Tippek

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

72/2000. (V. 19.) Korm. rendelet

az atomenergia alkalmazási körébe tartozó egyes anyagok, berendezések és létesítmények tulajdonjoga megszerzésének speciális feltételeiről, valamint birtoklásuk, üzembentartásuk bejelentésének rendjéről

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. §-ának c) pontjában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a 20. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjaira - a Kormány a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a radioaktív anyagokra, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítményekre, berendezésekre.

(2) E rendelet hatálya nem terjed ki a nukleáris létesítményekre.

(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a tulajdonszerzésre, ha

a) a tulajdonszerzés tárgya radioaktív anyag, és

b) a tulajdonszerző

ba) radioaktív anyag tárolására, használatára, felhasználására vonatkozó - külön jogszabály szerinti - engedéllyel rendelkezik, az engedélyben meghatározott tárolható mennyiségre, és

bb) a ba) pont alá tartozó engedélyben meghatározott tevékenységeket rendszeresen végzi.

A tulajdonszerzés speciális feltételei

2. § (1) A radioaktív anyagok, valamint az ionizáló sugárzást létrehozó létesítmények, berendezések (a továbbiakban: berendezés) tulajdonjogának átruházására irányuló szerződést írásban kell megkötni, és annak létrejöttéhez hatósági jóváhagyás szükséges. A jóváhagyás iránti kérelmet a tulajdonszerző a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül nyújtja be a (2)-(3) bekezdésben megjelölt szerveknek.

(2)[1] A hatósági jóváhagyást - a (3) bekezdésben meghatározott kivétellel - a népegészségügyi feladatkörében eljáró fővárosi és megyei kormányhivatal (a továbbiakban: megyei kormányhivatal) adja meg.

(3) A radioaktív hulladék végleges elhelyezésére szolgáló létesítmény esetében a hatósági jóváhagyást az ÁNTSZ Országos Tisztifőorvosi Hivatala (a továbbiakban: OTH) adja meg.

(4) A berendezés tulajdonátruházási szerződése nem hagyható jóvá, ha

a)[2] a tulajdont szerző természetes személy cselekvőképességet részlegesen korlátozó gondnokság vagy cselekvőképességet teljesen korlátozó gondnokság alatt áll,

b)[3]

c) a berendezés biztonságos tárolásának, őrzésének, illetőleg az azzal kapcsolatos baleset-elhárításnak a külön jogszabályban meghatározott feltételei nem biztosítottak.

2/A. §[4] Az e rendelet szerint a megyei kormányhivatal hatáskörébe tartozó feladatokat a sugár-egészségügyi decentrumok a külön kormányrendeletben meghatározott illetékességi területükön látják el.

3. § (1)[5] A 2. §-ban meghatározott jóváhagyás iránti kérelemhez mellékelni kell a 2. § (1) bekezdése szerinti szerződés hiteles másolatát is.

(2)[6] A megyei kormányhivatal, illetőleg az OTH az (1) bekezdésben meghatározott kérelem megérkezését követő naptól számított tizenöt napon belül megvizsgálja, hogy az új tulajdonos megfelel-e a 2. § (4) bekezdés a)-b) pontjaiban foglalt szempontoknak, és helyszíni szemlét végez a 2. § (4) bekezdés c) pontjában meghatározott feltétel fennállására vonatkozóan.

4. § (1)[7] A 2. § (1) bekezdésben meghatározottaktól eltérő tulajdonszerzést az új tulajdonos - haladéktalanul - de legkésőbb a tulajdonszerzéstől számított 8 napon belül köteles bejelenteni a 2. § (2)-(3) bekezdéseiben megjelölt szerveknek. A bejelentéssel egyidejűleg az új tulajdonos kérelmezheti a külön jogszabály szerinti engedély kiadását is.

(2)[8] Ha az új tulajdonos az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását kérelmezi, a megyei kormányhivatal, illetve az OTH a 3. § (2) bekezdésében meghatározott rendelkezéseket értelemszerűen alkalmazza.

(3)[9] Amennyiben az új tulajdonos nem felel meg a (2) bekezdésben meghatározott feltételeknek, a megyei kormányhivatal, illetve az OTH az eredeti engedélyt visszavonja, illetve az új tulajdonos részére az engedélyt nem adja ki. Ezzel egyidejűleg gondoskodik a berendezés hatósági bevonásáról vagy felügyeletéről.

(4) A hatóságilag bevont illetve felügyelt berendezést a tulajdonos az eredeti engedély visszavonásától számított 1 éven belül arra jogosult személynek elidegenítheti.

(5)[10] Az eredeti engedély visszavonásától számított 1 év letelte után, ha a tulajdonos a (4) bekezdésben foglalt lehetőséggel nem élt, a megyei kormányhivatal, illetve az OTH a berendezést értékesíti, vagy megteszi az értékesítéshez szükséges intézkedéseket, és az értékesítésből származó összeget a felmerült költségek levonása után a tulajdonosnak visszatéríti.

(6)[11] A (3)-(5) bekezdés rendelkezéseit értelemszerűen alkalmazni kell, ha az új tulajdonos az (1) bekezdés szerinti engedély kiadását nem kérelmezi a bejelentéssel egyidejűleg.

5. § (1)[12] A hatósági jóváhagyást tartalmazó határozatokról a megyei kormányhivatal, illetve az ÁNTSZ OTH nyilvántartást vezet.

(2)[13] A hatósági határozatot a megyei kormányhivatal, illetve az ÁNTSZ OTH közli az Országos Atomenergia Hivatallal, az Országos Rendőr-főkapitánysággal, valamint az Országos Közegészségügyi Központtal.

A használati jog átruházására vonatkozó szerződés

6. §[14] A használati jog átruházására vonatkozó szerződést írásban kell megkötni és annak egy példányát - a szerződés megkötésétől számított 8 napon belül - a használati jog jogosultja a A megyei kormányhivatal, illetve az OTH részére köteles eljuttatni, és ezzel egyidejűleg kérelmezi a berendezésre vonatkozó külön jogszabály szerinti engedély kiadását is.

7. § (1) Felszámolási, illetve végelszámolási eljárás esetén a berendezés tekintetében a felszámolási eljárás és a végelszámolás környezet- és természetvédelmi követelményeiről szóló 106/1995. (IX. 8.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) Annak a berendezésnek az esetében, ahol a jogutód személye nem megállapítható, a talált, illetve a lefoglalt radioaktív vagy nukleáris anyagokkal kapcsolatos intézkedésekről szóló 17/1996. (I. 31.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell alkalmazni.

8. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 30. napon lép hatályba.

(2)[15]

(3)[16] A Magyar Honvédség berendezései tekintetében az ÁNTSZ OTH, illetve a megyei kormányhivatalnak - e rendeletben meghatározott - hatásköreit a Magyar Honvédség Tisztiorvosi Szolgálata látja el.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § a) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[2] Módosította a 30/2015. (II. 25.) Korm. rendelet 9. § a) pontja. Hatályos 2015.03.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdése 9. pontja. Hatálytalan 2010.01.01.

[4] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdése 9. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[6] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 686. § (1) bekezdése 9. pontja. Hatályos 2010.01.01.

[8] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[9] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[10] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 188. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[12] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[13] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[14] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 1167. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[16] Módosította a 70/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 42. § c) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék