263/2004. (IX. 23.) Korm. rendelet

a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékek nemzetközi forgalmának szabályozásáról

A Magyar Köztársaság Kormánya

- az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 67. §-ának l) pontjában kapott felhatalmazás alapján -figyelemmel a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló 1968. június 12-én kelt szerződést (a továbbiakban: Atomsorompó Szerződés) kihirdető 1970. évi 12. törvényerejű rendelet 3. §-ára,

- a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelettel összhangban

a következőket rendeli el:

1. §

(1) E rendeletet kell alkalmazni a) a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1334/2000/EK rendelet) 1. számú mellékletének "0 kategóriájában" (a továbbiakban: Nukleáris Termékellenőrzési Jegyzék) szereplő termékek és technológia (a továbbiakban: nukleáris termékek) az Európai Unión kívülről Magyarország területére történő behozatalánál (a továbbiakban: nukleáris import),

b) a nukleáris termékek, valamint az 1334/2000/EK rendelet 1. számú mellékletének 1-9 kategóriáiban felsorolt a ..200 - ..299 végződésű sorszámok alatt (a továbbiakban: Nukleáris Kettős Felhasználású Termékek Ellenőrzési Jegyzéke) szereplő termékek és technológia (a továbbiakban: nukleáris kettős felhasználású termékek) Magyarország területéről az Európai Unión kívülre történő kivitelénél (a továbbiakban: nukleáris export), valamint

c) a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékeknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamaiba, illetve a nukleáris termékeknek az Európai Unió más tagállamaiból Magyarország területére történő szállításánál.

(2) E rendelet alkalmazásában nukleáris fegyverrel rendelkező országnak azt kell tekinteni, amelyet az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett Atomsorompó Szerződés 9. Cikk (3) bekezdése határoz meg, azaz azon ország, amely 1967. január 1-jét megelőzően nukleáris robbanószerkezetet előállított és felrobbantott.

2. §

(1) Nukleáris termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba történő exportjának engedélyezésére irányuló eljárásban az Országos Atomenergia Hivatal (a továbbiakban: OAH) szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásához az alábbi feltételek teljesülését vizsgálja:[1]

a)[2] az importáló ország minden békés célú nukleáris tevékenysége a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (a továbbiakban: NAÜ) teljes körű biztosítéki ellenőrzése alatt áll, kivéve a Nukleáris Szállítók Csoportja által jóváhagyott felmentéseket;

b) az importáló ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy

ba) a nukleáris termékeket nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek előállítására,

bb) a nukleáris termékeket, továbbá minden, e termékek felhasználásával előállított nukleáris anyagot aláveti azok fennmaradásának teljes időtartamára a NAÜ Alapokmányában meghatározott biztosítékoknak,

bc) a nukleáris termékeket fizikai védelem alá helyezik a jogtalan hozzáférés és felhasználás megakadályozása céljából olyan módon, hogy a védelem mértéke kielégítse a NAÜ erre vonatkozó ajánlásait. A fizikai védelem mértékét, valamint a szállítás során a felelősség átadásának helyét a szállító és fogadó közötti megállapodásban írásban kell rögzíteni.

(2) Urándúsító létesítményeknek vagy a hozzájuk kapcsolódó technológiának nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba való exportja esetén a fogadó ország illetékes állami szervének arra is kötelezettséget kell vállalnia, hogy sem az importált létesítményt, sem bármely más, ezen technológián alapuló létesítményt nem tervez és nem működtet 20%-nál nagyobb dúsítású urán termelésére az OAH hozzájárulása nélkül. Az OAH hozzájárulásáról a NAÜ-t tájékoztatni kell.

3. §

(1)[3] Nukleáris termékek exportjának engedélyezésére irányuló eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának a feltétele, hogy az importáló ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállaljon az alábbiakra:

a) az importált termék vagy a kapcsolódó technológia reexportja, illetőleg

b) az importált létesítmény, berendezés vagy technológia segítségével előállított nukleáris termék exportja esetén a 2. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontjaiban meghatározott feltételek teljesítését kiköti.

(2) Az importáló ország illetékes állami szervének kötelezettségvállalása és az OAH hozzájárulása szükséges

a) az (1) bekezdés a)-b) pontja szerinti esetekben, ha az importáló ország nem követeli meg az export engedélyezésének feltételeként, hogy a fogadó ország teljes nukleáris tevékenysége a NAÜ biztosítéki ellenőrzése alatt álljon,

b) urándúsító létesítmények, üzemanyag újrafeldolgozó létesítmények és nehézvíz-előállító létesítmények, főbb berendezések és technológia reexportjához,

c) a b) pontban meghatározott létesítményből származó technológia vagy ezen létesítményből, továbbá annak fő berendezéseiből származó ismeretek felhasználásával készült termékek exportjához,

d) a nehézvíz vagy a fegyvertisztaságú nukleáris anyagok reexportjához.

(3)[4] Az OAH a szakhatósági állásfoglalása kiadásakor vizsgálja a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § l) pontja szerinti Végfelhasználói Nyilatkozat meglétét és annak tartalmát.

4. §

(1)[5] Nukleáris kettős felhasználású termékeknek nukleáris fegyverrel nem rendelkező országba történő exportjának engedélyezésére irányuló eljárásban az OAH szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulás megadásának a feltétele, hogy az importáló ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállaljon az alábbiakra:

a) a termékeket nem használja fel nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek előállítására,

b) a termékek másolatát sem fogja felhasználni nukleáris fegyverek és más nukleáris robbanószerkezetek előállítására, továbbá, hogy a termékeket vagy azok másolatát nem használja fel nukleáris üzemanyagciklushoz tartozó, biztosítéki ellenőrzés alatt nem álló tevékenységben.

(2) A nukleáris kettős felhasználású termékeknek olyan országba történő szállításakor, amelyek exportengedélyezési rendszere nem követeli meg az e rendeletben foglalt feltételek teljesülését, az importáló ország illetékes hatóságának írásban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy az importált termékeket, az azokhoz kapcsolódó technológiát vagy a termékek másolatát nem reexportálja, illetőleg nem adja át harmadik félnek az OAH írásbeli hozzájárulása nélkül.

(3)[6] Az OAH a szakhatósági állásfoglalása kiadásakor vizsgálja a kettős felhasználású termékek és technológia külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről szóló 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet 2. § l) pontja szerinti Végfelhasználói Nyilatkozat meglétét és annak tartalmát.

5. §

(1) A nukleáris termékek Magyarország területéről az Európai Unió másik tagállamába, illetve az Európai Unió másik tagállamának területéről Magyarországra történő szállítását (nukleáris transzfer) és a nukleáris kettős felhasználású termékek Magyarország területéről az Európai Unióba történő szállítását (nukleáris kettős felhasználású transzfer) megelőzően a magyarországi szerződő félnek írásban be kell jelentenie a szállításra vonatkozó szerződés megkötésének tényét az OAH-nak. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell a szállítandó termék megnevezését, mennyiségét, értékét, tervezett felhasználási helyét, valamint a szállítás tervezett időpontját.

(2) A szerződés megkötésének bejelentésekor az OAH szükség esetén megkéri a fogadó állam illetékes állami szervét, hogy a (3)-(5) bekezdésben részletezett kötelezettségvállalást részére írásban igazolja. A nukleáris és nukleáris kettős felhasználású transzferre csak azt követően kerülhet sor, hogy az OAH-hoz megérkezett a fogadó állam kötelezettségvállalása és az OAH erről írásban tájékoztatja a magyarországi szerződő felet.

(3) Nukleáris fegyverrel nem rendelkező tagállamba irányuló nukleáris transzferre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fogadó ország illetékes állami szerve írásban vállalja az ezen rendelet 2. §-a (1) bekezdésének b) pontja ba)-bc) alpontjai szerinti kötelezettségeket.

(4) Nukleáris fegyverrel rendelkező tagállamba irányuló nukleáris transzferre csak abban az esetben kerülhet

sor, ha a fogadó ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállal az alábbiakra:

a) a beszállított termék vagy a kapcsolódó technológia reexportja, illetőleg

b) a beszállított létesítmény, berendezés vagy technológia segítségével előállított nukleáris termék exportja esetén a 2. § (1) bekezdés b) pont ba)-bc) alpontjaiban meghatározott feltételek teljesítését kiköti.

(5) Nukleáris fegyverrel nem rendelkező tagállamba irányuló nukleáris kettős felhasználású transzferre csak abban az esetben kerülhet sor, ha a fogadó ország illetékes állami szerve írásban kötelezettséget vállal arra, hogy az importált termék vagy annak másolata nem kerül felhasználásra nukleáris robbanószerkezet előállításához, illetve a NAÜ Alapokmányában meghatározott biztosítékok alá nem tartozó üzemanyagciklusban.

6. §

(1) Az OAH a nukleáris exportra, valamint a nukleáris transzferre és nukleáris kettős felhasználású transzferre vonatkozó szakhatósági állásfoglalásának kialakítása során az alábbi feltételek teljesülését vizsgálja:[7]

a) a szállítás összhangban van-e azon nukleáris exportellenőrzéssel foglalkozó nemzetközi rendszerek irányelveivel, amelyekhez a Magyar Köztársaság csatlakozott,

b) a szállítás nincs-e ellentétben a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló célkitűzéssel,

c) amennyiben a fogadó ország nem rendelkezik nukleáris fegyverrel, teljes békés célú nukleáris tevékenysége a NAÜ ellenőrzése alatt áll-e, és aláveti-e magát a NAÜ leghatékonyabb ellenőrzési rendszerének,

d) a fogadó ország gyakorlata összhangban van-e a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozására irányuló nemzetközi erőfeszítésekkel,

e) a szállítás nem sérti-e a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági vagy külpolitikai érdekeit.

(2)[8] Az OAH a szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulást nem adja meg, amennyiben az (1) bekezdés a)-e) pontjaiban foglalt feltételek valamelyike nem teljesül.

(3) Az OAH a nukleáris export engedély visszavonását kezdeményezi, ha az importáló ország a 2-4. §-ban foglaltak alapján vállalt kötelezettségeit megszegi. A nukleáris export ebbe az országba mindaddig nem engedélyezhető, amíg az importáló ország a vállalt kötelezettségeinek eleget nem tesz.

7. §

(1)[9]

(2)[10]

(3)[11]

(4)[12]

(5) Amennyiben a nukleáris termékek vagy a nukleáris kettős felhasználású termékek Magyarország területére történő szállításához kötelezettségvállalásra van szükség, annak kiadására a külföldi hatóság megkeresésére az OAH jogosult.

8. §[13]

A nukleáris export, nukleáris import, valamint a nukleáris és nukleáris kettős felhasználású termékeknek Magyarország területéről az Európai Unió más tagállamaiba, illetve a nukleáris termékeknek az Európai Unió más tagállamaiból Magyarország területére történő szállításának megtörténtét követő nyolc napon belül a magyarországi szerződő félnek e tényről a termék megnevezése, mennyisége, a tervezett felhasználás helye, valamint a szállítás dátuma feltüntetésével írásban tájékoztatnia kell az OAH-t.

9. §

A nukleáris exporttal és importtal kapcsolatos nemzetközi megállapodások előkészítése során a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló jogszabály alapján kell eljárni.

Záró rendelkezések

10. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[14]

11. §[15]

12. §

Ez a rendelet a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló 2000. június 22-i 1334/2000/EK tanácsi rendelet végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Gyurcsány Ferenc s. k.

Lábjegyzetek:

[1] A felvezető szöveget módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[2] Megállapította a 35/2009. (II. 20.) Korm. rendelet 1. § - a. Hatályos 2009.02.28.

[3] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[4] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] A felvezető szöveget módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 366. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 367. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[10] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 367. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[11] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 367. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 367. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (60) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 634. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[15] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 634. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék