2003. évi XLV. törvény

a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény, a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény, a Magyar Honvédség hivatásos és szerződéses állományú katonáinak jogállásáról szóló 2001. évi XCV. törvény, valamint egyéb törvények módosításáról[1]

1. §[2]

2. §[3]

3. §[4]

4. §[5]

5. §[6]

6. §[7]

7. §[8]

8. §[9]

9. §[10]

10. §[11]

11. §[12]

12. §[13]

13. §[14]

14. §[15]

15. §[16]

16. §[17]

17. §[18]

18. §[19]

19. §[20]

20. §[21]

21. §[22]

22. §[23]

23. §[24]

24. §[25]

25. §[26]

26. §[27]

27. §[28]

28. §[29][30]

29. §[31]

30. §[32]

31. §[33]

32. §[34]

33. §[35]

34. §[36]

35. §[37]

36. §[38]

37. §[39]

38. §[40]

39. §[41]

40. §[42]

41. §[43]

42. §[44]

43. §[45]

44. §[46]

45. §[47]

46. §[48]

47. §[49]

48. §[50]

49. §[51]

50. §[52]

51. §[53]

52. §[54]

53. §[55]

54. §[56]

55. §[57]

56. §[58]

57. §[59]

58. §[60]

59. §[61]

60. §[62]

61. §[63]

62. §[64]

63. §[65]

64. §[66]

65. §[67]

66. §[68]

67. §[69]

68. §[70]

69. §[71]

70. §[72]

71. §[73][74]

72. §[75]

73. §[76]

74. §[77]

75. §[78]

76. §[79]

77. §[80]

78. §[81]

79. §[82]

80. §[83]

81. §[84]

82. §[85]

83. §[86]

84. §[87]

85. §[88]

86. §[89]

87. §[90]

88. §[91]

90. §[92]

91. §[93]

92. §[94]

93. §[95]

94. §[96]

95. §[97]

96. §[98]

97. §[99]

98. §[100]

99. §[101]

100. §[102]

101. §[103]

102. §[104]

103. §[105]

104. §[106]

105. §[107]

106. §[108]

107. §[109]

108. §[110]

109. §[111]

110. §[112]

111[113]

112. §[114]

113. §[115]

114. §[116]

115. §[117]

116. §[118]

117. §[119]

118. §[120]

119. §[121]

120. §[122]

121. §[123]

122. §[124]

123. §[125]

124. §[126]

125. §[127][128]

126. §[129]

Záró rendelkezések

127. § (1)[130] Ez a törvény a (2)-(5) bekezdés kivételével 2003. július 1-jén lép hatályba.

(2)[131]

(3)[132]

(4)[133]

(5)[134]

(6)[135]

(7) Az e törvény

-[136]

-[137]

-[138]

- 27. §-ával megállapított Ktv. 48. § (5)-(8) bekezdésében foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépésétől,

- 30. §-ával megállapított Ktv. 49/I. §-ában foglalt rendelkezéseket az e törvény hatálybalépése után igényelt kezességvállalásokra

kell alkalmazni.

(8) Az e törvényben szereplő Ftv. módosítások költségtérítésre, díjazásra és közszolgálati járadékra vonatkozó rendelkezéseit 2004. január 1. napjától kell kötelezően alkalmazni, a helyi önkormányzat képviselő-testülete a rendelkezéseket e törvény hatálybalépésének napjától is alkalmazhatja.

Átmeneti rendelkezések

128. § Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető. A polgármester illetményének [Ftv. 3. § (2) bekezdés], tiszteletdíjának [Ftv. 4. §

(1) bekezdés], továbbá az önkormányzati képviselő tiszteletdíjának [Ftv. 15. § (1) bekezdés] megállapítása során mindaddig a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalapot kell alkalmazni, amíg az államigazgatásban érvényes illetményalap azt el nem éri.

129. § (1)[139]

(2)[140]

(3)[141]

(4)[142]

(5) Ha a vezető és a köztisztviselő 2001. július 1-jét megelőzően megállapított személyi illetménye - figyelembe véve az azóta bekövetkezett emeléseket is - magasabb, mint az e törvény szerint megállapítható illetménye, akkor a korábbi illetményére jogosult, s az nem csökkenthető azon közszolgálati jogviszonya fennállásáig, amely alapján a személyi illetményre jogosultságot szerzett. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi illetmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményét el nem éri.

(6) Ha e törvény hatálybalépésekor a helyi önkormányzat képviselő-testülete által megállapított illetményalap meghaladja az e törvény hatálybalépésekor az államigazgatásban érvényes illetményalapot, akkor annak mértéke nem csökkenthető, s mindaddig érvényesnek kell tekinteni, amíg az államigazgatásban megállapított illetményalap azt el nem éri.

(7) Az e törvény hatálybalépésétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában a jegyző, vezető és köztisztviselő alapilletményét - a (8)-(9) bekezdés esetét kivéve - az államigazgatásban érvényes illetményalappal, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat a (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani.

(8) Ha e törvény hatálybalépésekor a jegyző, vezető és köztisztviselő a (6) bekezdés szerinti illetményalap és a 2001. június 30-án hatályos Ktv. 45. §-a és a 2. számú melléklete szerinti szorzószámmal számított alapilletménye - figyelembe véve az azóta bekövetkezett emeléseket is - magasabb az e törvény szerint megállapítható alapilletményénél, akkor a magasabb alapilletményre jogosult. Ez esetben az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az alapilletménymegállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított alapilletmény összege az illetményrendszer szerint megállapítható alapilletményt el nem éri.

(9) Ha a jegyző, vezető és a köztisztviselő 2001. július 1-jét megelőzően megállapított személyi illetményre jogosult, illetményének megállapításánál az (5) bekezdésben foglalt rendelkezés megfelelő alkalmazásával kell eljárni.

130. §[143]

131. § (1)[144]

(2)[145]

(3) Az (1)-(2) bekezdés szerinti kinevezésben rendelkezni kell a munkaviszony közszolgálati jogviszonnyá történő átalakulásáról azzal, hogy az átalakulás időpontjában érvényes alapilletmény és - ha erre jogosult - az illetménykiegészítés összege a személyi alapbérnél nem lehet kevesebb. Az ügykezelő alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalap és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok figyelembevételével kell megállapítani. A helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalában az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani. Ha az ügykezelő 2003. június 30-án érvényes személyi alapbére magasabb az e törvény szerint megállapítható illetményénél, az illetményemelés mértékét (%-át) az éves költségvetési törvény állapítja meg. Az illetmény-megállapítás során mindaddig így kell eljárni, ameddig a korábban megállapított személyi alapbér összege az illetményrendszer szerint megállapítható illetményt el nem éri.

(4) Az e törvény hatálybalépésétől a helyi önkormányzat képviselő-testülete hivatalába kinevezett ügykezelő alapilletményét az államigazgatásban érvényes illetményalappal, és az e törvény 2. számú mellékletében meghatározott szorzószámok figyelembevételével, az illetményalaphoz kötődő illetményelemeket és juttatásokat az e törvény 129. § (6) bekezdés szerinti illetményalap figyelembevételével kell megállapítani.

(5)[146]

(6) Az (1) és (2) bekezdés szerint kinevezett ügykezelő esetében a jogviszony átalakulását megelőzően a közigazgatási szervnél munkaviszonyban töltött időt úgy kell tekinteni, mint ha azt az ügykezelő az átalakítással létesített közszolgálati jogviszonyban töltötte volna.

(7)[147]

(8) Ha az (1) és (2) bekezdés szerint kinevezett ügykezelő 2001. július 1. és e törvény hatálybalépése között a közszolgálati jogviszonyban töltött idő számítása alapján a jubileumi jutalom valamely fokozatát elérte, azt e törvény hatálybalépésétől számított 30 napon belül, a kifizetéskor esedékes illetménye alapulvételével ki kell fizetni. Nem jogosult a jubileumi jutalomra, ha azt ez alatt az idő alatt már megkapta. A jubileumi jutalomra való jogosultság megszerzése szempontjából a munkaviszonyban töltött időt olyannak kell tekinteni, mintha a munkavállaló közszolgálati jogviszonyban töltötte volna el.

(9) A közigazgatási szervnél az ügykezelő közszolgálati jogviszonya fennállásáig továbbra is biztosítani kell részére azokat a juttatásokat és egyéb jogosultságokat, amelyekre e törvény hatálybalépése előtt a közigazgatási szervnél munkaviszonyban állóként a kollektív szerződés alapján jogot szerzett.

(10)[148]

132. §[149]

133. § (1)[150]

(2) Ha a per rendkívüli felmondás tekintetében folyik, a kereset elbírálásánál - a jog gyakorlására nyitva álló határidők kivételével - a rendkívüli felmondás szabályait kell megfelelően alkalmazni akkor is, ha az ügykezelő jogviszonya a per tartama alatt e törvény erejénél fogva közszolgálati jogviszonnyá alakul át.

134. § (1) Az ügy kezelő munkaviszonyával kapcsolatban e törvény hatálybalépését megelőzően keletkező igényre az igény keletkezésekor hatályos jog, az igény érvényesítésére a Ktv. szabályai az irányadóak.

(2) Amennyiben az ügykezelő munkaviszonyának megszüntetése tárgyában az e törvény hatálybalépésének alapján munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt már megszűnt, a munkáltatói intézkedés jogellenességének megállapítása esetén

- ha az ügykezelő a perben visszahelyezést kér, visszahelyezése esetén jogviszonyára a Ktv. rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell;

- ha az ügykezelő a perben visszahelyezését nem kéri, a jogellenes megszüntetés jogkövetkezményeit illetően a Munka Törvénykönyve rendelkezéseit kell alkalmazni.

135. § Amennyiben az ügykezelő munkaviszonyának megszüntetése tárgyában az e törvény hatálybalépése napján munkaügyi per van folyamatban, és a jogviszony a per tárgyát képező jognyilatkozat folytán a fenti időpont előtt még nem szűnt meg, a jogviszony tekintetében a közszolgálati jogviszonnyá alakulásra vonatkozó szabályokat az e törvényben meghatározott eltérésekkel megfelelően alkalmazni kell.

136. §[151]

137. §[152]

138. § Aki részére az e törvény hatálybalépését megelőzően "A" vagy "B" típusú nyelvvizsga alapján a Hszt. 104. § (4) bekezdésében meghatározott mértéket meghaladó nyelvtudási pótlékot állapítottak meg, az a törvény hatálybalépésétől számított két éven belül köteles az adott nyelvből "C" típusú nyelvvizsgát tenni. Ennek elmulasztása esetén ezt követően a meglévő vizsga típusának megfelelő mértékű nyelvtudási pótlékot kell részére megállapítani.

139. §[153]

Mádl Ferenc s. k.,

a Köztársaság elnöke

Dr. Szili Katalin s. k.,

az Országgyűlés elnöke

1. számú melléklet 2003. évi XLV. törvényhez[154]

2. számú melléklet 2003. évi XLV. törvényhez[155]

3. számú melléklet 2003. évi XLV. törvényhez[156]

Lábjegyzetek:

[1] A törvényt az Országgyűlés a 2003. június 23-i ülésnapján fogadtad.

[2] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[13] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[17] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[18] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[20] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[22] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[25] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[26] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[27] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[29] E szakasszal megállapított Ktv. 49/G. §-ának (1) bekezdése 2003. január 1-jén lép hatályba.

[30] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[32] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[33] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[35] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[36] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[37] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[38] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[39] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[40] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[41] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[42] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[43] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[44] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[45] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[46] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[47] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[48] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[49] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[50] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[51] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[53] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[54] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[55] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[56] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[57] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[58] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[59] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[61] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[62] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[63] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[64] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[65] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[66] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[67] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[68] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[69] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[70] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[71] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[72] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[73] E szakasszal megállapított Hszt. 187. §-ának (3) bekezdése 2003. november 1-jén lép hatályba.

[74] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[75] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[76] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[77] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[78] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[79] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[80] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[81] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[82] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[83] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[84] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[85] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[86] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[87] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[88] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[89] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[90] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[91] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[92] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[93] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[94] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[95] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[96] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[97] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[98] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[99] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[100] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[101] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[102] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[103] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[104] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[105] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[106] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[107] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[108] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[109] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[110] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[111] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[112] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[113] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[114] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[115] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[116] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[117] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[118] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[119] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[120] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[121] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[122] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[123] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[124] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[125] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[126] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[127] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 34. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[128] A §-t megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[129] Hatályon kívül helyezte a 2004. évi CV. törvény 209. § 34. pontja. Hatálytalan 2005.01.01.

[130] Módosította a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatályos 2007.07.01.

[131] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[132] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[133] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[134] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[135] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[136] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[137] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[138] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[139] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[140] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[141] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[142] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[143] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése c) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[144] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[145] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[146] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[147] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[148] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[149] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése e) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[150] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése f) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[151] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[152] Hatályon kívül helyezte a 2012. évi V. törvény 62. § (5) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.03.01.

[153] Hatályon kívül helyezte a 2011. évi CLXVII. törvény 104. § (1) bekezdése h) pontja. Hatálytalan 2012.01.01.

[154] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[155] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[156] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXII. törvény 2. § 602. pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére