítési díjak,
értékesítésből származó árfolyamnyereség0085
Egészségbiztosítási Alap bevételei összesen:654 835659 597653 509

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés
669
Egészségbiztosítási Alap kiadásai összesen:696 489705 919701202
Egyenleg:– 41654– 46 322– 47 693

6. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1999. évi működési bevételei és kiadásai

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számBevételek (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés

Millió forintban

CímAlcímElő-irányzat csoport-számKiemelt elő-irányzat számKiadások (előirányzat neve)1999. évi
eredeti előirányzatmódosított előirányzatteljesítés

7. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Nyugdíjbiztosítási Alap

Ezer forintban

12 362 229
6 860 6920

* Ingyenes forgatásból: 346 185 ezer forint.

** Ingyenes forgatásból: 1 101 416 ezer forint.

8. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

Ezer forintban

19 055895 611
37 7962 027 825
Mindösszesen:12 811209111 2404 230 140435 7644 026 5524 229 993

*-gal jelzett tételek az értékvesztést jelentik.

**-gal jelzett ingatlanok a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. tömény alapján 1994. január 1-jétől a működési vagyon körébe tartoznak.

9. számú melléklet a 2000. évi CXIX. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban

591

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 125. § (4) bekezdése j) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék