26/2001. (VII. 27.) OM rendelet

a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről

A szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított miniszterrel és a Központi Statisztikai Hivatal elnökével (a továbbiakban: szakképesítésért felelős miniszter) egyetértésben - a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed

a) az iskolai rendszerű szakképzés keretében a szakközépiskolai, a szakmunkásképző iskolai, a szakiskolai (a továbbiakban: szakképző iskola) és a speciális szakiskolai szakmai tanulmányokat lezáró vizsga (a továbbiakban: szakmai vizsga) megszervezésére, lefolytatására,

b) a szakmai vizsga vizsgabizottságára (a továbbiakban: vizsgabizottság),

c) a szakmai vizsgára jelentkezőre (a továbbiakban: vizsgázó),

d) a vizsgabizottság munkáját segítő tanárra, gyakorlati oktatóra, szakoktatóra és más szakértőre (a továbbiakban együtt: a vizsgabizottság munkáját segítő tanár), továbbá a közreműködő dolgozóra.

(2) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni az iskolarendszeren kívüli szakképzés keretében - ideértve a munkaerő-fejlesztő és -képző központban, a szakképesítésért felelős miniszter által feljogosított intézményben, valamint az (1) bekezdés a) pontjában megjelölt iskolákban - megszervezett szakmai vizsgára, ha az az Országos Képzési Jegyzékben (a továbbiakban: OKJ) meghatározott szakképesítés megszerzésére irányul.

(3) A rendeletben foglaltakat kell alkalmazni a felsőoktatási intézményben folyó szakképzés keretében megszervezett szakmai vizsgára, ha az az OKJ-ben meghatározott szakképesítés megszerzésére irányul.

2. §

(1) A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli részekből (a továbbiakban: vizsgarész), a vizsgarész tantárgyakból állhat.

(2) A vizsgasorrendben felsorolt vizsgarészek és tantárgyak megnevezését a szakképesítésért felelős miniszter által szakképesítésenként meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény tartalmazza.

3. §

(1) Az iskolai rendszerű szakképzés esetében a tanév rendjében kell meghatározni az írásbeli, a gyakorlati és a szóbeli vizsgarész lefolytatására rendelkezésre álló vizsgaidőszakot. A vizsgaidőszak meghatározásánál - a felsőoktatási intézményben folyó akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzés esetében - figyelembe kell venni a felsőoktatási intézmények vizsgarendjét.

(2) Az írásbeli vizsgarész szakképesítésenként, illetőleg tantárgyanként meghatározott vizsgaidőpontját, a tételek átvételének idejét, módját a szakképesítésért felelős miniszter évenként közleményben teheti közzé. A gyakorlati vizsgarész - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - és a szóbeli vizsgarész időpontját a szakképző iskola, a speciális szakiskola, a munkaerőfejlesztő és -képző központ, a felsőoktatási intézmény, továbbá a szakképesítésért felelős miniszter által a szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézmény (a továbbiakban együtt: vizsgaszervező) vezetője állapítja meg.

(3) A fegyveres erőknél és a rendvédelmi szerveknél folyó szakképzés tekintetében a vizsgarészek időpontjáról a belügyminiszter, illetőleg a honvédelmi miniszter külön rendelkezhet.

4. §

Az írásbeli tételek egy szakmai vizsgán, a szóbeli tételek több szakmai vizsgán használhatók fel.

5. §

(1) Az írásbeli tételeket a szakmai vizsga megkezdése előtt a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott módon és időben kell átadni a vizsgaszervező vezetőjének vagy képviselőjének.

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat a 24. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint kell előkészíteni.

(3) Az írásbeli tételeket és a gyakorlati vizsgafeladatokat a titoktartásra vonatkozó szabályok megtartásával kell őrizni. Ha a titoktartásra és az őrzésre vonatkozó szabályokat megszegik, a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzője (a továbbiakban: főjegyző) a szakmai vizsga megkezdését, illetőleg folytatását a szakképesítésért felelős miniszter intézkedéséig felfüggeszti.

6. §

(1) A szakmai vizsga nyelve magyar, illetőleg a nemzetiségi tanítási nyelvű szakképző iskolákban a vizsgázó választása szerint magyar vagy a nemzetiség nyelve, vagy más idegen nyelv. Az idegen nyelven letett szakmai vizsga az államilag elismert nyelvvizsgával nem egyenértékű, azt nem helyettesíti.

(2) Az oktatás nyelvén ad számot tudásáról a vizsgázó abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból, amelyet idegen nyelven tanult.

7. §[1]

(1) Az Szt. 11. § (2) bekezdése alapján a szakmai vizsga részei, illetőleg tantárgyai vizsgakövetelményeinek ismételt teljesítése alóli felmentés (a továbbiakban: vizsgafelmentés) adható. A vizsgaszervező vezetője a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentésének a szakképesítésért felelős miniszternek történő elküldése előtt tájékoztatja a vizsgázót a felmentés iránti kérelemmel kapcsolatban kialakított, előzetes, nem kötelező érvényű javaslatáról. A vizsgafelmentés tárgyában a szakmai vizsgabizottság a döntését - a vizsga letételét igazoló bizonyítvány, valamint a szakképesítésenként meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével - a szakmai vizsga megkezdését megelőző bizottsági értekezleten hozza meg.

(2) A vizsgabizottság a vizsgafelmentésről szóló döntéséről a kérelmet benyújtó vizsgára jelentkezőt a döntést követően szóban, vagy írásban a szakmai vizsga megkezdése előtt - a vizsgázó számára a legkedvezőbb (a lehetséges legkorábbi) időpontban, de legkésőbb a szakmai vizsga első vizsgarészének megkezdésének napján - tájékoztatja. A vizsgabizottság döntése ellen a vizsgázó az Szt. 14. § (6) bekezdése alapján élhet jogorvoslattal. A vizsgabizottság a döntéséről határozatot hoz, amelyet e rendelet 1. számú mellékleteként kiadott törzslapba be kell jegyezni.

(3) Ha a vizsgabizottságnak a vizsgafelmentésről hozott döntése alapján a vizsgázónak vizsgáznia kell, akkor a vizsgázó kérésére a vizsgaszervező és a vizsgázó között írásbeli megállapodásban foglalt időt kell biztosítani a vizsgázó részére a szakmai vizsgára történő felkészüléshez. A felkészülési idő megállapításánál figyelembe kell venni a 8. § (2)-(3) bekezdéseiben meghatározott időpontokat. A vizsgázó és a vizsgaszervező között vizsgahalasztásra létrejött írásbeli megállapodásban biztosított szakmai vizsgán a vizsgázó újabb vizsgafelmentési kérelmet nem nyújthat be.

(4) Ha a vizsgabizottság a vizsgafelmentésről szóló döntésében azt állapítja meg, hogy a vizsgált szakképesítés esetében minden vizsgarészből, illetőleg minden tantárgyból a vizsgára jelentkező teljesítette a szakmai és vizsgakövetelményben leírtakat, akkor a vizsgázó újabb szakmai vizsgát nem köteles tenni, számára a szakmai vizsgabizonyítványt a másik vizsgán elért eredménye alapján kell kiállítani.

(5) Ha a fogyatékossággal élő (sajátos nevelési igényű) vizsgázó a fogyatékossága miatt a vizsga írásbeli vagy szóbeli részének letételére nem képes, az írásbeli vizsgarész követelményeinek szóban, illetőleg a szóbeli vizsgarész követelményeinek írásban tehet eleget. A vizsgakövetelményeket - a szakértői és rehabilitációs bizottság szakértői véleménye alapján - állapotának megfelelő módon, a szakmai és vizsgakövetelményben előírtak szerint teljesítheti. Kérelemre, a halláskárosodott vizsgázó szóbeli feleletének idejére a vizsgaszervező vezetője jelnyelvi tolmácsot köteles biztosítani. A vizsgázó kérelmének indokoltságát - azt a vizsgaszervező vezetője kéri - igazolni köteles.

(6) Mentesül az adott vizsgarészben, illetőleg tantárgyban a szakmai vizsga letétele alól az a vizsgázó, aki országos (szakmai, illetőleg tantárgyi) tanulmányi versenyen, diákolimpián a versenykiírásban meghatározott helyezést, teljesítményt, szintet eléri.

A szakmai vizsga előkészítése

8. §

(1) Szakmai vizsgát kell tartani február-március, május-június és október hónapban (a továbbiakban: vizsgaidőszak).

(2) A szakmai vizsgára

a) februári-márciusi vizsgaidőszak esetén december hónap 15. napjáig,

b) májusi-júniusi vizsgaidőszak esetén február hónap 15. napjáig,

c) októberi vizsgaidőszak esetén augusztus hónap 15. napjáig,

lehet jelentkezni a vizsgaszervező vezetőjénél.

(3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben az (1) bekezdésben felsorolt vizsgaidőszakoktól eltérő időben is szervezhető szakmai vizsga, amelyet a megkezdésétől számított harminc napon belül - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - be kell fejezni. A szakképesítés szakmai és vizsgakövetelményében meghatározott írásbeli vizsgarész időpontjait a szakképesítésért felelős miniszter évenként közleményben teheti közzé.

(4) A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor be kell mutatni:

a) a személyi igazolványt (a tanulói jogviszonyban állók kivételével);

b) a szakképesítéshez előírt iskolai tanulmányok elvégzését tanúsító bizonyítványt (okiratot), a szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt (okiratot), vagy azok hiteles másolatát;

c) ha a vizsgára jelentkező szervezett képzésben vett részt, a szakképzést folytató intézmény által kiállított, a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot vagy annak hiteles másolatát. Az okiratnak tartalmaznia kell - a képzési programnak megfelelően - a képzés során elsajátított ismereteket (tantárgyakat), az arra fordított időt (óraszámot), a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott egyéb feltételek teljesítését, a felmentéseket.

(5) A szakmai vizsgára történő jelentkezéskor csatolni kell a vizsgával kapcsolatos kérelmeket (nem magyar nyelv használata, mentesítés, egyéni felkészülés esetén a képzés eredményes befejezését igazoló okirattól való eltekintés stb.) és az azok elbíráláshoz szükséges iratokat vagy azok hiteles másolatát.

(6) A javító- vagy pótlóvizsgára való jelentkezéskor csatolni kell a szakmai vizsga törzslapkivonatának hiteles másolatát.

(7)[2] Az iskolai rendszerű szakképzésben a tanulói, illetve felsőfokú szakképzés esetén hallgatói jogviszony fennállása alatt megkezdett szakmai vizsga esetén a javítóvagy pótlóvizsgát megszervezheti az a szakképző iskola, illetve felsőoktatási intézmény is, amellyel a vizsgázó nem állt tanulói, illetve hallgatói jogviszonyban.

9. §

(1) A vizsgaszervező vezetője alakítja ki - szakképesítésenként - a vizsgacsoportokat. Az iskolai rendszerű és az iskolarendszeren kívüli szakképzésben kialakított vizsgacsoport létszáma nem haladhatja meg a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. számú melléklet I. d) pontjában előírt, a szakközépiskolai és a szakiskolai elméleti képzés szakképző évfolyamán meghatározott maximális osztálylétszámot.

(2) Több vizsgarész egy napra - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - nem szervezhető.

(3) Az iskolarendszeren kívüli szakképzésben a vizsgaszervező vezetője akkor alakíthat ki vizsgacsoportokat, ha a vizsgára a 8. § (1) és (3) bekezdésében meghatározott vizsgaidőszakban legalább tíz fő jelentkezett. A vizsgacsoport létszáma akkor csökkenthető, ha arra a szakképesítésért felelős miniszter felmentést ad. A felmentést - indokolással ellátva - a vizsgaszervező vezetője a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentésében kezdeményezheti.

10. §

(1)[3] A vizsgaszervező vezetője a 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül jelentést küld a szakmai vizsga előkészítéséről a szakképesítésért felelős miniszternek. Ezzel egyidejűleg a jelentés másolatát tájékoztatásul megküldi a vizsgaszervező székhelye szerint illetékes főjegyzőnek, iskolarendszeren kívüli szakképzés esetén a megyei (fővárosi) munkaügyi központnak is. A vizsgacsoportonként összeállított jelentésnek tartalmaznia kell:

a) a szakképesítés OKJ azonosító számát és megnevezését,

b) a vizsgázók számát,

c) a vizsgarészek és tantárgyak megnevezését,

d) a szakmai vizsga helyét és időpontját,

e) a közoktatási intézmény OM által kiadott intézményi azonosítóját (a továbbiakban: OM-azonosító),

f) az intézmény nyilvántartásba vételi helyét, a tanúsítvány számát és érvényességi idejét.

(2) Az iskolarendszeren kívüli szakképzés esetében, amennyiben vizsgaszervezői jogosultsággal nem rendelkező képzést folytató intézmény végezte a képzést, akkor az

intézmény köteles a nyilvántartásba vételt igazoló tanúsítványt a vizsgaszervező vezetőjének bemutatni, valamint a képzés eredményes befejezését igazoló okiratot a vizsgázók számára kiállítani. A vizsgaszervező vezetőjének jelentésében nyilatkoznia kell arról, hogy az adott szakképesítés vonatkozásában a szakképzést folytató intézmény jogosult a képzés megkezdésére és folytatására. A nyilatkozatban közölnie kell az intézmény nyilvántartásba vételi helyét, a tanúsítvány számát és érvényességi idejét. A vizsgaszervező vezetője jelentésében köteles feltüntetni a vizsgáztatásra jogot adó jogszabály számát.

(3) A vizsgaszervező vezetője a 8. § (2) bekezdésében meghatározott határidőt követő tizenöt napon belül kéri el a szakképesítés szerint illetékes területi gazdasági kamarát, vagy ha a szakképesítés nem tartozik egyik gazdasági kamara hatáskörébe sem, a szakképzést folytató intézményt, illetőleg, ha az megegyezik a vizsgaszervező intézménnyel, a szakképesítésért felelős miniszter által kijelölt szakmai szervezetet (a továbbiakban együtt: területi gazdasági kamara), hogy bízza meg képviselőjét a vizsgabizottságban való részvételre.

(4) Ha a szakmai vizsga megszervezésére a 8. § (3) bekezdése alapján kerül sor, a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentést, valamint az e bekezdés szerinti felkérést a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább harminc nappal kell megküldeni a szakképesítésért felelős miniszternek, illetőleg a területi gazdasági kamarának.

(5)[4] Ha a szakképesítésért felelős miniszter a vizsgabizottság elnökét az Szt. 5. § (2) bekezdés d) pontja alapján az általa működtetett költségvetési szerv vezetője útján bízza meg, a szakmai vizsga előkészítéséről szóló jelentést

- a szakképesítésért felelős miniszter rendelkezése alapján - a költségvetési szervhez kell megküldeni.

11. §

(1) Az írásbeli és a szóbeli vizsgarész helyét a vizsgaszervező vezetője jelöli ki.

(2) A gyakorlati vizsgarészt az érdekelt gazdálkodó szervezettel kötött megállapodásban foglaltak alapján tanműhelyben, tangazdaságban, tanboltban, klinikai demonstrációs egységben, tankertben, tanudvarban, tankonyhában, tanirodában, tanpostán, laboratóriumban, demonstrációs teremben, gyakorló- és szaktanteremben, számítógépteremben stb. vagy egyéb gyakorlati helyen, munkahelyen (a továbbiakban: gyakorlati vizsga helye) lehet lefolytatni.

(3) A szakmai vizsga helyéről, időpontjáról és a szakmai vizsgával kapcsolatos tudnivalókról a vizsgaszervező vezetője - a vizsga megkezdése előtt legalább tíz nappal -tájékoztatja a vizsgabizottság elnökét és tagjait, a vizsgázókat, a vizsga szervezésében érdekelt gazdálkodó szervezetet, valamint a szakmai vizsgában közreműködő személyeket.

(4)[5] A szakképesítésért felelős miniszter megbízottja a szakmai vizsgát - annak indokolatlan zavarása nélkül - ellenőrizheti. Az ellenőrzés célja annak megállapítása, hogy a szakmai vizsga, vizsgarész a hatályos jogszabályok előírásai szerint került-e megszervezésre és lebonyolításra. Az ellenőrzést végző - a szakképesítésért felelős miniszter által megbízott - személyek az ellenőrzés eredményéről minden esetben kötelesek azonnali jelentést tenni megbízójuknak. Az azonnali jelentéstételhez a vizsgaszervező a nála meglévő kommunikációs eszközök használatát biztosítani köteles. Jogsértés megállapítása esetén e rendelet 4. §-ában foglaltakat kell alkalmazni.

A vizsgabizottság

12. §

(1) Az Szt. 14. §-a szerinti vizsgabizottságot a 9. § (1) bekezdése alapján, szakképesítésenként kialakított vizsgacsoporthoz kell létrehozni.

(2)[6] A vizsgabizottság elnökének és tagjainak a megbízásáról a vizsgaidőszak - a 8. § (3) bekezdése alapján szervezett szakmai vizsga esetén a szakmai vizsga megkezdése - előtt legalább tizenöt nappal értesíteni kell a vizsgaszervező vezetőjét. A vizsgabizottság elnökét a szakképesítésért felelős miniszter elsősorban az általa megjelentetett országos szakmai vizsgaelnöki névjegyzék alapján bízza meg.

(3) Ha a vizsga nyelve nem a magyar nyelv, a vizsgabizottság elnökének a vizsgáztatás nyelvéből felsőfokú állami nyelvvizsgával, illetőleg azzal egyenértékű okmánnyal kell rendelkeznie.

(4) A vizsgaszervező alkalmazottja nem lehet a vizsgabizottság elnöke abban az intézményben, amellyel közalkalmazotti jogviszonyban, illetőleg munkaviszonyban áll.

13. §

(1) A vizsgabizottság munkáját segítő tanárt a szakképzést folytató intézmény, a vizsga jegyzőjét a vizsgaszervező vezetője bízza meg.

(2) A vizsgabizottság munkáját segítő tanár, valamint a vizsga jegyzője nem tagja a vizsgabizottságnak.

(3) A vizsgabizottság tagjának és jegyzőjének a megbízása határozott időre szól. Ha a vizsgabizottság tagja megbízását nem tudja ellátni, helyettesítéséről a megbízójának kell gondoskodnia.

14. §

(1) A vizsgabizottság munkáját az elnök irányítja. Az elnök feladata a szakmai vizsga szabályos megtartásának, zavartalan, tárgyilagos, a vizsgázót segítő nyugodt légkörének biztosítása.

(2) A vizsgabizottság elnöke

a) a szakmai vizsga megkezdése előtt ellenőrzi az iskolarendszeren kívüli képzés esetében a vizsgaszervezőnek, a munkaügyi központ által kiadott, az adott szakképesítés nyilvántartásba vételét igazoló tanúsítvány érvényességi idejét,

b) ellenőrzi a szakmai vizsga, vizsgarész előkészítését, a szükséges szakmai feltételek, az egészséges és biztonságos vizsgakörülmények meglétét,

c) vezeti a szakmai vizsgát és a vizsgabizottság értekezleteit,

d) ellenőrzi - a jelentkezési iratok alapján - a vizsgázó személyazonosságát, a vizsga letételére való jogosultság feltételeinek meglétét, a vizsgával kapcsolatos iratokat,

e) átvizsgálja az írásbeli dolgozatokat és az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat,

f) tájékoztatja a vizsgázókat a gyakorlati és a szóbeli vizsgarész előtt az őket érintő döntésekről, valamint a gyakorlati és a szóbeli vizsgarésszel kapcsolatos tudnivalókról,

g) összegzi a szakmai vizsga előkészítésével, szervezésével és lefolytatásával kapcsolatos feladatok végrehajtását,

h) a szakmai vizsga befejezését követő egy héten belül írásban jelenti megbízójának a vizsga előkészítésével, lebonyolításával, a vizsgáztatás feltételeivel, a vizsgázók felkészültségével, a szakmai és vizsgakövetelmény teljesítésével, a jogszabályi rendelkezések betartásával kapcsolatos észrevételeit, javaslatait,

i) az ellenőrzést a szóbeli vizsgarész előtt köteles megtenni, ha a szakmai és vizsgakövetelményben az írásbeli vizsgarész elméleti-írásbeli, illetőleg a gyakorlati vizsgarész gyakorlati-írásbeli vizsgarészként került meghatározásra.

(3) Ha a vizsgabizottság elnöke megállapítja, hogy a szakmai vizsgát, a vizsgarészt nem készítették elő megfelelően és a mulasztás rövid idő alatt nem pótolható, megtiltja a vizsga megkezdését és azonnal jelentést tesz a megbízójának. A szakképesítésért felelős miniszter - a jelentés alapján - a vizsgaszervező vizsgáztatási jogát felfüggesztheti. Felfüggesztés esetén a szakképesítésért felelős miniszter a folyamatban lévő szakmai vizsga, vizsgarész befejezésével egy másik vizsgaszervezőt jelöl ki úgy, hogy a vizsgázónak a megkezdett vizsgaidőszakban lehetősége legyen befejezni vizsgáját. A felfüggesztés miatt felmerült minden terhet a felfüggesztett vizsgaszervező viseli.

(4)[7] Amennyiben a szakmai vizsgát, vizsgarészt nem a Rendeletben előírtak szerint kezdték meg, illetve bonyolították le, az Szt. 5. § (4) bekezdése alapján a szakképesítésért felelős miniszter a vizsga eredményét utólag megsemmisítheti, a vizsgaszervező vizsgáztatási jogát felfüggesztheti, illetve a vizsgabizottság elnökét a vizsgaelnöki névjegyzékről törölheti. A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga, vizsgarész megismétlésének megszervezésére egy másik vizsgaszervezőt és vizsgabizottsági elnököt jelöl ki. A vizsga megismétlésének vizsgadíját a szakmai vizsgadíj és a vizsgáztatási díjak kereteiről szóló 1/2001. (I. 16.) OM rendelet 2. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a megsemmisített vizsgát szervező intézmény viseli.

15. §

(1) A vizsgaszervező képviselője látja el a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos szervezési feladatokat, előkészíti a szakmai vizsga eredményének kihirdetését, gondoskodik a szakmai vizsga iratainak szabályszerű kiállításáról és továbbításáról.

(2) A vizsgaszervező képviselője a gyakorlati vizsgarész előkészítésével kapcsolatos feladatait a gyakorlati oktatás vezetőjének bevonásával - ha gazdálkodó szervezetnél folyik a gyakorlati vizsgarész, a területi gazdasági kamara és a gazdálkodó szervezet képviselőjének részvételével látja el.

(3) A vizsgabizottság tagja az elnököt rövid ideig helyettesítheti a vizsgán.

(4) A területi gazdasági kamara képviselője a (2) bekezdésben foglaltakon kívül elsősorban a gyakorlati vizsgafeladatokhoz szükséges szakmai feltételek és biztonságos vizsgakörülmények ellenőrzésében, továbbá a gyakorlati vizsgafeladatok kiválasztásában, az elkészült gyakorlati vizsgafeladatok átvizsgálásában és a vizsgázók gyakorlati teljesítményének értékelésében működik közre.

16. §

A vizsgabizottság munkáját segítő tanár feladatait a vizsgabizottság által elfogadott vizsgarend szerint látja el, segíti a vizsgabizottság tevékenységét, javaslatot tesz a vizsgázó teljesítményének értékelésére.

17. §

A vizsga jegyzője a szakmai vizsga előkészítésével és lefolytatásával kapcsolatos írásbeli feladatokat látja el, vezeti a vizsgabizottsági értekezletek jegyzőkönyvét, elkészíti annak mellékletét, kiállítja és vezeti a törzslapot, megírja a bizonyítványt és elvégzi a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb adminisztratív teendőket.

A vizsgabizottság működése

18. §

(1) A vizsgabizottság határozatait bizottsági értekezleten hozza meg. A vizsgabizottság értekezletet tart

a) a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt,

b) a szóbeli vizsgarész befejezését követően,

c) a gyakorlati és a szóbeli vizsgarésszel kapcsolatban, ha a szakmai vizsga lefolytatását, megtartását, befejezését zavaró vagy gátló körülmény, illetőleg a vizsgázó által elkövetett szabálytalanság elbírálása vagy egyéb ok azt szükségessé teszi,

d)[8] a szakmai vizsga megkezdését megelőzően, ha a vizsgára jelentkező vizsgafelmentés tárgyában kérelmet nyújtott be.

(2) Az (1) bekezdés szerinti értekezlet akkor határozatképes, ha a teljes vizsgabizottság jelen van.

(3) A vizsgabizottság határozatalt nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a vizsgabizottság elnökének szavazata dönt. A szakmai vizsga vizsgabizottságának döntése, intézkedése vagy intézkedésének elmulasztása ellen a vizsgabizottság tagja a külön véleményét a vizsgabizottsági jegyzőkönyvben feltüntetheti.

(4) A vizsgabizottság elnökét, tagjait és jegyzőjét, a vizsgabizottság munkáját segítő tanárt a vizsgabizottság határozatai tekintetében - azok kihirdetéséig - titoktartási kötelezettség terheli.

(5) Ha az elnök a vizsgabizottság eljárásával vagy határozatával nem ért egyet, óvást nyújthat be, és a határozat végrehajtását felfüggesztheti. Az óvást haladéktalanul meg kell küldeni a szakképesítésért felelős miniszternek, aki azt úgy köteles elbírálni, hogy a vizsgázó számára kedvező döntése esetén, a vizsgázó a megkezdett vizsgaidőszakban lehetőleg befejezhesse vizsgáját. Az óvás elbírálásáig a vizsgázó bizonyítványát nem lehet kiállítani.

19. §

(1) A szóbeli vizsgarész megkezdése előtti értekezleten a vizsgabizottság értékeli a vizsgázónak az írásbeli és a gyakorlati vizsgarészen nyújtott teljesítményét, határoz a szabálytalan vizsgázással kapcsolatos bejelentésekről, megállapítja a szóbeli vizsgarész időbeosztását, a vizsgázók és a vizsgatantárgyak sorrendjét, valamint a szakmai vizsga eredménye kihirdetésének időpontját.

(2) A szóbeli vizsgarész befejezését követő értekezleten a vizsgabizottság az egyes vizsgarészek eredményei alapján értékeli a vizsgázó egyes tantárgyakból nyújtott teljesítményét, továbbá összegezi a vizsgarészek tapasztalatait.

20. §

(1) Minden vizsgabizottsági értekezletről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvnek a következőket kell tartalmaznia:

a) az értekezlet helyét és idejét, a jelen lévő vizsgabizottsági tagok és a jegyző nevét;

b) annak a vizsgázónak a nevét, aki

ba) egy vagy több, esetleg valamennyi tantárgyból, vizsgarészből elégtelen osztályzatot, illetőleg érdemjegyet kapott és ezért javítóvizsgát kell tennie, megjelölve a tantárgyakat, illetőleg a vizsgarészeket,

bb) a szakmai vizsgát betegség vagy más elfogadható indok miatt nem tudta befejezni, megjelölve azokat a tantárgyakat, illetőleg vizsgarészeket, amelyekből pótlóvizsgát kell tennie,

bc) a szakmai vizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, illetőleg azt alapos ok nélkül megszakította, vagy akit szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott;

c) a vizsgabizottsági értekezleten elhangzottak rövid, indokolt esetben részletes leírását, a határozatokat, vita esetén a szavazás eredményét, az esetleges különvélemények feltüntetésével;

d) az óvást, a vizsgabizottsági határozat végrehajtásának felfüggesztését, az óvással kapcsolatos vizsgabizottsági megállapításokat;

e) az elnöknek a szakmai vizsga tapasztalataival kapcsolatos értékelését.

(2) A vizsgabizottsági értekezletről készített jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és a jegyzője írja alá a vizsga utolsó napját követő nyolc napon belül.

(3) A szóbeli vizsgarész befejezését követő értekezleten készült jegyzőkönyvhöz kell csatolni a többi értekezlet jegyzőkönyvét, az osztályozóívet és a szakmai vizsgával kapcsolatos egyéb okiratokat.

21. §

(1) A vizsgabizottság tagjai felelősek a szakmai vizsga szabályos és zavartalan lefolytatásáért.

(2) A szóbeli és a gyakorlati vizsgarészt csak a teljes vizsgabizottság előtt, a vizsgabizottság munkáját segítő tanár jelenlétében szabad megkezdeni, illetőleg folytatni. Az

Az írásbeli vizsgarész

22. §

(1) Az írásbeli vizsgarészen a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott írásbeli tételek alapján a szakképesítés, illetőleg tantárgy egészét átfogó, összetett feladatot kell megoldani. Az írásbeli vizsgarész tételei kiadásáról a szakképesítésért felelős miniszter a szakmai és vizsgakövetelményben eltérően is rendelkezhet.

(2) A 8. § (2) bekezdésében meghatározott vizsgaidőszakban szervezett szakmai vizsga esetén az írásbeli vizsgarészt szakképesítésenként, illetőleg tantárgyanként országosan azonos vizsgaidőpontban kell megtartani.

(3) Az írásbeli vizsgarész ideje alatt a vizsgatermekben és a folyosókon állandó felügyeletről kell gondoskodni. A vizsgarész felügyeletével a szakképesítéssel, illetőleg a tantárggyal megegyező szakos tanár (szakértő) (a továbbiakban: felügyelő) nem bízható meg.

(4) Az írásbeli vizsgarész megkezdése előtt a felügyelő megállapítja a vizsgázók személyazonosságát és tájékoztatást ad a vizsga szabályairól, az alkalmazható segédeszközükről, továbbá a vizsgán elkövetett szabálytalanságok következményeiről, elkészíti a vizsgázók ülésrendjét, és gondoskodik a vizsga rendjének megtartásáról. Ezt követően a vizsgaszervező vezetője vagy képviselője tájékoztatja a vizsgázókat, hogy hol és mikor tekinthetik meg a kijavított és értékelt dolgozatot, és kihirdeti az írásbeli vizsgarész tételeit.

(5) A vizsgázó az írásbeli tétel megoldásához, elkészítéséhez tanácsot vagy segítséget nem kérhet és nem kaphat.

(6) A szakképesítés írásbeli tételének kidolgozásához - ha a szakmai és vizsgakövetelmény vagy a vizsgatétel másképp nem rendelkezik - legfeljebb száznyolcvan perc áll a vizsgázó rendelkezésére. Ebbe az időbe a feladat ismertetésének ideje nem számít bele.

(7) Az írásbeli vizsgarészt - a tantárgyak számától függetlenül - egy érdemjeggyel kell értékelni.

(8) Ha a szakmai és vizsgakövetelményben az írásbeli vizsgarész elméleti-írásbeli vizsgarészként került meghatározásra, úgy annak értékelése a szakmai és vizsgakövetelményben foglaltak szerint történik.

23. §

(1) A vizsgázó számára az írásbeli tétel kidolgozásához a szakképzést folytató intézmény, illetőleg a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott dolgozatpapírt kell biztosítani.

(2) A vizsgázó az első lapon feltünteti a nevét, a szakképesítés megnevezését, a tétel sorszámát és címét, továbbá a vizsga napjának a keltét. Ha a tétel kidolgozásához több lapot használ fel, a nevét valamennyi lapon fel kell tüntetnie, és a lapokat sorszámmal el kell látnia.

(3) Ha a vizsgázó befejezte a tétel kidolgozását, vagy a rendelkezésre álló idő letelt, az írásbeli dolgozatát átadja a felügyelőnek, aki közvetlenül a kidolgozást követően ráírja a dolgozat beadásának időpontját és ellátja kézjegyével.

(4) Ha az írásbeli vizsgarész alatt a vizsgázónak el kell hagynia a vizsgatermet, engedélyt kér a felügyelőtől, és egyidejűleg részére átadja az írásbeli dolgozatát. A vizsgázó távozásának és visszaérkezésének idejét rá kell vezetni a dolgozatra és az ülésrendre.

(5) Ha a felügyelő az írásbeli vizsgarészen szabálytalanságot észlel, elveszi a vizsgázó dolgozatát, ráírja az elvétel pontos idejét és aláírja, a vizsgázót a vizsgateremből kiküldi, és azonnal értesíti a vizsgaszervező képviselőjét. A szabálytalanságot követően a felügyelő és a vizsgaszervező képviselője dönt arról, hogy a vizsgázó folytathatja-e a tételek kidolgozását. A vizsgázó számára kedvező döntés esetén, a döntésre fordított idő nem számít bele a tételek megoldásához rendelkezésre álló időbe.

(6) A vizsgaszervező képviselője a szabálytalanságról és a hozott döntésről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell minden olyan adatot és eseményt, amely lehetővé teszi a szabálytalanság elkövetésének megvizsgálását, az érintett vizsgázó és felügyelő nyilatkozatát, továbbá azt, hogy a vizsgázót tájékoztatták a szabálytalanság elbírálásával kapcsolatos eljárásról és a bebizonyított szabálytalanság következményeiről. A jegyzőkönyvet a vizsgaszervező képviselője, a szabálytalanságot észlelő felügyelő és a vizsgázó írja alá. A vizsgázó különvéleményét a jegyzőkönyvre rávezetheti.

(7) A jegyzőkönyvet a vizsgaszervező képviselője eljuttatja a vizsgabizottság elnökéhez. A szabálytalanságról hozott döntést a vizsgabizottság felülvizsgálja és jóváhagyja. Amennyiben a vizsgabizottság a szabálytalanságról hozott döntéssel nem ért egyet, a vizsgaszervezőnek - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - a vizsgaidőszakban biztosítania kell az újabb írásbeli vizsgalehetőséget.

A gyakorlati vizsgarész

24. §

(1) A gyakorlati vizsgán a szakképesítés tartalmát kifejező alapvető munkafolyamatokat, munkaműveleteket átfogó, a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott szakmai és vizsgakövetelmény figyelembevételével kidolgozott gyakorlati vizsgafeladatokat kell megoldani.

(2) A gyakorlati vizsgafeladatokat - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - a vizsgaszervező dolgozza ki és a vizsgaszervező vezetőjének a javaslatára - a gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt - a vizsgabizottság elnöke a területi gazdasági kamarát képviselő vizsgabizottsági taggal egyetértésben hagyja jóvá.

(3) A gyakorlati vizsgarészt akkor lehet megkezdeni, ha a vizsgabizottság elnöke meggyőződött a feltételek meglétéről. A gyakorlati vizsgarész a vizsgafeladatok elvégzéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek - ideértve a munkavédelmi, tűzvédelmi és egészségvédelmi feltételeket is - megléte esetén kezdhető meg, illetőleg folytatható.

(4) A gyakorlati vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázókat tájékoztatni kell a gyakorlati vizsgarész rendjéről és a vizsgával kapcsolatos egyéb tudnivalókról, továbbá a gyakorlati vizsgarész helyére és a munkavégzésre vonatkozó munkavédelmi, tűzvédelmi, egészségvédelmi előírásokról.

(5) A gyakorlati vizsgafeladatok végrehajtásához - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - a vizsgázónak legfeljebb háromszáz perc áll a rendelkezésére. Ebbe az időbe a vizsgafeladatok ismertetésének ideje nem számít bele. A gyakorlati vizsgarész végrehajtásához rendelkezésre álló idő feladatok szerint megosztása tekintetében a vizsgafeladatok leírása tartalmazhat rendelkezéseket (részidőket stb.).

(6) Nem számítható be a vizsgafeladatok végrehajtására rendelkezésre álló időbe a vizsgázónak fel nem róható okból (kényszerleállás, anyaghiba stb.) kieső idő.

(7) A vizsgafeladatok végrehajtásához a vizsgázónak meg kell adni a szükséges útmutatásokat, a feladattal összefüggő munkavédelmi és szakmai követelményeket, A vizsgafeladatok megkezdése után további útmutatás csak baleset megelőzése céljából adható.

(8) Ha balesetveszély, egészségi ártalom, technológiai vagy más rendkívüli ok indokolja, az elnök a vizsgafeladatokat megváltoztathatja. A döntésről jegyzőkönyvet kell készíteni.

(9) Ha a vizsgázó a vizsgafeladatokat befejezte, azt közli a vizsgabizottság jelen lévő tagjával, aki ennek időpontját feljegyzi, illetőleg az elkészült gyakorlati vizsgamunkákat átveszi.

(10) A gyakorlati vizsgarészt - a vizsgafeladatok számától függetlenül - egy osztályzattal kell értékelni.

(11) Ha a szakmai és vizsgakövetelményben a gyakorlati vizsgarész gyakorlati-írásbeli vizsgarészként került meghatározásra, úgy annak lebonyolítása a 22. § (1)-(6) bekezdése alapján, illetőleg értékelése a szakmai és vizsgakövetelményben leírtak szerint történik.

25. §

(1) A művészeti jellegű szakképesítések esetében - az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározottak szerint külön gyakorlati vizsgamunkát, vizsgaremeket, vizsgaművet (a továbbiakban: vizsgaremek) kell készíteni.

(2) A vizsgázó gyakorlati felkészültségének átfogóbb felmérése érdekében a szakmai és vizsgakövetelmény a szakmai vizsgát megelőzően külön gyakorlati vizsgaremek készítését - vagy egyéb vizsgaprodukció megvalósítását, illetőleg szakdolgozat készítését - is előírhatja.

(3) A vizsgaremeket érdemjeggyel kell értékelni. Az értékelésben fel kell tüntetni a vizsgázó nevét, születési helyét és idejét, a szakképesítés megnevezését, a vizsgaremek tárgyát, a végzett munka értékelését és a javasolt érdemjegyet. Az értékelést a gyakorlati oktatás vezetője és az igazgató írja alá. Az intézmény körbélyegzőjével ellátott értékelést a gyakorlati vizsga rajzi vagy mintázási feladatához kell csatolni.

(4) A vizsgázó gyakorlati vizsgarész osztályzatát a vizsgaremekre és a gyakorlati vizsgarész rajzi, illetőleg mintázási feladatára kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni.

(5) Az elkészült vizsgaremek felhasználásáról a vizsgaszervező rendelkezik.

26. §

(1) Ha a szakmai vizsga keretében nincs lehetőség a szakképesítést jellemző gyakorlati vizsgafeladatok megoldására, az utolsó évfolyam szorgalmi ideje alatt tíztől harminc gyakorlati képzési napig tartó - a szakmai és vizsgakövetelményben meghatározott - szakmai feladatot kell készítenie annak, aki szakmai vizsgára jelentkezett

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott szakmai feladat megoldását a tanuló utolsó évfolyamon kapott gyakorlati osztályzatától függetlenül kell értékelni, és azt a szakmai gyakorlat osztályzatának megállapításánál figyelembe kell venni.

A szóbeli vizsgarész

27. §

(1) A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott tantárgy(ak)ból és tételek) alapján ad számot tudásáról. A tételek kiadásának módjáról a szakképesítésért felelős miniszter rendelkezik.

(2) A vizsgázó teljesítményét tantárgyanként külön-külön érdemjeggyel kell értékelni.

28. §

(1) A vizsgáztatás menetét (a vizsgázók beosztása stb.) a vizsgabizottság állapítja meg a vizsgaszervező képviselőjének javaslata alapján azzal a megkötéssel, hogy a vizsgabizottság munkája egy nap a tíz órát nem haladhatja meg.

(2) A vizsgateremben egy időben legfeljebb hat vizsgázó tartózkodhat.

(3) A vizsgázó minden tantárgyból tételt húz. A vizsgázó részére a felkészüléshez tételenként legalább tizenöt perc időt kell biztosítani. A vizsgázó feleletének vázlatát a vizsgaszervező bélyegzőjével ellátott papíron rögzítheti, a vizsgaszervező által biztosított és a vizsgabizottság által engedélyezett segédeszközöket használhatja.

(4) A vizsgázó a tantárgy jellegének megfelelően önállóan felel. Felelete indokolt esetben szakítható meg.

(5)[9] Ha a vizsgázó a húzott tétel anyagából teljes tájékozatlanságot árul el, az elnök egy alkalommal póttételt húzat vele. Ez esetben az adott vizsgatárgy érdemjegyét az elsőként és a póttételként húzott tételre adott feleletek átlaga alapján, a felfelé kerekítés szabályait figyelembe véve kell kialakítani. A szóbeli vizsga teljes tartama alatt vizsgázónként egy póttétel húzható.

A vizsgázó teljesítményének értékelése

29. §

(1) A vizsgázó az egyes vizsgarészeken elért teljesítménye alapján szakmai elméletből és szakmai gyakorlatból kap osztályzatot.

(2) A szakmai elmélet osztályzatát az írásbeli vizsgarészen kapott érdemjegy és a szóbeli vizsgarészen tantárgyanként külön-külön kapott érdemjegyek alapján kell meghatározni.

(3) Az érdemjegyek és az osztályzatok a következők: jeles (5), jó (4), közepes (3), elégséges (2) és elégtelen (1).

(4) A szakképesítésért felelős miniszter az érdemjegyek és az osztályzatok kialakításáról - e rendelet szabályaival összhangban - a szakmai és vizsgakövetelményben, valamint értékelési útmutatóban rendelkezhet.

30. §

(1) A vizsgázó által átadott írásbeli dolgozatot a vizsgabizottság munkáját segítő tanár javítja ki és írásban értékeli, valamint javaslatot tesz az érdemjegyre.

(2) Ha a szakképesítésért felelős miniszter az írásbeli tételekhez értékelési útmutatót ad ki, az írásbeli dolgozatok javítását és értékelését ennek alapján kell végezni.

(3) A vizsgabizottság munkáját segítő tanár a vizsgaszervező képviselője által meghatározott időpontig köteles kijavítani és a vizsgaszervezőnek leadni az írásbeli dolgozatokat. Ha a javítás során megállapítja, hogy a vizsgázó szabálytalanságot követett el a kidolgozáskor, legkésőbb a kijavított dolgozat leadásáig szóban tájékoztatja a vizsgaszervező képviselőjét és írásban jelentést készít.

(4) Az írásbeli tételek megoldására javasolt érdemjegyet a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt a vizsgázó tudomására kell hozni. A vizsgázó - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülő vagy törvényes képviselő - a kijavított és értékelt írásbeli dolgozatot a vizsgabizottság által meghatározott módon megtekintheti. A megtekintésre úgy kell időt biztosítani, hogy a vizsgázó az észrevételeit a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt a vizsgaszervező képviselőjének leadhassa. A vizsgázónak - fiatalkorú vizsgázó esetén a szülőnek vagy törvényes képviselőnek - a kijavított és értékelt írásbeli dolgozatra tett észrevételeit illetően a vizsgabizottság határoz.

(5) A kijavított és értékelt írásbeli dolgozatot, a szabálytalanság elkövetéséről készített jegyzőkönyvet vagy jelentést, az eredeti írásbeli tételek egy példányát, az írásbeli tételek megoldását, az értékelési útmutatót, továbbá a szóbeli tételek jegyzékét - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik a szóbeli vizsgarész megkezdése előtt legalább hét nappal - meg kell küldeni a vizsgabizottság elnökének.

31. §

A szóbeli vizsgarészen a vizsgázó feleletét tantárgyanként a jelen lévő vizsgabizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik.

32. §

(1) A vizsgabizottság - a vizsgabizottság munkáját segítő tanár javaslata alapján - megállapítja

a) az utolsó vizsgarészt megelőző értekezleten az írásbeli érdemjegyet és a szakmai gyakorlat osztályzatát,

b) az utolsó vizsgarészt követő értekezleten a szóbeli vizsgarész tantárgyankénti érdemjegyét, továbbá a szakmai elmélet osztályzatát.

(2) A vizsgabizottság elnöke az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott döntéskor kezdeményezheti az írásbeli vizsgarész javasolt érdemjegyének megváltoztatását, ha a dolgozat javításánál az értékelési útmutatóban foglaltakat nem vették figyelembe, vagy a dolgozatban téves javítást, illetőleg ki nem javított hibát talált.

(3) A szakmai vizsga eredményét - a vizsgabizottság tagjainak jelenlétében - a vizsgabizottság elnöke hirdeti ki, majd röviden értékeli a szakmai vizsgát.

(4) Sikertelen a szakmai vizsga, ha a vizsgázó az írásbeli vagy a gyakorlati vizsgarészen, továbbá ha a szóbeli vizsgarészen bármelyik szakmai elméleti tantárgyból elégtelen érdemjegyet, illetőleg osztályzatot kapott.

33. §

(1) Ha a vizsgázó a szakmai vizsgát megkezdte, de azt betegsége vagy más elfogadható indok miatt befejezni nem tudta, azokból a vizsgarészekből, illetőleg tantárgyakból, amelyekből még nem vizsgázott, pótlóvizsgát tehet.

(2) A szakképesítés megszerzéséhez javítóvizsgát kell tennie annak a vizsgázónak, aki

a) a szakmai vizsgán vagy a pótlóvizsgán a szakképesítésért felelős miniszter által meghatározott vizsgarészből, illetőleg egy vagy több - esetleg valamennyi - tantárgyból elégtelen osztályzatot, illetőleg érdemjegyet kapott,

b) a szakmai vizsgán elfogadható ok nélkül nem jelent meg, illetőleg azt alapos indok nélkül megszakította, továbbá akit

c) szabálytalanság miatt a vizsgabizottság a szakmai vizsga folytatásától eltiltott.

(3) Javítóvizsgát a (2) bekezdés a) pontjában felsorolt esetekben abból a vizsgarészből, illetőleg tantárgyból kell tenni, amelyből a vizsgázó tudását elégtelen osztályzattal, illetőleg érdemjeggyel értékelték. A (2) bekezdés b) és c) pontjában meghatározott esetben a vizsgát teljes egészében meg kell ismételni.

(4) A sikertelen szakmai vizsga, a pótlóvizsga és a javítóvizsga a vizsga időpontjában érvényes vizsgakövetelmény szerint - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - megismételhető.

(5) Ha a szakmai vizsgán a vizsgázó tudását elégtelenre minősítették valamelyik vizsgarészből, illetőleg tantárgyból - ha a szakmai és vizsgakövetelmény másképp nem rendelkezik - a vizsgát más vizsgarészből, illetőleg tantárgyból folytathatja.

(6) A sikertelen szakmai vizsga és a javítóvizsga

a) ugyanazon vizsgaidőszakban, illetőleg

b) a vizsgaidőszakoktól eltérő időben szervezett szakmai vizsga esetében a vizsga befejezését követő harminc napon belül nem tehető le.

[10]

34. §[11]

A SZAKMAI VIZSGA IRATAI

A törzslap

35. §

(1) A vizsgázóról a szakmai vizsga megkezdése előtt két példányban az 1. számú melléklet szerinti törzslapot kell kiállítani.

(2) Az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakmai vizsga esetén a törzslap kiállítása az akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésről szóló 45/1997. (III. 12.) Korm. rendelet 13. §-ában előírt rendelkezéseknek megfelelően történhet.

(3) A törzslapra az adatokat eredeti okiratok, illetőleg igazolások alapján a nyomtatvány kitöltési utasításának megfelelően kell bejegyezni.

(4) A törzslapot a nemzetiségi iskolában, továbbá ha a vizsgázó a szakmai vizsgán az idegen nyelven kívül más tantárgyból is idegen nyelven köteles vizsgázni, a magyar nyelven kívül nemzetiségi és magyar nyelven is vezetni kell.

(5) A törzslappal egyező tartalmú törzslapkivonatot kérésre ki kell adnia vizsgázónak.

(6) A törzslapot (a külív első oldalán) a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője, valamint a vizsgaszervező vezetője írja alá.

Az osztályozóív

36. §

(1) A vizsgázó érdemjegyeit és osztályzatait a vizsgaszervező által készített osztályozóívre kell rávezetni.

(2) Az osztályozóívet a vizsgabizottság elnöke, tagjai és jegyzője, valamint a vizsgaszervező vezetője, továbbá a vizsgabizottság munkáját segítő tanár írja alá. Az osztályozóívet a szakmai vizsga jegyzőkönyvéhez kell csatolni.

A szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítvány

37. §

(1)[12] Ha a vizsgázó a szakmai és vizsgakövetelménynek megfelelően eredményes szakmai vizsgát tett, a Magyar Köztársaság címerével ellátott, a 2. számú melléklet alapján készült szakképesítés megszerzését igazoló bizonyítványt (a továbbiakban: bizonyítvány) kap. A bizonyítványt a nemzetiségi iskolában, továbbá, ha a vizsgázó a szakmai vizsgán az idegen nyelven kívül más tantárgyból is idegen nyelven köteles vizsgázni, a magyar nyelven kívül nemzetiségi nyelven is ki kell állítani. Az idegen nyelven kiállított szakmai bizonyítványt államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványként nem lehet felhasználni.

(2)[13] A vizsgázó kérésére a bizonyítvány kiadásával egyidejűleg, vagy azt követően magyar, angol, német vagy francia nyelven kiállított szakmai bizonyítvány kiegészítőlapot (a továbbiakban: bizonyítvány kiegészítőlap) kell a vizsgaszervező vezetőjének kiadnia, amelynek tartalmaznia kell a bizonyítványt kiállító intézmény nevét és jogi státuszát, a bizonyítvány sorozatjelét, sorszámát, a bizonyítvány kiállításának időpontját, a kötelező szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezését, illetőleg a szakmai elméleti és gyakorlati vizsga osztályzatait, valamint a szakképzés folyamatára vonatkozó információkat. A bizonyítvány kiegészítőlap általános felépítését a 4. számú melléklet tartalmazza. Bizonyítvány kiegészítőlapként csak az oktatási miniszter által jóváhagyott nyomtatvány használható.

(3)[14] A bizonyítvány kiegészítőlap nyomtatványt a szakképesítés szakmai és vizsgakövetelménye tartalmazza, vagy a nyomtatvány a Nemzeti Szakképzési Intézet (a továbbiakban: NSZI) honlapján található "Nemzeti Referencia Központ"-ról tölthető le. A bizonyítvány kiegészítőlap vizsgaszervező által kitöltendő nyomtatványa a szakmai és vizsgakövetelményektől függő tartalommal kerül kiadásra. A kitöltött bizonyítvány kiegészítőlapot a vizsgaszervező vezetője aláírásával és az intézmény bélyegzőjével hitelesíti.

(4)[15] A bizonyítvány kiegészítőlap kiadásáért a kérelmező térítési díjat fizet a vizsgaszervező részére. A térítési díj a bizonyítvány kiegészítőlap kiadásával kapcsolatos igazolt költség fedezetéül szolgál, amelynek összege a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló részére megállapított, az adott naptári év január 1-jén érvényes kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) havi összegének öt százaléka kiegészítőlaponként.

(5)[16] A vizsgabizottság jegyzője a törzslap alapján - a törzslapon szereplő adatokkal egyezően - a 35. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően kiállítja a bizonyítványt. A szakmai vizsgabizottság körbélyegzőjének lenyomatával ellátott bizonyítványt a vizsgabizottság elnöke és a vizsgaszervező vezetője írja alá.

(6)[17] Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról - kérelemre - a törzslap alapján a vizsgaszervező, illetve ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, vagy a vizsgaszervező iratai megsemmisültek, a főjegyző állít ki bizonyítványmásodlatot.

(7)[18] Törzslap hiányában a bizonyítvány megszerzését és tartalmát igazoló közokirat (személyi igazolvány, munkakönyv, munkaügyi nyilvántartás stb.) alapján a vizsgaszervező vezetője pótbizonyítványt állít ki. A pótbizonyítványban azokat az adatokat lehet feltüntetni, amelyek a kiállítás alapjául szolgáló közokiratból megállapíthatók.

(8)[19] A nemzetiségi iskolában és a két tanítási nyelvű iskolában (osztályban, csoportban) szerzett bizonyítványt magyar nyelven, továbbá a nemzetiség, illetőleg az oktatás nyelvén kell kiállítani. Ezt a rendelkezést az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról készített bizonyítványmásodlat, illetőleg pótbizonyítvány kiállításakor is alkalmazni kell.

(9)[20] A vizsgaszervező vezetője által elkészíttetett szakmai vizsgabizottság körbélyegzője külső ívén a vizsgaszervező megnevezését, a belső ívén a "mellett működő szakmai vizsgabizottság" szöveget, valamint a vizsgaszervező székhelyének a nevét, közepén a Magyar Köztársaság címerét tartalmazza.

(10)[21] A bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, névváltozás esetén a bizonyítvány cseréjére a vizsgaszervező vezetője, ha a vizsgaszervező jogutód nélkül megszűnt, a területileg illetékes főjegyző jogosult.

(11)[22] A bizonyítványmásodlatért a külön jogszabályban meghatározottak szerint illetéket kell leróni.

37/A. §[23]

(1) A szakmai vizsgáról a vizsga befejezését követően az 5. számú melléklet szerinti szakmai vizsgaösszesítő adatlapot kell kiállítani, amelyet a vizsgaszervező irattárában kell elhelyezni. A vizsgaszervező irattárában elhelyezésre kerülő szakmai vizsgaösszesítő adatlapok elláthatók folyamatos sorszámozással, és a tárgyév végén bekötve irattározhatóak.

(2) A vizsgaszervező vezetője a kitöltött és az általa aláírt (1) bekezdés szerinti vizsgaösszesítő adatlap adatait - számítógépes nyilvántartás céljából - elektronikus úton az elektronikus aláírásról szóló 2001. évi XXXV. törvény szerinti legalább fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott dokumentumként a vizsga befejezését követő harminc napon belül megküldi az NSZI elektronikus levélcímére. Az NSZI a szakmai vizsgaösszesítő elektronikus dokumentumának adatai alapján központi számítógépes nyilvántartást készít.

(3) Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról készített bizonyítványmásodlat vagy pótbizonyítvány hiteles másolatának adatait (az adatmezők nevét és azok tartalmát) a kiállító vizsgaszervező vezetője, vagy szakmai vizsgát szervező intézmény székhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) önkormányzat főjegyzője - a bizonyítvány kiállítását követő harminc napon belül - a (2) bekezdésben meghatározottak szerint köteles megküldeni az NSZI-nek statisztikai felhasználás céljára.

(4) Az NSZI a számítógépes nyilvántartásához teljes körű, közvetlen és ingyenes adathozzáférést biztosít, valamint negyedévenként és évenként statisztikai adatszolgáltatást végez az oktatási miniszter és a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter, valamint a szakképesítésért felelős miniszter számára.

Az iratkezelés és a selejtezés

38. §

(1) A törzslap és a bizonyítvány közokirat. A törzslap (külív, belív) és a bizonyítvány nyomtatvány használata a szakmai vizsgán kötelező. A nyomtatványok megrendelésére és átvételére csak a vizsgaszervező vezetője jogosult. A sorozatjellel és sorszámmal ellátott bizonyítvány, valamint a törzslap a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet alapján a "B" védelmi kategória szerint gyártott és forgalmazott nyomtatvány, amely szoros elszámolási kötelezettség alá esik. Az elrontott példányokat a selejtezést követően meg kell semmisíteni.

(2) A vizsga irataira a vizsgabizottság határozatait záradék formájában kell rávezetni.

(3)[24] A törzslap egy példányát a vizsgaszervező irattárában, egy példányát pedig a főjegyzői hivatal irattárában kell elhelyezni. A vizsgaszervező irattárában elhelyezésre kerülő törzslap nyomtatványokat folyamatos sorszámozással kell ellátni, és a tárgyév végén bekötve irattározni.

(4) A szakmai vizsgával kapcsolatos levelek, iratok és egyéb küldemények iratkezelésére, irattárba helyezésére, selejtezésére, levéltári átadására, továbbá a törzslapon és a bizonyítványon a hibás bejegyzések javítására, illetőleg a névváltozás esetén alkalmazandó eljárásra a közoktatásról szóló törvény alapján a nevelési-oktatási intézmények működéséről kiadott 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet 4. számú mellékletében foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy a szakmai vizsga iratainak őrzési ideje:

a) a törzslap nem selejtezhető, negyven év után az illetékes levéltárnak kell átadni,

b) a vizsgabizottság jegyzőkönyvei és az osztályozóívek tekintetében tíz év,

c)[25] az írásbeli dolgozatok és feladatlapok tekintetében a bizonyítvány kiadásától számított egy év.

Nemzetközi rendelkezések[26]

39. §

(1) Akit - nemzetközi megállapodás, annak hiányában viszonosság alapján - felmentettek a szakmai tantárgy(ak) tanulása alól, annak az adott tantárgy(ak)ból szakmai vizsgát sem kell tennie.

(2) Az Oktatási Minisztérium - a szakmai és vizsgáztatási követelményrendszer meghatározására feljogosított minisztériummal egyetértésben - a nemzetközi szerződés, egyezmény, ennek hiányában viszonosság alapján engedélyezheti, hogy a külföldi vizsgázó a rendeletben meghatározott vizsgaidőszaktól eltérő időben tegyen szakmai vizsgát.

40. §[27]

Záradékok

41. §

(1)[28] A 3. számú mellékletben felsorolt 1. számú záradékot a szakmai vizsga alapjául szolgáló iskolai (tanfolyami) bizonyítványra, illetőleg igazolásra, a 2-8. számú záradékot a törzslapra, illetőleg törzslap kivonatra kell rávezetni.

(2) Az 1-8. számú záradékot a vizsgaszervező vezetője, a 9, záradékot a honosítást végző szakképesítésért felelős minisztérium megbízottja írja alá és az intézmény, illetőleg a minisztérium körbélyegzőjével hitelesíti.

Záró rendelkezések

42. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. Rendelkezéseit a hatálybalépést követő harmadik hónap első munkanapjától kezdődően szervezett szakmai vizsgákra kell alkalmazni.

(2) E rendelet (1) bekezdésében megjelölt alkalmazási időponttal egyidejűleg hatályát veszti a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet, valamint a szakmai vizsgáztatás általános szabályairól és eljárási rendjéről szóló 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet módosításáról szóló 4/1996. (V. 24.) MüM rendelet.

Dr. Pálinkás József s. k.,

oktatási miniszter

1. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez

............................................................................................................................................................................
(a vizsgaszervező bélyegzője a szakképesítés azonosító számának és megnevezésének, valamint az iskolai rendszerű szakmai vizsga esetén a közoktatási intézmény OM azonosítójának feltüntetésével)
TÖRZSLAP
A törzslapba .............................. 1-től ............................. számig beírt vizsgázók a vizsgaszervező mellett működő vizsgabizottság előtt tettek szakmai vizsgát.
..................................................................., ............. év .......................................... hó ............. nap.
.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
.............................................................. ..............................................................
Ez a törzslap a szakmai vizsgán részt vett ........................................................................................................ vizsgázó adatait tartalmazza.
Összeolvasták:
1. .............................................................. 2. ..............................................................
Az aláírások alatt a neveket olvasható, nyomtatott betűkkel a megfelelő vonalak alatt ismételni kell, a vizsgabizottságban betöltött szerep feltüntetésével.
Törzslap száma: .............................../................../...........
A vizsgázó neve: ...............................................................................................................................................
Leánykori név: ..................................................................................................................................................
Születési hely és idő: ................................................................., 19............ év ........................... hó ....... nap.
Anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................
Az intézmény megnevezése és címe, a nyilvántartásba vételi helye, a tanúsítvány száma és érvényességi ideje, amelyben szakmai tanulmányait végezte, szakképesítés, a képzés kezdési és befejezési időpontja:
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
A vizsgázó vizsgarészeken elért érdemjegyei:
Írásbeli vizsgarész:
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
Szóbeli vizsgarész:
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
............................................................................ tantárgy: ...............................................................................
A vizsgázó szakmai vizsgán elért osztályzatai:
Szakmai elmélet: ...................................................................
Szakmai gyakorlat: ................................................................
A szakmai vizsgabizottság határozata(i):
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
A kiállított bizonyítvány sorozatjele és sorszáma: ............................................................................................

2. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez

Sorozatjel:
Sorszám:Törzslap száma: ..................../..........
BIZONYÍTVÁNY
.......................................................................................................................................................................... ,
aki ......................................................................................................................................................................
19 ................ év ..................................... hó ............. napján született, (anyja neve: .......................................)
szakmai tanulmányait a(z) .................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................. végezte.
A(z) ...................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
mellett működő szakmai vizsgabizottság előtt szakmai vizsgát tett:
szakmai elméletből ..................................................
szakmai gyakorlatból ..............................................
eredménnyel.
Ez a bizonyítvány az 1993. évi LXXVI. törvény 12. §-a értelmében az Országos Képzési Jegyzékben meghatározott
................................................................................................................................................ azonosító számú
............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................
megnevezésű szakképesítést igazol.
................................................................, ........... év ....................................... hó ........... nap.
...............................................
a szakmai vizsgabizottság
elnöke
...............................................
a vizsgaszervező
vezetője
P. H.

3. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez

[29]
Záradékok
1."A ...................................... szakmai vizsgát .............., év ............................. hó ....... napján megkezdte."
2."A .................................... szakmai vizsgán elkövetett szabálytalanság miatt a(z) ......................... mellett
működő szakmai vizsgabizottság a .............................................. vizsgától eltiltotta. Javítóvizsgát tehet."
3."A ................................................ szakmai vizsgát elfogadható okból megszakította. Pótlóvizsgát tehet."
4."A ......................................... szakmai vizsgát elfogadható ok nélkül megszakította. Javítóvizsgát tehet."
5."A ................................ szakmai vizsgán ........................................ tantárgyból (vizsgarészből) elégtelen
osztályzatot, illetőleg érdemjegyet kapott. Javítóvizsgát tehet."
6."Osztályzatát, illetőleg érdemjegyét .................................... tantárgyból a(z) .............................................
szakmai versenyen elért eredménye alapján kapta."
7."A ............................................... vizsgarészből, tantárgy(ak)ból a vizsgakövetelmények alól mentesítve.
A ................................ vizsgarész osztályzatát, illetőleg érdemjegyét az ........ év .............. hó ....... napján
tett .................................................................. szakmai vizsga eredménye alapján állapítottuk meg."
8."A szakmai vizsgán a vizsgakövetelményeknek megfelelt...................................... szakképesítést igazoló
bizonyítványt kapott."

4. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez[30]

1. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSE
2. A SZAKKÉPESÍTÉS MEGNEVEZÉSÉNEK FORDÍTÁSA
(A MEGNEVEZÉS FORDÍTÁSA TÁJÉKOZTATÓ JELLEGŰ)
3. A KÉSZSÉGEK ÉS KOMPETENCIÁK LEÍRÁSA
4. A BIZONYÍTVÁNY TULAJDONOSA ÁLTAL BETÖLTHETŐ FOGLALKOZÁSOK KÖRE
(*) Megjegyzések:
Jelen dokumentum célja, hogy kiegészítő információkat nyújtson az adott bizonyítványról, önmagában nem szolgál a szakképesítés érvényes bizonyítványaként. Az űrlap formátumának alapját a következő dokumentumok adják: "93/C 49/01 of 3 December 1992 on the transparency of qualifications" (93/C 49/01 számú 1992. dec. 3-ai Tanácsi Határozat a szakképesítések átláthatóságáról), "Council Resolution 96/C 224/04 of 15 July 1996 on the transparency of vocationaltraining certificates" (96/C 224/04 számú, 1996. július 15-ei Tanácsi Határozat a szakképzési bizonyítványok átláthatóságáról), "Recommendation 2001/613/EC of the European Parliament and of the Council of 10 July 2001 on mobility within the Community for students, persons undergoing training, volunteers, teachers and trainers" (2001/613/EC számú 2001. július 10-ei Európai Parlamenti és Tanácsi Ajánlás a tanulók, gyakorlati képzésben résztvevő személyek, önkéntesek, tanárok és képzők, oktatók közösségen belüli mobilitására) Az átláthatóságról további információk érhetők el:
www.cedefop.eu.int/transparency
European Communities 2002
5. A BIZONYÍTVÁNY HIVATALOS ALAPJA
A bizonyítványt kiállító szerv neve és státuszaA bizonyítvány elismeréséért felelős nemzeti hatóság neve és státusza
A bizonyítvány szintje (nemzeti vagy nemzetközi)Osztályzási skála/Vizsgakövetelmények
A bizonyítvány sorozatjele: ............................. sorszáma: ...............................Szakmai elméleti és gyakorlati tantárgyak megnevezése és osztályzata az ötfokú skálának megfelelően
1. A szakmai elméleti vizsgatárgyak eredményei érdemjeggyel kifejezve
A bizonyítvány kiállításának időpontja:Az írásbeli vizsga témakörei/tantárgyai
A szóbeli vizsga témakörei/tantárgyai
Szakmai elmélet osztályzata
2. Szakmai gyakorlati felkészültség értékelése
A gyakorlati vizsga tantárgyai
Szakmai gyakorlat osztályzata
Továbblépés az oktatás/képzés következő szintjéreNemzetközi megállapodások
Szakképzés folyamatára vonatkozó egyéb információ
Jogi alap
6. A BIZONYÍTVÁNY MEGSZERZÉSÉNEK HIVATALOSAN ELISMERT MÓDJAI
A szakmai elméleti és gyakorlati oktatás leírásaA teljes program százalékában
%
Időtartam (órák/hetek/hónapok/évek)
Iskolai/képző központ alapú
Munkahelyi alapú
Akkreditált előzetes képzettség
Teljes képzési idő
Belépési követelmények:
További információk:

További információ (beleértve a nemzeti minősítési módszer leírását):


A szakmai és vizsgakövetelmények elérhetősége: http://www.nive.hu Jelen bizonyítvány kiegészítő a Nemzeti Referencia Központ és a Nemzeti Europass Központ honlapjain közzétett kitöltési útmutató alapján került elkészítésre.

Nemzeti Referencia Központ: Nemzeti Szakképzési Intézet http//:www.nive.hu/nrk/index.htm
A vizsgaszervező vezetője: .....................................................................................
P. H.
Kiállítás dátuma: .....................................................................................................

5. számú melléklet a 26/2001. (VII. 27.) OM rendelethez[31]

Törzslap száma: ٱٱٱٱ/ٱٱٱٱ
a vizsgacsoport jele / a vizsga éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
A vizsgaszervező tölti ki!
1. A vizsgaszervező neve:
..................................................................................................................................................................................................
2. Címe: ٱٱٱٱ................................................ helység ................................................. út, utca .......... hsz.
3. Elérhetősége:
Tel.: ................................................ Fax: .................................................. Mobil: ................................................................
E-mail: ..................................................................... Webcím: ..............................................................................................
4. Igazgató neve:
5. A közoktatási intézmény OM azonosítója: ٱٱٱٱٱٱٱ
6. Statisztikai számjele: ٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱ
7. A szakmai vizsga időpontja: ٱٱٱٱ év, ٱٱ hó, ٱٱ nap
8. A vizsgára jelentkezettek száma: ٱٱٱ fő, ebből eredményesen vizsgázott: ٱٱٱ fő
9. A szakmai vizsga szervezésére feljogosító jogszabály száma:
Kitöltő neve: ......................................................................................Telefon:
10.1. A szakképzést folytató intézmény neve:
.................................................................................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma:
ٱٱ db
10.2. A szakképzést folytató intézmény neve:
.................................................................................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma:
ٱٱ db
10.3. A szakképzést folytató intézmény neve:
.................................................................................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma:
ٱٱ db
10.4. A szakképzést folytató intézmény neve:
.................................................................................................................................................................................................
A csatolt egyéni adatlapok száma:
ٱٱ db
(Külön lapon folytatható!)
Törzslap száma: ٱٱٱٱ/ٱٱٱٱ
a vizsgacsoport jele / a vizsga éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
A szakmai képzést folytató intézmény tölti ki!
1. A szakképzést folytató intézmény neve:
..................................................................................................................................................................................................
2. Címe: ٱٱٱٱ................................................ helység ................................................ út, utca .......... hsz.
3. Igazgató neve: .....................................................................................................................................................................
4. Elérhetősége: Tel.: ................................................ Fax: .................................................. Mobil: ...................................
E-mail: ..................................................................... Webcím: ..............................................................................................
5. OM azonosítója: ........................................................................................................................... ٱٱٱٱٱٱ
6. Nyilvántartási száma: .........................................................................................................…….. ٱٱٱٱٱٱٱٱ
7. Aképzés egyedi hivatkozási száma:* ..............................................................................……… ٱٱٱٱ/ٱٱٱٱ
8. Statisztikai számjele: ٱٱٱٱٱٱٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱٱ ٱٱ
adószám szakágazat gazdálkodási megye
forma
9. Az OKJ szakképesítés azonosító száma: ٱٱ ٱٱٱٱ ٱٱ
szint tanulmányi sorszám
terület
megnevezése ...........................................................................................................................................................................
10. Képzés időtartama:
- iskolai rendszerű képzésnél (évfolyamok száma) ................................................................................ ٱٱ
- iskolarendszeren kívüli képzésnél (óraszám) .................................................................................. ٱٱٱٱ
11. A képzés kezdete: ٱٱٱٱév ٱٱ hó ٱٱ nap; ............... befejezése: ٱٱٱٱ év ٱٱ hó ٱٱ nap
12. A vizsgára jelentkezettek száma: .......................................................................................................................... ٱٱٱ fő
13. A csatolt egyéni adatlapok száma: ........................................................................................................................ ٱٱٱ db
Kontakt személy neve: ..................................................................................................... Telefon: ...........................................
Kitöltő neve: .................................................................................................................... Telefon: ...........................................
Dátum .................................. ٱٱٱٱ év ٱٱ hó ٱٱ nap
………………………
cégszerű aláírás
* Megegyezik a képzés indításáról, illetve befejezéséről szóló (1665. és 1664.) statisztikai adatlap 1. pontja alatt közölt hivatkozási számmal!
Törzslap száma: ٱٱٱٱ / ٱٱ / ٱٱٱٱ
a vizsgacsoport jele/ vizsgázó sorszáma / a vizsga éve
(A vizsgaszervező tölti ki!)
Bizonyítvány sorszáma:
A szakmai képzést folytató intézmény tölti ki!
A választási lehetőséget felkínáló kérdéseknél kérjük a választ aláhúzni, a kódját pedig a kódkockába beírni!
1. Neme: férfi (1); nő (2); ................................................................................................................................................... ٱ
2. Állampolgárság: magyar (1); külföldi (2), éspedig: ...................................................................................................... ٱ
3. Születési helye, ideje:.......................................................................................................................................... ٱٱٱٱ év
4. Állandó lakhelye: ٱٱٱٱ ......................................................................................................................................... helység
5. Legmagasabb befejezett iskolai végzettsége, szakképzettsége:
nincs befejezett 10 évfolyama, alapműveltségi vizsgát nem tett (11), alapműveltségi vizsga (12), alapműveltségi vizsgát nem igénylő előképzettségű OKJ szakképesítés (13), alapműveltségi vizsgára épülő OKJ szakképesítés (14), érettségi vizsga (15), érettségi vizsgára épülő OKJ középfokú szakképesítés (16), érettségi vizsgára épülő OKJ felsőfokú szakképesítés (17), érettségi vizsgára épülő felsőfokú szakképesítés (18), felsőfokú végzettség (19), felsőfokú végzettségre épülő OKJ szakképesítés (20), egyéb (21),
éspedig ............................................................................................................................................................. ٱٱ ٱٱ ٱٱ ٱٱ
6. Munkajogi státusza a képzésbe kerüléskor: foglalkoztatott (1); regisztrált munkanélküli (2); nem regisztrált munkanélküli (3); tanulói jogviszony (4); hallgatói jogviszony (5); vállalkozó, munkaadó (6); egyéb (7),
éspedig: ................................................................................................................................................................................. ٱ
7. A képzésének a finanszírozása: önköltséges (1); támogatott (2) ................................................................................. ٱ
A támogatottság mértéke (%)........................................................................................................................................... ٱٱٱ
A képzés költsége (Ft) ............................................................................................................................................. ٱٱٱٱٱٱ
8. A szakmai vizsga eredménytelenségének okai a szakmai vizsgaszabályzat (Záradékok 2-5. pontja) alapján: vizsgán elkövetett szabálytalanság, javítóvizsgát tehet (1); a vizsga megszakítása elfogadható okból, pótló vizs­gát tehet (2); a vizsga megszakítása elfogadható ok nélkül, javítóvizsgát tehet (3); szakmai vizsgán valamely tárgyból (vizsgarészből) elégtelent kapott, javítóvizsgát tehet (4) ............................................................................................................................ ٱ
Kontakt személy: ......................................................................... Telefon: ..........................................................................
Kitöltötte: ..................................................................................... Telefon: .........................................................................
Dátum: ................................................... ٱٱٱٱév, ٱٱ hó, ٱٱ nap
……………………….
cégszerű aláírás

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 1. §-a. Hatályos 2004.08.04.

[2] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 2. §-a. Hatályos 2004.08.04.

[3] Megállapította a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.04.04.

[4] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 3. §-a. Hatályos 2004.09.01.

[5] Beiktatta a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 2. § -a. Hatályos 2006.04.04.

[6] Megállapította a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.04.04.

[7] Beiktatta a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 4. § -a. Hatályos 2006.04.04.

[8] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 4. §-a. Hatályos 2004.08.04.

[9] Beiktatta a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 5. § -a. Hatályos 2006.04.04.

[10] Az alcímet hatályon kívül helyezte a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.04.04.

[11] Hatályon kívül helyezte a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 7. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2006.04.04.

[12] Megállapította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (1) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[13] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[14] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[15] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[16] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[17] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[18] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[19] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[20] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[21] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[22] Számozását módosította a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2004.08.04.

[23] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 6. §-a. Hatályos 2004.08.04.

[24] Módosította a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 6. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.04.04.

[25] Megállapította a 9/2006. (III. 27.) OM rendelet 6. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.04.04.

[26] Módosította a 2001. évi C. törvény 68. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2001. évi C. törvény 68. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2002.01.01.

[28] Módosította a 2001. évi C. törvény 68. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[29] Módosította a 2001. évi C. törvény 68. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2002.01.01.

[30] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.08.04.

[31] Beiktatta a 20/2004. (VII. 27.) OM rendelet 7. §-a. Hatályos 2004.08.04.

Tartalomjegyzék