74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet

a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §[1]

Az e rendeletben foglaltakat az ötvennél több tojótyúkot tartó telepek, illetve a legfeljebb ötven tojótyúkot tartó és a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra tojást termelő telepek nyilvántartásba vételére kell alkalmazni.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a)[2]

b)[3]

c)[4]

d) tojótyúk: tojóérettséget elért házityúk (Gallus gallus), amelyet nem tenyészcélú tojás termelése céljából tartanak.

3. §

(1)[5] Az ötvennél több tojótyúkot tartó állattartó a tojótyúktartó telep működésének megkezdésétől számított harminc napon belül köteles az általa működtetett tojótyúktartó telepet az 1. számú mellékletben foglalt adatlap megfelelő részének kitöltésével az élelmiszerlánc-biztonsági és állategészségügyi hatáskörben eljáró járási hivatalnak (a továbbiakban: járási hivatal) bejelenteni. Ha az állattartó több, földrajzilag elkülönült helyen működtet tojótyúktartó telepet és a telepeken tartott tojótyúkok összlétszáma együttesen meghaladja az ötvenet, akkor minden egyes telepet - telepenként külön-külön nyilvántartásba vételi adatlap benyújtásával - be kell jelentenie.

(2) A hatósági állatorvos a benyújtott adatlapban megadott, az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására vonatkozó adatokat a helyszínen ellenőrzi, majd az ellenőrzés eredményének függvényében az adatlap megfelelő részét kitölti.

(3)[6] A járási hivatal az adatlap alapján a tojótyúktartó telepet nyilvántartásba veszi és a 2. számú mellékletben meghatározottak szerinti nyilvántartási számot rendel hozzá.

(4)[7] A járási hivatal az állattartót az adott tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételéről és az ahhoz rendelt nyilvántartási számról határozatban értesíti, valamint egyidejűleg részére az adatlap egy példányát megküldi.

(5)[8]

(6)[9] A járási hivatal a tojótyúktartó telep nyilvántartásba vételétől számított 8 napon belül a vonatkozó adatokat a megyei kormányhivatalnak megküldi.

(7)[10] A megyei kormányhivatal a járási hivatalok által beküldött adatok alapján naprakészen vezeti a tojótyúktartó telepek nyilvántartási listáját, és azt megküldi az agrárpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) által meghatározott módon és gyakorisággal a minisztérium részére.

(8)[11] Az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó, legfeljebb ötven tojótyúkot tartó állattartó, aki a termelési régión kívüli piacra vagy felvásárlásra kíván tojást termelni, az (1) bekezdésben foglaltak szerint köteles telepét nyilvántartásba vetetni.

4. §

(1)[12] E rendelet hatálybalépését követő két hónapon belül - a beküldött nyilvántartásba vételi adatlap alapján - minden, az e rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepet az illetékes járási hivatal nyilvántartásba vesz, és nyilvántartási számmal lát el.

(2) E rendelet hatálybalépését követő két hónap eltelte után csak nyilvántartásba vett és nyilvántartási számmal rendelkező tojótyúktartó telep helyezhető üzembe.

5. §

(1) Az állattartó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a járási hivatalnak, ha[13]

a) a tojótyúktartó telep megszüntette működését,

b) a tojótyúktartó telep már nem tartozik a rendelet hatálya alá,

c) az 1. számú mellékletben foglalt adatok megváltoztak.

(2)[14] Az (1) bekezdés c) pontja esetében a tulajdonos köteles az 1. számú mellékletben foglalt adatlapot a változásoknak megfelelően kitöltve a járási hivatalnak megküldeni. Ebben az esetben a 3. §-ban foglalt előírásokat megfelelően alkalmazni kell.

(3)[15] A járási hivatal az (1) és (2) bekezdésben meghatározott bejelentést a nyilvántartásban átvezeti és arról a megyei kormányhivatalt 8 napon belül értesíti.

6. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - a kihirdetését követő második hónap első napján lép hatályba.

(2) Az 1. számú melléklet 4. pontjában "a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő" szövegrész a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[16]

(4)[17] E rendelet a tojásra vonatkozó egyes forgalmazási előírásokról szóló 1907/90/EGK rendeletnek a tojások jelölésére vonatkozó módosításáról szóló, 2005. június 21-i 1039/2005/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

(5)[18] E rendelet a Tanács 99/74/EK irányelvének hatálya alá tartozó tojótyúktartó telepek nyilvántartásáról szóló, 2002. január 30-i 2002/4/EK bizottsági irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter

1. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez[19]

Nyilvántartásba vételi adatlap
1. A tojótyúktartó telep neve:..................................................................................................................................................
címe:..........................................................................................................................................................................................
2. Az állattartó neve:................................................................................................................................................................
címe: ........................................................................................................................................................................................
Az állattartó tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i): ..........................
...................................................................................................................................................................................................
3.1 A tulajdonos neve: .............................................................................................................................................................
címe:...........................................................................................................................................................................................
A tulajdonos tulajdonában álló vagy általa működtetett egyéb, a tojótyúktartó telepek nyilvántartásba vételének szabályairól szóló 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelet hatálya alá tartozó tojótyúktartó telep(ek) nyilvántartási száma(i):
4. Állattartási technológia (a megfelelőt alá kell húzni), valamint a telep maximális kapacitása (egy időben elhelyezhető állatok száma) technológia szerinti bontásban:
- Szabadtartás........................................................................................................
- Alternatív tartás ........................................................................................................
- Fel nem javított ketreces tartási rendszer ........................................................................................................
- Feljavított ketreces tartási rendszer ........................................................................................................
- Ökológiai tartási rendszer2 ......................................................................................................
Alulírott nyilatkozom, hogy az adatlapban foglaltak megfelelnek a valóságnak. Kelt:.......................................
állattartó aláírása
A helyszíni ellenőrzés során megállapítottam, hogy
..........................................................................................................................................................................(állattartó neve)
..........................................................................................................................................................................(állattartó címe)
állattartó által az állattartási technológiára és a telep maximális kapacitására megadott adatok a valóságnak megfelelnek.
Kelt: .......................................
................................
hatósági állatorvos aláírása
P. H.
1 Nem kell kitölteni, ha az állattartó és a tulajdonos azonos.
2 Csak a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium által elismert ellenőrző szervezet által nyilvántartásba vett és minősítő tanúsítvánnyal rendelkező, a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő tojótyúktartótelep esetében választható. A minősítő tanúsítvány másolatát az adatlaphoz csatolni kell.

2. számú melléklet a 74/2003. (VII. 1.) FVM rendelethez

A nyilvántartási szám felépítése

1. A nyilvántartási szám felépítése:

a) első része: az állattartási technológia kódja a 2. pontban foglaltaknak megfelelően;

b) második része: Magyarország kódja a 3. pontban foglaltaknak megfelelően;

c) harmadik része: a megye vagy főváros kódja a 4. pontban foglaltaknak megfelelően;

d) negyedik része: az állategészségügyi kerület sorszáma;

e) ötödik része: a tojótyúk jelölés: "T"

f) hatodik része: az állattartó telep kétjegyű sorszáma a kerületben;

g) hetedik része: "/" jel után az istállók száma.

2. Alkalmazott állattartási technológia kódja:

1 szabadtartás

2 alternatív tartás

3 ketreces tartási rendszer

0 ökológiai tartási rendszer

3. Magyarország kódja: HU

4. A megye és a főváros kódjai:

01 Baranya

02 Bács-Kiskun

03 Békés

04 Borsod-Abaúj-Zemplén

05 Csongrád

06 Fejér

07 Győr-Moson-Sopron

08 Hajdú-Bihar

09 Heves

10 Komárom-Esztergom

11 Nógrád

12 Pest

13 Somogy

14 Szabolcs-Szatmár-Bereg

15 Jász-Nagykun-Szolnok

16 Tolna

17 Vas

18 Veszprém

19 Zala

20 Budapest

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 1. § -a. Hatályos 2006.07.13.

[2] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[3] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[4] Hatályon kívül helyezte e rendelet 6. § (3) bekezdése. Hatálytalan a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján.

[5] Módosította a 156/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. § a) pontja. Hatályos 2024.01.01.

[6] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[7] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[8] Hatályon kívül helyezte a 156/2023. (XII. 27.) AM rendelet 1. § b) pontja. Hatálytalan 2024.01.01.

[9] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b), d) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[10] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § e)-g) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[11] Beiktatta a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.07.13.

[12] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[13] A nyitó szövegrészt módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § h) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[14] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § i) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[15] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 49. § b), j) pontja. Hatályos 2017.08.18.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 9. § 275. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[17] Megállapította a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.07.13.

[18] Beiktatta a 49/2006. (VI. 28.) FVM rendelet 3. § -a. Hatályos 2006.07.13.

[19] Az 1. számú melléklet 4. pontjában "a Tanács a mezőgazdasági termékek ökológiai termeléséről, valamint a mezőgazdasági termékeken és élelmiszereken erre utaló jelölésekről szóló 2092/91/EGK rendeletének megfelelő" szövegrész a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

Tartalomjegyzék