1999. évi XCIII. törvény

a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetésének végrehajtásáról[1]

Az Országgyűlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 86. §-ának (1) bekezdése alapján a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CLIII. törvényben (a továbbiakban: KT.) meghatározott költségvetése végrehajtásáról a következő törvényt alkotja:

I. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI ALRENDSZER BEVÉTELEINEK ÉS KIADÁSAINAK FŐÖSSZEGE

1. § (1) Az Országgyűlés az államháztartás társadalombiztosítási alrendszerének a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) költségvetése összegezéséből - a halmozódások kiküszöbölésével - adódó 1998. évi költségvetése végrehajtását

a) 1 342 580 millió (egymillió-háromszáznegyvenkettőezer-ötszáznyolcvan millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 1 433 355 millió (egymillió-négyszázharmincháromezer-háromszázötvenöt millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 90 775 millió (kilencvenezer-hétszázhetvenöt millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai működési költségvetésének kiadásai 2092 millió forint összegű - az Ny. Alapnál 509 millió forint, az E. Alapnál 1583 millió forint - előző évek pénz/előirányzat maradványának felhasználását tartalmazzák,

b) az Ny. Alap előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradvány felhasználásának összege az a) pont szerinti összegből 102 millió forint.

(3) A társadalombiztosítási alrendszer 1998. évi összevont költségvetése végrehajtásának mérlegét az 1. számú melléklet, a társadalombiztosítási alrendszernek és az alrendszert nem terhelő ellátásoknak az 1998. évi összesített végrehajtási mérlegét a 2. számú melléklet tartalmazza.

(4) A társadalombiztosítási alrendszer alaponkénti hiányának rendezési módját az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvény szabályozza.

II. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A Nyugdíjbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

2. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 781 119 millió (hétszáznyolcvanegyezer-egyszáztizenkilenc millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 801 161 millió (nyolcszázegyezer-egyszázhatvanegy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 20 042 millió (húszezer-negyvenkettő millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiányból

a) 5317 millió forintot

aa) a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1997. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 1998. évi LXX. törvény 2. §-ának (2) bekezdése alapján 5215 millió forint összegű bevételi többlet, és

ab) az 1. § (2) bekezdés b) pontban megjelölt 102 millió forint összegű, az előző évek elkülönített tartalékként kezelt pénzmaradványa

fedez,

b) 14 725 millió forint rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

3. § (1) Az Országgyűlés az Ny. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 16 697 millió forint,

b) kiadási főösszegét 15 279 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1927 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 14 millió forint előirányzat maradványból

a) 1613 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az Ny. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 328 millió forint befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

4. § Az Ny. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 3. számú melléklet, a működési költségvetésének mérlegét a 4. számú melléklet, az Ny. Alap és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, a nyugdíjbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét az 5. számú melléklet tartalmazza.

Az Egészségbiztosítási Alap költségvetésének végrehajtása

5. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap 1998. évi költségvetésének végrehajtását

a) 561 461 millió (ötszázhatvanegyezer-négyszázhatvanegy millió) forint bevételi főösszeggel,

b) 632 194 millió (hatszázharminckettőezer-egyszázkilencvennégy millió) forint kiadási főösszeggel,

c) 70 733 millió (hetvenezer-hétszázharminchárom millió) forint hiánnyal

jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdés c) pontban meghatározott hiány rendezésére az 1998. évi központi költségvetés végrehajtásáról szóló törvényben kerül sor.

6. § (1) Az Országgyűlés az E. Alap működési költségvetésének

a) bevételi főösszegét 21 246 millió forint,

b) kiadási főösszegét 21 307 millió forint,

c) előirányzat maradványát az 1. § (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 1522 millió forint

összegben jóváhagyja.

(2) Az Országgyűlés elrendeli az (1) bekezdés c) pontjában elismert, valamint az 1997. évi előirányzat maradványból fel nem használt 29 millió forint előirányzat maradványból

a) 1118 millió forint összegű kötelezettségvállalással terhelt előirányzat maradvány 1999. évi felhasználását az E. Alap működési költségeire, és

b) 1999. december 31-i hatállyal 433 millió forint összeg befizetését a működési költségvetés részéről az Alap javára.

7. § Az E. Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlegét a 6. számú melléklet, az E. Alap működési költségvetésének mérlegét a 8. számú melléklet, az E. Alapnak és a társadalombiztosításon kívüli forrásból finanszírozott, az egészségbiztosítás közreműködésével folyósított ellátások összesített mérlegét a 9. számú melléklet tartalmazza.

III. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSÁVAL KAPCSOLATOS RENDELKEZÉSEK

8. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) az Áht. 86. §-ának (10) bekezdése szerint, a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-a alapján a központi költségvetésben tervezett előirányzatból a központi költségvetés 1998. év utolsó napján

aa) az Ny. Alapnak a magánnyugdíjpénztárakba átlépők miatti bevételkiesés címen 20 000 millió forintot,

ab) a költségvetési egyensúly kompenzálása címen 100 millió forintot

kiegyenlített;

b) a Kincstári Egységes Számlához kapcsolt megelőlegezési számláról történő hitelfelvétel kamatkiadása

ba) az Ny. Alapnak 141 millió forint,

bb) az E. Alapnak 430 millió forint;

c) a b) pont ba) alpontjában meghatározott kamat összege a Magyar Köztársaság 1998. évi költségvetéséről szóló 1997. évi CXLVI. törvény 28. §-ának (1) bekezdése alapján számított kamatmentes hitel-igénybevétel összegéhez képest 63,9 millió forinttal túlteljesült.

9. §[2]

10. § (1) Az Országgyűlés elrendeli, hogy a központi költségvetésből finanszírozott ellátások megtérítési különbözeteként

a) 422 millió forintot az Ny. Alap a központi költségvetésnek,

b) 194 millió forintot a központi költségvetés az E. Alapnak

1999. december 31-i hatállyal térítsen meg.

(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti összegből a jövedelempótló és jövedelemkiegészítő szociális támogatások visszatérítése 393 millió forint, a személyi kárpótlás alapján megállapított életjáradék visszatérítése 29 millió forint.

11. § (1) Az Országgyűlés jóváhagyja

a) a KT. 15. §-ának (2) bekezdése alapján az Ny. Alap 1998. évi vagyongazdálkodási bevételének túlteljesüléséből származó 787 millió forint többletbevételnek a működési költségvetésben felhalmozási célú,

b) a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása terhére a felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzatának

ba) az Ny. Alapnál 559 millió forint,

bb) az E. Alapnál 1011 millió forint, összesen 1570 millió forint összegű,

c) a KT. 1. számú melléklet bevételek 2. cím, 3. alcím alatti, a társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása előirányzat és a b) pont szerint felhasznált előirányzat különbségének 1210 millió forint összegű, 1999. évi pénzeszközátadás címen az 1998. évi központi költségvetés XXI. Egészségügyi Minisztérium fejezet 1998. évi előirányzat maradványa terhére történő

felhasználását.

(2) Az (1) bekezdés c) pont szerinti összegből 1999-ben az Ny. Alap 831 millió, az E. Alap 379 millió forintot vehet igénybe.

12. § Az Országgyűlés jóváhagyja

a) az Ny. Alapnál

aa) a korhatár feletti saját jogú nyugdíjellátásra 647 086 millió forint,

ab) a hozzátartozói ellátásokra 111 045 millió forint,

ac) a korhatár alatti rokkantsági és baleseti rokkantsági nyűgdíj I-II. csoportos ellátásokra 23 718 millió forint,

ad) a postaköltségekre és egyéb kiadásokra 2966 millió forint,

ae) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 357 millió forint,

af) a Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 569 millió forint,

b) az E. Alapnál a

ba) természetbeni ellátásokra 458 450 millió forint, ezen belül a gyógyító-megelőző ellátásokra 299 092 millió forint, a gyógyszertámogatásra 135 474 millió forint,

bb) pénzbeli ellátásokra 149 657 millió forint,

bc) kifizető helyeket megillető költségtérítésre 381 millió forint,

bd) postaköltségre és egyéb kiadásokra 1156 millió forint,

be) a vagyongazdálkodással kapcsolatos kiadásokra 166 millió forint,

bf) Postabank garanciális kötelezettségének teljesítésére 254 millió forint,

bg) APEH-OEP együttműködéssel összefüggésben 12 millió forint,

bh) az önkormányzati kórházak csődjével összefüggő visszatérítendő támogatásra 381 millió forint,

c) a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 66. §-a és a KT. 13. §-a alapján a szociális rászorultságot is figyelembe vevő

ca) nyugdíj-megállapításra, illetve -emelésre 600 millió forint,

cb) egyszeri szociális segélyekre 300 millió forint összegű kiadás teljesítését.

13. § (1) A gyógyító-megelőző kiadások részletezését a 7. számú melléklet tartalmazza.

(2) Az Országgyűlés jóváhagyja a gyógyító-megelőző ellát ások kiadási előirányzatának (6. számú melléklet 1. cím, 1. alcím, 1. előirányzat-csoport) 792 millió forint összegű túlteljesülését, amelyből 500 millió forintot a központi költségvetés általános tartalékából az egészségügyi intézmények ügyeleti díjemelésére átvett pénzeszköz fedez.

14. § (1) Az Ny. Alap és az E. Alap számviteli nyilvántartásában elkülönítetten kimutatott befektetett eszközök állományának alakulását a 10. és 11. számú melléklet tartalmazza.

(2) A tartósan befektetett eszközök között nyilvántartott vagyonelemek értékvesztése, értékcsökkenése 1998. év végi elszámolásának a befektetett eszközök állományát csökkentő hatása az Ny. Alapnál 3123 millió forint, az E. Alapnál 3088 millió forint.

15. § (1) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyont a törvény 12. számú melléklete részletezi.

(2) Az átvett vagyon a tartozásra befizetett összegek különböző tartozásrészek kiegyenlítésére történő felhasználásának sorrendjére vonatkozó rendelkezések és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjairól és azok 1993. évi költségvetéséről szóló 1992. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: AT.) 4. §-a (3) bekezdésének a) és c) pontjában, továbbá 5. §-a (3) bekezdésének a) és c)-d) pontjaiban, valamint a KT. 57. §-ának (4)-(5) bekezdésében foglalt rendelkezések alkalmazásával megállapítható hányadok szerint oszlik meg az Ny. Alap és az E. Alap között.

(3) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon 1998. december 31-ével elszámolt értékvesztése 424 millió forint. Ebből 144 millió forint az Ny. Alapnál, 280 millió forint az E. Alapnál elszámolt összeg.

16. § Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy

a) a KT. 20. §-ában engedélyezett ingatlan rekonstrukcióra,

b) a KT. 21. §-ában az Ny. Alap részére engedélyezett vagyonértékesítésből és vagyonhasznosításból származó bevétel csökkentésére a jogszabályi feltételek teljesülésének hiányában

nem került sor.

17. § Az Országgyűlés elrendeli az AT. 5/B. §-ának (3) bekezdése alapján az Adó - és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalt (a továbbiakban: APEH) 1998-ban megillető összeg és az APEH részére 1998-ban ténylegesen átutalt összeg különbözetének az E. Alap 1999. évi költségvetésében szereplő postaköltség és egyéb kiadások előirányzat (1998. évi XCI. törvény 5. számú melléklet kiadások, 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoportszám, 2. kiemelt előirányzatszám) terhére történő átutalását 1999. december 31-ig.

Záró rendelkezések

18. § A társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény (a továbbiakban: TbKtv.) 6. §-a következő (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 2. cím, 3. alcím, 4. előirányzat-csoport előirányzata 141 000 millió forintra módosul.

(4) Az Országgyűlés tudomásul veszi, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1999. évi költségvetéséről szóló 1998. évi XCI. törvény 1. §-ának (1) bekezdésében és 3. §-ának (1) bekezdésében megállapított hiány a (3) bekezdés szerinti intézkedés következtében 2968 millió forinttal túlteljesül."

19. § A TbKtv. 7. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az E. Alap 4. cím, 3. alcím, 1. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat felhalmozási és fejlesztési kiadások előirányzata informatikai beruházásra, ezen belül a 2000. év informatikai kezelésére, valamint ingatlan beruházásra fordítható."

20. § A TbKtv. 9. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az 1998. évi XXXIX. törvény 3. §-a szerinti vagyont - az ingyenes vagyonjuttatás keretében átadott vagyonelemek elidegenítéséből származtatott Budapest VII. ker., Wesselényi u. 20-22. szám alatti székház és parkoló ingatlan, valamint a működést közvetlenül szolgáló vagyonelemek kivételével - értékesíteni kell."

21. § A TbKtv. a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) A 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott előirányzat-módosítási kötelezettség nélkül teljesülő bevételekből az 1. cím, 1. alcím társadalombiztosítási járulékbevételek, 2. alcím biztosítotti nyűgdíj- és egészségbiztosítási járulékbevétel, 4. alcím egészségügyi hozzájárulás előirányzatainak 101%-os együttes teljesülése esetén az Egészségbiztosítási Alap 767,3 millió forintot, a Nyugdíjbiztosítási Alap 1000,7 millió forintot a 2. cím, 4. alcím, 4. előirányzat-csoport, 2. kiemelt előirányzat postaköltségek és egyéb kiadások előirányzat terhére pénzeszközátadással az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) rendelkezésére bocsát a járulékigazgatóságok személyi juttatásainak legfeljebb 1300 millió forint, és járulékainak legfeljebb 468 millió forint összegű fedezetére.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben felsorolt bevételek előírt teljesítése 1999. október 31-ig eléri a 89%-os mértéket, a pénzeszközátadást november 25-ig 100%-os mértékben teljesíteni kell."

22. § A TbKtv. 13. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"13. § Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár az E. Alapból finanszírozott költségvetési rend szerint gazdálkodó egészségügyi szolgáltatók részére - amennyiben a tárgyévet megelőző évre vonatkozó 13. havi illetményt a dolgozók számára január hónapban fizetik ki - kérelemre 1999. január hónapban előleget folyósít. Az előleget az Országos Egészségbiztosítási Pénztár 1999. május 1-jétől öt havi egyenlő részletben vonja le az esedékes finanszírozási összegből."

23. § A TbKtv. 39. §-a (6) bekezdésének a) pontja a következők szerint módosul:

[(6) Felhatalmazást kap a Kormány, hogy]

"a) az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal (a továbbiakban: APEH) járulékigazgatási feladatátvételével összefüggésben a működési előirányzatokat és a feladat ellátását szolgáló működési vagyont felülvizsgálja, és azokról a feladatok átcsoportosításával összefüggésben rendelkezzen, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak előirányzatait csökkentse, és a központi költségvetésben a XXII. Pénzügyminisztérium fejezetben az APEH előirányzatait megemelje."

24. § Az Országgyűlés elrendeli, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai önálló mérlegeiben "költségvetési tartalékának elszámolása" mérlegsoron megjelenített, ellenkező előjelű, azonos összegű - az 1993. évi hitelmegosztásból eredő - elszámolási különbözetet, átadott-átvett pénzeszközként a tartalék terhére, illetve javára 1999. december 31-ig a két Alap egymás között rendezze.

25. § (1) A Kincstár - a 2000. évi váltás előkészítése miatt - 1999. december 20-át követően a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai külön e célra megnyitott kincstári számlájáról megelőlegezi a következő évi előirányzatok terhére

a) a működési költségvetési és a személyi juttatásokat is tartalmazó ellátási előirányzatokból a munkavállalók december havi járandóságait,

b) a terhességi-gyermekágyi segély, a táppénz, a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény 6. §-ában meghatározott ellátások, valamint a nem a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaiból finanszírozott, de a társadalombiztosítási igazgatási szervek által megállapított, illetve folyósított ellátások időarányos kiadásait

annak érdekében, hogy a következő év január 5-ig esedékes kifizetések fedezete rendelkezésre álljon.

(2) A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai a következő év első banki napján az (1) bekezdésben meghatározott célszámlára megtérítik a megelőlegezett összegeket.

26. § Ez a törvény a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

Göncz Árpád s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Áder János s. k.

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

2. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjai és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjait nem terheli) ellátások 1998. évi összesített költségvetése végrehajtásának mérlege

3. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

4. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

5. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A Nyugdíjbiztosítási Alap és az Alapot nem terheli) ellátások

6. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

7. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A gyógyító-megelőző ellátások 1998. évi kiadási előirányzatainak teljesülése

Millió forintban

8. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap 1998. évi működési költségvetése

9. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Az Egészségbiztosítási Alap és az Alapot nem terheli) ellátások 1998. évi költségvetése végrehajtásának mérlege

10. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Nyugdíjbiztosítási Alap

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1-17. soroknak megfelelő részletezésében, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

11. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

Befektetett eszközök állományának tételes kimutatása

Egészségbiztosítási Alap

A kimutatás a 01. mérleg űrlap alap 1-17. soroknak megfelelő részletezésben, azon belül a vagyonelemek tételes felsorolása alapján kell kitölteni.

12. számú melléklet az 1999. évi XCIII. törvényhez

A társadalombiztosítás pénzügyi alapjaival szemben fennálló tartozások vagyonátadással történő rendezése keretében átvett vagyon alakulása

Millió forintban

Megjegyzés: tartalmazzák az ingóságokra vonatkozó adatokat is, a Nyugdíjbiztosítási Alapot megillető hányad nyitó tétele helyesbítése miatt változott, az 1997. év végi 787 millió forintról 779 millió forintra.

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés 1999. november 9-i ülésnapján fogadta el.

[2] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi CIX. törvény 125. § (4) bekezdés i) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

Tartalomjegyzék