Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Jogszabály paragrafusára ugrás

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tud a keresőből egy jogszabály valamely §-ára ugrani. Érdemes hangot ráadni.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

2002. évi XLII. törvény

az adókról, járulékokról és egyéb költségvetési befizetésekről szóló törvények módosításáról[1]

ELSŐ RÉSZ[2]

MÁSODIK RÉSZ[3]

HARMADIK RÉSZ[4]

NEGYEDIK RÉSZ[5]

ÖTÖDIK RÉSZ[6]

HATODIK RÉSZ[7]

HETEDIK RÉSZ[8]

NYOLCADIK RÉSZ[9]

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

301. § Ez a törvény - a 302-326. §-ban foglaltak figyelembevételével - 2003. január 1-jén lép hatályba.

302. § (1) E törvénynek az Szja tv.-t módosító rendelkezéseit - az (5)-(17) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a 2003. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 49/C. §-ának (8) bekezdése és 1. számú mellékletének 4:6. alpontja 2002. január 1-jén lép hatályba, rendelkezéseiket az ettől az időponttól megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni; az 1. számú melléklet 4.6. alpontjában foglalt, a díj (az érme) tárgyi formájának adómentességére vonatkozó rendelkezést bármely korábbi adóév adókötelezettségére alkalmazni lehet.

(6) Ha az értékpapírra vonatkozó vételi, jegyzési vagy eladási jog alapítása tárgyában kötött megállapodást 2002. december 31-ig írásba foglalták, akkor a magánszemély által a jog 2005. december 31-ig történő gyakorlása révén megszerzett bevétel adókötelezettségének jogcímét az Szja tv. 28. §-a (7)-(9) bekezdésének 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.

(7)[13]

(8) A vállalkozói jövedelem szerinti adózást alkalmazó egyéni vállalkozónál a 2003. és 2004. évi vállalkozói jövedelem megállapításánál a vállalkozói bevételt növeli a korábban érvényesített tartós adomány külön kedvezményeként a vállalkozói jövedelem megállapításánál figyelembe vett

a) összeg, ha a tartós adományozásról szóló szerződésből eredő bármely kötelezettségét a másik szerződő fél közhasznúsági nyilvántartásból való törlése vagy jogutód nélküli megszűnése miatt az adóévben nem teljesítette;

b) összeg kétszerese, ha az egyéni vállalkozó az a) pontban nem említett ok miatt nem teljesített a szerződésben vállaltaknak megfelelően.

(9) A magánszemély által a lakásszerzési kedvezmény tárgyában 2002. december 31-ig benyújtott kérelmet az adóhatóság az Szja tv. 63. §-a (2) bekezdésének 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerint bírálja el; egyébként a lakásszerzési kedvezményre az Szja tv. e törvénnyel megállapított rendelkezéseit kell alkalmazni, ha a magánszemély, az ingatlan, a vagyoni értékű jog átruházásából származó jövedelmét az e törvény hatálybalépését követően használja fel.

(10)[14] A társas vállalkozás által a 2002. évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2003. december 31-ig kifizetett osztalék utáni adó mértékét az Szja tv. 66. §-a (1) bekezdése a) pontjának és 66. §-a (2)-(3), (6) bekezdésének 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.

(11) Ha a társas vállalkozás a jegyzett tőkéje emelésének bejegyzése iránti kérelmet 2002. december 31-ig benyújtotta a cégbíróság részére, akkor

a) a magánszemély tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa által a jegyzett tőke emelésével értékpapír formájában vagy az értékpapír névértékének emelése révén megszerzett vagyoni érték azon részének adókötelezettségét, amely a társas vállalkozás jegyzett tőkéjén felüli saját vagyonából származik, az Szja tv. 66. §-a (1) bekezdése b) pontjának és 66. §-a (5) bekezdésének,

b) a magánszemély által a jegyzett tőke emelésével dolgozói részvény, dolgozói üzletrész formájában megszerzett vagyoni érték azon részének adókötelezettségét, amely a társas vállalkozás jegyzett tőkéjén felüli saját vagyonából származik, az Szja tv. 66. §-a (1) bekezdése d) pontjának és 66. §-a (11) bekezdésének

2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani és teljesíteni.

(12) A magánszemély a 2002. évi árfolyamnyereségből származó jövedelem vagy tőzsdei összetett vagy származtatott ügyletből származó jövedelem megállapításánál nem érvényesített, a 2002. évi adóbevallásában - az Szja tv. 67. §-a ($) bekezdésének b) pontja és az Szja tv. 67/A. §-a (7) bekezdésének b) pontja 2002. december 31-én hatályos rendelkezéseinek megfelelően - feltüntetett továbbvihető árfolyamveszteséget, továbbvihető ügyleti veszteséget a 2003. évben megszerzett árfolyamnyereségből származó jövedelem csökkentéseként adóbevallásában (ide nem értve az azzal egyenértékű elszámolást) figyelembe veheti.

(13) Ha termőföld haszonbérbe adására vonatkozó szerződést 2002. december 31-ig megkötötték, akkor a

a)[15]

b) határozott időre kötött szerződés jogosultja az e szerződés alapján 2003. és 2004. évben megszerzett jövedelmének adózása tekintetében választhatja a 2002. december 31-én hatályos törvényi előírások alkalmazását. A magánszemély e választását az e törvény hatálybalépését követő első kifizetést megelőzően-amennyiben jövedelme kifizetőtől származik - a kifizetőnek bejelenti, és azt később nem változtathatja meg.

(14) Az Szja tv. e törvénnyel megállapított 1/A. §-a a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének a napján lép hatályba, rendelkezéseit az ezt követően megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(15)[16]

(16)[17]

(17) A (16) bekezdésben foglaltakat a 2004. január 1-jétől megszerzett jövedelemre és keletkezett adókötelezettségre kell alkalmazni.

(18)[18] A 2002. évre érvényesíthető adójóváírás összege nem lehet kevesebb, mint az Szja tv. 2001. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti mérték figyelembevételével megállapított adójóváírás.

(19)[19] Önadózás esetén a bevallás adatai alapján az állami adóhatóság magánszemélyenként kiszámítja a (18) bekezdés szerinti és az Szja tv. 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti adójóváírások különbözetét. Ha a (18) bekezdés szerinti adójóváírás a nagyobb, akkor a késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamattal növelt különbözetet a magánszemélynek kiutalja. A késedelmi kamatot a bevallás benyújtására nyitvaálló határidő utolsó napjától - ha a bevallás nem tartalmazta a különbözet megállapításához szükséges adatokat, a hiánypótlás napjától - a kiutalás napjáig kell felszámítani. Az adóhatóság nem utalja ki a különbözetet és késedelmi kamatát, ha a késedelmi kamattal növelt különbözet és a bevallásban kimutatott visszatérítendő adó együttes ősz-szege nem éri el a 100 forintot, ellenkező esetben a 100 forintot el nem érő, a bevallásban kimutatott visszatérítendő adót is kiutalja.

(20)[20] Az állami adóhatóság a (19) bekezdés szerinti visszautalandó különbözetről, valamint annak késedelmi kamatáról haladéktalanul - de legkésőbb 2003. augusztus 31-ig - értesíti a magánszemélyt. Az értesítéssel összefüggő bármely kifogás ügyében az állami adóhatóság határozattal dönt.

(21)[21] Adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolás esetén a magánszemély az erre a célra az adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon az illetékes adóhatóságánál kérheti a (18) bekezdés szerinti és az Szja tv. 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerinti adójóváírások különbözetének megállapítását. A nyomtatványt az adóbevallást helyettesítő elszámolásról kiadott munkáltatói (kifizetői) igazolás megfelelő adataival egyezően kell kitölteni. A nyomtatványt az állami adóhatóság ingyenesen bocsátja a magánszemély rendelkezésére. A kérelem előterjesztése illeték- és díjmentes.

(22)[22] A (21) bekezdésben említett nyomtatvány a következőket tartalmazza:

a) a magánszemély természetes azonosító adatai, adóazonosító száma;

b) kérelem a különbözet megállapítására és kiutalására;

c) a 2002-re elszámolt éves összes jövedelem;

d) a 2002-ben megszerzett bér;

e) a 2002. évi jogosultsági hónapok száma;

f) az adóbevallást helyettesítő elszámolásban érvényesített adójóváírás;

g) a magánszemély bankszámlaszáma, postai úton történő kifizetéshez az a cím, ahova a magánszemély a kiutalást kéri.

(23)[23] Az állami adóhatóság a magánszemély kérelme alapján határozatot hoz, továbbá - ha a (18) bekezdés szerinti adójóváírás a nagyobb - a késedelmi pótlékkal azonos mértékű késedelmi kamattal növelt különbözetet a magánszemélynek annak összegétől függetlenül kiutalja. A késedelmi kamatot 2003. március 20. napjától - a kérelemnek az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény kihirdetését követő 180. napjáig történő előterjesztése esetén - a kiutalás napjáig kell felszámítani. Ha a magánszemély kérelmét az egyes adótörvények módosításáról szóló törvény kihirdetését követő 180. napot követően terjeszti elő, a késedelmi kamatot 2003. március 20. napjától az e törvény kihirdetését követő 180. napig kell felszámítani.

(24)[24] A kiszámított, illetve megállapított különbözet és késedelmi kamata a magánszemély adóbevallását, vagy az adóbevallást helyettesítő munkáltatói és ezzel egyenértékű elszámolását nem érinti, továbbá a kiutalt összeg az Szja tv. alkalmazásában nem számít a magánszemély bevételének. Az adóhatóság a különbözet és késedelmi kamata tekintetében visszatartási jogát nem gyakorolja. A kiutalandó különbözetet és késedelmi kamatát az "egyéb kötelezettségek" számla terhére kell kiutalni és elszámolni.

(25)[25] A (19) és a (21) bekezdésben említett különbözet igénylésére önellenőrzés nem nyújtható be.

303. § (1) E törvénynek a Tao.-t módosító rendelkezéseit - a (4)-(11) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - első ízben a 2003. évi adóalap megállapítására és a 2003. évi társasági adó és osztalékadó kötelezettségre kell alkalmazni.

(2)[26]

(3)[27]

(4)[28]

(5)[29]

(6)[30]

(7)[31]

(8)[32]

(9)[33]

(10)[34] 2006. január 1-jével hatályát veszti a Tao. 4. §-ának 28. pontja, a Tao. 19. §-ának (2) bekezdése, a Tao. 29/B §-ának (7) bekezdése. Az említett rendelkezéseket az adózó utoljára abban az adóévben alkalmazhatja, amelynek utolsó napja 2005-ben van.

(11)[35]

304. §[36]

305. §[37]

306. § (1) E törvénynek a Fat.-ot módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

(2)[38]

307. §[39]

308. §[40]

309. § (1) E törvénynek a Htv.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

(2)[41]

(3)[42]

(4) E törvénynek a Ptt. 79. §-át módosító rendelkezése e törvény kihirdetésének a napján lép hatályba.

310. § (1)[43] E törvénynek az Itv. vagyonszerzési illetéket módosító rendelkezéseit azokban a vagyonszerzési ügyekben kell alkalmazni, amelyeket e törvény hatálybalépését követően jelentettek be illetékkiszabásra az ingatlanügyi hatósághoz, vagy amelyek e törvény hatálybalépését követően más módon jutottak az illetékhivatal vagy az állami adóhatóság tudomására, azzal, hogy amennyiben az öröklési illetékkötelezettség 2003. január 1-je előtt keletkezett, akkor az öröklési illeték megállapítására a 2002. december 31-én hatályos illetékrendelkezéseket kell alkalmazni, feltéve, hogy ezek a rendelkezések az örökös számára kedvezőbb fizetési kötelezettséget eredményeznek. Az Itv. eljárási illetékeket módosító rendelkezéseit az e törvény hatálybalépését követően kezdeményezett elsőfokú, illetve jogorvoslati államigazgatási és bírósági eljárások eljárási illetékére kell alkalmazni.

(2)[44]

(3)[45]

(4)[46]

311. § (1)[47] E törvénynek a Gjt.-t módosító rendelkezéseit - kivéve a (3) bekezdésben foglaltakat - a hatálybalépés napjától kell alkalmazni.

(2)[48]

(3)[49]

312. § (1) E törvénynek a Tbj.-t módosító rendelkezéseiben előírt csökkentett, illetőleg emelt összegű járulékait a 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott és megszerzett jövedelmek után első ízben február hónapban kell megfizetni.

(2)[50]

(3)[51]

(4) E törvény 204. §-ának (2) bekezdése 2004. január 1. napján lép hatályba.

313. § (1)[52] A társadalombiztosítási nyugdíjrendszerbe 2002. december 31-ig történt visszalépés, valamint az Mpt. 24. §-ának (7) bekezdése és az Mpt. 29. §-a (2) bekezdésének b) pontja szerinti átutalás esetén az Mpt. 26. §-ának (5) bekezdése alapján fizetett és a biztosított pénztártag egyéni számláján jóváírt tagdíjkiegészítés összegét a. pénztártag, illetve a kedvezményezett kérelme alapján, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv fizeti vissza, vagy önkéntes kölcsönös nyugdíjpénztárba utalja át. A visszafizetésre (visszautalásra, átutalásra) irányuló kérelmet az e törvény hatálybalépését követő öt éven belül az illetékes magánnyugdíjpénztárhoz lehet benyújtani. A tagdíjkiegészítés összegét hozam nélkül kell megállapítani.

(2)[53] Az (1) bekezdés szerinti tagdíjkiegészítés visszafizetésére (visszautalására, átutalására) a magánnyugdíjpénztár adatszolgáltatása alapján, az adatszolgáltatás átvételét követő 60 napon belül kerül sor. Az adatszolgáltatást (visszautalás, átutalás kérést) a pénztártag kérelmének kézhezvételét követő 60 napon belül kell megküldeni a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv részére. Az adatszolgáltatásban közölni kell a pénztártag nevét, lakcímét, TAJ-számát, az átutalt tagdíjkiegészítés összegét, időpontját, a tag által megjelölt önkéntes nyugdíjpénztár elnevezését és bankszámlaszámát.

(3)[54] A magánnyugdíjpénztár jogutód nélküli megszűnése esetén a pénztártag, illetve a kedvezményezett az (1) bekezdés szerinti kérelmet a nyugdíjbiztosítási igazgatási szervhez nyújtja be, egyidejűleg hitelt érdemlő módon igazolja a visszafizetendő tagdíjkiegészítés összegét.

314. §[55]

315. § (1)[56]

(2)[57]

(3) A százalékos mértékű egészségügyi hozzájárulást a 2002. évre vonatkozóan megállapított vállalkozói osztalékalap, illetőleg a 2002. évről szóló beszámoló mérlegében vagy egyszerűsített mérlegében - az említett, vagy bármely korábbi évre jóváhagyott osztalék, részesedés alapján - a kötelezettségek között kimutatott összegből a vállalkozás tagja (részvényese, alapítója), tulajdonosa részére 2003. december 31-ig kifizetett osztalék esetében az Eho. 2002. december 31-én hatályos rendelkezései szerint kell megállapítani.

316. §[58]

317. § Az e törvényben előírt csökkentett mértékű munkavállalói járulékot a 2003. január 1-jétől kezdődő időszakra juttatott (megszerzett) jövedelmek után első ízben február hónapban kell megfizetni.

318. §[59]

319. § (1)[60]

(2)[61]

(3)[62]

(4)[63]

(5) Az e törvény hatálybalépését megelőzően kezdett, de a hatálybalépést követően lezárt ellenőrzések esetében az ellenőrzés kezdő napján hatályos szabályokat kell alkalmazni.

(6) Az e törvény hatálybalépésekor folyamatban lévő ingatlanvégrehajtási ügyekben az e törvényben meghatározott ingatlanvégrehajtási értékhatárt nem kell alkalmazni.

(7)[64] Az adózás rendjéről szóló törvénynek a hallgatói hitel törlesztésére vonatkozó szabályait a hatálybalépését megelőzően felvett hallgatói hitelek beszedésére is alkalmazni kell.

320. § (1) Az Európai Közösség tagállamaiban illetőséggel bíró adóalannyal kereskedelmi kapcsolatban (beszerzés, értékesítés) álló adózók számára az állami adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján hivatalból közösségi adószámot állapít meg.

(2) Az adózó, ha az (1) bekezdés alapján 2003. augusztus 15-ig közösségi adószámot nem kapott, a közösségi adószám megállapítása érdekében az (1) bekezdés szerinti kereskedelmi tevékenységét a változás bejelentés szabályai szerint az állami adóhatóságnál bejelenti.

(3)[65] Az (1)-(2) bekezdés és az Art. e törvénnyel megállapított 14. §-a (1) bekezdésének e) pontja és (4) bekezdése, valamint 97. §-ának x) pontja 2003. augusztus 1-jén lép hatályba.

321. §[66]

322. §[67]

323. § (1) E törvénynek az Szt.-t módosító rendelkezései - a (2) bekezdésben foglaltak figyelembevételével 2003. január 1-jével lépnek hatályba azzal, hogy rendelkezéseit először a 2003. évben induló üzleti évről készített beszámolóra kell, a 2002. évben indult üzleti évről készített beszámolóra lehet alkalmazni.

(2) Az Szt. 177. §-ának (9) bekezdését a 2002. évben is lehet alkalmazni.

(3)[68]

(4)[69]

324. §[70]

325. § (1) E törvénynek az Mpt.-t módosító rendelkezéseit - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével a hatálybalépésnapjától kell alkalmazni.

(2) Az Mpt. e törvénnyel megállapított 4. § (2) bekezdésének k) pontja, valamint az Mpt. e törvénnyel megállapított 123. §-ának (6) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[71]

(4)[72]

(5)[73]

(6)[74]

326. §[75]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szájer József s. k.,

az Országgyűlés alelnöke

1. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[76]

2. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[77]

3. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[78]

4. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[79]

5. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[80]

6. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[81]

7. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[82]

8. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[83]

9. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[84]

10. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[85]

11. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[86]

12. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[87]

13. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[88]

14. számú melléklet a 2002. évi XLII. törvényhez[89]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2002. november 12-i ülésnapján fogadta el.

[2] Az Első Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] A Második Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] A Harmadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] A Negyedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Az Ötödik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[8] A Hetedik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] A Nyolcadik Részt hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi LXXXI. törvény 239. § - a. Hatálytalan 2009.01.01.

[14] Módosította a 2003. évi XCI. törvény 208. § (12) bekezdése. Hatályos 2003.11.14.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCI. törvény 208. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[19] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[20] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[21] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[22] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[23] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[24] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[25] Beiktatta a 2003. évi XVIII. törvény 6. § -a. Hatályos 2003.03.28.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi LXXXI. törvény 239. § - a. Hatálytalan 2009.01.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2008. évi LXXXI. törvény 239. § - a. Hatálytalan 2009.01.01.

[34] Módosította a 2004. évi CI. törvény 301. § (9) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCI. törvény 209. § (11) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCI. törvény 208. § (8) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi CXXVII. törvény 262. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi CXXVI. törvény 83. § - a. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 73. § (2) bekezdése d) pontja, valamint 83. § (6) bekezdése g) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 80. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[53] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 80. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[54] Módosította a 2006. évi CIX. törvény 80. § (2) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.01.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[64] Módosította a 2003. évi XCII. törvény 180. § (5) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

[65] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 559. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.01.01.

[89] Módosította a 2003. évi XCII. törvény 180. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.01.01.

Tartalomjegyzék