2003. évi XLIX. törvény

az európai gazdasági egyesülésről, valamint a gazdasági társaságokról szóló 1997. évi CXLIV. törvény és a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény jogharmonizációs célú módosításáról[1]

Európai gazdasági egyesülés

1. §[2] (1) A magyarországi székhelyű európai gazdasági egyesülés (rövidített néven: ege) jogi személy, amelynek alapítására, szervezetére és működésére a Tanács 2137/85/EGK rendeletét kell alkalmazni a (2)-(5) bekezdésekben foglalt kiegészítésekkel.

(2)[3] Az európai gazdasági egyesülés cégbejegyzésére, valamint az egyesülésre vonatkozó cégeljárásra a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény (a továbbiakban: Ctv.) irányadó.

(3)[4] Az európai gazdasági egyesülés alapítására a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 3:4-3:15. §-ait és 3:94-3:100. §-ait, szervezetére a Ptk. 3:371-372. §-ait és a 3:373. §-át, a vezető tisztségviselőivel szembeni kizáró okokra és összeférhetetlenségére a Ptk. 3:22. §-ának és 3:115. §. §-ának rendelkezéseit, a tag kizárására vonatkozóan pedig a Ptk. 3:107-108. §-ait kell megfelelően alkalmazni.

(4)[5] Ha az európai gazdasági egyesülés kötelezettségeit az európai gazdasági egyesülés vagyona nem fedezi, a tagok korlátlan és egyetemleges felelősségére a Ptk. szabályozása irányadó.

(5)[6] Ha a Magyarországon működő európai gazdasági egyesülés székhelyét más tagállamba helyezi át, az új székhely bejegyzése napjával - mint mérleg-fordulónappal - köteles a számviteli törvény szerinti beszámolókészítési, könyvvizsgálati, letétbe helyezési és közzétételi kötelezettségének eleget tenni, az új székhely bejegyzése napjától számított 150 napon belül.

(6)[7] Ha az európai gazdasági egyesülés székhelyét egy másik tagállamból Magyarországra helyezi át, a székhelyáthelyezés cégbírósági bejegyzése napjával köteles eszközeiről és az eszközök forrásairól a számviteli törvény előírásainak megfelelő nyitóleltárt és nyitómérleget készíteni.

(7)[8] Az európai gazdasági egyesülés könyvviteli nyilvántartásait a (6) bekezdés szerinti nyitóleltárban szereplő eszközök és források tételes adatai (eredeti bekerülési érték, elszámolt értékcsökkenés, értékvesztés, értékelési különbözet) figyelembevételével kell megnyitni.

(8)[9] Amennyiben a beszámoló és a könyvvezetés pénzneme az európai gazdasági egyesülés székhelyének Magyarországra történő áthelyezésekor megváltozik, a (6) bekezdés szerinti nyitóleltárt és nyitómérleget a székhely áthelyezése előtt alkalmazott pénznemben kell elkészíteni, majd ezt kell - ugyanezen időponttal - a beszámoló és a könyvvezetés választott pénznemére a számviteli törvény előírásai szerint átszámítani.

(9)[10] Az európai gazdasági egyesülés fizetésképtelensége esetén követendő eljárásra, valamint végelszámolással történő jogutód nélküli megszűnésére, illetve törlésére a csődeljárásról, a felszámolási eljárásról és a végelszámolásról szóló 1991. évi IL. törvény és a Ctv. rendelkezései irányadóak.

[11]

2. §[12]

3. §[13]

4. §[14]

5. §[15]

6. §[16]

7. §[17]

8. §[18]

9. §[19]

10. §[20]

11. §[21]

12. §[22]

13. §[23]

14. §[24]

15. §[25]

[26]

16. §[27]

17. §[28]

18. § (1)[29]

(2)[30]

(3)[31]

19. § (1)[32]

(2)[33]

(3)[34]

20. §[35]

21. §[36]

22. §[37][38]

23. §[39]

24. §[40]

25. §[41]

26. §[42]

27. §[43]

28. §[44]

29. §[45]

30. §[46]

31. §[47]

[48]

32. §[49]

[50]

33. §[51]

Záró rendelkezések

34. § (1) Ez a törvény a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2004. január hó 1. napján lép hatályba. Rendelkezéseit a törvény hatálybalépését követően indult ügyekben kell alkalmazni.

(2)[52]

(3)[53]

(4)[54]

(5)[55]

35. § (1)[56]

(2)[57]

(3)[58]

36. § Ez a törvény a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályaival összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 68/151/EGK irányelve azoknak a védelmi intézkedéseknek az összehangolásáról, amelyeket a tagállamok a társasági tagok és a harmadik személyek érdekei védelmében a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírtak, e rendelkezések egységes kialakítása céljából;

b) a Tanács 77/91/EGK irányelve azoknak a védelmi intézkedéseknek az összehangolásáról, amelyeket a tagállamok a társasági tagok és a harmadik személyek érdekei védelmében a részvénytársaságok alapításával, alaptőkéje megtartásával és megváltoztatásával kapcsolatban a Szerződés 58. cikkének (2) bekezdése szerinti társaságoknak előírtak, e rendelkezések egységes kialakítása céljából;

c) a Tanács 78/855/EGK irányelve a részvénytársaságok egyesüléséről, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján;

d) a Tanács 82/891/EGK irányelve a részvénytársaságok szétválásáról, a Szerződés 54. cikke (3) bekezdésének g) pontja alapján;

e) a Tanács 89/666/EGK irányelve meghatározott formájú társaságok által egy másik tagállamban alapított fiókteleppel kapcsolatos közzétételi követelményekről;

f) a Tanács 89/667/EGK irányelve az egyszemélyes korlátozott felelősségi formájú társaságokról;

g) a Tanács 92/101/EGK irányelve a Tanács 77/91/EGK irányelvének módosításáról.

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadta el.

[2] Később lép hatályba. Hatályos a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napjától.

[3] Megállapította a 2017. évi CXXXVI. törvény 46. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[4] Megállapította a 2017. évi CXXXVI. törvény 46. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[5] Megállapította a 2017. évi CXXXVI. törvény 46. §-a. Hatályos 2018.01.01.

[6] Beiktatta a 2004. évi XLV. törvény 68. §-a. Hatályos 2004.06.05.

[7] Beiktatta a 2004. évi XLV. törvény 68. §-a. Hatályos 2004.06.05.

[8] Beiktatta a 2004. évi XLV. törvény 68. §-a. Hatályos 2004.06.05.

[9] Beiktatta a 2004. évi XLV. törvény 68. §-a. Hatályos 2004.06.05.

[10] Számozását módosította a 2004. évi XLV. törvény 68. §-a. Hatályos 2004.06.05.

[11] A 2-15. §-ok előtti alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[26] A 16-31. § -ok előtti alcímet hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[29] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[37] Módosította a 2004. évi CXXVII. törvény 27. § (1) bekezdése. Hatályos 2005.01.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[40] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi V. törvény 133. § p) pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXIX. törvény 60. § i) pontja. Hatálytalan 2006.08.18.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXIX. törvény 60. § i) pontja. Hatálytalan 2006.08.18.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXIX. törvény 60. § i) pontja. Hatálytalan 2006.08.18.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi LXIX. törvény 60. § i) pontja. Hatálytalan 2006.08.18.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 603. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2006. évi IV. törvény 364. § 22. pontja. Hatálytalan 2006.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 603. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 603. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2017. évi CXXXVI. törvény 47. §-a. Hatálytalan 2018.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére