107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelet

az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 37. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter feladat- és hatáskörét a következők szerint határozza meg:

1. §

(1) Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter (a továbbiakban: tárca nélküli miniszter) közreműködik a nőket, a fogyatékkal élőket, a romákat, a gyermekeket, az időskorúakat érintő egyenlőtlenségek megszüntetésére irányuló tevékenységben, az egyes társadalmi csoportok kirekesztettségének mérséklésében, az esélyteremtés összkormányzati tervezésében, programjainak kialakításában, fő feladata az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése és érvényesítése a kormányzati tevékenységben, az előítéletesség csökkentése és az esélyteremtés érdekében a civil társadalommal való kapcsolattartás.

(2) A tárca nélküli miniszter koordinációs tevékenysége kiterjed a különböző társadalmi csoportokat, így különösen a nőket, a fogyatékkal élőket, a romákat, a gyermekeket, az időskorúakat érintő hátrányos megkülönböztetés felszámolására, az esélyteremtést célzó kormányzati intézkedésekre, az ilyen irányú tervek, programok összehangolására. Ennek keretében javaslatokat dolgoz ki az egyenlő bánásmód érvényesítését és a hátrányos helyzetben lévők esélyegyenlőségét szolgáló intézkedésekre.

(3) A tárca nélküli miniszter tevékenysége a hátránnyal élők kirekesztettségének csökkentésére, az emberi méltóság és az egyenlő bánásmód elvének minél szélesebb körű érvényesítésére irányul. Ennek érdekében kapcsolatot tart és együttműködik az állampolgári jogok országgyűlési biztosával, a kisebbségi jogok országgyűlési biztosával, hazai és nemzetközi érdek- és jogvédő szervezetekkel.

(4) A tárca nélküli miniszter "az autonóm civil társadalmat partnernek tekintő állam" kormányzati alapelvet tükröző stratégia megvalósítása érdekében koordinálja a minisztériumok civil társadalommal kapcsolatos tevékenységét, közreműködik a nonprofit szervezetekre irányuló jogalkotásban, felügyeli a Nemzeti Civil Alapprogram működését, együttműködik a civil társadalom és szervezetek képviselőivel.

2. §

(1) A tárca nélküli miniszter

a) megtervezi az esélyteremtés összkormányzati feladatait, kialakítja, kezdeményezi annak programjait;

b) összehangolja a tárcák esélyteremtést célzó tevékenységét, figyelemmel kíséri és elemzi e tevékenységek végzését;

c) szervezi a kormányzat és a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok és a nem kormányzati szervezetek együttműködését;

d) szervezi az esélyteremtési politika és cselekvés kommunikációját, társadalmi megjelenítését;

e) javaslatot dolgoz ki az Esélyegyenlőségi Hálózat kialakítására, gondoskodik létrehozásáról és működtetéséről;

f) működteti - más miniszter feladatkörét nem érintve - az esélyegyenlőséggel kapcsolatos társadalmi párbeszéd kormányzati kezdeményezésű országos fórumait.

(2) A tárca nélküli miniszter feladatkörében ellátja az európai integrációval összefüggő feladatokat.

(3) Az esélyegyenlőségi szempontok megjelenítése és érvényesítése érdekében a tárca nélküli miniszter egyetértése szükséges a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok életviszonyait - e minőségükben érintő - előterjesztések Kormány elé terjesztéséhez.

3. §

(1) A tárca nélküli miniszter a meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai államtitkárok közreműködésével ellátja

a) a társadalmi (civil) kapcsolatok szervezése és fejlesztése,

b) a cigányság társadalmi integrációjának előmozdításaval, életkörülményeik javításával és szervezeteivel való kapcsolattartás terén jelentkező kormányzati teendőket.

(2) Az (1) bekezdés a) és b) pontjaiban meghatározott miniszteri feladat- és hatáskör részletezését a rendelet 1. és 2. számú melléklete tartalmazza.

(3) Az e rendeletben meghatározott szakmai feladatok ellátásában közreműködő politikai államtitkár a tárca nélküli miniszter általános irányítása mellett, a miniszteri feladat- és hatáskör gyakorlásában közreműködve végzi tevékenységét.

4. §

(1) A tárca nélküli miniszter a feladat- és hatáskörében

a) előkészíti az Országgyűlés és a Kormány hatáskörébe tartozó döntések tervezeteit;

b) véleményezi a kormány-előterjesztések és a miniszteri rendeletek tervezeteit;

c) jogi szabályozást igénylő kérdésekben - törvény vagy kormányrendelet felhatalmazása alapján - rendeletet alkot;

d) ellátja a Kormány országgyűlési képviseletével kapcsolatos feladatokat, együttműködik az Országgyűlés illetékes bizottságaival;

e) felhatalmazás alapján képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban, nemzetközi szervezetekben, és szervezi a nemzetközi együttműködést;

f) működteti a nők és férfiak esélyegyenlőségének kérdéseivel foglalkozó Nőképviseleti Tanácsot.

(2) A tárca nélküli miniszter a tevékenységéről rendszeresen tájékoztatja a Kormányt.

5. §

(1) A tárca nélküli miniszter munkáját kabinet, valamint a hivatal segíti.

(2)[1] A tárca nélküli miniszteri kabinet költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

(3)[2] A Hivatal jogállásáról külön kormányrendelet rendelkezik.

(4)[3]

6. §

Ahol e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott kormányrendelet, miniszteri rendelet vagy kormányhatározat

a) a társadalmi (civil) kapcsolatok szervezéséért felelős politikai államtitkárt,

b) a cigányság társadalmi integrációjának előmozdításával, életkörülményeinek javításával és szervezeteivel való kapcsolattartásért felelős politikai államtitkárt, vagy

c) az a) és b) pont szerinti feladatkörök tekintetében Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert vagy Miniszterelnöki Hivatalt említ, ott az esélyegyenlőségi tárca nélküli minisztert kell érteni.

7. §

(1) A Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: MR.) 4. §-a (1) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter - a Hivatal meghatározott szakmai feladattal megbízott politikai és címzettes államtitkárai közreműködésével - ellátja]

"b) a kormányzati informatika irányítása - az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 6/A. §-ában foglaltak kivételével -," [terén jelentkező teendőket.]

(2) Az MR. 1. számú melléklete helyébe e rendelet 3. számú melléklete lép.

(3) Az MR. 6. számú mellékletének III. fejezete helyébe a következő rendelkezés lép:

"III. Az esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszter a cigányság társadalmi integrációja előmozdításának, életkörülményeinek javításával kapcsolatos feladatai ellátását - a Hivatal jogállására vonatkozó külön kormányrendelet megalkotásáig a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretében működő önálló feladatkörrel rendelkező Romaügyi Hivatal segíti: a Hivatal költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni."

8. §

(1) Az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÍR.) 1. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az informatikai feladatok tekintetében a miniszter hatásköre kiterjed a közigazgatási (kormányzati és önkormányzati) programok tervezésére, kivitelezésére és működtetésére (a továbbiakban: közigazgatási informatika), a társadalmi, a kulturális, az oktatási, a gazdasági programok tervezésére, kivitelezésére és működtetésére. A miniszter feladat- és hatásköre az önkormányzati informatika tekintetében - ideértve az okmányirodák működését is a választások lebonyolítását szolgáló informatikai rendszerek kivételével - teljes körű, a kormányzati informatika tekintetében a 6/A. §-ban meghatározott keretek között érvényesül."

(2) Az ÍR. 1. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A kormányzati informatikai feladatokkal és rendszerekkel összefüggő kormánydöntést igénylő előterjesztés a miniszter egyetértésével nyújtható be."

(3) Az IR. 6. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A miniszter gondoskodik

a) a kormányzati integrált készenléti rádiórendszer (EDR) létrehozásáról, működtetéséről;

b) a kormányzati elektronikus aláírásrendszer (KEAR) megvalósításáról és üzemeltetéséről.

(5) A miniszter a közigazgatási informatika általános feladatai körében gondoskodik:

a) az egységes közigazgatási informatikai politika kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról;

b) az érintett miniszterekkel együttműködve a Kormány közigazgatási informatikai stratégiájának kidolgozásáról, a stratégia megvalósításának összehangolásáról;

c) a közigazgatási informatika fejlesztéséhez szükséges feltételek megteremtéséről;

d) a közigazgatási informatika szabványainak kidolgozásáról;

e) az alkalmazott megoldások (eszközök, szolgáltatások stb.) minőségi, szakmai követelményeinek meghatározásáról, elterjesztéséről."

(4) Az ÍR. a következő 6/A. §-sal egészül ki:

"6/A. § A rendelet függelékében felsorolt szervezetek tekintetében a miniszter a kormányzati informatikai programok tervezésének, kivitelezésének és működtetésének irányítását csak a 6. § (5) bekezdésében meghatározott feladatok tekintetében látja el."

9. §

Az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 142/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 2. § b) pontjában a "foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszterrel" szövegrész helyébe az "esélyegyenlőségi tárca nélküli miniszterrel" szövegrész lép.

10. §

A foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 10. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"10. § A miniszter koordinálja a munka világával is összefüggő hátrányos helyzetek kiegyenlítését elősegítő kormányzati szintű feladatokat. Ennek keretében

a) közreműködik a fogyatékosügyi program megvalósításában;

b) programokat dolgoz ki az esélyegyenlőség megteremtésére, a roma népesség munkaerő-piaci esélyeinek növelésére, a fogyatékos fiatalok munkaerő-piaci integrációját segítő speciális képzésre és védett foglalkoztatásra."

11. §

(1) A zártcélú távközlő hálózatokról szóló 50/1998. (III. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ZR.) 10/A. §-a (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az egyes minisztériumok által működtetett zártcélú távközlő hálózatoknak az EKG-val kiváltható gerincszakaszai és csomópontjai megszűnnek, a következő zártcélú hálózatok kivételével:]

"c) az Informatikai és Hírközlési Minisztérium által működtetett egységes digitális rádiótávközlő rendszer (EDR),"

(2) A ZR. 1. számú mellékletének 1. g) alpontja a következők szerint módosul:

[Kormányzati, nemzetbiztonsági, igazságszolgáltatási, közbiztonsági, védelmi érdekből sajátos információtovábbítási feladataik megoldása érdekében önálló zártcélú távközlő hálózattal rendelkezhetnek, vagy azok használói lehetnek:]

"g) az informatikai és hírközlési miniszter mint hálózatgazda felügyelete alatt az egységes digitális rádiótávközlő rendszer használatára jogosult (kötelezett) szervezetek;"

12. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

(2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Miniszterelnöki Hivatalról szóló 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének a) és h) pontja, 13. §-ának l) pontja, 6. számú mellékletének L, II. fejezete;

b) a foglalkoztatáspolitikai és munkaügyi miniszter feladat- és hatásköréről szóló 143/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 16. §-ának c) pontja;

c) az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (1) bekezdésének c) pontja.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelethez

A társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztésével összefüggő feladat- és hatáskör

A tárca nélküli miniszter az e feladattal megbízott politikai államtitkár mint kormánymegbízott közreműködésével gondoskodik az állampolgárokkal, a társadalmi szervezetekkel, az alapítványokkal, a köztestületekkel és a közhasznú szervezetekkel (a továbbiakban együtt: civil társadalom) való kapcsolattartás kormányzati politikájának kialakításáról és megvalósításának összehangolásáról.

A tárca nélküli miniszter gondoskodik

a) a civil társadalommal való kapcsolatok fejlesztésére irányuló kormányzati stratégia kialakításáról és a feltételek megteremtéséről;

b) a Civil Alapprogram működtetéséről;

c) a civil szférát érintő minisztériumi szintű elképzelések és döntések összehangolásáról, a civil szférát érintő információknak a kormányzati döntés-előkészítő folyamatokba való beillesztéséről;

d) a kormányzati szervek civil társadalommal kapcsolatos fejlesztési feladatainak összehangolásáról;

e) a civil társadalom erősödését elősegítő szolgáltató és fejlesztő programok kidolgozásáról, a civil társadalommal való párbeszédet biztosító informatikai rendszerek kialakításáról és működtetéséről;

f) a civil kapcsolatok fejlesztését szolgáló kutatások, képzési programok beindításáról;

g) a társadalmi mozgások nyomon követését segítő monitoring rendszer kialakításáról;

h) az Európai Unió PHARE Access programja szakmai felügyeletének és a Fejezeti Monitoring Bizottság titkársági feladatainak ellátásáról;

i) a Civil Koordinációs Tárcaközi Bizottság működéséről;

j) a közalapítványokkal kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálásáról.

2. számú melléklet a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelethez

A roma népesség társadalmi integrációjával összefüggő feladat- és hatáskör

A tárca nélküli miniszter - az e feladattal megbízott politikai államtitkár közreműködésével -

a) kidolgozza a romaügyi politika koncepcióját, ennek részeként a fejlesztési, modernizációs és szociális koncepciót, továbbá az ezekkel kapcsolatos stratégiát és döntési javaslatokat;

b) az érintett miniszterekkel együttműködve előkészíti a roma integrációt érintő intézkedésekkel összefüggő kormányzati döntések tervezeteit;

c) részt vesz a roma integrációt érintő, valamint a hátrányos megkülönböztetés megszüntetését célzó jogszabályok előkészítésében;

d) összehangolja az európai integrációból adódó kormányzati romaügyi feladatok végrehajtását, a romák társadalmi integrációjának fejlesztését szolgáló nemzetközi támogatási programokat, közreműködik az integrációs kormányzati kapcsolatok szervezésében;

e) többoldalú párbeszédet kezdeményez a romák integrációjának széles körű társadalmi támogatottsága érdekében;

f) kialakítja, működteti és fejleszti a PHARE integrációs programhoz kapcsolódó országos információs és adatszolgáltatási rendszert;

g) elemzi és értékeli a romaügyi integrációval összefüggő társadalompolitikai, gazdasági folyamatokat;

h) javaslatot tesz kutatásfejlesztési programokra, összehangolja a romák társadalmi integrációját érintő modell értékű fejlesztési programokat;

i) koordinálja az átfogó kommunikációs programokat a média legszélesebb lehetőségeinek bevonásával, a többségi társadalomban meglévő előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés csökkentése érdekében;

j) kezeli a romaügyi integrációt érintő intervenciós keretet;

k) kiemelt figyelmet fordít a konfliktuskezelési feladatokra, együttműködik az Igazságügyi Minisztérium Antidiszkriminációs Hálózatával, valamint más jogvédő és érdekvédő szervezetekkel.

3. számú melléklet a 107/2003. (VII. 18.) Korm. rendelethez

[1. számú melléklet a 148/2002. (VII. 1.) Korm. rendelethez]

A szolgáltató állammal, a kormányzati informatikával összefüggő feladat- és hatáskör

I.

A miniszter a kormányzati informatikával összefüggő feladatait az e feladattal megbízott politikai államtitkár mint kormánymegbízott közreműködésével látja el. A kormányzati informatika a közigazgatási informatikának az informatikai és hírközlési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 141/2002. (VI. 28.) Korm. rendelet függelékében felsorolt szervekre kiterjedő része.

II.

A miniszter

a) kidolgozza a szolgáltató állam kiépítésének stratégiáját, javaslatot tesz az ehhez szükséges feltételek megteremtésére, koordinálja a stratégia megvalósítását;

b) az állampolgár- és ügyfélbarát közigazgatás megteremtése érdekében koncepciót dolgoz ki a kormányzati szolgáltatások korszerűsítésére, ésszerűsítésére, a szolgáltatási rendszerek létrehozására és együttműködésére;

c) koordinálja az állampolgároknak a modern állami szolgáltatások használatára történő felkészítését.

III.

A miniszter a szolgáltató állam, a kormányzati informatika általános feladatai és az elektronikus kormányzás kialakítása körében

a) kidolgozza a Kormány elektronikus kormányzati szolgáltatási stratégiáját, gondoskodik a stratégia megvalósításának szervezéséről és végrehajtásának összehangolásáról;

b) gondoskodik az egységes kormányzati elektronikus szolgáltatási politika kialakításának és megvalósításának összehangolásáról;

c) gondoskodik a kormányzati szervek tevékenységének átláthatóvá tétele érdekében az elektronikus kormányzás kiépítésével, megvalósításával és elterjesztésével kapcsolatos kormányzati döntések koordinálásáról;

d) kialakítja a kormányzati elektronikus ügyintézés rendszerét;

e) kidolgozza a kormányzati informatika körében jelentkező közérdekű adatok társadalmi elérhetőségének és felhasználásának módszerét, biztosítja az elérhetőséget.

IV.

A miniszter a szolgáltató állam, az elektronikus kormányzat fejlesztése érdekében gondoskodik

a) kormányzati szolgáltatások kiépítéséhez szükséges feltételek biztosításáról;

b) az elektronikus kormányzati közigazgatási ügyintézés rendszerének kialakításáról és elterjesztéséről;

c) az országos államigazgatási adatbázisok koordinációjáról;

d) az államigazgatási adatvagyon felméréséről és nyilvántartásáról;

e) az államigazgatási adatvagyon elérhetőségének biztosításáról;

f) az Európai Unióhoz való csatlakozással és más nemzetközi szerződésekkel összefüggő, a szolgáltató államot, az elektronikus kormányzati szolgáltatásokat érintő feladatok ellátásáról, a nemzetközi kormányzati informatikai rendszerekhez történő csatlakozásról;

g) az elektronikus kormányzati gerinchálózat és a kormányzati portál kiépítéséről, üzemeltetéséről;

h) a kormányzati elektronikus közbeszerzés rendszerének megvalósításáról;

i) a központi költségvetésből és a nemzetközi forrásból származó fejlesztési célú pénzeszközök feladatkörébe eső felhasználásának összehangolásáról.

V.

1. A miniszter feladatkörében a kormánymegbízott

a) felügyeleti jogkört gyakorol a központi közigazgatási szervek kormányzati informatikai stratégiája és fejlesztési tevékenysége felett, e jogkörében adatot és tájékoztatást kérhet;

b) gondoskodik az európai integrációból eredő elektronikus kormányzati feladatok szervezéséről és végrehajtásáról;

c) közreműködik a feladataihoz kapcsolódó célelőirányzatok és pénzeszközök kezelésében;

d) ellátja a Kormányzati Informatikai Egyeztető Tárcaközi Bizottság elnöki feladatait;

e) egyetértési jogot gyakorol a modern szolgáltató állam eszközrendszerének megteremtése szempontjából

- a 2. pontban meghatározott kivétellel - az elfogadott éves költségvetés keretein belül a központi közigazgatási szervek és területi szervei informatikai stratégiája, éves informatikai beruházási költségvetése, üzemeltetési költségvetése, ezek módosítása tekintetében és a végrehajtáshoz szükséges rendszer megvalósítására, pályázatok kiírására és elbírálására irányuló döntéseknél, kivéve, ha a beruházás értéke a 100 millió forintot, illetve, ha egy adott rendszerhez kapcsolódó éves üzemeltetési költség kifizetése az 50 millió forintot nem haladja meg.

2. A Belügyminisztérium és szervei, valamint a Honvédelmi Minisztérium és szervei esetében a miniszternek - külön megállapodás alapján - egyetértési joga csak az informatikai stratégia vonatkozásában van, az éves beruházási és üzemeltetési költségvetés, ezek módosításai, a végrehajtáshoz szükséges rendszerek megvalósítása, a szükséges pályázatok kiírása és elbírálása tekintetében azonban e szervek esetében is véleményezési joggal rendelkezik.

VI.

1. A kormánymegbízott feladatainak ellátását a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretei között működő Elektronikus Kormányzat Központja segíti, a Központ költségvetését a Miniszterelnöki Hivatal költségvetésében kell előirányozni.

2. Az Elektronikus Kormányzat Központját a kormánymegbízott vezeti.

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 222/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[2] Megállapította a 222/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 11. § -a. Hatályos 2004.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 222/2003. (XII. 12.) Korm. rendelet 12. § -a. Hatálytalan 2004.01.01.

Tartalomjegyzék