25/2004. (II. 26.) Korm. rendelet

az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosításáról

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 247. §-a (1) bekezdésének b) pontjában, az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény 13. §-ának (3) bekezdésében, a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. §-a (2) bekezdésének a) pontjában, a Magyar Köztársaság 2001. és 2002. évi költségvetéséről szóló 2000. évi CXXXIII. törvény 109. §-a (1) bekezdésének k) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, továbbá a 14. §-a tekintetében az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében biztosított jogalkotó jogkörében a Kormány a következőket rendeli el:

1. §

Az egészségügyi szolgáltatás általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mer.) 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"2. § (1) E rendelet alkalmazásában

a) egészségügyi szolgáltatás: az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 3. § e) pontjában meghatározott tevékenység;

b) egészségügyi közszolgáltatás: a részben vagy egészben az államháztartás terhére finanszírozott egészségügyi szolgáltatás;

c) egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv: a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (4) bekezdése alapján az egészségügyi alapellátásért felelős települési önkormányzat, továbbá az egészségügyi szakellátási kötelezettségről, továbbá egyes egészségügyet érintő törvények módosításáról szóló 2001. évi XXXIV. törvény alapján az egészségügyi szakellátásért felelős helyi önkormányzat, illetőleg központi államigazgatási szerv;

d) egészségügyi szakterület: amelyre nézve külön jogszabály szerint egészségügyi szakképesítés szerezhető;

e) egészségügyi szakma: az Eütv. 3. § q) pontjában meghatározott egészségügyi szakképesítéssel, továbbá jogszabályban meghatározott szakmai (személyi és tárgyi) minimumfeltételekkel ellátható olyan egészségügyi szolgáltatások összessége, amely az egészségügyi szakmai kódjegyzékben önálló szakmai kóddal szerepel;

f) egészségügyi intézmény: az Eütv. 3. § f) pontban meghatározott egészségügyi szolgáltatók közül

fa) a rendelőintézeti járóbeteg-szakellátást vagy/és fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók (a továbbiakban együtt: gyógyintézet), továbbá

fb) az Országos Mentőszolgálat,

fc) a vérellátó szolgálat állami szervezetei, valamint

fd) az egészségügyi hatóság intézetei, amennyiben egészségügyi szolgáltatást is nyújtanak;

g) fenntartó:

ga) költségvetési szerv egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban felügyeleti szervként megjelölt állami szerv, helyi önkormányzat vagy önkormányzati társulás,

gb) egyházi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező egyházi egészségügyi szolgáltató esetén az alapító okiratban fenntartóként megjelölt egyházi jogi személy,

gc) alapítványi, közalapítványi egészségügyi szolgáltató esetén az alapítvány, közalapítvány,

gd) más szervezet egészségügyi szolgáltató egységeként működő gyógyintézet esetén a tulajdonosi jogokat gyakorló szervezet;

h) székhely: az egészségügyi szolgáltató központi ügyintézésének a helye, székhelynek minősül továbbá a külföldi székhelyű egészségügyi vállalkozás magyarországi fióktelepének székhelye;

i) telephely: az egészségügyi szolgáltató székhelyétől földrajzilag elkülönült szervezeti egység, amely

ia) az adott egészségügyi szakmán belül egyes elkülöníthető szolgáltatások folytatásához szükséges tárgyi és személyi feltételekkel, vagy

ib) több egészségügyi szakmát művelő szolgáltató esetén egy vagy több meghatározott szakma műveléséhez szükséges tárgyi és személyi feltételekkel önállóan rendelkezik;

j) egészségügyi hatóság: az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (a továbbiakban: ÁNTSZ) működési engedély kiadására és az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának ellenőrzésére jogosult városi (fővárosi kerületi), illetve a megyei (fővárosi) intézete.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl e rendelet alkalmazásában az Eütv.-ben foglalt fogalommeghatározásokat kell figyelembe venni."

2. §

A Mer. 3. §-a (2) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A "klinika" elnevezést kizárólag a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvényben meghatározott orvostudományi (egészségtudományi) képzést folytató egyetem olyan szervezeti egysége használhatja, amely a progresszív ellátás (Eütv. 75. §) felső szintjén és a területi ellátási kötelezettség keretében nyújtott gyógyító-megelőző feladatain keresztül biztosítja az adott egészségügyi szakterület - elméleti és gyakorlati képzését is magába foglaló - graduális, illetve posztgraduális oktatását, továbbá részt vesz az orvostudomány adott ágának elméleti és gyakorlati fejlesztésében, illetve e szakterületen kutatómunkát végez."

3. §

A Mer. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egészségügyi szolgáltatás nyújtására - ha törvény másként nem rendelkezik - az e rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők."

4. §

A Mer. a 6. §-t követően a következő alcímmel és 6/A-6/B. §-okkal egészül ki:

"Egyéni egészségügyi vállalkozó

6/A. § (1) Egyéni egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatására az egészségügyi dolgozók működési nyilvántartásában szereplő és a külön jogszabályokban meghatározott egészségügyi szakképesítéssel rendelkező személy jogosult.

(2) Az egyéni egészségügyi vállalkozó egyéni vállalkozói igazolvány, érvényes működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a saját nevében és kockázatára nyújtja a működési engedélyében meghatározott egészségügyi szakmákhoz tartozó szolgáltatásokat.

(3) Az egyéni egészségügyi vállalkozó köteles személyesen közreműködni az egészségügyi szolgáltató tevékenység folytatásában.

(4) Az egyéni egészségügyi vállalkozó a munkaviszonyra vonatkozó szabályok szerint alkalmazottat foglalkoztathat. Az egyéni egészségügyi vállalkozó által alkalmazott szakirányú szakképesítéssel nem rendelkező személy egészségügyi szolgáltató tevékenységet csak akkor végezhet, ha szakmai tevékenységének közvetlen irányítását az egyéni egészségügyi vállalkozó vagy az általa alkalmazott megfelelő szakképesítéssel rendelkező személy látja el.

6/B. § Egyéni egészségügyi vállalkozási tevékenység folytatására jogosító egyéni vállalkozói igazolványt (a továbbiakban: egyéni vállalkozói igazolvány) kérelemre az egyéni egészségügyi vállalkozó székhelye szerint illetékes körzetközponti jegyző adja ki az egyéni vállalkozói igazolvány kiadására vonatkozó külön jogszabályban foglalt szabályok szerint, azzal az eltéréssel, hogy az egyéni egészségügyi vállalkozás folytatásához szükséges szakképesítés meglétét a működési engedélyezés során az egészségügyi hatóság vizsgálja."

5. §

A Mer. 7. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A működési engedély kiadására]

"a) a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és a védőnői szolgálatok, a fogorvosi és a foglalkozás-egészségügyi alapellátás, az iskola- és ifjúság-egészségügyi, továbbá az egy egészségügyi szakma keretében végzett járóbeteg-ellátás, valamint a nem orvos által is végezhető természetgyógyászati és nem-konvencionális gyógyító tevékenység esetén, a városi (fővárosi kerületi) tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: városi tisztifőorvos),

b) az a) pontban nem említett egészségügyi szolgáltatások esetén - ideértve a mentést, a betegszállítást, a vérellátást és a haemodialízist - a megyei, (fővárosi) tisztifőorvos (a továbbiakban együtt: megyei tisztifőorvos) jogosult."

6. §

(1) A Mer. 8. § (1) bekezdése a) pontjának ab) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A kérelemben fel kell tüntetni

a) a kérelmező]

"ab) székhelyét és telephelyét,"

(2) A Mer. 8. §-a (1) bekezdésének d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A kérelemben fel kell tüntetni]

"d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma (szakmák) megnevezését, különböző ellátási formában és progresszi-vitási szinten szolgáltatni szándékozó esetén megjelölve az ellátási formát és az ellátási szintet is, továbbá - szakmák

(ehhez rendelve ellátási formák és szintek) szerint részletezve - az ellátásukhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek meglétéről szóló nyilatkozatot;"

(3) A Mer. 8. §-a (1) bekezdésének g) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A kérelemben fel kell tüntetni]

"g) ha az egészségügyi szolgáltató az általa nyújtott szolgáltatások egy részét más egészségügyi szolgáltatóval kötött szerződés alapján, annak közreműködésével nyújtja a betegnek, a közreműködő egészségügyi szolgáltató által teljesítendő szolgáltatásokat;"

(4) A Mer. 8. §-ának (1) bekezdése a következő új i) ponttal egészül ki, és a jelenlegi i) pont megjelölése j) pontra változik:

[(1) A kérelemben fel kell tüntetni]

"i) ha az egészségügyi szolgáltató már rendelkezik működési engedéllyel, az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát, továbbá a működési engedélye(i) számát;"

(5) A Mer. 8. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A kérelemhez mellékelni kell]

"a) ha az egészségügyi közszolgáltatásáért felelős szerv az egészségügyi ellátási kötelezettségét más egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel vagy egészségügyi szolgáltatóval kötött megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést (előszerződést);

b) az (1) bekezdés g) pontja szerinti közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén a közreműködésről szóló szerződést (előszerződést);"

7. §

A Mer. 9. §-a a következő (2)-(4) bekezdésekkel egészül ki, és a jelenlegi rendelkezés (1) bekezdésre változik:

"(2) Ha ez egészségügyi szolgáltató a kérelmében feltüntetett szolgáltatások nyújtásához erre vonatkozó szerződés alapján másik, az adott szakmára már működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató közreműködését kívánja igénybe venni, az egészségügyi hatóság a közreműködőnél is ellenőrizheti az (1) bekezdés a) -c) pontjában meghatározott feltételek meglétét, továbbá vizsgálja, hogy a közreműködő bevonása nem veszélyezteti-e az egészségügyi szolgáltatás folyamatosságát, biztonságát, színvonalát.

(3) Közreműködő egészségügyi szolgáltató igénybevétele esetén az adott szolgáltatáshoz (szolgáltatásokhoz) szükséges tárgyi és/vagy személyi feltételek biztosíthatók úgy is, hogy a közreműködő a (2) bekezdés szerinti szerződésben vállalja a saját eszközeinek, illetőleg megfelelő

szakképzettséggel rendelkező dolgozójának a rendelkezésre bocsátását a közreműködői szolgáltatások teljesítéséhez.

(4) A közreműködő a (2) bekezdés szerinti szerződésben vállalt közreműködői szolgáltatásokra további közreműködőt nem vehet igénybe."

8. §

(1) A Mer. 11. §-a (2) bekezdésének a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(2) A működési engedély tartalmazza]

"a) az egészségügyi szolgáltató 8. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott adatait és az egészségügyi szolgáltatók nyilvántartásában kapott azonosító számát,

b) az egészségügyi szolgáltató által végezhető szakmákat és ezek egészségügyi szakmakódját, valamint szakmánként az ellátás progresszivitási szintjét és az ellátás formáját,"

(2) A Mer. 11. §-ának (3)-(4) bekezdése helyébe a következő (3) -(5) bekezdés lép:

"(3) Az egészségügyi hatóság a működési engedély egy példányát megküldi

a) a kérelmező egészségügyi szolgáltatónak,

b) az egészségügyi ellátási kötelezettség 8. § (2) bekezdés a) pontja szerinti szerződéses teljesítése esetén az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervnek,

c) közszolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltató esetén a területileg illetékes megyei (fővárosi) egészségbiztosítási pénztárnak (Vasutas Társadalombiztosítási Igazgatóságnak), illetőleg az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervnek,

d) az egészségügyi szolgáltatók és a működési engedélyek nyilvántartását vezető szervnek,

e) egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a 8. § (3) bekezdése szerinti működési nyilvántartás vezetőjének.

(4) Az egészségügyi hatóság

a) gazdasági társaság, közhasznú társaság esetén a cégbíróságot,

b) egyéb-bírósági vagy más hatósági nyilvántartásban jogszabály előírása alapján nyilvántartott - szervezet esetén a nyilvántartást vezető szervet,

c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói engedélyt kiadó jegyzőt

a működési engedély számának és érvényességi idejének közlésével tájékoztatja az engedély kiadásáról.

(5) Amennyiben a kérelmező nem felel meg a 9. § szerinti követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet - a 12. § (1) bekezdésében és a 13. §-ban meghatározott esetek kivételével - a városi vagy megyei tisztifőorvos határozatban elutasítja. Az elutasító határozatot - a

(3) bekezdés d) pontjában foglalt szervet kivéve - meg kell küldeni a (3)-(4) bekezdésben foglalt szerveknek."

9. §

A Mer. 12. §-a (4) bekezdésének első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha az egészségügyi szolgáltatást nyújtó költségvetési szervet a helyi önkormányzat az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) 90. § (1) bekezdésének c) pontja szerint megszünteti és a feladat ellátására új szervezetet hoz létre, vagy a költségvetési szervét átszervezi, illetve a miniszter az Áht. 91/A. § szerint az egészségügyi szolgáltatást nyújtó központi költségvetési szervet megszünteti, és a feladatra új szervezetet hoz létre, akkor az új szervezetet az ideiglenes működési engedélyre való jogosultság szempontjából már működő egészségügyi szolgáltatónak kell tekinteni."

10. §

A Mer. 15. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Amennyiben új vagy módosított szakmai minimumfeltételt előíró jogszabály jelenik meg, - ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - az egészségügyi szolgáltató a jogszabály hatálybalépésétől számított 60 napon belül bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi hatóságnak szolgáltatásainak az új vagy módosított minimumfeltételnek való megfelelését. Ha a szolgáltató az új vagy módosított minimumfeltételeknek megfelel, a városi, illetve a megyei tisztifőorvos a működési engedélyt a bejelentéstől számított 60 napon belül módosítja. Az egészségügyi hatóság a bejelentésben foglaltakat helyszíni szemlén ellenőrizheti."

11. §

A Mer. 19. §-a (1) bekezdésének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) Az egészségügyi hatóság a működési engedélyt visszavonja, ha]

"c) egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványát visszavonták vagy azzal nem rendelkezik,"

12. §

A Mer. 23. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki: "(5) E rendelet hatálybalépése előtt "klinika" elnevezést használó egészségügyi szolgáltató, ha nem felel meg a 3. § (2) bekezdésben foglaltaknak, ezt az elnevezést 2005. december 31-ig használhatja."

13. §

(1) Az egészségügyi szolgáltatások nyújtásához szükséges szakmai minimumfeltételekről szóló 60/2003. (X. 20.) ESZCSM rendelet (a továbbiakban: Minr.) 12. § (3) bekezdésében meghatározott, már működő egészségügyi szolgáltatók működési engedélyének felülvizsgálatát és a Minr.-ben foglalt új szakmai minimumfeltételekhez igazodó módosítását a (2)-(6) bekezdésben foglalt határidők és feltételek szerint kell elvégezni.

(2) A módosítás iránti kérelmet

a) háziorvosi, házi gyermekorvosi és védőnői szolgálatok, a fogorvosi és foglalkozás-egészségügyi alapellátást, az iskola- és ifjúság-egészségügyi ellátást, a házi szakápolást és az alapellátási ügyeleti szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatók - a c) pontban szereplők kivételével - 2004. március 15-31.,

b) az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról szóló 32/1997. (X. 28.) NM rendelet 3. számú mellékletében meghatározott, ugyanazon egészségügyi szakmai főcsoporthoz tartozó, vagy az egy egészségügyi szakmán belüli járóbeteg-ellátást nyújtó - az a) pontba nem tartozó - egészségügyi szolgáltatók és a művese-állomások működtetői 2004. május 1-15.,

c) a többszakmás szakrendelést nyújtó szakrendelők, szakrendelőintézetek, továbbá minden természetgyógyászati, illetőleg nem-konvencionális gyógyító tevékenységet végző egészségügyi szolgáltató, valamint azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek egyidejűleg járóbeteg alap- és szakellátást is nyújtanak 2004. május 15-31.,

d) a Minr. 5. § (1) bekezdése c) pontjának cc) alpontja szerinti besorolást igénylő kórházak, szakkórházak, továbbá a krónikus kórházi vagy az ápolási intézeti besorolást igénylő egészségügyi szolgáltatók 2004. június 15-30.,

e) az f) pontot kivéve minden további, a d) pontban nem említett fekvőbeteg-ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltató 2004. szeptember 1-15.,

f) az orvostudományi egyetemek, az Országos Mentőszolgálat, az Országos Vérellátó Szolgálat és az egészségügyi hatóság intézetei 2004. szeptember 15-30. között nyújthatják be.

(3) A kérelemben az egészségügyi szolgáltató az ellátandó egészségügyi szakma (szakmák), ehhez rendelve ellátási formák és progresszivitási szintek szerint részletezve nyilatkozik arról, hogy rendelkezik az ellátáshoz szükséges tárgyi és személyi feltételekkel.

(4) Az egészségügyi hatóság - ha szükséges - helyszíni szemlén ellenőrzi a nyilatkozatban foglaltakat, és

a) a (2) bekezdés a) -b) pontjában felsorolt egészségügyi szolgáltatók esetén a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül,

b) a (2) bekezdés c) -f) pontjában felsorolt egészségügyi szolgáltatók esetén a kérelem beérkezésétől számított 90 napon belül dönt a működési engedély módosításáról.

(5) A (2) bekezdésben foglalt határidő elmulasztása esetén egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés szerint rá irányadó határidő utolsó napjától számított három hónapon belül igazolási kérelemmel élhet. Ha az egészségügyi szolgáltató e három hónapon belül sem kérelmezi a módosítást, működési engedélye a harmadik hónap utolsó napján érvényét veszti.

(6) Azok az egészségügyi szolgáltatók, amelyek e rendelet hatálybalépésekor ideiglenes működési engedéllyel folytatják tevékenységüket, az e §-ban foglaltak szerint kérhetik működési engedély kiadását. Azok az ideiglenes működési engedélyek, amelyeknek az érvényessége időközben a 12. § (3) bekezdésében foglaltak alapján megszűnne, a (4) bekezdésben meghatározott hatósági határozat jogerőre emelkedéséig, módosítási kérelem hiányában a (2) bekezdés szerinti, az egészségügyi szolgáltatóra irányadó határidő lejártáig érvényben maradnak.

14. §

A Mer. 23. §-t követően új 23/A. §-sal egészül ki: "23/A. § Felhatalmazást kap az egészségügyi, szociális és családügyi miniszter, hogy rendeletben határozza meg

a) az egészségügyi szakmai kódjegyzéket és az egészségügyi szolgáltatók, valamint a működési engedélyek nyilvántartásának szabályait;

b) az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó szolgáltatók szervezetének és működésének egyes kérdéseit, továbbá e gyógyintézetekben a szakmai vezető testület létrehozásának és működésének részletes szabályait, továbbá

c) az egészségügyi közszolgáltatást nyújtó gyógyintézet vezetőjének és vezetőhelyetteseinek képesítési követelményrendszerét, illetőleg állami, önkormányzati költségvetési szervként vagy állami, önkormányzati többségi irányítást biztosító befolyással rendelkező gazdasági társaságként, közhasznú társaságként működő egészségügyi szolgáltató esetén a vezetői (vezetőhelyettesi) megbízatás betöltésére kiírandó pályázat részletes eljárási szabályait."

15. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba. E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a)[1]

b)[2]

c)[3]

d)[4]

e)[5]

f)[6]

g)[7]

h) a háziorvosok, házi gyermekorvosok és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 229/2001. (XII. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Támr.) 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § (1) E rendelet hatálya azon háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi egészségügyi szolgáltatást nyújtóra (a továbbiakban: háziorvosi szolgáltató) terjed ki, amely területi ellátási kötelezettséggel rendelkezik és tevékenységét gazdasági társasági formában, szövetkezetként, közhasznú szervezetben, egyéni vállalkozóként végzi."

i) a Támr. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"b) a háziorvosi szolgáltató a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök biztosítását a területi ellátási kötelezettség átvállalásáról szóló szerződésben vagy erre tekintettel megkötött, az eszközök használatára vonatkozó külön szerződésben átvállalta. Az átvállalásról szóló megállapodás után a háziorvosi szolgáltató saját felelősségi körében gondoskodik az eszközök működőképes rendelkezésre állásáról,"

j) a Mer. 12. §-ának (8) bekezdésében "a területi ellátási" szövegrész helyébe "az ellátási" szövegrész lép.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a helyi önkormányzatok polgármestereinek és jegyzőinek, valamint a köztársasági megbízottak népjóléti igazgatási feladat- és hatáskörének megállapításáról szóló 22/1992. (I. 28.) Korm. rendelet 8. §-ának f) és g) pontja;

b)[8]

(3) A Mer. 5. §-a 2004. május 1-jén hatályát veszti.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 361/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdés e) pontja. Hatálytalan 2007.01.01.