12/2004. (I. 31.) FVM rendelet

a szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet módosításáról

Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 49. § (1) bekezdése a) pontjának 9. alpontjában, valamint az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-ának 5. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

A szarvasmarha-fajok egyedeinek jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 99/2002. (XI. 5.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a a következő, új (2) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az 1. § jelenlegi szövegének jelölése (1) bekezdésre változik:

"(2) Ez a rendelet a következő közösségi rendeletek tagállami végrehajtást igénylő rendelkezéseit tartalmazza:

a) az Európa Parlament és a Tanács 1760/2000/EK rendelete a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének létrehozásáról, valamint a marhahús és marhahústermékek címkézéséről, továbbá a 820/97/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről;

b) a Bizottság 494/98/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a minimálisan alkalmazandó közigazgatási szankciók végrehajtására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

c) a Bizottság 2629/97/EK rendelete a 820/97/EK tanácsi rendeletnek a szarvasmarhafélék azonosítási és nyilvántartási rendszerének keretében a füljelzők, állomány-nyilvántartások és marhalevelek alkalmazására vonatkozó részletes szabályok megállapításáról;

d) a Bizottság 1082/2003/EK rendelete az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete végrehajtásának részletes szabályairól, tekintettel a szarvasmarha-fajok jelölési és nyilvántartási rendszer keretében végrehajtott ellenőrzések minimum szintjére."

2. §

(1) Az R. 2. §-ának 1. és 2. pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"1. Állattartó: az Európa Parlament és Tanács 1760/2000/EK rendelete 2. cikkének 3. francia bekezdésében meghatározott felelős.

2. Állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása."

(2) Az R. 2. §-ának 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. Szarvasmarha ENAR (a továbbiakban: ENAR): a szarvasmarha-fajok egyedeinek azonosítási és nyilvántartási rendszere, ami kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatok nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási rendszerének."

(3) Az R. 2. §-ának 14. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"14. Országos adatbázis: a tenyészetek, az állatok, az állatmozgás nyilvántartására, valamint az adatok kezelésére, feldolgozására és az arra jogosultak részére adat szolgáltatására létrehozott számítógépes adatbázis. Az állattartó adatait az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érinteti ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szőlő 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ügyfélregisztrációs Korm. rendelet) szerinti ügyfélregiszterben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli."

(4) Az R. 2. §-ának 17. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"17. Tenyészet: egy állattartóhoz tartozó tartási hely, vagy olyan tartási helyek összessége, melyek között az állatmozgás az adatbázisban történő átjelentés nélkül történhet a területileg illetékes Megyei (Fővárosi) Állategészségügyi és Élelmiszer-ellenőrző Állomás (a továbbiakban: Állomás) engedélyével. E rendelet alkalmazásában tenyészetek: a mesterséges termékenyítő állomások, kereskedő telepek (gyűjtőtelepek), rakodóhelyek, karantén telepek, állatvásárok (piacok), állatkórházak, állatkiállítások, legelők, valamint a vágóhidak és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyek is."

(5) Az R. 2. §-a a következő 20. ponttal egészül ki:

"20. Tartási hely: területileg elkülöníthető, földrajzilag azonosított, az adatbázisban nyilvántartott állattartó egység. Egy tartási helyként kell kezelni az állattartó egységet, ha az állatok egymással közvetlenül érintkezhetnek, függetlenül az ott tartott állatok fajától, hasznosításuk módjától."

3. §

Az R. 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. § (1) A megjelölt szarvasmarhát úgy kell nyilvántartani, és kísérő okmánnyal ellátni, hogy nyomon követhető legyen eredeti és azt követő valamennyi tenyészete.

(2) A szarvasmarha egyedek jelölése és nyilvántartása céljából a szarvasmarha tenyészeteket az országos adatbázisban nyilvántartásba kell venni."

4. §

Az R. 4. §-a (3) bekezdésének b) és c) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(Az állattartó kérelmének a következőket kell tartalmaznia:)

"b) az állatok tartási helyek közötti rendszeres mozgásának leírását;

c) az állattartó nyilatkozatát arról, hogy vállalja a különböző tartási helyek közötti állatmozgás naprakész nyilvántartását és az ezzel összefüggő adatok ellenőrző hatóság részére történő szolgáltatását, továbbá az egy tenyészetkódon történő nyilvántartásból adódó állategészségügyi következményeket egy esetleges forgalmi korlátozást igénylő hatósági intézkedés esetén."

5. §

Az R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. § (1) Az önálló tenyészetbe való besorolásról az Állomás dönt. Az ilyen tenyészetek létesítését, megszűnését és a bejelentett adatokban bekövetkezett változásokat az országos adatbázisba az Állomás ENAR koordinátora jelenti be.

(2) Az ENAR-felelős személyéről az Állomást, az önálló tenyészetbe váló besorolást követő 10 munkanapon belül írásban tájékoztatni kell. Ha az ENAR-felelős személyében változás következik be, akkor azt az állattartónak - annak megtörténtét követő 10 munkanapon belül - írásban be kell jelentenie az Állomás részére. Ha az ENAR-felelős nem e rendelet előírásainak megfelelően látja el a feladatát, az Állomás köteles felhívni az állattartó figyelmét a jogsértő állapot megszüntetésére.

(3) Tenyésztői körzet esetén a tenyészet állattartója

a) a körzeten belül nyilvántartott valamennyi tenyészetéért, illetve állat tartásáért viseli a felelősséget;

b) a különböző tenyészeteiben tartott állatok jelöléséhez egyidejűleg megrendelt füljelzőket valamennyi állaton elhelyezi.

(4) A vágóhidakat, mesterséges termékenyítő állomásokat, rakodóhelyeket, állatvásárokat (piacokat), állatkórházakat, állatkiállításokat és az állati hullák megsemmisítésére szolgáló helyeket mindig önálló tenyészetként kell nyilvántartásba venni.

(5) Olyan, a (4) bekezdés alá nem tartozó önálló tenyészet esetén, amely nem az előírásoknak megfelelően látja el az ENAR működtetésével kapcsolatos feladatokat, az Állomás dönthet annak megyei körzetbe történő átsorolásáról."

6. §

(1) Az R. 6. §-a (1) bekezdésének bevezető mondata helyébe a következő mondat lép:

"(1) Az Állomás az ENAR feladatok zavartalan ellátása érdekében megyei körzeteket alakít ki. Az állomás köteles megyei körzetbe sorolni minden olyan tenyészetet, amelynek tartója:"

(2) Az R. 6. §-a a következő, új (3)-(5) bekezdésekkel egészül ki:

"(3) Egy tartási hely csak egy kapcsolattartóhoz tartozhat.

(4) A kapcsolattartó állatorvos veszi nyilvántartásba az illetékességi területén kialakított új szarvasmarha tenyészetet. Ha a tartási hely más állatfaj tartása kapcsán már regisztrálva lett tenyészetként az országos adatbázisban, újabb tenyészetkód nem adható ki, hanem a meglévő tenyészethez kell a szarvasmarha tenyésztést bejelenteni.

(5) A kapcsolattartó állatorvos, mint ENAR-felelős köteles az új tenyészetek létesítését vagy a tenyészet megszüntetését, továbbá a tenyészet bármely bejelentett adatában bekövetkezett változásokat az országos adatbázishoz haladéktalanul bejelenteni."

7. §

Az R. 7. §-a (2) bekezdésének a) -b) pontjai helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A jelölést és az egyed bejelentését a következő határidőig kell elvégezni:)

"a) a borjú esetén a születését követő hetedik napig,

b) importált állat esetén a karantén megkezdésétől számított tizenöt napon belül a külföldi marhalevél hatósági állatorvosnak történő átadásával egyidejűleg."

8. §

Az R. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha egyedi jelölésére kizárólag az OMMI által kiadott és olyan páros füljelző alkalmazható, amely megfelel a közösségi jogszabályban leírt követelményeknek, és tartalmazza az ország kódját, az ENAR-logóját, a lézer-technikával nyomtatott ENAR-számot, a megegyező vonalkódot és kiemelt formában a használati számot."

9. §

(1) Az R. 12. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A szarvasmarha csak akkor szállítható, ha a közösségi jogszabályokban foglaltaknak megfelelően megjelölték, továbbá belföldi marhalevél-igazolólap és állategészségügyi forgalomképességet tanúsító igazolás kíséri."

(2) Az R. 12. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szarvasmarhát az export zárórakodás helyéig a belföldi marhalevél-igazolólappal és a szarvasmarha útlevéllel együtt kell szállítani."

10. §

Az R. 17. §-ának e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A vágóhíd üzemben tartója feladatai és kötelességei:) "e) az ellenőrző szelvény nélküli igazolólapokra rávezeti a vágóhíd tenyészetkódját, valamint az állat vágóhídra érkezése időpontját, és az igazolólapokat a közösségi jogszabályban meghatározottak szerint megküldi az OMMI-nak;"

11. §

Az R. 19. §-ának bevezető mondata helyébe a következő mondat lép:

"Az állattartó köteles a közösségi jogszabályokban foglaltakat betartani, valamint:"

12. §

(1) Az R. 21. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az országos adatbázisban - a tenyészetek információs rendszere keretében - a következő adatokat kell nyilvántartani:

a) a tenyészet és a származási ország kódja feltüntetését;

b) a tenyészet címét;

c) a felelős állattartó ügyfélregisztrációs Korm. rendelet szerinti regisztrációs számát;

d) a tenyészethez tartozó tartási helyek földrajzi adatait;

e) a 33. § szerinti hatósági ellenőrzések tényét és eredményét."

(2) Az R. 21. §-a a következő, új (3) bekezdéssel egészül ki, egyidejűleg az R. (3) és (4) bekezdéseinek számozása (4) és (5) bekezdésekre változik:

"(3) Az országos adatbázisban - a tenyészet információs rendszer keretében - az állami állategészségügyi szolgálat állal meghatározott szempontok alapján biztosítani kell az alábbi adatok nyilvántartására alkalmas beviteli mezőket is:

a) a tenyészet meghatározott betegségekre vonatkozó állategészségügyi státusza;

b) a forgalomkorlátozással kapcsolatos rendelkezés."

13. §

Az R. 22. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 2. § 12. pontja szerint felsorolt illetékes hatóságok a vonatkozó ENAR információhoz hozzáférhetnek."

14. §

Az R. 23. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az igazolólap második oldala az állategészségügyi forgalomképesség igazolásához szükséges adatokat tartalmazza. Az adatlap kitöltését követően - ha egyéb jogszabály másképp nem rendelkezik - a hatósági állatorvos az aláírásával és a bélyegzőjével igazolja az állat forgalomképességét. Vágóhídra történő szállítás esetén szükséges az állattartó aláírása is."

15. §

(1) Az R. 27. §-ának (1) bekezdése a következő, új c) ponttal egészül ki:

[Az állatvásár (piac), a kiállítás és az állatkórház ENAR-felelőse köteles:]

"c) nyilvántartást vezetni a beszállított és kiszállított állatokról."

(2) Az R. 27. §-a a következő, új (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) és (2) bekezdésben felsorolt létesítmények hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az e bekezdésekben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni."

16. §

Az R. 28. §-a a következő, új (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik:

"(2) Az (1) bekezdésben felsorolt létesítmény hatósági felügyeletét ellátó állatorvos köteles felügyelni és ellenőrizni az (1) bekezdésben előírtak betartását. Ha a hatósági állatorvos megállapítja, hogy a vonatkozó rendelkezéseket nem tartják be, köteles megtenni a szükséges intézkedéseket és szükség esetén az Állomást értesíteni."

17. §

Az R. 33. §-ának (2) bekezdése a következő mondattal egészül ki:

"Az ellenőrzést a külön jogszabályban leírtak szerint kell elvégezni."

18. §

Az R. 34. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) közösségi jogszabályban leírt esetben az ellenőrzések gyakoriságának növelését írhatja elő."

19. §

Az R. 36. §-a (1) bekezdésének első mondata helyébe a következő mondat lép:

"Az ellenőrzéseket a Szarvasmarha ENAR Ellenőrzés Útmutatóban megadott módon, az ott megadott bizonylatok felhasználásával kell végezni."

20. §

Az R. 37. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"37. § Az ellenőrzések eredményéről a hatóságok a tenyészetek és az ellenőrzések, valamint az ellenőrzött állatok száma, az észlelt szabálytalanságok, hiányosságok, valamint az alkalmazott szankciók bemutatásával éves jelentést készítenek, amit évente április 30-áig megküldenek a minisztériumnak."

21. §

Az R. 39. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"39. § A közösségi jogszabályok által elrendelt forgalomkorlátozó intézkedéseket az illetékes Állomás rendeli el. A forgalomkorlátozást fel kell oldani, ha az állattartó igazolja, hogy a hiányosságokat pótolta."

22. §

Az R. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szarvasmarha ENAR vonatkozásában az állattartó helyek földrajzi koordinátáinak meghatározását és országos adatbázisban történő rögzítését az ENAR fejlesztésért felelős intézmények 2005. december 31-ig kötelesek elvégezni."

23. §

(1) A sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003. (XI. 18.) FVM rendelet (a továbbiakban: sertés ENAR rendelet) 2. §-ának 17. pontja a következő, új mondattal egészül ki:

"Az állattartó adatait az Európai Unió Közös Agrárpolitikája magyarországi végrehajtásában, illetve a nemzeti agrártámogatási rendszerben érintett ügyfelekkel összefüggő ügyfélregiszter létrehozásáról és az ezzel kapcsolatos nyilvántartásba vételről szóló 141/2003. (IX. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ügyfélregisztrációs Korm. rendelet) szerinti ügyfélregiszterben a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal kezeli."

(2) A sertés ENAR rendelet 19. § (2) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(...a következő adatokat kell minden sertéstenyészethez nyilvántartásba venni:)

"c) az állattartó ügyfélregisztrációs Korm. rendelet szerinti regisztrációs számát;"

(3) A sertés ENAR rendelet 32. §-ának (1) bekezdésében az "1993. évi" szövegrész helyébe az "1995. évi" szövegrész lép.

(4) A sertés ENAR rendelet 33. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A sertés ENAR vonatkozásában az állattartó helyek földrajzi koordinátáinak meghatározását és országos adatbázisban történő rögzítését az ENAR fejlesztésért felelős intézmények a hatálybalépést követő két éven belül kötelesek elvégezni."

24. §

Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg az R. 7. §-ának (1) bekezdése, a 7. § (2) bekezdésének c) pontja, a 7. §-ának (3) bekezdése, a 8. §-ának (2) bekezdése, a 29. §-ának (4) bekezdése, a 33. §-ának (3) bekezdése, a 34. §-ának (2) bekezdése, a 35. §-a, a 36. §-ának (2) és (3) bekezdései, a 38. §-a, a 41. §-ának (1) bekezdése és a 44. §-a, valamint a sertés ENAR rendelet 26. § (3) bekezdésének d) pontja hatályát veszti.

Dr. Németh Imre s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter