88/2003. (XII. 16.) GKM rendelet

a háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről való tájékoztatásról

A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 5. §-a a) pontjának 9. alpontjában kapott felhatalmazás alapján a fogyasztók megfelelő tájékoztatásának érdekében a következőket rendelem el:

Általános rendelkezések

1. §

(1)[1] A rendelet hatálya a 2013. január 1-je előtt forgalomba hozott - a (2) bekezdésben foglalt kivételekkel - a 230 V-os 50 Hz-es hálózati feszültségről működtetett háztartási légkondicionáló berendezések forgalomba hozatalára terjed ki, abban az esetben is, ha az nem háztartási célra történik.

(2) Nem terjed ki e rendelet hatálya

a) a más energiaforrás felhasználásával is működtethető háztartási légkondicionáló berendezésekre,

b) a levegő-víz és víz-víz típusú hőszivattyúkra,

c) a 12 kW-ot meghaladó (hűtési) teljesítménnyel rendelkező berendezésekre.

2. §

(1) E rendelet alkalmazásában

a) energiahatékonysági címke: olyan tájékoztató lap, amely tartalmazza a háztartási légkondicionáló berendezések azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, továbbá azok szemléletes értékelését,

b) adatlap: olyan tájékoztatás, amely tartalmazza a háztartási légkondicionáló berendezések azonosítására szolgáló adatokat, az energiafelhasználás hatékonyságára vonatkozó adatokat, a kiegészítő adatokat, valamint azok szabványos vizsgálati értékeit,

c) kiegészítő adat: a háztartási légkondicionáló berendezések működésére vonatkozó adat, amely a háztartási légkondicionáló berendezések energia felhasználásával kapcsolatos, vagy felhasználható annak értékeléséhez,

d) honosított harmonizált szabvány: az európai szabványügyi szervezetek által elfogadott és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett harmonizált európai szabvány, amelyet a magyar eljárási rendnek megfelelően nemzeti szabványként közzétettek. A honosított harmonizált szabványok jegyzékét a Magyar Szabványügyi Testület a hivatalos lapjában közzéteszi.

(2) E rendelet vonatkozásában a fogyasztóvédelmi előírásokat a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.), a reklámra vonatkozó előírásokat pedig a gazdasági reklámtevékenységről szóló 1997. évi LVIII. törvény szabályaival összhangban kell alkalmazni.

Műszaki dokumentáció

3. §

(1) A gyártó, annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett meghatalmazott képviselője, illetve ezek hiányában az importáló (a továbbiakban együtt: gyártó) köteles műszaki dokumentációt összeállítani.

(2) A műszaki dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a gyártó nevét és címét;

b) a háztartási légkondicionáló berendezések általános leírását az azonosításához szükséges mértékben;

c) a háztartási légkondicionáló berendezések fő jellemzőire vonatkozó információkat -beleértve a lényeges rajzokat -, amelyek érdemben befolyásolják az energiafogyasztást;

d) a vonatkozó honosított harmonizált szabványok vizsgálati eljárásainak megfelelően lefolytatott vizsgálatok eredményeit tartalmazó (mérési) jegyzőkönyveket;

e) a magyar nyelvű használati utasítást a Fgytv. 2. § i) pontjában foglaltak esetén.

(3) A gyártó köteles a műszaki dokumentációt a gyártás megszűnte után 5 évig megőrizni.

Fogyasztók tájékoztatása

4. §

(1) A háztartási légkondicionáló berendezések energiafelhasználásának ismérveiről a fogyasztókat adatlappal és energiahatékonysági címkével kell tájékoztatni.

(2) Az energiahatékonysági címke tartalmát és kialakítását a rendelet 1. számú melléklete, az adatlap tartalmát a rendelet 2. számú melléklete határozza meg.

(3) A háztartási légkondicionáló berendezések energiahatékonysági osztályát a rendelet 4. számú mellékletében foglaltak szerint kell meghatározni, és az energiahatékonysági címkén, illetve az adatlapon feltüntetni.

5. §

(1) A háztartási légkondicionáló berendezések csak a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkével és adatlappal ellátva hozható forgalomba.

(2) Az adatlapot a gyártónak kell rendelkezésre bocsátani. Ha a gyártó nem látja el adatlappal a háztartási légkondicionáló berendezéseket, a forgalmazó, illetve a háztartási légkondicionáló berendezések bérbe- vagy lízingbeadója (a továbbiakban együtt: forgalmazó) köteles arról gondoskodni.

6. §

(1) A forgalmazó köteles a 4. § (2) bekezdésben meghatározott energiahatékonysági címkét a fogyasztó részére bemutatott háztartási légkondicionáló berendezések külsején elöl vagy felül, jól láthatóan, takarásmentesen elhelyezni.

(2) A gyártó köteles az energiahatékonysági címkét térítésmentesen a forgalmazó rendelkezésére bocsátani. A rendelkezésre bocsátás módját a gyártó szabadon választja meg, ha azonban a forgalmazó energiahatékonysági címkét igényel, köteles azt haladéktalanul rendelkezésre bocsátani.

7. §

A háztartási légkondicionáló berendezés értékesítésének olyan módja esetén, ahol a fogyasztó nincs személyesen jelen, és így a bemutatott légkondicionáló berendezést nem tudja megtekinteni, a szerződéskötésre irányuló ajánlatnak, illetve a távollévők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és 3. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatónak tartalmaznia kell az e rendelet 3. számú mellékletében foglalt adatokat.

8. §

(1) Tilos a háztartási légkondicionáló berendezéseken olyan, az energiafelhasználásra vonatkozó címkét, jelzést, szimbólumot vagy feliratot elhelyezni, amely az e rendeletben foglaltaknak nem felel meg, és alkalmas a fogyasztók megtévesztésére.

(2) A környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzést a környezetbarát, környezetkímélő megkülönböztető jelzés használatának feltételrendszeréről szóló külön jogszabályban meghatározott feltételek teljesítése esetén lehet a háztartási légkondicionáló berendezésen elhelyezni a közösségi öko-címke mellett.

9. §

(1) A műszaki dokumentáció, az adatlap, valamint az energiahatékonysági címke adatainak egymással összhangban kell állni.

(2) A műszaki adatok valódiságáért a gyártó felelős.

10. §[2]

Az e rendeletben foglaltak teljesítését a fogyasztóvédelmi hatóság ellenőrzi, feltéve, hogy a felhasználó a Fgytv. szerint fogyasztónak minősül.

Záró rendelkezések

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2004. február 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 3. § (1) bekezdésében az "annak az Európai Gazdasági Térségben letelepedett" szövegrész, a 8. § (2) bekezdése és az 1. számú melléklete 1.3. pontjának IV. alpontja a Magyar Köztársaság Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3) A rendeletben foglaltak nem vonatkoznak azokra a háztartási légkondicionáló berendezésekre, amelyek gyártását a rendelet hatálybalépése előtt megszüntették.

12. §[3]

Ez a rendelet

a) az energiával kapcsolatos termékek energia- és egyéb erőforrás-fogyasztásának címkézéssel és szabványos termékismertetővel történő jelöléséről szóló, 2010. május 19-i 2010/30/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek, továbbá

b) a 92/75/EGK tanácsi irányelvnek a háztartási légkondicionáló berendezések energiafogyasztásának címkézése tekintetében történő végrehajtásáról szóló, 2002. március 22-i 2002/31/EK bizottsági irányelvnek

való megfelelést szolgálja.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

1.1. A kizárólag hűtésre szolgáló berendezések energiahatékonysági címkéjének kialakítása (1. címke)

1.2. A hűtésre/fűtésre szolgáló berendezések energiahatékonysági címkéjének kialakítása (2. címke)

1.3. Jelölések az energiahatékonysági címkén

I. A gyártó neve és védjegye.

II. A légkondicionáló berendezések típusazonosítója.

"Osztott és többszörösen osztott egységek" esetén azon kombináció beltéri és kültéri egységeinek azonosítói, amelyekre a következőkben említett számok vonatkoznak.

III. A légkondicionáló berendezés típus vagy kombináció energiahatékonysági osztálya a 4. számú mellékletnek megfelelően. Az osztálybesorolást a vonatkozó nyíllal azonos szinten kell elhelyezni. A betűjelet tartalmazó nyílhegy legalább akkora - de legfeljebb kétszer olyan magas -, mint az energiaosztályokat jelölő nyilak.

IV. Az 1980/2000/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet szerinti közösségi öko-címke, és "környezetbarát védjegy" jele, ha a termék gyártója a jelölés használatára jogosult.

V. A 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott teljes energiafelvétel és a teljes terhelés mellett évenként átlagosan teljesített 500 hűtési üzemóra szorzataként kiszámított tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

VI. A berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett hűtési kapacitásaként meghatározott hűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

VII. A berendezés hűtési üzemmódban, teljes terhelés melletti energiahatékonysági tényezője (EHT), amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

VIII. A berendezés típusa: kizárólag hűtésre szolgáló, hűtő/fűtő berendezések. A jelölőnyíl az adott típusnak megfelelő magasságba helyezendő.

IX. Hűtő üzemmód: léghűtéses, vízhűtéses.

A jelölőnyíl az adott típusnak megfelelő magasságba helyezendő.

X. A hűtési/fűtési funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, a berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett fűtési kapacitásaként meghatározott fűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között).

XI. A hűtési/fűtési funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, fűtő üzemmódban az energiahatékonyságot a 4. számú mellékletnek megfelelően sorolják be egy A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között). Amennyiben a berendezés fűtőképességét ellenállásos elem biztosítja, a teljesítménytényező (TT) értéke 1.

XII. Megfelelő esetben a normális működés során fellépő, a háztartási gépek zaj kibocsátási értékeinek fel tüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint meghatározott zajszint.

2. Nyomdai előírások

2.1. Az energiahatékonysági címke méretei

2.2. Alkalmazott színek CMYB - kékeszöld, bíborvörös, sárga, fekete.

Példa: 07X0:0% kékeszöld, 70% bíborvörös, 100% sárga, 0% fekete.

Nyilak:

- A: X0X0

- B: 70X0

- C:30X0

- D:00X0

- E:03X0

- F:07X0

- G:0XX0

Körvonal színe: X070

Az energiahatékonysági osztályt jelölő nyíl háttérszíne fekete.

Az energiahatékonysági címkén szereplő szöveg fekete, a háttér fehér színű.

2. számú melléklet a 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az adatlap

Az adatlap elkészíthető szöveges vagy táblázatos formában, egy meghatározott berendezésre vagy a gyártó által forgalmazott berendezés típusokra vonatkozóan.

Az adatlap az alábbi információkat tartalmazza, a megadott sorrendben:

1. A gyártó védjegye.

2. A berendezés típusazonosítója.

"Osztott és többszörösen osztott egységek" esetében a következőkben felsorolt értékekhez tartozó kombináció beltéri és kültéri elemeinek modellazonosítója.

3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - hatékonyabb; G - kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.

4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt berendezések közül "környezetbarát védjeggyel" rendelkező készüléknél a sor fejrovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.

5. A 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásoknak (T1 "mérsékelt" körülmények között) megfelelően megállapított, évi átlagos 500 órányi használaton alapuló, tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás, az 1. számú melléklet V. megjegyzésének megfelelően.

6. A berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett hűtési kapacitásaként meghatározott hűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásoknak megfelelően határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között), az I. számú melléklet VI. megjegyzése szerint.

7. A berendezés hűtő üzemmódban, teljes terhelés melletti energiahatékonysági tényezője (EHT), amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásoknak megfelelően határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

8. A berendezés típusa: kizárólag hűtésre szolgáló, hűtő/fűtő berendezések.

9. Hűtő üzemmód: léghűtéses, vízhűtéses.

10. A hűtő/fűtő funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, a berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett fűtési kapacitásaként meghatározott fűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között) az I. számú melléklet X. megjegyzése szerint.

11. A hűtő/fűtő funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, a fűtő üzemmódú energiahatékonyság 4. számú melléklettel összhangban történő besorolása egy A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között). Amennyiben a berendezés fűtőképességét ellenállásos elem biztosítja, akkor a teljesítménytényező (TT) értéke 1.

12. Megfelelő esetben a normális működés során fellépő, a háztartási gépek zajkibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint meghatározott zajszint.

13. A gyártók az 5-8. pontban szereplő adatokon kívül feltüntethetnek a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban meghatározott egyéb vizsgálati feltételeket is.

Amennyiben a címke színes vagy fekete-fehér másolata szerepel az adatlapon, akkor csak a nem szereplő adatokat kell feltüntetni.

3. számú melléklet a 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

Az e rendelet 7. §-a szerinti fogyasztói tájékoztatás tartalma

1. A gyártó védjegye

2. A berendezés típusazonosítója

"Osztott és többszörösen osztott egységek" esetében a következőkben felsorolt értékekhez tartozó kombináció beltéri és kültéri elemeinek modellazonosítója.

3. A típus energiahatékonysági osztálya a 4. számú melléklet szerint. Az energiahatékonysági osztályt A-tól G-ig terjedő skálán kell feltüntetni (A - hatékonyabb; G - kevésbé hatékony). Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, az energiahatékonysági osztály kifejezhető más módon is, ha egyértelmű, hogy a skála A-tól G-ig terjed.

4. Ha a tájékoztató táblázatos formában készül, a táblázatban felsorolt berendezések közül "környezetbarát védjeggyel" rendelkező készüléknél a sor fejrovatában a környezetbarát feliratot, a bejegyzés rovatban a környezetbarát jelet kell szerepeltetni.

5. A 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásoknak (T1 "mérsékelt" körülmények között) megfelelően megállapított, évi átlagos 500 órányi használaton alapuló, tájékoztató jellegű éves energiafogyasztás, az 1. számú melléklet V. megjegyzésének megfelelően.

6. A berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett hűtési kapacitásaként meghatározott hűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásoknak megfelelően határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között), az I. számú melléklet VI. megjegyzése szerint.

7. A berendezés hűtő üzemmódban, teljes terhelés melletti energiahatékonysági tényezője (EHT), amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásoknak megfelelően határoznak meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

8. A berendezés típusa: kizárólag hűtésre szolgáló, hűtő/fűtő berendezések.

9. Hűtő üzemmód: léghűtéses, vízhűtéses.

10. A hűtő/fűtő funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, a berendezés teljes terhelés melletti, kW-ban kifejezett fűtési kapacitásaként meghatározott fűtési teljesítménye, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között) az I. számú melléklet X. megjegyzése szerint.

11. A hűtő/fűtő funkcióval rendelkező berendezések (2. címke) esetén, a fűtő üzemmódú energiahatékonyság 4. számú melléklettel összhangban történő besorolása egy A-tól (hatékonyabb) G-ig (kevésbé hatékony) terjedő skálán, amelyet a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határoznak meg (T1 "mérsékelt" + 7C körülmények között). Amennyiben a berendezés fűtőképességét ellenállásos elem biztosítja, akkor a teljesítménytényező (TT) értéke 1.

12. Megfelelő esetben a normális működés során fellépő, a háztartási gépek zaj kibocsátási értékeinek feltüntetési kötelezettségéről szóló 142/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet szerint meghatározott zajszint.

13. A gyártók az 5-8. pontban szereplő adatokon kívül feltüntethetnek a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban meghatározott egyéb vizsgálati feltételeket is.

4. számú melléklet a 88/2003. (XII. 16.) GKM rendelethez

A háztartási légkondicionáló berendezések energiahatékonysági osztályba sorolási adatai

1. Az energiahatékonysági osztályt a következő táblázatok szerint határozzák meg: ahol az energiahatékonysági tényezőt (EHT) a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványokban meghatározott vizsgálati eljárásoknak megfelelően határozzák meg (T1 "mérsékelt" körülmények között).

1. táblázat - Léghűtéses légkondicionáló berendezések

1.1. táblázat

Energiahatékonysági osztályOsztott és többszörösen osztot berendezések
A3,20 < EHT
B3,20 ≥ EHT > 3,00
C3,00 ≥ EHT > 2,80
D2,80 ≥ EHT > 2,60
E2,60 ≥ EHT > 2,40
F2,40 ≥ EHT > 2,20
G2,20 ≥ EHT

1.2. táblázat

Energiahatékonysági osztályKompakt berendezések
A3,00 < EHT
B3,00 ≥ EHT > 2,80
C2,80 ≥ EHT > 2,60
D2,60 ≥ EHT > 2,40
E2,40 ≥ EHT > 2,20
F2,20 ≥ EHT > 2,00
G2,00 ≥ EHT

1 A kompakt, "két csővezetékes" (a kereskedelemben "mobil klíma" néven ismert) szerkezetek, azaz a "teljes egészében a kondicionált téren belül elhelyezkedő, a kondenzátor légbeszívó nyílását és légkivezető nyílását a külvilággal összekötő két csővezetékkel rendelkező légkondicionáló berendezések" osztályozása az 1.2. táblázat szerint, -0,4-es korrekciós tényezővel történik.

1.3. táblázat

Energiahatékonysági osztályEgy csővezetékes berendezések
A2,60 < EHT
B2,60 ≥ EHT > 2,40
C2,40 ≥ EHT > 2,20
D2,20 ≥ EHT > 2,00
E2,00 ≥ EHT > 1,80
F1,80 ≥ EHT > 1,60
G1,60 ≥ EHT

2. táblázat - Vízhűtéses légkondicionálók 2.1. táblázat

Energiahatékonysági osztályOsztott és többszörösen osztott berendezések
A3,60 < EHT
B3,60 ≥ EHT > 3,30
C3,30 ≥ EHT > 3,10
D3,10 ≥ EHT > 2,80
E2,80 ≥ EHT > 2,50
F2,50 ≥ EHT > 2,20
G2,20 ≥ EHT

2.2. táblázat

Energiahatékonysági osztályKompakt berendezések1
A4,40 < EHT
B4,40 ≥ EHT > 4,10
C4,10 ≥ EHT > 3,80
D3,80 ≥ EHT > 3,50
E3,50 ≥ EHT > 3,20
F3,20 ≥ EHT > 2,90
G2,90 > EHT

2. A fűtő üzemmódú energiahatékonysági osztályt a következő táblázatok szerint állapítják meg: ahol a TT-t (teljesítménytényező) a 2. § d) pontban jelölt harmonizált szabványoknak megfelelő vizsgálati eljárásokkal összhangban határozzák meg T1 + 7C körülmények között.

3. táblázat - Léghűtéses légkondicionáló berendezések - fűtő üzemmód

3.1. táblázat

Energiahatékonysági osztályOsztott és többszörösen osztott berendezések
A3,60 < TT
B3,60 ≥ TT > 3,40
C3,40 ≥ TT > 3,20
D3,20 ≥ TT > 2,80
E2,80 ≥ TT > 2,60
F2,60 ≥ TT > 2,40
G2,40 ≥ TT

3.2. táblázat

Energiahatékonysági osztályKompakt berendezések1
A3,40 < TT
B3,40 ≥ TT > 3,20
C3,20 ≥ TT > 3,00
D3,00 ≥ TT > 2,60
E2,60 ≥ TT > 2,40
F2,40 ≥ TT > 2,20
G2,20 ≥ TT
1 A kompakt, "két csővezetékes" (a kereskedelemben "mobil klíma" néven ismert) szerkezetek, azaz a "teljes egészében a kondicionált téren belül elhelyezkedő, a kondenzátor légbeszívó nyílását és légkivezető nyílását a külvilággal összekötő két csővezetékkel rendelkező légkondicionáló berendezések" osztályozása az 3.2. táblázat szerint, —0,4-es korrekciós tényezővel történik.

3.3. táblázat Energiahatékonysági osztály

Energiahatékonysági osztályEgy csővezetékes berendezések
A3,00 < TT
B3,00 ≥ TT > 2,80
C2,80 ≥ TT > 2,60
D2,60 ≥ TT > 2,40
E2,40 ≥ TT > 2,10
F2,10 ≥ TT > 1,80
G1,80 ≥ TT

4. táblázat - Vízhűtéses légkondicionáló berendezések -fűtő üzemmód

4.1. táblázat

Energiahatékonysági osztályOsztott és többszörösen osztott berendezések
A4,00 <TT
B4,00 ≥ TT > 3,70
C3,70 ≥ TT > 3,40
D3,40 ≥ TT > 3,10
E3,10 ≥ TT > 2,80
F2,80 ≥ TT > 2,50
G2,50 ≥ TT

4.2. táblázat

Energiahatékonysági osztályKompakt berendezések
A4,70 < TT
B4,70 ≥ TT > 4,40
C4,40 ≥ TT > 4,10
D4,10 ≥ TT > 3,80
E3,80 ≥ TT > 3,50
F3,50 ≥ TT > 3,20
G3,20 ≥ TT

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet 21. §-a. Hatályos 2013.02.21.

[2] Megállapította a 62/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 13. §-a. Hatályos 2017.01.01.

[3] Megállapította a 40/2011. (X. 14.) NGM rendelet 5. §-a. Hatályos 2011.10.15.

Tartalomjegyzék