232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat engedélyével működő Családvédelmi Szolgálat működésének engedélyezéséről

A magzati élet védelméről szóló 1992. évi LXXIX. törvény (a továbbiakban: Tv.) módosításáról rendelkező 2000. évi LXXXVII. törvény 8. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1)[1] A népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: fővárosi és megyei kormányhivatal) keretén kívül működő Családvédelmi Szolgálatot (a továbbiakban: tanácsadó Családvédelmi Szolgálat) jogi személy, jogi személyiség nélküli szervezet, illetve természetes személy (a továbbiakban: szolgáltató) működtethet.

(2)[2] A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnak a Tv. 2. §-ának (2) bekezdése szerinti tanácsadó, a válsághelyzet esetén történő segítségnyújtó, illetve az oktatási intézményeken kívüli - a családtervezéssel kapcsolatos - ismeretterjesztő tevékenységet egyaránt el kell látnia, feltéve, hogy az e rendelet mellékletében meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel rendelkezik és a tevékenységet bejelentette.

(3) A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat működtetését a szolgáltató biztosítja.

(4) A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által nyújtott szolgáltatás térítésmentesen vehető igénybe.

2. § (1)[3] Az 1. § (2) bekezdése szerinti bejelentést a tanácsadó Családvédelmi Szolgálat által végzett tevékenység folytatására szolgáló tanácsadó helye szerint illetékes, a fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatala (a továbbiakban: járási hivatal) felé kell megtenni.

(2) A bejelentést a szolgáltató nyújtja be, amelyben fel kell tüntetni:[4]

a)[5]

b)[6] a cégjegyzékszámot vagy a létesítő okirat bejegyzésének számát,

c) a tanácsadó helyiség címét, telefonszámát,

d) a tevékenység végzésében részt vevő személy(ek) nevét és címét, valamint

e) a rendszeres tanácsadás időpontját (nap, időtartam).

(3)[7]

(4)[8] A járási hivatal az eljárás során vizsgálja a tevékenység végzésében részt vevő személy vagy személyek végzettségének, képesítésének megfelelőségét.

(5)[9] A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat - nyilvánosság számára is hozzáférhető - elnevezésének a járási hivatal keretében működő Családvédelmi Szolgálatok elnevezésétől történő megkülönböztetésre alkalmasnak kell lennie.

3. § (1)[10] A helyszíni szemle időpontjáról a szemlét megelőzően a kérelmezőt legalább nyolc nappal korábban értesíteni kell.

(2)[11] A helyszíni szemle során a járási hivatal vizsgálatot folytat annak megállapítására, hogy a kérelmező biztosítja-e az e rendelet mellékletében meghatározott tárgyi feltételeket.

4. §[12]

4/A. §[13]

5. § (1)[14] A tanácsadás teljes időtartama alatt legalább egy olyan személy részvétele szükséges, aki megfelel a 2. § (3) bekezdésében, valamint a mellékletben meghatározott személyi feltételeknek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyen túl más személy tanácsadáson való részvételét a tanácsadást igénybe vevő nyilatkozatával kizárhatja.

(3)[15] A szolgáltató a tevékenység megszüntetését, továbbá minden olyan változtatást, amely érinti a működést köteles a megszüntetést, illetve a változást követő 15 napon belül írásban bejelenteni a járási hivatalnak.

6. § (1)[16] A szolgáltató működését az illetékes járási hivatal legalább évente ellenőrzi.

(2) Amennyiben az ellenőrzés során megállapítást nyer, hogy

a)[17] a szolgáltatónál nem állnak rendelkezésre e jogszabályban meghatározott feltételek, a járási hivatal határidő tűzésével kötelezi a szolgáltatót a hiányosságok megszüntetésére,

b)[18]

c)[19] a szolgáltatás nem felel meg a közegészségügyi előírásoknak, a járási hivatal megteszi a külön jogszabályban meghatározott intézkedéseket.

(3)[20]

7. § (1)[21] A járási hivatal a tanácsadó Családvédelmi Szolgálatról nyilvántartást vezet.

(1a)[22] Az (1) bekezdés szerinti nyilvántartás a 4. § a)-e) pontja szerinti adatai tekintetében közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.

(1b)[23] A járási hivatal törli a nyilvántartásból a szolgáltatót, amennyiben

a) a határidő elteltével a 6. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott feltételeknek nem tesz eleget,

b) a tevékenysége megszüntetését bejelenti,

c) az 1. § (2) bekezdésében meghatározott tevékenységet hat hónap óta nem gyakorolja.

(2)[24] A tanácsadó Családvédelmi Szolgálat tevékenysége során a fővárosi és megyei kormányhivatal keretében működő Családvédelmi Szolgálatoknál rendszeresített dokumentálási, adatszolgáltatási kötelezettséget teljesíti. A kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatlapok mintapéldányát a fővárosi és megyei kormányhivatal nyomtatott, illetve elektronikus úton biztosítja.

8. § (1) E rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) E rendelet 2. §-a (3) bekezdésének b) pontja, valamint a melléklet A) pontjának b) alpontja 2001. március 1-jén lép hatályba.

(3)[25] A tanácsadó Családvédelmi Szolgálatnál 2001. március 1-jét követően a tanácsadás teljes időtartama alatt legalább egy olyan személy részvétele szükséges, aki a védőnő képzését végző intézmény által szervezett szakirányú tanfolyamot elvégezte.

(4)[26] A főiskolai végzettségű védőnők számára a védőnő képzését végző intézmény a szakirányú tanfolyamot évente meghirdeti, és a bekerülési költségének megtérítése esetén azt megszervezi. A védőnő képzését végző intézmény a tanfolyamot végzettek adatait megküldi az országos tisztifőorvosnak, aki a szakirányú tanfolyamot végzettekről nyilvántartást vezet. A nyilvántartásba a rendelet hatálybalépése napját megelőzően szakirányú tanfolyamot elvégzett személyeket is fel kell venni.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 232/2000. (XII. 23.) Korm. rendelethez

A Családvédelmi Szolgálatra vonatkozó személyi és tárgyi feltételek[27]

A) Személyi feltételek:

a) főiskolai képzésben szerzett védőnői szakképesítés, és

b) a védőnő képzését végző intézmény által szervezett szakirányú tanfolyam elvégzése.[28]

B) Tárgyi feltételek:

1. Tanácsadó helyiség

A tanácsadó legalább 12 négyzetméter alapterületű, a váróból közvetlen bejárattal rendelkező helyiség, amely alkalmas négyszemközti beszélgetésre is, a természetes megvilágítás, illetve a szellőzés biztosított.

Felszerelése:

a) zárható íróasztal,

b) zárható iratszekrény,

c) szemléltető, ismeretterjesztő anyagok tárolására alkalmas bútorzat, amennyiben az a váróban nem elégséges,

d) legalább 4 szék,

e) ruhafogas,

f) szekrény,

g) telefon.

2. Váró (a tanácsadó helyiséghez kapcsolódó, legalább 12 négyzetméter alapterületű).

Felszerelése:

a) várópad vagy székek,

b) ruhafogas,

c) szemléltető, ismeretterjesztő anyagok tárolására alkalmas bútorzat (amennyiben az a tanácsadó helyiségben nem elégséges).

3. WC (kézmosási lehetőséggel).

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § a) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[2] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés a) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[3] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[4] A nyitó szövegrészt módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 203. §-a. Hatálytalan 2009.10.01.

[6] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 201. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 88. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § d) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[10] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (25) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[11] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § e) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 137/2012. (VI. 29.) Korm. rendelet 97. § b) pontja. Hatálytalan 2012.07.01.

[14] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés b) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[15] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[16] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[17] Módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés c) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[19] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § e) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (6) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2020.01.01.

[21] Megállapította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[22] Megállapította a 457/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 87. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[23] Beiktatta a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[24] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § h) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[25] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § i) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[26] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § j) pontja. Hatályos 2017.04.01.

[27] A címet módosította a 360/2019. (XII. 30.) Korm. rendelet 18. § (5) bekezdés d) pontja. Hatályos 2020.01.01.

[28] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 41. § i) pontja. Hatályos 2017.04.01.

Tartalomjegyzék