171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelet

a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges, valamint egyes sporttárgyú kormányrendeletek módosításáról

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 79. §-a (1) bekezdésének a) és c)-h) pontjaiban, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 88. §-ának (1) bekezdésében, 89. §-ának (1) bekezdésében, 124. §-a (2) bekezdésének a)-d), f)-g), i), n), p), r)-s), u)-xa), z)-zs) pontjában, a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 100. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. §-ában kapott felhatalmazás alapján - figyelemmel a Magyar Köztársaság minisztériumainak felsorolásáról szóló 2002. évi XI. törvény módosításáról szóló 2004. évi XCV. törvény, a miniszterek feladat- és hatáskörének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2004. évi CXX. törvény, valamint a Nemzeti Sporthivatal felügyeletének változásával összefüggésben szükséges törvénymódosításokról szóló 2005. évi XIII. törvény rendelkezéseire - a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

3. §

A nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely-szolgáltatásról szóló 173/2003. (X. 28.) Korm. rendelet 25. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Felhatalmazást kap az ifjúsági, családügyi, szociális és esélyegyenlőségi miniszter, hogy a pénzügyminiszterrel és a Nemzeti Sporthivatal elnökével egyetértésben rendeletben határozza meg a hegyi menedékházak, valamint a sportlétesítmények szálláshely céljára szolgáló önálló rendeltetési részegységei rendeltetésváltozásával összefüggő méltányossági hozzájárulás eljárási szabályait."

4. §

(1) A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a testnevelés és sport területén történő végrehajtásáról szóló 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 1. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálya nem terjed ki a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter, a honvédelmi miniszter, a gazdasági és közlekedési miniszter, valamint a regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felelős tárca nélküli miniszter felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél, továbbá a diáksportköröknél, a nevelési-oktatási intézményeknél, valamint a Testnevelési és Sportmúzeumnál foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyára.".

(2) Az R3. 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) Magasabb vezető beosztású közalkalmazott annak az intézménynek a vezetője, akit - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - a Nemzeti Sporthivatal elnöke nevez ki, továbbá a rendelet mellékletében megjelölt intézmények vezetője, valamint a fővárosi, a megyei és a megyei jogú városi önkormányzat önálló sportintézményének vezetője.

(2) A Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet és a Nemzeti Sportközpontok magasabb vezető beosztású közalkalmazottjait a Nemzeti Sporthivatal elnökének javaslatára a belügyminiszter nevezi ki és menti fel.

(3) Vezető beosztású közalkalmazott az (1) bekezdés hatálya alá nem tartozó intézmény vezetője, továbbá az intézmény vezető-helyettese, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott, a munkamegosztás szempontjából elkülönült szervezeti egység vezetője.".

5. §[3]

6. §

(1) A sport területén képesítéshez kötött tevékenységek gyakorlásához szükséges képesítések jegyzékéről szóló 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A kérelemhez csatolni kell az életkort igazoló okiratot, valamint az országos sportági szakszövetségnek, országos sportági szövetségnek (a továbbiakban együtt: sportszövetség) az egyéb feltétel teljesítését igazoló javaslatát.".

(2) Az R4. 5. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A munkakör betöltése szempontjából a korábban megszerzett:

a) főiskolai szintű testnevelés-rekreáció szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a rekreáció szakokon szerezhető képesítésekkel,

b) a főiskolai szintű testnevelés-sportszervezés szak a főiskolai szintű testnevelő tanár, valamint a sportmenedzser szakokon szerezhető képesítésekkel egyenértékű képesítést igazol.".

(3) Az R4. 5. §-ának (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) A melléklet

a) 4. és 6. pontjában megjelölt tevékenység 2007. december 31-ig az adott sportág nemzetközi szövetségével kötött megállapodás alapján a sportszövetség által szervezett képzésben szerzett képzettséggel,

b) 7. pontjában megjelölt tevékenység 2007. december 31-ig a mellékletben megjelölt képesítés nélkül is folytatható.".

7. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel -a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A rendelet 8. §-ának de) pontja 2005. november 1-jén lép hatályba.

8. §

A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[4]

ba) 6. §-ában a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke) " szövegrész,

bb) 7. §-ában szereplő "a miniszter" szövegrész helyébe "az NSH elnöke" szövegrész;

c) az olimpiai járadékról szóló 41/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

ca) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium) " szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatalnak (a továbbiakban: NSH)" szövegrész,

cb) 2. §-ának (2) bekezdésében és 3. §-ának (3) bekezdésében szereplő "a minisztériumnak" szövegrész helyébe "az NSH-nak" szövegrész,

cc) 2. §-ának (3) bekezdésében szereplő "a minisztériumot" szövegrész helyébe "az NSH-t" szövegrész,

cd) 3. §-ának (1) bekezdésében szereplő "a minisztériumhoz" szövegész helyébe "az NSH-hoz" szövegrész,

ce) 3. §-ának (2) bekezdésében és (5) bekezdése második mondatában, 4. §-ának (1) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében és 10. §-ában szereplő "A minisztérium" szövegrész helyébe "Az NSH" szövegrész,

cf) 3. §-ának (4) bekezdésében, (5) bekezdése első mondatában, (6) bekezdésében, 6. §-ának (2)-(5) bekezdéseiben, valamint 9. §-ának (3) bekezdésében szereplő "a minisztérium" szövegrész helyébe "az NSH" szövegrész,

cg) 4. §-ának (1) bekezdésében szereplő "a miniszterhez" szövegrész helyébe "az NSH elnökéhez" szövegrész,

ch) 4. §-ának (2) bekezdésében szereplő "A miniszter" szövegrész helyébe "Az NSH elnöke" szövegrész,

ci) 6. §-ának (1) bekezdésében szereplő "a minisztériumtól" szövegrész helyébe "az NSH-tól" szövegrész,

cj) 11. §-ának (2) bekezdésében szereplő "a minisztériumnál" szövegrész helyébe "az NSH-nál" szövegrész,

ck) mellékleteiben a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnak" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatalnak" szövegrész,

cl) mellékleteiben a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész;

d) a Nemzet Sportolója Címről szóló 40/2004. (III. 12.) Korm. rendelet

da) 2. §-ának (2) bekezdésében a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszternek (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal elnökének (a továbbiakban: NSH elnöke)" szövegrész,

db) 2. §-ának (4) bekezdésében szereplő "a miniszter" szövegrész helyébe "az NSH elnöke" szövegrész,

dc) 3. §-ában "a miniszter" szövegrész helyébe "az NSH elnöke a belügyminiszter útján" szövegrész,

dd) 4. §-ának (4) bekezdésében a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal (a továbbiakban: NSH)" szövegrész,

de) 4. §-ának (4) bekezdésében az "államigazgatási eljárás" szövegrész helyébe a "közigazgatási hatósági eljárás" szövegrész,

df) 4. §-ának (5) bekezdésében szereplő "minisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium költségvetési fejezet" szövegrész,

dg) 5. §-ában szereplő "a miniszternek" szövegrész helyébe "az NSH elnökének" szövegrész,

dh) mellékletének II. pontjában a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész;

e) a sportrendezvények biztonságáról szóló 54/2004. (III. 31.) Korm. rendelet

ea) 2. §-ának (4) bekezdésében a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke)" szövegrész,

eb) 2. §-a (5) bekezdésének első mondatában a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész,

ec) 2. §-a (5) bekezdésének második mondatában szereplő "minisztérium" szövegrész helyébe a "Belügyminisztérium költségvetési fejezet" szövegrész,

ed) 3. §-ának (5) bekezdésében szereplő "a miniszterhez" szövegrész helyébe "az NSH elnökéhez" szövegrész;

f)[5]

g) az R4.

ga) 3. §-ának (1) bekezdésében a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal elnöke (a továbbiakban: NSH elnöke)" szövegrész,

gb) 3. §-ának (2) bekezdésében a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnál" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatalnál" szövegrész,

gc) 3. §-ának (4) bekezdésében szereplő "A miniszter" szövegrész helyébe "Az NSH elnöke" szövegrész,

gd) melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete;

h) az állami sportinformációs rendszerről szóló 166/2004. (V. 21.) Korm. rendelet

ha) 1. §-ában a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztériumnak (a továbbiakban: minisztérium)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatalnak (a továbbiakban: NSH)" szövegrész,

hb) 2. §-ának (1) bekezdésében, 3. §-ának (3) bekezdésében, 4. §-ának (1)-(5) és (7) bekezdéseiben, 5. §-ának (1) és (4)-(6) bekezdéseiben, 9. §-ában, 10. §-ának (1) bekezdésében, 1-3. számú mellékleteiben szereplő "a minisztérium" szövegrész helyébe "az NSH" szövegrész,

hc) 2. §-ának (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) bekezdésében, 7. §-ának (4) bekezdésében, valamint 9. §-ában szereplő "A minisztérium" szövegrész helyébe "Az NSH" szövegrész,

hd) 9. §-ában szereplő "az Ifjúsági és Sportértesítőben" szövegrész helyébe "a Sportértesítőben" szövegrész;

i) a sportorvoslás szabályairól és a sportegészségügyi hálózatról szóló 215/2004. (VII. 13.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdésében

ia) a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész,

ib) a "gyermek-, ifjúsági és sportminiszter (a továbbiakban: miniszter)" szövegrész helyébe a "Nemzeti. Sporthivatal elnöke" szövegrész;

j) a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet mellékletében a "Gyermek-, Ifjúsági és Sportminisztérium" szövegrész helyébe a "Nemzeti Sporthivatal" szövegrész lép;

k) az R3. mellékletének a "Magasabb vezetői beosztások", "Vezetői beosztások" pontjában szereplő munkakörök, beosztások, fizetési osztályok és vezetői pótlékok helyébe e rendelet 2. számú melléklete szerinti szövegrész, a "Szálló vezető" szövegrész helyébe a "Szálloda vezető" szövegrész lép, és a "Beosztottak" pontja e rendelet 3. számú mellékletében foglalt munkakörökkel és a hozzájuk tartozó fizetési osztályokkal egészül ki;

l)[6]

m)[7]

n) az Ámr. 4. számú melléklete e rendelet 4. számú melléklete szerint egészül ki.

9. §[8]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm, rendelethez

[Melléklet a 157/2004. (V. 18.) Korm. rendelethez]

JEGYZÉK

az állam által elismert, a sport területén képesítéshez kötött tevékenységekről

Jelmagyarázat:

a = alapfokú képesítés

k = középfokú képesítés

f = felsőfokú képesítés

TevékenységKépesítés megnevezése
1. nevelési-oktatási intézménynél sportszolgáltatás nyújtása, a diákok versenyekre való felkészítésetestnevelő tanár (f), testnevelőrekreációs tanár (f)
2. természetes személy vagy a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) szervezésesportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), sportszervező menedzser (k), sportszervező (f), sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
3. természetes személy vagy a Ptk. 685. § c) pontja szerinti gazdálkodó szervezet által végzett egészségmegőrző és sportfoglalkozások (edzésprogramok) vezetésesportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), gyógytornász (f), testnevelő tanár (f)
4. edzői tevékenység végzése, a sportolók versenyekre való felkészítésesportoktató (a), sportedző (k), szakedző (f), tánccsoportban táncpedagógus (f)
5. sportszervezeteknél mozgásterápiás, sportrehabilitációs szolgáltatások irányításahumánkineziológus (f), gyógytestnevelő tanár (f)
6. sportszövetségnél (a nemzeti válogatottaknál) vezetőedzői, szövetségi kapitányi feladatok ellátásaszakedző, illetve az adott sportágban szerezhető legmagasabb szintű állami sportszakmai képesítés; tánccsoportban táncpedagógus
7. sportszövetség, valamint a nemzeti sportszövetségek hivatali munkáját irányító, az elnökség által kinevezett főtitkár vagy azzal azonos feladatokat ellátó személy**sportszervező, -menedzser (k)
8. helyi önkormányzatok sportigazgatási szerveinél szakreferensi feladatok ellátása*sportszervező, -menedzser (k), sportszervező (f), sportmenedzser (f), testnevelő tanár (f), rekreáció-szervező (f)
9. sportszervezeteknél masszázs kezelések végzésesportmasszőr (k)
10. sportmasszőr-vállalkozások vezetésesportmasszőr (k)
11. lovasturista-csoportokkal kapcsolatos idegenvezetői, pénzügyi, vendéglátói tevékenység ellátásalovastúra-vezető (k)

Megjegyzés:

A *-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség is.

A **-gal ellátott tevékenységeknél szakképesítésként elfogadható a szakiránynak megfelelő egyéb szakképesítés vagy magasabb szintű szakirányú szakmai végzettség, valamint jogi egyetemi, államigazgatási főiskolai, közgazdasági felsőfokú végzettség.

2. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelethez]

[Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék
ABCDEFGHIJ
Magasabb vezetői beosztások]
"Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet, Nemzeti Sportközpontok főigazgatója*****300%
Egyéb önálló költségvetési szerv főigazgatója, igazgatója, intézményvezetője****270%
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezetője**250%
Nemzeti Sportközpontok főigazgató-helyettese, gazdasági igazgatója****250%
Vezetői beosztások
Igazgató, intézményvezető, Nemzeti Utánpótlás-nevelési Intézet gazdasági igazgatója*****200%
Fővárosi, megyei és megyei jogú városi önkormányzat önálló intézményének vezető helyettese*****180%
Igazgatóhelyettes, intézményvezető-helyettes******150%
Elkülönült szervezeti egység vezetője*****125%
Olimpiai központ vezető*****200%
Olimpiai központ vezető-helyettes*****150%"

3. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelethez

[Melléklet a 89/1994. (VI. 8.) Korm. rendelethez]

[Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék]
ABCDEFGHIJ
[Beosztottak:]
"Anyaggazdálkodó***
Élelmezésvezető***
Csőszerelő**
Építész**
Értékesítési felelős***\
Értékmegőrző
Gazdasági ügyintéző***
Gépész***
Gépész-karbantartó**
[Munkakörök, beosztásokFizetési osztályokVezetői pótlék]
ABCDEFGHIJ
Higiénikus*
Irattáros***
Jegyiroda vezető***
Kabinos*
Karbantartó***
Kikötőmester***
Kommunikációs munkatárs****
Kontroller****
Létesítményvezető*****
Létesítményvezető-helyettes****
Műszak vezető****
Recepcióvezető***
Sportszakmai vezető***
Sportmunkatárs*****
Stúdiós***
Titkárságvezető****
Tudományos kutató***
Uszodavezető****
Úszásoktató***
Üzemeltetési vezető****
Üzemvezető****
Üzemvezető-helyettes****
Vagyonkezelő**

4. számú melléklet a 171/2005. (IX. 1.) Korm. rendelethez

[4. számú melléklet a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelethez]

2005. évben feladatfinanszírozás körébe tartozó költségvetési előirányzatok

[FejezetCímAlcímJogcímcsoportJogcímKiemelt előirányzat neve
.XI.Belügyminisztérium]
"20Nemzeti Sporthivatal
6Fejezeti kezelésű előirányzatok
2Sportlétesítmények fejlesztése és kezelése
32006. évi úszó Európa-bajnokság létesítményfejlesztési program
4PHARE támogatásból megvalósuló programok
1HU-02/IB/SO-01-TL Fogyatékosok sport általi esélyegyenlősége
program"

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2006.07.31.

[2] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése y) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 149/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdés d) pontja. Hatálytalan 2006.07.31.

[5] Hatályon kívül helyezte a 88/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése d) pontja. Hatálytalan 2007.07.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 298/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 7. § -a. Hatálytalan 2007.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 171/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése y) pontja. Hatálytalan 2006.08.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 318/2005. (XII. 26.) Korm. rendelet 51. § (2) bekezdése g) pontja. Hatálytalan 2006.01.01.

Tartalomjegyzék