203/2000. (XII. 8.) Korm. rendelet

a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet módosításáról

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény 212. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

A vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 11. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A vámbiztosítékként elfogadható bankgarancia meghatározott összegre szól és meghatározott határnapig érvényes. A tevékenységi engedélyhez nyújtott bankgarancia elfogadásáról a vámhatóság a garanciát nyújtó hitelintézetet határozata egy példányával vagy külön levélben tájékoztatja."

2. §

(1) A Vhr. 11. §-a (8) bekezdésének e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Vámbiztosítékként azt az eredeti bankgaranciát kell elfogadni; amely tartalmazza:)

"e) a bankgarancia kezdő és végső időpontját, a garancia lejártát, mely a végső időpontot követő harminc - vámszabadterület, vámraktár esetében hatvan - nap. A garanciát vállaló hitelintézet a lejáraton belül benyújtott és a bankgarancia kezdő és végső időpontja között keletkezett fizetési kötelezettségről szóló igénybejelentéseket fogadja el;"

(2) A Vhr. 11. §-a a következő új (9) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (9)-(10) bekezdések számozása (10)-(11) bekezdésre változik:

"(9) A garanciavállaló hitelintézet jogosult a garancia összegének módosítására és/vagy a lejárat meghosszabbítására. Ilyen esetben a garanciavállalás folyamatossága érdekében, a módosításnak tartalmaznia kell a garanciavállaló hitelintézet kötelezettség vállalását arra, hogy az előző garancia érvényességi ideje alatt keletkező vámteher fizetési kötelezettségekről szóló igénybejelentéseket harminc, vámszabadterület és vámraktár esetén hatvan napon belül elfogadja."

(3) A Vhr. 11. §-a a következő (12) bekezdéssel egészül ki:

"(12) A bankgarancia mintáját a PM rendelet melléklete tartalmazza."

3. §

(1) A Vhr. 12. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A kezességi nyilatkozat mintáját a PM rendelet melléklete tartalmazza."

(2) A Vhr. 12. §-a (5) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tv. 8. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, egyedi vámbiztosíték esetén a kezességi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:]

"f) az árut/vámárut terhelő vámteher és a felszámítható kamat megfizetésének az áru/vámáru tulajdonosa, fuvarozója (szállítója) részéről váló bármilyen okból - ideértve a tv. 125. §-a (2) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott eseteket is - történő elmaradása esetére vonatkozó kezességvállalást;"

(3) A Vhr. 12. §-a (6) bekezdésének f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A tv. 8. §-ának (9) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, tevékenységi engedély esetén a kezességi nyilatkozatnak tartalmaznia kell:]

"f) az árut/vámárut terhelő vámteher és a felszámítható kamat megfizetésének a tevékenységi engedéllyel rendelkező részéről való bármilyen okból - ideértve a tv. 125. §-a (2) bekezdésének c)-e) pontjaiban meghatározott eseteket is - történő elmaradása esetére vonatkozó kezességvállalást;"

4. §

A Vhr. 13. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tv. 8: §-a (1) bekezdésének b) pontja alkalmazásában a raktározott áru kitárolását követő árutovábbítás során a vámbiztosíték mértékét a vámvisszatérítést végző vámhivatal és/vagy az Agrárintervenciós Központ igazolása alapján kell figyelembe venni."

5. §

(1) A Vhr.15. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tv. 8. §-a (4) bekezdésének a)-b) pontjaiban meghatározott vámeljárásokhoz nyújtott vámbiztosíték nem lehet kevesebb az adott vámeljárás alatt álló áruk/vámáruk tényleges vámterhének 8%-ánál, de legalább 1000 forintnál."

(2) A Vhr. 15. §-ának (3) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"A keret-nyilvántartási könyv vezetésére vonatkozó részletes szabályokat a PM rendelet tartalmazza."

(3) A Vhr. 15. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Árunak/vámárunak azonos gazdálkodó által üzemeltetett vámraktárak közötti - árutovábbítási vámeljárás nélkül történő - szállítása esetén a címzett vámraktárban történő nyilvántartásba vételig vámbiztosítékként a feladó vámraktár tevékenységi garanciája szolgál."

(4) A Vhr. 15. §-a a következő (10)-(11) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A tv. 8. §-a (4) bekezdésének b) pontjában meghatározott tevékenységi biztosítékot kell nyújtani - ha e törvény eltérően nem rendelkezik - a tv. 53. §-ának (7) bekezdésében meghatározott egyszerűsített vámeljárás keretében engedélyezett összevont árunyilatkozat adás esetében is.

(11) A tv. 8. §-a (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott vámbiztosítékot az e rendelet 142. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, normál vámeljárásban történő összevont árunyilatkozat adás tevékenységi engedélyhez kell nyújtani."

6. §

(1) A Vhr.17. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Ha a kezességvállalási engedélyt a vámszervezet központi szerve adta ki, a tv. 8. §-a (6) bekezdésének c) pontjában meghatározott korlátozás érvényesítését a vámhatóság az általa kialakított nyilvántartás alapján köteles biztosítani."

(2) A Vhr. 17. §-a a következő (6)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Amennyiben a kezes kizárólag a tv. 8. §-a (6) bekezdésének e) pontjában meghatározott jogcímre ad kezességet, erről a kezességvállalási tevékenységi engedély kérelmezése során írásban nyilatkozni köteles, és ebben az esetben a kezességvállalás a bankgarancia összegén belül fogadható el. Ha a kérelemhez az ügyfél a fenti nyilatkozatot nem csatolja, a kezesség vállalási engedélye a tv. 8. §-a (6) bekezdésének e) pontjában meghatározott tevékenységre csak a bankgarancia 20 millió forint feletti összegén belül fogadható el.

(7) A tv. 8. §-ának (10) bekezdésében foglalt kedvezmény olyan vámszabadterület esetében is alkalmazható, amely a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvény módosításáról szóló 2000. évi XXXII. törvény hatálybalépését megelőzően teljesítette az akkor hatályos feltételeket. A tv. 8. §-ának (10) bekezdésében foglalt feltétel vizsgálatánál a tv. 1. §-a 23. pontja b) 3. és 4. alpontjában foglaltakat figyelembe kell venni."

7. §

A Vhr. 20. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tv. alapján nyújtott vámbiztosíték indokoltsága megszűnik az e rendelet 66/B. §-ának (8) bekezdésében meghatározott vámfelügyelet megszűnése esetén is."

8. §

A Vhr. 30. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kedvezményezett országból importáló az Általános Preferenciális Rendszer keretében elfogadott FORM "A" elnevezésű származási bizonyítvánnyal igazolja a kedvezményre jogosító származását. A származási bizonyítványt az árut kísérő többi okmánnyal együtt kell a vámhatósághoz benyújtani, amennyiben az importáló a kedvezményre való jogosultságával élni kíván. A ténylegesen leszállított árumennyiség és a származási bizonyítvány adatai között 5% eltérés lehet."

9. §

A Vhr. 34. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A vámszabadterületi jelleg megszüntetése során a vámszabadterületen létesített üzem működéséhez szükséges, külföldről behozott termelőeszközök, felszerelési és berendezési tárgyak belföldi forgalom számára történő vámkezelése során vámértékként a vámkezelést kérőnek - külön jogszabályban meghatározott - forgalmi értéket kell kimunkálnia, a számla értékéből kiindulva, a hasonló belföldi áruk piaci értékének figyelembevételével."

10. §

A Vhr. 44/A. §-a (2) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a kétség továbbra is fennáll, a vámszerv köteles a végleges döntést megelőzően - kérelemre írásban - közölni a vámfizetésre kötelezettel a kétség okait és megfelelő lehetőséget biztosítani a válaszadásra."

11. §

A Vhr. 46. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tv. 31. §-ának (1) bekezdése alkalmazásában az adatok, utasítások értéke a hordozóanyag értékétől akkor elválasztható, ha az ügyleti értéket tartalmazó számlán az értékeket az exportőr vagy az importőr elkülönítetten tüntette fel."

12. §

(I) A Vhr. 47. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A kiléptetés során a kiviteli okmányokat (így különösen: árunyilatkozat; borkísérő okmány, termékkísérő okmány, fuvarlevél, a devizahatóság által jóváhagyott apportlista) a kiléptetés tényének megállapítását tartalmazó záradékkal kell ellátni."

(2) A Vhr. 47. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben az áru/vámáru a vámterületet ténylegesen elhagyta és a határvámhivatalnál a kivitelben ellenőrzött vámokmányról az igazolás hiányzik, a kiléptetés igazolása a kiléptetést végző, a gyorsposta (futár) szolgálat forgalmában a kiviteli ellenőrzést végző vámhivatalnál utólag elvégezhető. Kiléptetés utólagos igazolására szolgál a vámhivatalnál benyújtott

a) külső árutovábbítási eljárás egyidejű alkalmazása esetén az árutovábbítás rendeltetési vámhivatalnál történt bemutatást igazoló nemzetközi egyezményben meghatározott okmány vagy igazolás;

b) olyan rendeltetési ország vámhatóságának igazolásával ellátott vámokmány vagy nemzetközi fuvarlevél, amellyel a Magyar Köztársaság vámegyüttműködési megállapodást kötött;

c) a gyorsposta (futár) szolgálat forgalmában a kiléptetési záradékkal ellátott árubejelentésre szolgáló okmány."

13. §

A Vhr. 64. §-ának (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A tv. 44. §-a (2) bekezdésének a) pontja szerinti raktár engedélyese köteles részletes nyilvántartást vezetni a rakhelyén e jogcímen tárolt vámárukról, melyet a vámhatósággal hitelesíttetni nem kell. A nyilvántartás elektronikus úton is vezethető. A részletes nyilvántartásnak tartalmaznia kell:

a) a feladó és a címzett adatait,

b) a vámáru azonosításához szükséges adatokat (így különösen: kereskedelmi megnevezés, mennyiség, egyéb azonosítási jelek),

c) a vám elé állítás vámhivatali nyilvántartási tételszámát."

14. §

A Vhr. 67/A. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben a vámhivatal tételes vámvizsgálatot nem végez, jövedéki termékekre - a gáz halmazállapotú termékek kivételével - adminisztratív vámvizsgálat nem tartható. Ásványolaj-termékeknél - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - szúrópróbaszerű vámvizsgálat tartható olyan adóraktári engedélyes, adómentes felhasználó, vagy jövedéki engedéllyel rendelkező importáló/exportáló által vagy megbízásából kért vámkezelés esetén, ahol]

"a) a vámkezelést kérő jövedéki terméket legalább egy éve rendszeresen - éves átlagban heti egy alkalommal importál/exportál, továbbá rendelkezik olyan engedéllyel, amelynek megadása a vámszempontból megbízhatóság feltételéhez kötött, vagy"

15. §

A Vhr. 69. §-a (1) bekezdésének g) és i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A tv. 47. §-ának (1) bekezdésében foglaltaktól eltérően]

"g) a szabálysértési, illetve büntetőeljárás megállapítása szerint jogellenesen forgalomba került vámáruk utáni vám kiszabására és beszedésére a határozatot és/vagy büntetőítéletet meghozó hatóság illetékessége szerinti megyeszékhelyen működő, Budapesten a 7. számú, Pest megyében a Buda-környéki Vámhivatal,"

"i) kereskedelmi forgalomban behozott ideiglenes behozatali vagy aktív feldolgozás vámeljárás alatt álló vámáru belföldi forgalom számára történő vámkezelésére-a szakosított vámkezelő helyen vámkezelhető termékek kivételével - az a vámhivatal, ahol a vámárut a fenti vámeljárások alá vonták,"

(illetékes.)

16. §

A Vhr. 74. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: °

"(1) A vámhatóság központi szerve á tv. 52. §-ának (1) bekezdése alapján annak engedélyezi az egyszerűsített árunyilatkozat elektronikus úton történő benyújtását, akinek hiányos árunyilatkozat adással engedélyezte a vámhivatal az egyszerűsített vámeljárást és rendelkezik elektronikus vám elé állítási engedéllyel."

17. §

(1) A Vhr. 75. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kereskedelmi forgalomban benyújtott számla - a (4) bekezdésben foglaltak kivételével - akkor fogadható el, ha tartalmazza:"

(2) A Vhr. 75. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ahhoz a vámkezeléshez, amelyhez a behozatalhoz/kivitelhez adásvételi ügylet nem kapcsolódik, vagy adásvételi ügylet esetében a vámkezelni kért küldemény vámértéke/értéke az e rendelet 1. §-a (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közzétett értékhatár 25%-ának ezer forintra kerekített összegét nem haladja meg, olyan számla is elfogadható, amely az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően csak a következő adatokat tartalmazza: a behozott vámáru/vámáruk, kivitt áru/áruk megnevezését, vámértékét/értékét, összevont vámértékét/összértékét, a küldő és a címzett adatait."

(3) A Vhr. 75. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (5)-(8) bekezdések számozása (6)-(9) bekezdésre változik:

"(5) Abban az esetben, ha a (4) bekezdésben említett számla nem tartalmazza a rajta felsorolt vámáruk egyedi vámértékét, a vámáru felett rendelkezésre jogosult saját értékmegosztása alapján is kimunkálhatja azt."

(4) A Vhr. 75. §-a (9) bekezdésének jelenlegi szövege helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (9) bekezdés számozása (10) bekezdésre változik:

"(10) Nemzetközi megállapodás alapján a kiviteli irányú vámkezelésnél a vámhivatal a számlát bélyegzőlenyomatával láthatja el, illetőleg csak olyan vámáru vámkezelését végezheti el, amelyre vonatkozó vámokmányon az exportőr ország vámhatóságának bélyegzője szerepel."

18. §

A Vhr. 77. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Helyi vámkezelés esetén az áruátengedés időpontja a nyilvántartásba történő bejegyzés napja."

19. §

A Vhr. 78. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tv. 53. §-ának (7) bekezdésében meghatározott egyszerűsített vámeljárás keretében történő összevont árunyilatkozat adására vonatkozó kérelmet a PM rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon kell benyújtani, és a kérelemhez csatolni kell a tv. 54. §-ának (1) bekezdésében meghatározott feltételek teljesülését igazoló okmányokat. A vámhivatal az összevont árunyilatkozat adását határozattal engedélyezi."

20. §

(1) A Vhr. 79. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tv. 53. §-ának (8) bekezdésében meghatározott vámmentes vámkezelés/vámeljárás alatt a vámteherfizetési kötelezettséggel nem járó vámkezelést/vámeljárást kell érteni."

(2) A Vhr. 79. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A tv. 53. §-ának (7)-(8) bekezdésében, valamint az

e rendelet 99. §-ának (6) bekezdésében meghatározott 10 napos időszak alatt a naptári hónap 1-10., 11-20., 21-31-ig terjedő időszakait (dekádjait) kell érteni."

21. §

(1) A Vhr. 80. §-a (2) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyszerűsített eljárás iránti kérelemhez a tv. 54. §-ának (1) bekezdésében foglaltakat igazoló okmányokon túl csatolni kell:]

"d) a tv. 53. §-a (2) bekezdésének c) pontja esetén az e bekezdés b) pontjában foglaltakon túl - az aktív, passzív, vámfelügyelet melletti, illetve a vámszabadterületen végzett feldolgozás vámeljárások kivételével - az áruk/vámáruk azonosítási számát (cikkszámát) is tartalmazó árujegyzéket;"

(2) A Vhr. 80. §-ának (5) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az engedélyes haladéktalanul közölni köteles a fővámhivatallal az engedélyezési feltételekben - az áruk/vámáruk cikkszámainak kivételével - bekövetkezett változásokat. A fővámhivatal az engedélyezési feltételek meglétét megvizsgálja, és ennek megfelelően dönt a tevékenységi engedély módosításáról. Az áruk/vámáruk cikkszámaiban bekövetkezett változásokat az elszámolás során kell a fővámhivatallal írásban közölni."

"(8) Az egyszerűsített eljárás engedélyese a fővámhivatal által - a tevékenységi engedélyezés során - jóváhagyott, a vámellenőrzés céljára is megfelelő számítógépes nyilvántartást köteles vezetni, amelyből megállapíthatók az egyszerűsített eljárás alatt álló áruk/vámáruk adatai."

(3) A Vhr. 80. §-a (9) bekezdésének g) pontja 4. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:.

[A nyilvántartásnak a következő adatokat kell tartalmaznia:]

g) az áru/vámáru]

"4. kereskedelmi és tarifális megnevezését (gépjármű esetében az egyedi azonosításhoz szükséges adatokat), vámtarifaszámát, származási országát,"

(4) A Vhr. 80. §-a (10) bekezdésének felvezető mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(10) A (9) bekezdésében foglaltakon túl - figyelemmel az e rendelet 80. §-a (2) bekezdésének d) pontjában foglaltakra is - a helyi vámkezelés engedélyese köteles olyan a fővámhivatal által a tevékenységi engedélyezés során jóváhagyott kiegészítő nyilvántartást is vezetni, amelyből elkülönítetten megállapíthatók - figyelembe véve a vámtarifa előírásait, valamint a vámtarifa általános rendelkezéseiben foglaltakat is - az eltérő"

(5) A Vhr. 80. §-a a következő új (14) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (14) bekezdés számozása (15) bekezdésre módosul:

"(14) A tv. 54. §-a (2) bekezdésének alkalmazásában - a végleges növény- vagy állategészségügyi bizonyítvány kivételével - a szállítmányonként bemutatandó engedély alatt a szállítmányt kísérő és egyszer felhasználható (nem maradványozható) engedélyt [így különösen: a 115/1991. (IX. 10.) Korm. rendelet hatálya alá tartozó áruk/vámáruk behozatalához, átviteléhez vagy kiviteléhez szükséges hatósági engedélyt] kell érteni."

22. §

(1) A Vhr. 81. §-ának (5) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Helyi vámkezelési engedély annak adható, aki-az e § (6) bekezdése kivételével - elektronikus vám elé állítási engedéllyel és

a) engedélyezett címzetti jogosítvánnyal, vagy

b) vámraktár tevékenységi engedéllyel, vagy

c) ipari vámszabadterületi engedéllyel, vagy

d) aktív feldolgozás tevékenységi engedéllyel, vagy

e) halasztott vámfizetési engedéllyel, vagy

f) olyan szerződéssel, amely szerint az engedélyezett címzetti tevékenységi engedéllyel rendelkező megbízottja végzi a vám elé állítást,

rendelkezik."

"(7) A helyi vámkezelés engedélyese köteles a vámeljárás alá vonásról (nyilvántartásba vételről) - az elektronikus vám elé állításra vonatkozó szabályok alkalmazásával - napi egyszeri alkalommal, elektronikus üzenettel tájékoztatni a fővámhivatalt, amely elektronikus úton - automatikusan és folyamatosan - ad választ. A vámhatóság az áru/vámáru hatékony vámfelügyelet alatt tartása érdekében köteles olyan rendszert üzemeltetni, amely biztosítja az elektronikus üzenetek folyamatos feldolgozását."

(2) A Vhr. 81. §-a a következő (8)-(9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) A helyi vámkezelés engedélyesének a nyilvántartásba vételének és az áru/vámáru átengedésének, illetve a vámáru kiadásának igazolása céljából ki kell nyomtatnia az eljárás alá vont áruhoz/vámáruhoz tartozó:

a) előnapló számot és bruttó tömeget,

b) számlaszámot, devizanemet és összeget, továbbá

c) a nyilvántartásba vételi dátumot (óra, perc pontossággal)

tartalmazó dokumentumot, és ezt a (7) bekezdésben meghatározott, a fővámhivatal elektronikus válaszát tartalmazó igazolás mellékleteként kell kezelni.

(9) A helyi vámkezelés engedélyesének tevékenysége gyakorlása során az e rendelet 88. §-a (3) bekezdésében meghatározott zárakat kell alkalmaznia."

23. §

A Vhr. 81/A. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A vámraktárban végzett aktív feldolgozásra vonatkozó helyi vámkezelés esetén a vámraktárból aktív feldolgozás céljára kivett vámárukról tíz naptári naponként összesített adatokat tartalmazó elektronikus üzenettel kell a fővámhivatalt tájékoztatni az aktív feldolgozás vámeljárás alá vonásról."

24. §

A Vhr. 81/B. §-ának (4) és (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A helyettesítő okmánnyal történő egyszerűsített árunyilatkozat adás abban az esetben engedélyezhető, ha az tartalmazza a (2) bekezdésben meghatározott hiányos árunyilatkozaton feltüntetendő adatokat.

(5) A kiviteli vámeljárások során helyi vámkezelési engedély

a) az áru tulajdonosának, továbbá

b) az újrakivitelre kerülő vámáru feladójának, vagy

c) a szolgálati vagy állandó vámfelügyeleti helyet (a továbbiakban: vámkezelő helyet) üzemeltető vámügynöknek, valamint

d) az engedélyezett feladónak

(a továbbiakban: engedélyezett exportőr) adható."

25. §

(1) A Vhr. 81/C. §-ának címe és a 81/C. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"Árutovábbítás vámeljárás egyszerűsített eljárásának szabályai"

"81/C. § (1) Árutovábbítás vámeljárás esetén az e rendelet 77-81. §-aiban foglaltakat kell értelemszerűen alkalmazni, a (2)-(3) bekezdésekben meghatározott eltérésekkel.

(2) Az árutovábbítás vámkezelésre vonatkozó hiányos árunyilatkozatnak a normál eljárásban alkalmazott árunyilatkozat adatait kell tartalmaznia.

(3) Helyi vámkezelés során az árutovábbításra kerülő vámáruk továbbításához az EV 1., 4., 5. számú példányait kell alkalmazni. Az EV 1., 4., 5. számú példányainak hitelesítése a helyi vámkezelés engedélyesének - a PM rendelet mellékletében meghatározott - a vám elé állítás során használható különleges bélyegzőjének alkalmazásával történik."

(2) A Vhr. a következő címmel és a következő 81/D. §-sal egészül ki:

"Közös szabályok"

"81/D. § (1) Amennyiben a közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított az egyszerűsített vámeljárás alatt álló áruk/vámáruk nyilvántartásának vezetésre kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis a fővámhivatal illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető.

(2) Az egyszerűsített vámeljárások során az e rendelet 77-81/C. §-aiban nem szabályozott kérdésekben az adott vámeljárásra vonatkozó általános szabályokat kell alkalmazni."

26. §

A Vhr. 86. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az árutovábbítást kérő az árut/vámárut további vámkezelés céljából, meghatározott határidőn belül változatlan állapotban - az e rendelet 87. §-ának (1) bekezdésében foglaltak kivételével - köteles a rendeltetési vámhivatalnál vám elé állítani, vagy a kiléptetést végző vámhivatalnál bemutatni és annak kiléptetését kérni."

27. §

(1) A Vhr. 88. §-a (2) bekezdésének i) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tranzitegyezmény 11. függelékének 103. cikke szerinti engedélyezett feladói engedélykérelemhez csatolni kell:)

"i) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a fuvarozási módok (így különösen: közúti, vasúti, víziúti, illetve légi forgalom) közül melyekben kívánja tevékenységét folytatni."

(2) A Vhr. 88. §-a (4) bekezdésének h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Tranzitegyezmény II. függelékének 111. cikke szerinti engedélyezett címzetti engedélykérelemhez csatolni kell:)

"h) a nyilatkozatot arra vonatkozóan, hogy a fuvarozási módok (így különösen: közúti, vasúti, víziúti, illetve légi forgalom) közül melyekben kívánja tevékenységét folytatni."

28. §

A Vhr. 89. §-ának (3) és (5)-(6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A különböző címzettek részére teljes kocsirakományként érkező, valamint az egy belföldi lerakó állomásra irányított és poggyászkocsiban fuvarozott darabárukat és kisárukat a vasúti fuvarozó által benyújtott "Vonatjegyzék"-kel normál eljárás egyszerűsített szabályainak alkalmazásával kell továbbítani. A "Vonatjegyzék" mellé a fuvarozó köteles "Raktanúsítványt/Rakománylistát" is benyújtani."

"(5) A belépő határállomásra több fuvarlevéllel, különböző címzettek részére, átviteli rendeltetéssel érkező, ott állomási gyűjtőkocsiba berakott és egy kilépő határállomásra irányított vámáru továbbításához a Vonatjegyzéken kívül a vasúti fuvarozó három példányban kiállított "Raktanúsítványt/Rakománylistát" is köteles benyújtani.

(6) A kiléptetést végző vámhivatal a "Kilépő Vonatjegyzék", a fuvarlevelek és a beléptető vámhivatal által ezekre (gyűjtőkocsik esetében a Raktanúsítványra/Rakománylistára) vezetett záradék adataiból győződik meg a vámáruk átviteli jellegéről. Amennyiben az okmányok és a vámáru adatai egyezőek, a szállítmány külföldre kiléptethető. A kilépés megtörténtét a Vonatjegyzék megfelelő sorában a továbbítási adatok feljegyzésével igazolni kell."

29. §

(1) A Vhr. 93. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vámszervezet központi szerve elektronikus vám elé állítást annak engedélyez, aki

a) a tv. 44. §-a (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott átmeneti megőrzési raktárt üzemeltet; vagy

b) vállalja, hogy legkésőbb a vám elé állítást követő munkanapon a vámáru további vámkezelését kéri, és

1. halasztott vámfizetési engedéllyel rendelkezik, vagy

2. egyszerűsített vámeljárásra vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkezik, vagy

3. összevont árunyilatkozat adási engedéllyel rendelkezik, vagy

4. vámraktár vagy ipari vámszabadterület üzemeltetésére vonatkozó tevékenységi engedéllyel rendelkezik; vagy

c) engedélyezett címzetti/feladói engedéllyel rendelkezik, továbbá

d) az a) és b) pontban foglaltakon túl vállalja a vámszervezet központi szerve által jóváhagyott - a PM rendelet mellékletében meghatározott - különleges bélyegző engedélyben meghatározott használatát."

(2) A Vhr. 93. §-a a következő (6)-(12) bekezdéssel egészül ki:

"(6) Az átmeneti megőrzést követő árutovábbítás esetén a vámáru további vámkezelését legkésőbb a vám elé állítást követő munkanapon kell kérni, és a vámárut a vám elé állítást kérőnek változatlan állapotban kell megőriznie.

(7) Az elektronikus vám elé állításra a vámhivatal automatikusan és folyamatosan, elektronikus formában közli döntését.

(8) Amennyiben a vámhivatal az elektronikus vám elé állításra adott válaszában:

a) nem ad engedélyt az áru/vámáru szállítóeszközből történő kirakására, vagy az abba történő berakására, ezeket a műveleteket csak a vámhatóság közreműködésével, a vámhivatal hivatalos vagy állandó vámfelügyeleti helyén, illetve háziszemle tartásával lehet elvégezni;

b) az áru/vámáru szállítóeszközből való kirakását, illetve berakását vámfelügyelet mellett engedélyezi, az áru/vámáru szállítóeszközből a bejelentésre adott elektronikus válaszüzenettől számított, munkanapokon 8-16.30 óra kőzött 3 óra, egyébként 6 óra elteltével a vámhivatal jelenléte nélkül is kirakható, illetve berakható, ha ez idő alatt a vámhatóság az ellenőrzés elvégzésére nem jelent meg.

(9) Az elektronikus vám elé állításra vonatkozó kérelmet a PM rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon kell kérni.

(10) Nem engedélyezhető elektronikus vám elé állítás: a) a tv. 54. §-ának (2) bekezdésében meghatározott, valamint

b) az egyszerűsített vámértékkel vámkezelhető árukra/vámárukra.

(11) Az elektronikus vám elé állításra adott engedélyt vissza kell vonni, ha

a) az engedélyes a tevékenységét az engedély kiadásától számított 6 hónapon belül nem kezdi meg, vagy tevékenységét rendszeresen - legalább heti egy alkalommal - nem gyakorolja,

b) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, továbbá

c) az engedélyes jogszabályi kötelezettségeinek a vámhatóság figyelmeztetését követően ismételten nem tesz eleget.

(12) Az az engedélyes, akitől a vámhatóság a (11) bekezdés c) pontja alapján vonta vissza az engedélyt, az engedély visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

30. §

A Vhr. 94. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az ipari vámszabadterületről közvámraktárba betárolt vámáru

a) a belföldi forgalom számára - a pénzügyminiszter engedélye alapján

1. az e rendelet 174. §-a (4) bekezdése alkalmazásával, vagy

2. a tv. 153. §-a (1)-(2) bekezdése alkalmazásával,

b) végleges külföldi rendeltetéssel árutovábbítással,

c) az ipari vámszabadterületre történő újra betárolással vámkezelhető."

31. §

A Vhr. 96. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A kiraktározás ellenőrzése a további vámkezelésre, vagy a közvámraktárba betároláshoz kapcsolódó kiviteli ellenőrzésről szóló határozat és a kiléptetés visszavonására irányuló kérelem elfogadásával valósul meg."

32. §

(1) A Vhr. 97. §-a (2) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez az engedélyt kérőnek csatolnia kell)

"a) a raktár tulajdonjogát vagy bérletét igazoló okiratot, továbbá a telepengedély másolati példányát;"

(2) A Vhr. 97. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Magánvámraktárban a raktározáson túlmenően - önálló vámeljárás keretében - aktív feldolgozási tevékenység, illetve vámfelügyelet melletti feldolgozás is végezhető, feltéve,.hogy ezen tevékenységek nem válnak elsődlegessé az áruk/vámáruk raktározásával szemben. A feldolgozási műveletek akkor válnak elsődlegessé a raktározással szemben, ha a vámraktárból egy naptári év alatt kizárólag aktív feldolgozás, illetve vámfelügyelet melletti feldolgozás céljából történt a kiraktározás."

33. §

A Vhr. 98. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeket nyitott tárolóterület esetén vizsgálni nem kell."

34. §

A Vhr. 99. §-ának (4) bekezdése helyébe a következd rendelkezés lép:

"(4) A készletnyilvántartást a vámraktárban hozzáférhetővé kell tenni a felügyeletet ellátó vámhivatal számára. Amennyiben a vámraktárban a nyilvántartás vezetésének nincsenek meg a feltételei, az engedélyt kiadó vámhivatal - az ügyfél kérelmét figyelembe véve - ettől eltérő, illetékességi területén lévő helyen engedélyezheti a nyilvántartás vezetését. Amennyiben közvetlen elektronikus kapcsolat biztosított a vámraktár nyilvántartásának vezetésére kötelezett és a nyilvántartás céljára szolgáló adatbázis között, az adatbázis a vámhivatal illetékességi területén kívüli helyen is üzemeltethető."

35. §

A Vhr. 122. §-ának (2)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A vámhivatal

a) az engedélyezéskor vagy az engedély - a felhasználás ellenőrzését vagy az elszámolási kulcsot érintő - módosításakor dönt a feldolgozás alá vont vámáru felhasználásának ellenőrzési módszeréről, és legkésőbb az aktív feldolgozás vámeljárás alá vonásakor dönt az ügyfél által kimunkált elszámolási kulcs elfogadásáról vagy próbagyártás elrendeléséről, vagy

b) az e rendelet 124. § (3) bekezdés e) pontja alapján engedélyezett felhasználási módszer esetén a vámáru elszámolásakor dönt az ügyfél által kimunkált elszámolási kulcs elfogadásáról.

Amennyiben a vámhivatal próbagyártást rendelt el, melynek során közvetlenül ellenőrzi a feldolgozási folyamatot, az elszámolási kulcsot annak eredménye alapján fogadja el. Amennyiben az áru vagy a feldolgozás jellege elszámolási kulcs előzetes kimunkálását nem teszi lehetővé, a vámhivatal engedélyezheti a végtermék előállításához felhasznált import áruk mennyiségének vagy értékének utólagos kimunkálását (gyártási kalkuláció).

(3) Mennyiségi kulcs szerinti számítási módszert kell alkalmazni, ha

a) csak egy vámtarifaszám (10 vámjegyig) alá osztályozandó végtermék keletkezik az aktív feldolgozási műveletekből, vagy

b) az importáruk valamennyi eleme megtalálható valamennyi végtermékben, vagy

c) az a)-b) pontban foglaltaktól eltérően a vámhivatal a mennyiségi kulccsal történő elszámolást engedélyezi.

(4) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott mennyiségi kulcs szerinti számítási módszer választásánál a veszteségeket figyelmen kívül kell hagyni. A (3) bekezdés b) pontja alapján a végtermékek annyiban különböznek, hogy azok összetevői azonosak, de mennyiségeik változóak lehetnek."

36. §

(1) Vhr. 123. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A végtermék előállításához - a jövedéki és az exporttámogatott végtermék előállításának kivételével - a vámáru, áru és/vagy a helyettesítő áru használható fel. Ezt a vámhivatal a tevékenységi engedély kiadása során kérelemre engedélyezi."

(2) A Vhr. 123. §-a (7) bekezdésének b) pontja 1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[b) előzetes kivitel esetén a tv. 72. §-ának (4) bekezdése alkalmazásában:]

"1. a helyettesítő áru vámjogi helyzete a végtermék kiléptetésének napján változik meg azzal a feltétellel, hogy a helyettesített áru aktív feldolgozás vámeljárás alá vonása a (6) bekezdésében foglalt határidőn belül megtörténik,"

37. §

A Vhr. a következő 123/A. §-sal egészül ki:

"123/A. § (1) Helyettesítő árunak kell tekinteni az aktív feldolgozás tevékenységi engedélyese által, vámteherrel növelt áron megvásárolt belföldi forgalom számára vámkezelt árut (a továbbiakban: belföldiesített helyettesítő áru) is.

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben említett helyettesítő árut az exportált termékbe igazoltan beépítették, illetve annak előállításához felhasználták és az exportáru külföldre történő kiszállítása igazoltan megtörtént, az aktív feldolgozás tevékenységi engedélyese részére a helyettesítő áru belföldi forgalom számára történő vámkezelésekor igazoltan megfizetett vámterhet a forgalmi adó kivételével - a vám esedékessége napjától számított két éven belül, a nemzetközi szerződések figyelembevételével - a vámhatóság kérelemre visszatéríti.

(3) A vámvisszatérítés a vámteher megfizetésétől számított 2 éven belül, a nemzetközi szerződések figyelembevételével elvégezhető akkor is, ha a végterméket kizárólag belföldiesített helyettesítő áruból állították elő.

(4) A vámvisszatérítéshez - az anyagfelhasználási kimutatás mellé - csatolni kell a PM rendelet mellékletében meghatározott igazolást, arról, hogy az importáló által eladott helyettesítő áru belföldi forgalom számára történő vámkezelése megtörtént, és az importáló az ekkor kiszabott vámterhet igazoltan megfizette."

38. §

(1) A Vhr. 124. §-a a következő új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (2) bekezdés számozása (3) bekezdésre módosul:

"(2) A tv. 72. §-a (1) bekezdése a) pontjának 2. alpontjában, továbbá a b) pontjában meghatározott aktív feldolgozás vámeljárásban a tevékenység, a tevékenységi engedély iránti kérelem vámhatóság által igazolt átvételét követően végezhető. A vámkezelési kérelemhez ez esetben be kell mutatni a PM rendeletben meghatározott kérelem nyomtatvány ügyfélpéldányát, amely tartalmazza a kérelem vámhatóság általi átvételének igazolását. A vámáru jóváírása és a vámteher visszatérítése csak a kiadott tevékenységi engedély alapján végezhető. Amennyiben a vámhatóság a tevékenységi engedély iránti kérelmet elutasítja, a határozat jogerőre emelkedése napján vámhatóság a még ki nem szabott vámteher megállapítása és beszedése iránt intézkedni köteles."

(2) A Vhr. 124. §-a a következő új (4) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi (3)-(5) bekezdések számozása (5)-(7) bekezdésre módosul:

"(4) A tv. 72. §-ának (1) bekezdésében meghatározott aktív feldolgozás esetén a környezetvédelmi hatósági hozzájárulást megadottnak kell tekinteni, ha a telephelyen történő tevékenység. végzésre a gazdálkodó telepengedéllyel vagy környezetvédelmi engedéllyel rendelkezik."

(3) A Vhr. 124. §-ának (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a (6)-(8) bekezdések számozása (8)-(10) bekezdésre változik:

"(6) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában a vámhivatal alakszerű határozattal dönt. A vámhivatal a tv. 72. §-a (1) bekezdésében meghatározott eljárásra a tevékenységi engedély(ek) érvényességi idején belül újabb engedélyt normál eljárásra nem ad ki, ide nem értve az egyszerűsített eljárásokhoz a fővámhivatal által kiadott tevékenységi engedélyt."

39. §

A Vhr. 126. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a jelenlegi szöveg számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) A tv. 74. §-a (1) bekezdésének a)-b) pontja alkalmazásában a vámáru feldolgozásra történő átadása alatt az áruátengedést kell érteni."

40. §

A Vhr. 128. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tv. 74. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában az aktív feldolgozás vámeljárás alá vont vámáruk jóváírását a visszaviteli határidő lejártát követő negyedév első hónapjának tizenötödik napjáig kell kérni, annál a vámhivatalnál, ahol a vámáru aktív feldolgozás alatt áll."

41. §

(1) A Vhr. 129. §-a (7) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha az aktív feldolgozás vámeljárásban vámkezelt vámárut a belföldi forgalom számára vámkezelik:)

"b) a vám-visszatérítéses eljárásban a még ki nem szabott vámteher kiszabása és beszedése iránt kell intézkedni."

(2) A Vhr. 129. §-ának (8)-(9) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) A (7) bekezdés alapján történő belföldi forgalom számára való vámkezelés során, az importra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat, valamint a tv. 135. §-ának (8) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket érvényesíteni kell.

(9) Ha a végtermék előállításához szükséges vámárut saját számlás adásvételi ügylet keretében szerzi be az engedélyes, akkor a tíz nap alatt (dekádonként) belföldi forgalomba hozott végtermékek előállításához felhasznált vámáruk belföldi forgalom számára történő vámkezelését legkésőbb az összevonási időszakot követő második munkanapon kell kérni annál a vámhivatalnál, ahol a vámáru aktív feldolgozás vámeljárás alatt áll."

42. §

A Vhr. a következő 129/A. §-sal egészül ki:

"129/A. § A tv. 74. § (4) bekezdés b) pontjában meghatározott intézkedés következtében belföldi forgalom számára vámkezeltnek tekintett áru esetén a kiszabott vámteher megfizetéséről szóló igazolás nem pótolja a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges szakhatósági engedélyeket és nem használható fel belföldi forgalom számára történő vámkezelés igazolásául. A határozatban a fenti korlátozást a vámhivatalnak fel kell tüntetnie."

43. §

A Vhr. 133. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti kérelem tárgyában a vámhivatal alakszerű határozattal dönt. A vámhivatal az általa normál eljáráshoz kiadott tevékenységi engedély érvényességi idején belül ugyanazon jogcímen újabb tevékenységi engedélyt nem ad ki, ide nem értve az egyszerűsített eljáráshoz a fővámhivatal által kiadott tevékenységi engedélyt."

44. §

A Vhr. 138. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A tv. 77. §-a (2) bekezdése alkalmazásában érvényesíteni kell a tv. 135. §-a (8) bekezdésekben meghatározott rendelkezéseket is."

45. §

(1) A Vhr. 140. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a vámárut a belföldi forgalom számára vámkezelik, a vámértéket a tv. 21-29. §-aiban foglaltak alapján kell megállapítani és az importra vonatkozó külön jogszabályban meghatározott korlátozásokat, továbbá a tv: 135. §-ának (8) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket érvényesíteni kell. Az ideiglenes behozatal vámeljárás alatt álló vámáru teljes mennyiségének belföldi forgalom számára való vámkezelésével a vámárut elszámoltnak kell tekinteni."

(2) A Vhr. 140. §-a (5) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e rendelet 138. §-ának alkalmazása esetén az elszámolásnál a vámhivatalnak a következők szerint kell eljárnia:)

"d) az ideiglenes behozatal jogcímének vagy a vámfizetésre kötelezett személynek megváltozása, illetve aktív feldolgozásban való vámkezelés esetén az elszámoláskor további vámteher beszedésére nem kell intézkedni."

46. §

A Vhr. 141. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A tv. 78. § (3) bekezdésében meghatározott intézkedés következtében belföldi forgalom számára vámkezeltnek tekintett vámáru esetén a kiszabott vámteher megfizetéséről szóló igazolás nem pótolja a belföldi forgalomba hozatalhoz szükséges szakhatósági engedélyeket és nem használható fel belföldi forgalom számára történő vámkezelés igazolásául. A határozatban a fenti korlátozást a vámhivatalnak fel kell tüntetnie."

47. §

A Vhr. 142. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az összevont árunyilatkozat adására vonatkozó kérelmet a PM rendelet mellékletében meghatározott nyomtatványon annál a vámhivatalnál kell előterjeszteni, ahol a vámáru belföldi forgalom számára történő vámkezelését kérni fogják. A kérelemhez - a halasztott vámfizetési engedély hiányában - csatolni kell a tv. 8. §-a (4) bekezdésének e) pontjában meghatározott vámbiztosítékot. A vámhivatal az összevont árunyilatkozat adását határozattal engedélyezi."

48. §

A Vhr. 148. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Nem kell ismételten kiviteli ellenőrzés alá vonni az export céllal közvámraktárba beraktározott árukat az e rendelet 94. §-ának (3) bekezdése alapján történő kitárolás során."

49. §

A Vhr. 152. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:

"(7) Az ideiglenes kivitelben vámkezelt, magyar tulajdonban lévő és külföldön vagy belföldön besorolt (lajstromozott járművet és szállítótartályt az ideiglenes kivitelben történt vámkezelés időtartama alatt a vámhatár átlépésekor alakiság nélkül kell be-, illetve kiléptetni."

50. §

A Vhr. 159. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Alakiság nélkül kell ideiglenes kivitelben, illetve újrabehozatalban vámkezelni a göngyöleg rendelkezésre jogosultjának rendelkezése, illetve ezek képviselőjének, megbízottjának nyilatkozata alapján a belföldi szervezet tulajdonában lévő, az e rendelet 134. §-ának (2) bekezdésében meghatározott göngyöleget. A fent említett rendelkezés vagy nyilatkozat adható a vonatkozó kereskedelmi, illetve fuvarokmányokon, vagy külön okmányon."

51. §

A Vhr. 161. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az engedély érvényességi ideje, illetve a visszahozatali határidő több alkalommal is meghosszabbítható, amennyiben annak feltétele és indokoltsága fennáll."

52. §

A Vhr. 163. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha az elszámolási határidőn belül a kivitt áruval/vámáruval nem számoltak el, a visszahozatali határidő leteltét követő napon az árut/vámárut végleges rendeltetéssel kiszállítottnak kell tekinteni."

53. §

(1) A Vhr. 164. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A tv. 90. §-ának (3) bekezdése alkalmazásában a KöM, illetve a BM alatt a KöM, illetve a BM által kijelölt szervet, a KöViM alatt pedig a területi közlekedési felügyeleteket kell érteni."

(2) A Vhr.164. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A tv. 90. § (5) bekezdésében meghatározott alaptevékenységhez kapcsolódó raktározás alatt a külföldre vagy másik vámszabadterületre feldolgozás céljából - változatlan állapotban - történő kiszállítást is érteni kell. Az e célból történő raktározási tevékenység azonban nem kerülhet túlsúlyba a vámszabadterületen végzett feldolgozási tevékenységgel szemben."

54. §

A Vhr. 177. §-a (4) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A tv. 103. §-ának (5) bekezdése alapján nem vámkezelhető vámmentesen a többször felhasználható csereburkolat."

55. §

A Vhr. 179. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A gépjárművek e célra gyárilag rendszeresített tartályában behozott üzemanyag a napi első belépés alkalmával vámkezelhető vámmentesen a belföldi forgalom számára.

A napi további belépések alkalmával is vámmentesen vámkezelhető az üzemanyag, amennyiben a vámkezelést kérő, annak belföldön történő vásárlását nyugtával vagy számlával igazolja."

56. §

A Vhr. 180. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Ha az ideiglenes kiviteli vámkezelést külön árunyilatkozat benyújtása nélkül végezte el a vámhatóság, a visszahozatalkor a vámmentes vámkezelés alakiság nélkül végezhető el."

57. §

(1) A Vhr. 201. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Levél, okmány és ügyirat vámmentes vámkezelése esetén az ellenszolgáltatás nélküliség igazolására, a külföldi fél igazolásának hiányában, a vámkezelést kérő - az e rendelet 206/A. §-a (2) bekezdésében meghatározott árunyilatkozaton - tett nyilatkozatát kell elfogadni."

(2) A Vhr. 201. §-ának (2) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A tv. 118. §-a (2) bekezdésének alkalmazása szempontjából kis értékűnek kell tekinteni az olyan reklám- és propagandaanyagot, amelynek egyedi értéke az e rendelet 1. § (2) bekezdésében meghatározott értékösszeg 2%-át, összértéke pedig küldeményenként a 20%-át nem haladja meg."

"(4) A tv. 118. §-ának (3) bekezdése alapján az olyan áruminta vámkezelhető vámmentesen, amelynek egyedi értéke az e rendelet 1. §-a (2) bekezdésében meghatározott értékösszeg 2%-át, összértéke pedig küldeményenként a 20%-át nem haladja meg."

58. §

A Vhr. 205. §-a a következő szövegrésszel egészül ki: "Eritreából,"

59. §

A Vhr. 206/A. §-a a következő (1) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (2) bekezdésre változik:

"(1) A tv. 123/B. §-ában meghatározott 22 euró forintösszegének megállapítása során az e rendelet 1. §-ának (2) bekezdése alapján kihirdetett árfolyamot kell alkalmazni. A megállapított forintösszeget száz forintra kell kerekíteni."

60. §

A Vhr. 210. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vámteher kiszabása során a vámértéket és a jogcímenként kiszabott összegeket egész számra kell kerekíteni. Az egyes környezetvédelmi termékdíj-kódonként kiszabott összegeket is egész számra kell kerekíteni."

61. §

(1) A Vhr. 213. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A tv. 132. §-ának (1) bekezdésében meghatározott azonnali vámfizetés esetében az esedékes vám megfizetésének elmulasztása miatt a számlavezető vámszerv a fizetési kötelezettséget megállapító vámszerv rendelkezése alapján bocsát ki azonnali beszedési megbízást. A fizetési kötelezettséget megállapító vámszerv akkor bocsát ki rendelkezést, ha a vámáru után esedékes vámteher a törvényes zálogjog alkalmazásával nem biztosítható."

(2) A Vhr. 213. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vámterhek beszedéséről a számlavezető vámszerv a beszedéstől számított kettő munkanapon belül köteles értesíteni a fizetési kötelezettséget megállapító vámszervet."

(3) A Vhr. 213. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tv. 128. §-ának (1) bekezdése alapján kiszabott kumulációs vámterhet

a) az e rendelet 208. §-a (6) bekezdésének a) pontja alapján, de legkésőbb kilencven napon belül lehet megfizetni,

b) az e rendelet 208. §-a (6) bekezdésének b) pontja alapján, amennyiben az összevonási időszak alatt kedvezményes származás igazolására került sor a közlést követő öt munkanapon belül kell megfizetni,

és a megfizetés tényét a tv. 132. §-ának (4) bekezdése alapján igazolni kell."

62. §

(1) A Vhr. 214/A. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A tv. 135. §-ának (8) bekezdése alkalmazásában jogcímnek az egy bevételi számlán - ideértve a területi vámszervek bevételi számláit is - kezelt összeget, valamint a kereskedelmi forgalomban kiszabott kamatot kell érteni. A meg nem fizetendő összeget a vámigazgatási eljárással egyidejűleg törölni kell, a vissza nem térítendő összeget pedig vámbevételként el kell számolni."

(2) A Vhr. 214/A. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A tv. 135. §-a (7) bekezdésében meghatározott határidőt

a) az értékesítésből befolyt összeg elszámolásától, vagy

b) a vámfizetésre kötelezett

1. írásbeli kérelmének átvétele napjától,

2. a számlavezető vámszervvel törtétit egyeztetésről készült jegyzőkönyv átvételének napjától

kell számítani."

63. §

A Vhr. 215. §-ának (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Nem kell a helyesbítést elvégezni, ha az, előkalkulált és a tényleges fuvarköltség 20%-ot meghaladó mértékben tér el, de a visszafizetendő vagy bevételezendő összeg az ezer forintot nem haladja meg."

64. §

A Vhr. 219. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A vámigazgatási bírságot a vámhatóság külön határozattal szabja ki. A vámigazgatási bírság közlése iránt három munkanapon belül intézkedni kell, s az a határozat jogerőre emelkedését követő napon válik esedékessé. Az esedékessé vált vámigazgatási bírságot öt munkanapon bélül kell megfizetni. A megfizetést legkésőbb a fizetési határidőt követő első munkanapon kell igazolni. A vámigazgatási bírság közlésének napja az a nap, amikor a fizetésre kötelezett részére a határozatot kézbesítették, vagy azt külön jogszabály rendelkezései szerint kézbesítettnek kell tekinteni."

65. §

(1) A Vhr. 220. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, egyidejűleg a jelenlegi (1)-(3) bekezdések számozása (2)-(4) bekezdésre változik:

"(1) A tv. 142. §-ának (2) bekezdése alapján a kereskedelmi forgalomban behozott és ideiglenes behozatal, valamint aktív feldolgozás felfüggesztő vámeljárás alá vont vámáru után kell a belföldi forgalom számára történő vámkezeléskor a kamatot kiszabni, amelynek alapja az ideiglenes behozatalban kiszabott és közölt, illetve az aktív feldolgozás felfüggesztő eljárás alá vonáskor érvényes szabályok szerint kiszabható vámteher."

(2) A Vhr. 220. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A külön határozattal kiszabott kamat közlése iránt három munkanapon belül intézkedni kell, s az a határozat jogerőre emelkedését követő napon válik esedékessé. Az esedékessé vált kamatot öt munkanapon belül kell megfizetni. A megfizetést legkésőbb a fizetési határidőt követő első munkanapon kell igazolni. A kamat közlésének napja az a nap, amikor a fizetésre kötelezett részére a határozatot kézbesítették, vagy azt külön jogszabály rendelkezései szerint kézbesítettnek kell tekinteni."

66. §

A Vhr. 221. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg a § jelenlegi szövegének számozása (1) bekezdésre változik:

"(2) A késedelmi pótlékot a vámhatóság külön határozattal szabja ki. A késedelmi pótlék közlése iránt három munkanapon belül intézkedni kell, s az a határozat jogerőre emelkedését követő napon válik esedékessé. Az esedékessé vált késedelmi pótlékot öt munkanapon belül kell megfizetni. A megfizetést legkésőbb a fizetési határidőt követő első munkanapon kell igazolni. A késedelmi pótlék közlésének napja az a nap, amikor a fizetésre kötelezett részére a határozatot kézbesítették, vagy azt külön jogszabály rendelkezései szerint kézbesítettnek kell tekinteni."

67. §

A Vhr. 222. §-ának (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) A tv. 144. §-a (9) bekezdésének alkalmazása során a költségtérítés mértéke az igazoltan felmerült költségek összege, ideértve az okmányok továbbításának költségét is. A fenti költségtérítés összegét a fővámhivatal az elszámolás során határozattal állapítja meg."

68. §

A Vhr. 223. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az elintézési határidő 15 nap

a) az alábbiakban meghatározott tevékenységek engedélyezésére:

1. a tv. 72. §-a (1) bekezdésének a) pontja 1. alpontjában meghatározott aktív feldolgozás, vagy

2. a tv. 77. §-a (1) bekezdésének b), d)-e) pontjaiban meghatározott jogcímekre - a személygépkocsi kivételével-vonatkozó ideiglenes behozatal, továbbá

b) a vámhatóság által kiadott tevékenységi engedélyekre vonatkozó módosítási kérelmek elbírálására. Az elintézési határidőbe az iratkiegészítés ideje nem számít bele."

69. §

A Vhr. a következő 224. §-sal egészül ki:

"224. § A vámraktározás, vagy árutovábbítás helyi vámkezelés során, a fővámhivatal - az e rendelet 81. §-a (7) bekezdés szerinti - elektronikus válasza a vámeljárás alá vonásról szóló igazolásul szolgál."

70. §

A Vhr. 241. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Hatósági jogkörrel nem rendelkező vámszervek: azok a szervek, amelyek feladata a vámszervek technikai, anyagi eszközzel való ellátása, pénzügyi, gazdálkodási feladatok végzése, továbbá az állomány alapképzése és továbbképzése, valamint az egészségügyi, szociális és kulturális ellátás megszervezése."

71. §

A Vhr. 261. §-ának második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A vámügynök tűrni köteles - felmerült költségei megtérítése mellett - az ezzel kapcsolatos ügyfél- és/vagy járműforgalmat is, az áruvizsgálathoz szükséges eszközök és személyzet biztosítására azonban nem kötelezhető."

72. §

(1) A Vhr. 3. számú mellékletének A) része, "1. Általános előírások" pontja 2.2.1.1. alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"2.2.1.1. "Elfogadott exportőr" minősítés iránti kérelem benyújtásának feltételei:

- az exportőr a kérelem benyújtását megelőző tizenkét hónapban rendszeresen - átlagosan legalább heti egy alkalommal - szállított szabadkereskedelmi megállapodás keretében árut (rendszeres szállítás meghatározásánál a pán-európai kumulációs rendszerhez csatlakozó, Magyarországgal szabadkereskedelmi megállapodásokat kötött országokkal folyó kedvezményes kereskedelem keretében bonyolódó kiszállításokat együttesen kell figyelembe venni), - vámszempontból megbízható,

- belföldi székhelyű,

- az áru származására vonatkozó igazolási kötelezettségének minden esetben maradéktalanul eleget tett,

- az illetékes vámhivatalnak az EUR.1 okmány hitelesítését vagy a külföldi vámhatóság felkérésére végzett utólagos vizsgálat eredményeként a származást igazoló okmányok utólagos megerősítését a megelőző tizenkét hónapban jogerősen elutasítani nem kellett,

- igazolni tudja, hogy a jövőben is rendszeresen fog árut szállítani szabadkereskedelmi megállapodás keretében,

- nem indult ellene csődeljárás."

(2) A Vhr. 3. számú mellékletének A) része, "1. Általános előírások" pontja 2.2.1. alpontja a következő 2.2.1.4. és 2.2.1.5. alpontokkal egészül ki:

"2.2.1.4. Vissza kell vonni az elfogadott exportőri engedélyt, ha

a) az engedélyezés feltételei már nem állnak fenn, vagy

b) az engedélyben előírt kötelezettségeit az engedélyes a vámhatóság írásbeli felszólítása ellenére ismételten megszegi.

2.2.1.5. Az az engedélyes, akitől a vámhatóság a 2.2.1.4. pont b) alpontja alapján visszavonta az engedélyt, az engedély visszavonásától számított 12 hónapon belül újabb engedélyt e tevékenységre nem kaphat."

(3) A Vhr. 7. számú melléklete helyébe az e rendelet melléklete lép.

73. §

(1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetést követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 19. §-a, 29. §-a, 37. §-a és 47. §-a 2001. január 1-jén lép hatályba.

(3) Ha a kezességvállalási engedélyt a vámhatóság központi szerve az e rendelet hatálybalépését megelőzően adta ki, akkor a Vhr. 17. §-ának (6) bekezdésében foglalt kötelezettségnek az ügyfél legkésőbb 2000. december 27-ig köteles eleget tenni.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr. 11. §-a (8) bekezdésének h) pontja, a 132. §-a (4) bekezdésének második mondata, a 152. §-a (6) bekezdésének utolsó mondata, a 171. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata, valamint a 177. §-ának (5) bekezdése hatályát veszti.

74. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet 183. §-ának (4) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) E § (7)-(13) bekezdése 2002. december 31-én hatályát veszti."

"(7) Amennyiben az export célú termeléshez történő felhasználásra behozott vámáru belföldi forgalom számára történő vámkezelése 2000. december 31-e előtt megtörtént, és 2002 december 31-ig a vámkezelt árut az exportált termékbe igazoltan beépít(ik)ették, illetve annak előállításához felhasználták, továbbá az exportáru külföldre történő kiszállítása is megtörtént, a vám esedékessége napjától számított két éven belül - de legfeljebb 2002. december 31-ig - a vámteher a vámfizetésre kőtelezett, vagy az exportőr részére visszatéríthető. A vámvisszatérítés további feltétele, hogy a vámfizetésre kötelezett a vámfizetési kötelezettségének igazoltan eleget tett, és a vámvisszatérítést kérő az áru kiszállítását igazoló okmányokat, valamint az anyagfelhasználási kimutatást csatolta. Amennyiben a kiszállítás a pán-európai kumuláció rendelkezései keretében valósult meg, a vámvisszatérítés e rendelkezések figyelembevételével történhet."

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet 183. §-a a következő (17)-(18) bekezdéssel egészül ki:

"(17) Az e rendelet hatálybalépése előtt, a tv. 2000. július 1-je előtt hatályos 142. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján kiszabott kamat mérséklésére, elengedésére, illetve az ezzel kapcsolatos jogorvoslatokra a késedelmi pótlék szabályait kell alkalmazni.

(18) A passzív feldolgozás vámeljárás tevékenységi engedélyezése és a vámeljárás lefolytatása során a következő átmeneti szabályokat kell alkalmazni:

a) a 2000. július 1-je előtt

1. a Gazdasági Minisztérium által kiadott, vagy

2. a megadottnak tekintendő tevékenységi engedélyek érvényességi idejük végéig, vagy a külkereskedelmi szerződés érvényességéig alkalmazhatók. Ezek alapján a passzív feldolgozás vámeljárás alá vonáshoz új tevékenységi engedélyeket kiadni és megkövetelni nem kell;

b) a 2()00. július 1-je előtt passzív feldolgozás vámeljárásban kiléptetett áruk végtermékének belföldi forgalom számára történő vámkezelésekor a 2000. július 1-je előtt érvényes szabályok alapján kell eljárni, azaz: a vámterhet a külföldön hozzáadott külföldi anyag, alkatrész vagy feldolgozási díj - ideértve a javítás költségét is - alapulvételével a készáru vámtételével kell kiszabni;

c) a 2000. július 1-jén vagy azt követően kiléptetett passzív feldolgozás vámeljárás alá vont áruk visszahozatala során a tv. 106. §-a (2) bekezdésének rendelkezései alkalmazásával kell a vámterhet kiszabni valamennyi passzív feldolgozásból visszaérkező végtermék vámkezelésekor."

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 89/2000. (VI. 20.) Korm. rendelet 183. §-ának (14) bekezdése hatályát veszti.

75. §

E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a légiközlekedés védelmének szabályairól, a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 201/1998. (XII. 17.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A vám- és pénzügyőrség közreműködik - a vámjogról, a vámeljárásról, valamint a vámigazgatásról szóló 1995. évi C. törvényben meghatározott feladataival összhangban - az e rendelet 1. §-a (1) bekezdésének aa), b)-c), g) pontjaiban, a (2) bekezdés a) pontjában, valamint a (3) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatok ellátásában."

76. §

(1) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya kiterjed jogi személyekre, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságokra, természetes személyekre (egyéni vállalkozókra, bedolgozókra), bérmunkát, illetve, aktív feldolgozást végzőkre, valamint a külföldi vállalkozások magyarországi fióktelepeire, amelyek e rendelet mellékletében felsorolt olyan ipari, szolgáltató, raktározási tevékenységet folytatnak, ahol a felhasznált és a technológia során keletkezett anyagok, illetőleg üzemeltetett berendezések miatt a végzett munkafolyamatok következményeként egészségártalom, tűz- és robbanásveszély, vagy zavaró környezeti hatásuk miatt levegő-, víz-, talajszennyezés, zajhatás léphet fel."

(2) Az R. 4. §-ának f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A telepengedély kiadására irányuló kérelemben meg kell jelölni, illetve mellékelni kell)

"f) a telepen lévő vagy felhasználandó, illetve az alkalmazott technológia során keletkező hulladékokat, egészségre vagy környezetre veszélyes anyagokat, azok gyűjtésének, kezelésének módját, á 233/1996. (XII. 26.) Korm. rendelet szerinti, előzetesen beszerzett ÁNTSZ tevékenységi engedélyt,"

A miniszterelnök helyett:

Dr. Stumpf István s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Melléklet a 203/2000. (XII. 8.) Korm. rendelethez

[7. számú melléklet a 45/1996. (III. 25.) Korm. rendelethez].

Szemlekérelem

20.
Vámvizsgálatot végző aláírása
P. H. ..........................................
pénzügyőr aláírása

Tartalomjegyzék