134/2004. (IV. 29.) Korm. rendelet

az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kassza működésére, felügyeletére, felhasználására, megszüntetésére és forrásaira vonatkozó részletes szabályokról

A Kormány az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény (a továbbiakban: Eht.) 182. §-a (2) bekezdésé nek j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján - az Eh 122. §-ában foglaltakra figyelemmel - a következőket rendeli el:

1. §

A rendelet hatálya kiterjed

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatókra;

b) a Nemzeti Hírközlési Hatóságra (a továbbiakban: hatóság);

c) az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszára, valamint annak kezelőjére, igazgatójára és Ellenőrző Testületére;

2. §[1]

(1) A Kormány az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatóknak az egyetemes elektronikus hírközlési szerződésben vagy e rendeletben megállapított kötelezettsége alapján nyújtott, egyetemes szolgáltatásból adódó - az Eht. 121. § (1) bekezdése szerinti - pénzügyi terhei mérséklésére létrehozza az Egyetemes Elektronikus Hírközlési Támogatási Kasszát (a továbbiakban: Kassza).

(2) Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásokat az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatók és az elektronikus hírközlésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) közötti egyetemes elektronikus hírközlési szerződés alapján kell biztosítani. Az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatók nettó elkerülhető költségeit a jogszabályoknak megfelelően a Kasszából kell biztosítani.

(3)[2]

A Kassza szervezete

3. §

(1) A Kassza szervezetét az igazgató vezeti.

(2)[3] Az igazgató személyéről az elektronikus hírközlésért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) dönt.

(3) Igazgató az lehet, aki legalább hároméves hírközlési szakmai gyakorlattal és felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkezik.

(4) Az igazgató e tisztségének fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig a Kassza által támogatott elektronikus hírközlési szolgáltatónál munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt nem létesíthet.

(5) Az igazgató és a Ptk. 685. §-ának b) pontja szerinti közeli hozzátartozói az igazgatói tisztség fennállása alatt, illetve annak megszűnésétől számított 1 évig nem lehetnek vezető tisztségviselői, könyvvizsgálói vagy felügyelő bizottsági tagjai, vagy - tőzsdén jegyzett részvénytársaság kivételével - tulajdonosai (tagja, részvényese) olyan elektronikus hírközlési szolgáltatónak, amely a Kasszától támogatásban részesült.

(6) A Kassza működését öttagú Ellenőrző Testület felügyeli. Az Ellenőrző Testület működésére vonatkozó szabályokról a Kassza Szervezeti és Működési Szabályzata és az Ellenőrző Testület ügyrendje rendelkezik.

(7) Az Ellenőrző Testület tagjaiként a miniszter egy évre a tárgyévet megelőző évben a Kasszából legtöbb támogatást kapott két szolgáltató, illetve a Kassza részére legtöbb befizetést teljesített és támogatást nem kapott három szolgáltató által jelölt egy-egy személyt nevezi ki. A miniszter a jelölésre jogosult szolgáltatókat a tárgyév március 31-ig felhívja a jelölésre.

(8) Az Ellenőrző Testületi tagjelölésére a (7) bekezdés szerint jogosult elektronikus hírközlési szolgáltató és az általa irányított, az ilyen elektronikus hírközlési szolgáltatót irányító, illetve az ilyen elektronikus hírközlési szolgáltatóval közös irányítás alatt álló elektronikus hírközlési szolgáltató összesen egy Ellenőrző Testületi tag jelölésére jogosult.

(9) Amennyiben a (8) bekezdés szerinti szolgáltatók között a (7) bekezdés szerinti támogatásra jogosult szolgáltató is van, az így jelölt személyt a támogatásra jogosult szolgáltatók által jelölt személyek között kell figyelembe venni.

(10) Az Ellenőrző Testület tagjaira vonatkozó jelöléseket a tárgyév április 15-éig kell a miniszter részére eljuttatni. A miniszter az Ellenőrző Testület tagjait legkésőbb a tárgyév május 15-éig kinevezi.

(11) Amennyiben az Ellenőrző Testületi tag jelölésére a (7) bekezdés szerint jogosult elektronikus hírközlési szolgáltató a (10) bekezdés szerinti időpontig nem jelöl tagot, a miniszter a tárgyévet megelőző év adatai alapján a jelölést elmulasztó szolgáltatót követő támogatásra jogosult, illetve befizetésre kötelezett szolgáltatót kéri fel tag jelölésére. Amennyiben a felkért szolgáltató sem jelöl tagot a miniszter által a felkérésben meghatározott határidőig, a miniszter az Ellenőrző Testület hiányzó tagját mérlegelése szerint nevezi ki.

(12) Az Ellenőrző Testületi tagság megszűnik:

a) a (7) bekezdés szerinti időtartam leteltével,

b) a tagságról való lemondással,

c) a tag halálával.

(13) A (12) bekezdés b) vagy c) pontja szerinti esetben a tagot jelölő szervezet a tagság megszűnését követő 15 napon belül új tag jelölésére jogosult. Az új tagot a miniszter a jelölés kézhezvételétől számított 15 napon belül kinevezi. Az új tag jelölésére és kinevezésére egyebekben a (7)-(11) bekezdés rendelkezései értelemszerűen alkalmazandóak.

A Kassza kezelése

4. §

(1) A miniszter kezelői jogkörében többek között megszervezi a Kassza működését, jóváhagyja szervezeti és működési szabályzatát, az Ellenőrző Testület ügyrendjét, elfogadja a Kassza működési költségeire vonatkozó éves költségvetést, valamint a 11. § (1) bekezdése szerinti beszámolót. A (4) bekezdés alapján a hatóság külön jogszabály rendelkezései szerint határozatot hoz az elektronikus hírközlési szolgáltatók által a Kasszába fizetendő hozzájárulás és a Kassza által az egyetemes szolgáltatók részére teljesíthető támogatás mértékéről.

(2)[4] Az (1) bekezdés szerinti hatósági határozatokkal szemben a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló törvény szerinti fellebbezésnek van helye.

(3) A Kassza igazgatója köteles a hatályos jogszabályok és az e rendeletben foglaltak figyelembevételével

a) a Kassza működési költségeire vonatkozó költségvetési tervezetet minden naptári évre vonatkozóan a naptári évet megelőző december 15-éig elkészíteni;

b) a Kassza bevételeinek és kiadásainak nyilvántartásáról gondoskodni;

c) a miniszter számára előkészíteni a beszámolót a 11. § (2) bekezdés szerinti nyilvánosságra hozatalhoz;

d) a Kassza Szervezeti és Működési Szabályzatát, valamint az Ellenőrző Testület ügyrendjét elkészíteni;

e) a kintlévőségeket folyamatosan figyelni és beszedésüket kezdeményezni;

f) az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet 164/A. § szerinti adatszolgáltatást teljesíteni.

(4) A hatóság

a) az elektronikus hírközlési szolgáltatók által a Kasszába fizetendő hozzájárulások, valamint

b) a Kassza által az egyetemes szolgáltatók részére teljesíthető támogatások

mértékére vonatkozó határozatait külön jogszabályok, valamint az egyetemes szolgáltatási szerződések rendelkezései szerint, az igazgató javaslata és az Ellenőrző Testület véleménye figyelembevételével, a miniszternek az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó nettó elkerülhető költségek méltánytalanságára vonatkozó, külön jogszabály szerinti döntése alapján hozza meg. Amennyiben a hatóság a határozata meghozatalakor az Ellenőrző Testület véleményétől eltér, az eltérés okát a határozatban indokolni köteles.

(5) Az igazgató a (4) bekezdés szerinti javaslatai tervezetét - a hatóság 10. § (2) bekezdése szerinti adatok ellenőrzésére vonatkozó jelentésével együtt - véleményezésre megküldi az Ellenőrző Testületnek. Az Ellenőrző Testület a javaslat tervezetekre vonatkozó véleményét legkésőbb a tárgyévet követő év július 14-ig megküldi az igazgatónak.

(6) Az igazgató a (4) bekezdés szerinti javaslatait az Ellenőrző Testület véleményével együtt legkésőbb a tárgyévet követő év július 15-éig megküldi a hatóságnak.

(7) A hatóság az (1) bekezdés szerinti határozatait legkésőbb a tárgyévet követő év július 31-éig meghozza.

A Kassza számlavezetése és pénzkezelése

5. §

(1) A Kassza pénzforgalmi számláját a Magyar Államkincstár vezeti.

(2)[5] A Kassza pénzeszközeit állampapírban vagy állampapírokkal azonos kockázatú likvid eszközökben vagy az (1) bekezdés szerinti pénzforgalmi számlán kell tartani.

A Kassza forrásai

6. §

(1) A Kassza forrásai:

a) az Eht. 122. § (6) bekezdése szerint befizetésre kötelezett elektronikus hírközlési szolgáltatók (a továbbiakban: kötelezett szolgáltató) által befizetett összegek,

b) a Kasszából nyújtott és visszavont támogatás, valamint e rendelet 10. § (5) bekezdésében meghatározottak szerinti kamatok;

c) e rendelet 9. § (2) bekezdésében megjelölt kamatok;

d) az egyéb bevételek.

(2) A Kassza bevételeit, illetőleg év végi maradványait az Eht. 122. § (3) bekezdése szerint nem lehet elvonni, azokat a következő évre át kell vinni.

A Kassza bevételeinek felhasználása

7. §

(1) A Kassza bevételei kizárólag az Eht. 122. § (7) bekezdése szerinti célokra fordíthatóak.

(2) A Kassza költségvetését úgy kell megállapítani, hogy az egyetemes szolgáltató piacelhagyása, vagy az egyetemes szolgáltatásra kötött szerződés előre nem látható megszűnése miatt szükséges rendkívüli kiadásokra és a Kassza kezeléséhez, működtetéséhez, bevételeinek beszedéséhez, pénzeszközeinek, valamint a Kasszából nyújtott támogatások felhasználásának ellenőrzéséhez szükséges költségek fedezetére a külön jogszabályban meghatározott szolgáltatói árbevétel-hányadnak megfelelő összeg legyen fordítható.

(3) Az egyetemes szolgáltató piacelhagyása, vagy az egyetemes szolgáltatásra kötött szerződés előre nem látható megszűnése miatt szükséges rendkívüli kiadásokra a miniszter a (2) bekezdés szerint meghatározott keretöszszeg terhére jogosult a szükséges áruk és szolgáltatások beszerzésére.

A támogatás igénybevétele

8. §

(1) Az egyetemes szolgáltatónak az egyetemes elektronikus hírközlési szolgáltatásból adódó, a kizárólag üzleti szempontok alkalmazása esetére becsült kiadásaihoz és bevételeihez képest méltánytalan többletterhet jelentő, indokolt és elismert, a nettó elkerülhető költségeket meg nem haladó pénzügyi terhei mérséklésére a külön jogszabály és az egyetemes szolgáltatási szerződés szerinti támogatásban kizárólag azok az egyetemes szolgáltatók részesülhetnek, amelyek a Kasszához támogatás iránti kérelmet nyújtanak be, valamint az Eht. 121. § (2) bekezdése szerinti adatszolgáltatási kötelezettségüknek a tárgyévet követő év június 15-éig eleget tesznek.

(2) Az elektronikus hírközlési szolgáltatók - a Kassza részére fizetendő hozzájárulásuk mértékének meghatározása érdekében - a tárgyévet követő év június 15-ig kötelesek eleget tenni jogszabályban meghatározott adatszolgáltatási kötelezettségüknek.

(3) Ha a Kasszába befolyt támogatásra fordítható források az összes elfogadott támogatási igényt nem fedezik, az egyetemes szolgáltatók támogatási igényeit az elfogadott igényekkel arányosan kell kielégíteni.

(4)[6] A támogatások kifizetésére az Eht. 122. § (5) bekezdésében meghatározott határidőt követően befolyt forrásokat a Kassza a befolyt forrásokkal érintett tárgyévre vonatkozó határozatokban megállapított, a jogosult szolgáltatókat megillető támogatásoknak késedelmi kamattal növelt összegével arányosan haladéktalanul, de legkésőbb a források befolyását követő 30 napon belül kifizeti a jogosult szolgáltatóknak.

A támogatás visszavonása

9. §

(1)[7] A támogatott szolgáltatónak a téves adatközlés vagy számítási hiba alapján, vagy jogellenesen kifizetett támogatást a hatóság - részben vagy egészben - visszavonja.

(2) Az (1) bekezdésben említett, a támogatott szolgáltatónak felróható okból bekövetkezett esetben a támogatott szolgáltató a Kasszának visszajáró összeget a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő, a támogatás átutalásának időpontjától számított kamattal együtt köteles visszafizetni.

A Kassza működése

10. §

(1) A Kassza forrásai, vagyona vállalkozási tevékenység folytatásához még időlegesen sem használhatók fel, azokat pénzügyi vagy más kockázattal járó műveletek fedezetéül lekötni, vagy egyéb módon megterhelni nem lehet. A Kassza pénzkölcsönt (hitelt) nem vehet fel.

(2) A Kasszába történő befizetéssel, illetve kifizetéssel kapcsolatban adatszolgáltatásra köteles szolgáltatók adatszolgáltatásának jogszabályoknak, illetve az egyetemes szolgáltatási szerződéseknek megfelelő teljesítését a hatóság soron kívül ellenőrzi és az ellenőrzés eredményéről haladéktalanul tájékoztatja a Kasszát. A hatóság az adatszolgáltatásra köteles szolgáltatókról vezetett nyilvántartását évente köteles a Kassza részére átadni.

(3) Az adatszolgáltatás egyetemes szolgáltató általi késedelmes teljesítése esetén az egyetemes szolgáltató részére támogatás a késedelemmel érintett tárgyévben nyújtott egyetemes szolgáltatás után nem fizethető, hibás adatszolgáltatás esetén az egyetemes szolgáltató részére fizethető támogatás összegének számításához legfeljebb a hibával nem érintett adatok vehetők figyelembe.

(4)[8] A kötelezett szolgáltatókat terhelő adatszolgáltatási kötelezettség késedelmes vagy nem megfelelő teljesítése esetén a hatóság az Eht. 33. § (3) bekezdés a) pontja szerinti bírságot alkalmazhat, és a Kassza a kötelezett szolgáltatót terhelő befizetési kötelezettség megállapításához szükséges adatokat a rendelkezésére álló egyéb adatok alapján állapítja meg. Az Eht. 33. §-a szerint bírság kiszabására irányuló eljárás a hatóságnak a jogsértésről való tudomásszerzésétől számított három hónapon belül, de legkésőbb a jogsértés bekövetkezését követő egy éven belül indítható meg. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

(5) A kötelezett szolgáltatók a befizetések késedelmes teljesítése esetében a befizetendő összeget az esedékesség napjától számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal együtt kötelesek megfizetni.

(6) A Kasszából nem kaphat támogatást az az egyetemes szolgáltató - a tartozásának rendezéséig - amelynek a Kasszával szemben 30 napon túli tartozása áll fenn.

(7)[9] Az Eht. 122. § (5) bekezdésben meghatározott követelés beszedése érdekében a kötelezett szolgáltatók - adatszolgáltatási kötelezettségük teljesítésével egyidejűleg - kötelesek a Kassza számára a pénzforgalmi számlaszámukat bejelenteni.

A Kassza költségvetésére, könyvvezetésére és beszámolási kötelezettségére vonatkozó szabályok

11. §

(1)[10] A Kassza a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását követően - a (2)-(6) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - a számvitelről szóló törvény szerint beszámolót készít.

(2)[11] A miniszter a beszámolót az Eht. 121. § (2) bekezdése szerinti auditált kimutatásokat, valamint az auditált kimutatás és az egyéb adatszolgáltatás 10. § (2) bekezdése szerinti hatósági ellenőrzésének eredményét, az egyes kötelezett szolgáltatók által a Kassza részére teljesített befizetések összegeit, valamint az egyetemes szolgáltatóknak az egyetemes szolgáltatás nyújtásából származó előnyeit, az üzleti titokhoz fűződő érdekek figyelembevételével a tárgyévet követő év szeptember 30-áig az általa vezetett minisztérium honlapján közzéteszi, és a tárgyévet követő év szeptember 15-éig kezdeményezi a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben történő közzétételt.

(3) A Kassza esetében az üzleti év azonos a naptári évvel. A mérleg fordulónapja - a megszűnést kivéve - december 31.

(4) Az (1) bekezdés szerinti beszámolóhoz tartozó kiegészítő mellékletben külön be kell mutatni az e rendelet 4. §-a (3) bekezdésének a) pontja alapján meghatározott költségvetésben foglaltak teljesülését. Abban az esetben, ha a Kassza éves gazdálkodása során egyes kiadások, költségek és ráfordítások értéke a költségvetésben meghatározott értéket több mint 10 százalékkal meghaladja, az eltérés okait a kiegészítő mellékletben meg kell jeleníteni.

(5) A Kassza az (1) bekezdés szerint elkészített beszámoló adatainak helytállóságát könyvvizsgálattal köteles alátámasztani.

(6) A Kassza költségvetését az (1) bekezdés szerinti beszámoló eredménykimutatásával azonos szerkezetben kell elkészíteni.

A Kassza megszűnése

12. §

A Kormány - a Kassza esetleges vagyonáról az Eht. 122. §-ának (7) bekezdésében foglaltak szerint rendelkezve - megszüntetheti a Kasszát, ha a hatóság 4. § (1) bekezdése szerinti határozata, vagy az egyetemes szolgáltatók támogatás fizetésére irányuló kérelme hiányában a Kassza két egymást követő évben nem fizet támogatást.

Vegyes és záró rendelkezések

13. §

(1) Ez a rendelet 2004. április 30-án lép hatályba.

(2)[12]

(3)[13]

(4)[14]

(5)[15]

(6) Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusnak való megfelelést szolgálja:

az Európai Parlament és a Tanács egyetemes szolgáltatásról és az elektronikus hírközlő hálózatokhoz és elektronikus hírközlési szolgáltatásokhoz kapcsolódó felhasználói jogokról szóló 2002/22/EK irányelv (egyetemes szolgáltatási irányelv).

Dr. Medgyessy Péter s. k .,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 352/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 1. § -a. Hatályos 2008.12.31.

[2] A bekezdés szövegét megsemmisítette a 138/2010. (VII. 8.) AB határozat. Hatálytalan 2010.12.31.

[3] Megállapította a 352/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet 2. § -a. Hatályos 2008.12.31.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 350. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[6] Megállapította a 97/2010. (III. 31.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése. Hatályos 2010.04.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 350. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 348. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 350. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 336/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdése 1. pontja. Hatályos 2008.12.31.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 695. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 695. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 695. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 695. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék