173/2009. (VIII. 29.) Korm. rendelet

egyes gyermekvédelmi tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt.) 162. § (1) bekezdés a), b), c), d), g), h), i), j), k), l), m), n), q) és r) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt feladatkörében a Kormány a következőket rendeli el:

I. A gyámhatóságokról, valamint a gyermekvédelmi és gyámügyi eljárásról szóló 149/1997. (IX. 10.) Korm. rendelet módosítása

1. §[1]

2. §[2]

3. §[3]

4. §[4]

5. §[5]

6. §[6]

7. §[7]

8. §[8]

9. §[9]

10. §[10]

11. §[11]

12. §[12]

13. §[13]

14. §[14]

15. §[15]

16. §[16]

17. §[17]

18. §[18]

19. §[19]

20. §[20]

21. §[21]

22. §[22]

23. §[23]

24. §[24]

25. §[25]

26. §[26]

27. §[27]

28. §[28]

29. §[29]

30. §[30]

31. §[31]

32. §[32]

33. §[33]

34. §[34]

35. §[35]

36. §[36]

37. §[37]

38. §[38]

39. §[39]

40. §[40]

41. §[41]

42. §[42]

43. §[43]

44. §[44]

45. §[45]

II. A gyermekvédelmi és gyámügyi feladat- és hatáskörök ellátásáról, valamint a gyámhatóság szervezetéről és illetékességéről szóló 331/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

46. §[46]

47. §[47]

48. §[48]

49. §[49]

50. §[50]

III. A személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások és gyermekvédelmi szakellátások térítési díjáról és az igénylésükhöz felhasználható bizonyítékokról szóló 133/1997. (VII. 29.) Korm. rendelet módosítása

51. §[51]

IV. Az örökbefogadást elősegítő magánszervezetek tevékenységéről és működésük engedélyezéséről szóló 127/2002. (V. 21.) Korm. rendelet módosítása

52. §[52]

53. §[53]

V. A nevelőszülői, a hivatásos nevelőszülői és a helyettes szülői jogviszony egyes kérdéseiről szóló 261/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

54. §[54]

VI. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatótevékenység engedélyezéséről, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozói engedélyről szóló 259/2002. (XII. 18.) Korm. rendelet módosítása

55. §[55]

56. §[56] (1)[57] A Gymr. 4. § (5)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Állami fenntartó esetén a kérelemhez - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell

a) a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) adószámát igazoló közokirat másolatát,

b) - ha a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) költségvetési szerv - a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) alapító okiratának másolatát.

(6) Egyházi és nem állami fenntartó esetén a kérelemhez - az (1)-(3) bekezdésben foglaltakon túl - csatolni kell

a) a fenntartó által megkötött, a szolgáltató tevékenység körében okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítási szerződés másolatát, ha jogszabály kivételt nem tesz;

b) az ellátási szerződést, ha a fenntartó a szolgáltató tevékenységre ellátási szerződést kötött;

c) annak harminc napnál nem régebbi közokirati igazolását, hogy a fenntartó köztartozásmentes adózónak minősül;

d) egyéni vállalkozó fenntartó esetén

da) az egyéni vállalkozók nyilvántartásában szereplő adatait igazoló közokiratot, valamint

db) családi napközi kivételével annak igazolását, hogy legalább hároméves, szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi vagy közoktatási területen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkezik (gyermekjóléti és gyermekvédelmi vállalkozó);

e) a fenntartó három hónapnál nem régebbi cégkivonatát, ha a fenntartó cég;

f) a fenntartó bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány;

g) egyházi fenntartó esetén

ga) az egyház bírósági nyilvántartásba bejegyzett hatályos adatairól kiadott, három hónapnál nem régebbi kivonatot, valamint

gb) - ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett szervezeti egysége - a nyilvántartásba vett egyház, egyházi jogi személy képviselőjének a nyilatkozatát a fenntartó nevéről, székhelyéről és képviselőjének személyéről, valamint arról, hogy a fenntartó az általa képviselt egyház, egyházi jogi személy szervezeti egysége és az egyház alapszabálya alapján jogi személyiséggel rendelkezik;

h) egyházi fenntartó esetén, valamint ha a fenntartó társadalmi szervezet, alapítvány vagy közalapítvány, a fenntartó és - ha a fenntartóétól különböző adószámmal rendelkezik - a szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) adószámát igazoló közokirat másolatát.

(7) Ha a fenntartó a kérelemhez nem csatolta

a) az (1) bekezdés d) pontja, a (2) bekezdés d) pontja, illetve a (3) bekezdés g) pontja szerinti esetben a tulajdoni lapot, a szolgáltató tevékenység folytatására szolgáló ingatlan tulajdoni lapján található adatokat a működést engedélyező szerv az ingatlan-nyilvántartásból szerzi be,

b) az (5) bekezdés a) pontja, illetve a (6) bekezdés h) pontja szerinti iratot, az adószámot a működést engedélyező szerv az adózók nyilvántartásából szerzi be,

c) az (5) bekezdés b) pontja szerinti iratot, a költségvetési szerv szolgáltató (intézmény, hálózat működtetője) alapító okiratának másolatát a működést engedélyező szerv a Magyar Államkincstártól szerzi be,

d) a (6) bekezdés c) pontja szerinti iratot, a működést engedélyező szerv ellenőrzi, hogy az egyházi, nem állami fenntartó szerepel-e a köztartozásmentes adózói adatbázisban,

e) a (6) bekezdés da) alpontja, e)-f) pontja vagy ga) alpontja szerinti iratot, a működést engedélyező szerv beszerzi az egyéni vállalkozói igazolvánnyal rendelkező vállalkozók nyilvántartását vezető szervtől, illetve a bíróságtól az egyházi, nem állami fenntartó nyilvántartásba vett adatait, vagy - ha a fenntartó az egyház bírósági nyilvántartásba nem vett, egyházi fenntartónak minősülő szervezeti egysége - annak a nyilvántartásba vett egyházi jogi személynek a nyilvántartásba vett adatait, amelynek az egyházi fenntartó a szervezeti egysége.

57. §[58]

58. §[59]

59. §[60]

60. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2009. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet 1-4. §-a, 6-9. §-a, 10. § (1) és (3) bekezdése, 11-13. §-a, 17-18. §-a, 21-25. §-a, 27. § (2) bekezdése, 33. § (2) bekezdése, 34. § (2) bekezdése, 35. §-a, 37. §-a, 38. § (2) bekezdése, 40. §-a, 42-43. §-a, 46. §-a, 52-53. §-a, 55-59. §-a, 63. §-a és 66. §-a 2009. október 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 47. § (2) bekezdése és 49. § (1) bekezdése 2010. január 1-jén lép hatályba.

61. § (1) Ezt a rendeletet - a (2)-(3) bekezdésben foglalt kivétellel - a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

(2) E rendelet 1-4. §-át, 6-9. §-át, 10. § (1) és (3) bekezdését, 11-13. §-át, 17-18. §-át, 21-25. §-át, 27. § (2) bekezdését, 33. § (2) bekezdését, 34. § (2) bekezdését, 35. §-át, 37. §-át, 38. § (2) bekezdését, 40. §-át, 42-43. §-át, 46. §-át, 52-53. §-át, 55-59. §-át, 63. §-át és 66. §-át a 2009. szeptember 30-át követően indult vagy megismételt eljárásokban kell alkalmazni.

(3) A Gyer. - e rendelettel megállapított - 91/E. §-át az e rendelet hatálybalépését követően indult védelembe vételi eljárásokban és a védelembe vételnek az e rendelet hatálybalépését követően történő felülvizsgálatakor kell alkalmazni.

62. §[61]

63. §[62] 137. § (1) bekezdése.

(2) 2009. október 1-jén hatályát veszti a Tr. 15. § (4) bekezdése.

64. §[63]

65. §[64] 134. § (6) bekezdés a) pontjában a "részére" szövegrész helyébe a "részére, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója" szövegrész,

66. §[65]

Bajnai Gordon s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[5] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[6] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[7] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[8] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[9] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[10] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[11] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[12] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[13] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[14] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[15] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[16] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[17] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[18] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[19] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[20] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[21] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[22] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[23] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[24] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[25] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[26] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[27] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[28] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[29] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[30] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[31] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[32] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[33] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[34] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[35] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[36] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[37] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[38] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[39] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[40] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[41] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[42] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[43] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[44] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[45] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[46] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[47] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[48] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[49] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[50] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[51] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[52] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[53] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[54] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[55] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[56] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[57] Hatályba lépése előtt módosította a 213/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 15. § (10) bekezdése.

[58] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[59] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[60] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[61] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[62] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[63] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.03.

[64] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

[65] Hatályon kívül helyezte e rendelet 64. § - a. Hatálytalan 2010.01.02.

Tartalomjegyzék