50/2004. (III. 23.) Korm. rendelet

a kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmának engedélyezéséről

A Kormány

- a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 26. §-ában kapott felhatalmazás alapján,

- az 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyifegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban 1993. január 13-án aláírt egyezménnyel,

- az 1970. évi 12. törvényerejű rendelettel kihirdetett, az Egyesült Nemzetek Szervezete Közgyűlésének XXII. ülésszakán, 1968. június 12-én elhatározott, a nukleáris fegyverek elterjedésének megakadályozásáról szóló szerződéssel,

- az 1975. évi 11. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a bakteriológiai (biológiai) és toxin fegyverek kifejlesztésének, előállításának és tárolásának megtiltásáról és e fegyverek megsemmisítéséről szóló, az Egyesült Nemzetek Szervezete XXVI. ülésszakán, 1971. december 10-én elfogadott egyezménnyel összhangban a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §[1]

A rendelet hatálya az alábbiakra terjed ki:

a) a kettős felhasználású termékek és technológiák kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról szóló, 2000. június 22-i, 1334/2000/EK tanácsi rendelet (a továbbiakban: 1334/2000/EK tanácsi rendelet) hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékek és technológiák transzferje, és az Európai Unió területén kívülre irányuló exportja;

b) az 1334/2000/EK tanácsi rendelet hatálya alá tartozó kettős felhasználású termékeknek és technológiáknak az Európai Unión kívüli országokból a Magyar Köztársaság területére történő behozatala, továbbá bármely egyéb termék vagy technológia behozatala, amennyiben az exportáló ország illetékes hatósága az export jóváhagyásának feltételeként a magyar állam hivatalos garanciavállalását (Nemzetközi Importigazolás) igényli;

c) a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény kihirdetéséről szóló 1997. évi CIV. törvénnyel kihirdetett, a vegyi fegyverek kifejlesztésének, gyártásának, felhalmozásának és használatának tilalmáról, valamint megsemmisítéséről szóló, Párizsban, 1993. január 13-án aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak az Európai Unió területén kívülre irányuló exportja és az Európai Unión kívüli országokból történő behozatala;

d) az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területére vagy annak területéről történő transzferje.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

a) Együttes Fellépés: a Tanács 2000. június 22-i, 401/2000/CFSP (Közös Kül- és Biztonságpolitika/KKBP) Együttes Fellépése az egyes katonai célú végfelhasználásokkal kapcsolatos műszaki segítségnyújtás ellenőrzéséről.

b)[2] Kettős felhasználású termékek: a 1334/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének (a) pontja szerint.

c)[3] Export: a 1334/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének b) pontja szerint.

d)[4] Exportőr: a 1334/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének c) pontja szerint.

e)[5] Export-nyilatkozat: a 1334/2000/EK tanácsi rendelet 2. cikkének d) pontja szerint.

f) Végfelhasználó: bármely személy, aki/amely a jelen rendelet szerint exportált kettős felhasználású terméket ténylegesen használja.

g) Címzett: bármely személy, aki/amely a jelen rendeletben megállapított export-engedélyezési eljárás szerint a kettős felhasználású termékeket importálja, és akinek joga van a termékek tulajdonjogát átruházni.

h) Behozatal:

ha)[6] olyan kereskedelmi ügylet, amelynek során az Európai Közösség vámterületén kívüli területről a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/1992/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: Közösségi Vámkódex) 4. Cikkének (8) bekezdésében meghatározott "nem közösségi árut" hoznak be a Magyar Köztársaság területére, ideértve a vámszabad területre, illetve a tranzitterületre történő behozatalt is;

hb) a Közösség vámterületén kívüli területről a Közösségi Vámkódex 114. cikkében foglalt aktív feldolgozásra beérkező áru, a 137. cikkében meghatározott ideiglenes behozatalra kerülő áru, a 145. cikkében foglaltak szerint passzív feldolgozásra kivitt árut visszahozatala, valamint a 185. cikkében meghatározott tértiáru behozatala;

hc) szoftver vagy technológia átvétele elektronikus eszközök, telefax vagy telefon útján a Közösség vámterületén kívülről Magyarország területére.

i) Importőr: bármely természetes vagy jogi személy, akinek nevében a behozatali nyilatkozatot teszik, vagyis az, aki a nyilatkozat elfogadásakor az Európai Közösségen kívüli harmadik országbeli fél szerződő partnere, és jogosult a termék Közösség vámterületén kívülről Magyarország területére történő beszállításának végrehajtására. Amennyiben nem kötöttek behozatali szerződést vagy pedig a szerződő fél nem saját nevében tevékenykedik, akkor a terméknek Magyarország területére történő beszállítására szóló jogosultság a meghatározó; importőr ezenkívül az a természetes vagy jogi személy is, aki úgy dönt, hogy elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon szoftvert vagy technológiát hoz be Magyarország területére.

j) Közösség Vámterülete: a Közösségi Vámkódex 3. cikkében foglalt meghatározás szerinti terület.

k) Végső Címzett: az a személy, aki/amely nyilatkozatot tesz arról, hogy a behozott terméket és technológiát kizárólag a nyilatkozatban megjelölt feltételekkel és módon fogja felhasználni.

l) Végfelhasználói Nyilatkozat: az a nyilatkozat, amit a Végső Címzett az 5. § (3) bekezdésében foglaltak szerint tesz.

m) Bróker: az a személy, aki/amely kettős felhasználású termékeknek "harmadik országok" között történő adásvétele érdekében tevékenykedik, ideértve az üzlet megszervezését, a szerződő felek közötti közvetítést, az üzleti lehetőség jelzését a vevő vagy az eladó részére, valamint a saját jogon történő vételt és eladást.

n) Szolgáltatás: minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a kettős felhasználású termékek javításával, fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával, vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos.

o)[7] Eljáró Hatóság: a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal (a továbbiakban: Hivatal).

p)[8] Transzfer: az 1334/2000/EK tanácsi rendelet IV. mellékletében felsorolt kettős felhasználású, valamint az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó termékeknek a Közösség Vámterületén belüli átadása.

Az Eljáró Hatóság

3. §

(1)[9] A Hivatal, mint Eljáró Hatóság jogosult a jelen rendelet végrehajtására, a kettős felhasználású termékek exportengedélyeinek kiadására, valamint ezen termékek Európai Unión kívüli harmadik országokból Magyarországra történő behozatalának ellenőrzésére és a Nemzetközi Importigazolás kiadására.

(2)[10] A Hivatal ezenkívül jogosult a kettős felhasználású termékek exportjának és forgalmazásának előzetes, és azt követő szakaszaival összefüggő valamennyi tevékenységet is ellenőrizni.

(3)[11] A Hivatal folytatja le az 1334/2000/EK tanácsi rendelet szerinti konzultációkat.

3/A. §[12]

(1)[13] Aki az e rendelet hatálya alá tartozó szolgáltatási tevékenységet kíván folytatni, köteles erre irányuló szándékát a Hivatalnak bejelenteni.

(2)[14] A bejelentés - a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvényben meghatározottakon túl - tartalmazza

a)[15]

b) a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény 17. §-ában meghatározott VPID számát;

c)[16] az ügyfelet hitelesen azonosító iratot vagy annak hiteles másolatát;

d) az ügyfél részéről kötelezettségvállalásra jogosult személy aláírásának hitelességét tanúsító irat (közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány vagy ügyvéd által cégbejegyzési (változásbejegyzési) eljárásban való közreműködés során ellenjegyzett aláírásminta, személyazonosító igazolvány) másolatát;

e) jogi személy esetében a Hivatallal való kapcsolattartásra felhatalmazott személy képviseleti jogosultságát igazoló iratot;

f) a jogi személy - vezetője által jóváhagyott - "Belső Ellenőrzési Program"-ját.

(3) A (2) bekezdés f) pontjában említett Belső Ellenőrzési Program;

a) rendelkezik az e rendelet hatálya alá eső tevékenységre vonatkozó valamennyi irat nyilvántartásának kialakításáról;

b) szabályozza az e rendelet hatálya alá eső tevékenységben részt vevő személyek Feladatkörét és felelősségét;

c) szabályozza az 1334/2000/EK rendelet, valamint e rendelet előírásainak vállalaton (intézményen) belüli betartatását;

d) intézkedési tervben rendelkezik az esetleges jogsértés következményeinek felszámolásáról.

(4)[17] A Hivatal a bejelentés alapján haladéktalanul ellenőrzi, hogy a Belső Ellenőrzési Program a (3) bekezdésben foglaltaknak eleget tesz-e.

(5)[18] A bejelentés alapján a Hivatal a bejelentőt - kivéve, ha a (4) bekezdés alapján megállapítja, hogy a Belső Ellenőrzési Program a (3) bekezdésben foglaltaknak nem felel meg - nyilvántartásba veszi. A nyilvántartásba vett ügyfél a nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásról haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt.

(6)[19]

I. Rész

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK ÉS TECHNOLÓGIÁK EXPORTJÁNAK ENGEDÉLYEZÉSE ÉS EGYES KATONAI CÉLÚ MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁSOK ELLENŐRZÉSE

4. §

(1) A kettős felhasználású termékek exportengedélyeinek fajtái

a) Egyedi Exportengedély,

b) Global Exportengedély,

c) Nemzeti Általános Exportengedély,

d) Közösségi Általános Exportengedély.

(2)[20] Az (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti exportengedélyek iránti kérelmet az 1334/2000/EK tanácsi rendelet III.a mellékletében közzétett közösségi formanyomtatványon kell a Hivatalhoz benyújtani. A formanyomtatványt teljes egészében ki kell tölteni, és azt az exportőr cégjegyzésre jogosult képviselőjének kell aláírnia. A kérelemben szereplő adatban bekövetkezett változásról a kérelmező haladéktalanul tájékoztatja a Hivatalt. A kérelemben, valamint az ahhoz csatolt okmányokban foglalt valamennyi adat és információ valódiságáért a kérelmező a felelős.

(3)[21]

(4)[22]

(5)[23] Az (1) bekezdés szerinti exportengedélyek alapján lebonyolított kivitel okmányait az exportőrnek - a székhelyén - annak a naptári évnek a végétől számított öt évig kell megőriznie, amelyben az ügyletek lebonyolítása megtörtént.

(6)[24] Az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területéről történő transzferje, valamint az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. mellékletében felsorolt országokba történő exportja esetén a lebonyolítást végző természetes vagy jogi személy köteles a terméknek vagy technológiának a Magyar Köztársaság területéről történő kiszállítását követően 10 napon belül az e rendelet 4. számú mellékletében szereplő Nemzetközi Transzfer Nyilatkozaton a Hivatalnak jelentést tenni.

Egyedi Exportengedély

5. §

(1)[25] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. és IV. számú mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek exportjához a kettős felhasználású termékek és technológiák típusaira vagy kategóriáira szóló, egy exportőrre és egy végfelhasználóra hatályos Egyedi Exportengedély szükséges.

(2) Az egyedi exportengedély egy évre szól, amely a lejárta előtt harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

(3) A kérelemhez csatolni kell a Végfelhasználói Nyilatkozatot (a továbbiakban: Nyilatkozat). A Nyilatkozatnak tartalmaznia kell:

a) a végfelhasználó pontos megnevezését vagy testületi elnevezését, a székhely és a tevékenység(ek) egyértelmű meghatározását;

b) az importált termék leírását, mennyiségét és értékét, a hivatkozott szerződés lényeges elemeit, vagy a szerződés másolatát;

c)[26] a termék felhasználásának egyértelmű meghatározását és pontos rendeltetési helyét;

d) a kifejezett kötelezettségvállalást arról, hogy az importált termékek a fuvarozás során nem kerülnek reexportálásra, átadásra vagy útközbeni eltérítésre.

(4)[27] A Nyilatkozatot a végfelhasználó cégjegyzésre jogosult képviselője keltezi, lepecsételi és aláírja.

(5)[28] A Hivatal az exportőrtől kérheti a Nemzetközi Importigazolást és/vagy a végfelhasználó megfelelő külföldi szervezete által érvényesített Nyilatkozatot.

(6)[29] A Hivatal az exportőrtől a (4) és az (5) bekezdésben előírtakon kívül is kérheti további olyan speciális okmányok benyújtását, amik az engedélykérelem elbírálásához nélkülözhetetlenek.

(7)[30] Az Egyedi Exportengedély külön feltételek tárgya is lehet, és az exportőr a Hivatal által előírt, és magában az engedélyben részletezett speciális feltételek teljeskörű teljesítésére kötelezhető.

Globál Exportengedély

6 §

(1)[31] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek és technológiák exportjához a kettős felhasználású termékek típusaira vagy kategóriáira szóló, egy exportőrre és egy vagy több meghatározott rendeltetési országra érvényes Globál Exportengedély adható ki.

(2) Globál Exportengedély legfeljebb három évre adható. Ez a lejárat előtt harminc nappal benyújtott hosszabbítás iránti kérelem alapján egy alkalommal, egy évvel meghosszabbítható.

(3) Globál exportengedély csak kellő exportellenőrzési gyakorlattal (legalább három év) rendelkező kérelmező részére adható.

(4) A kérelemhez az exportőr képviselője által aláírt nyilatkozatot kell csatolni. Ebben az exportőr valamennyi exportügyletnél kötelezettséget vállal az alábbi feltételek betartására:

a) az engedélyt kizárólag a kettős felhasználású termékekre és a megjelölt rendeltetési országokra használja fel;

b) a számlákon és a szállítási okmányokon feltünteti a Globál Exportengedély azonosító adatait (sorszám és dátum);

c) a szerződéskötésnél vagy annak visszaigazolásánál bekéri a címzett és/vagy a végfelhasználó kötelezettségvállalásáról szóló nyilatkozatát, miszerint a szerződésben vagy a rendelésben szereplő kettős felhasználású termékek nem kerülnek re-exportálásra, átadásra, vagy ezeket a szállítás során nem térítik el, és kizárólag polgári célokra használják fel.

(5)[32] A naptári év végétől számított harminc napon belül az exportőr köteles megküldeni a Hivatalnak a Globál Exportengedély rendjében lebonyolított export-ügyleteinek az összesítését. Ennek az összesítésnek tartalmaznia kell: a számla és a szerződés lényeges adatait, az értékesített termékek mennyiségét és értékét, a hivatkozott áruosztályokat és alkategóriákat, a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat, a rendeltetési országokat, a címzett és a végfelhasználó részletes adatait, az értékesítés dátumát, az export fajtáját (végleges, ideiglenes).

Nemzeti Általános Exportengedély

7. §

(1)[33] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. mellékletében felsorolt - a IV. melléklet II. részében részletezettek kivételével - kettős felhasználású termékek és technológiák exportjához, illetve Közösségen belüli transzferjéhez, valamint a természetes személyek határátlépésével járó, a Közösség területén kívülre történő technológiaátadáshoz Nemzeti Általános Exportengedély adható ki.

(2)[34] A Nemzeti Általános Exportengedély visszavonásig hatályos.

(3) A kettős felhasználású termékek Nemzeti Általános Exportengedély alapján lebonyolított kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányokon a jelen rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatot fel kell tüntetni.

(4)[35] A naptári év végétől számított harminc napon belül az exportőr köteles megküldeni a Hivatalnak a Nemzeti Általános Exportengedélyezés rendjében lebonyolított export-ügyletei összesítését. Ennek az összesítésnek tartalmaznia kell: a számla és a szerződés adatait, a termékek mennyiségét és értékét, a hivatkozott áruosztályokat és alkategóriákat, a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat, a rendeltetési országot, a címzett és a végfelhasználó részletes adatait, az értékesítés dátumát, az export fajtáját (végleges, ideiglenes).

Közösségi Általános Exportengedély

8. §

(1)[36] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. számú mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek és technológiák, valamint rendeltetési országok esetében az exporthoz az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 6. cikkében részletezett eljárási rend szerint Közösségi Általános Exportengedély szükséges. A Közösségi Általános Exportengedély szerinti kivitel bizonyos feltételekkel és ugyancsak az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. számú melléklete előírásainak figyelembevételével bonyolítható le. .

(2)[37]

(3) A Közösségi Általános Exportengedély alapján lebonyolított kettős felhasználású termékek kiviteléhez kapcsolódó fuvarokmányokon a jelen rendelet 2. számú melléklete szerinti nyilatkozatot fel kell tüntetni.

(4)[38] A naptári év végétől számított harminc napon belül az exportőr köteles megküldeni a Hivatalnak a közösségi általános export-engedélyezés rendjében lebonyolított export-ügyletei összesítését. Ennek az összesítésnek tartalmaznia kell: a számla és a szerződés adatait, a termékek mennyiségét és értékét, a hivatkozott áruosztályokat és alkategóriákat, a kapcsolódó vámtarifa besorolásokat, a rendeltetési országot, a címzett és a végfelhasználó részletes adatait, az értékesítés dátumát, az export fajtáját (végleges, ideiglenes).

Exportengedély iránti kérelem elbírálása

9. §

(1)[39] A Hivatal az engedélyeket a külpolitikáért felelős miniszter egyetértése esetén, - az ügy tárgyától függően - a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka és a feladatkörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója véleményének kikérésével adja ki. A külpolitikáért felelős minisztert külön indokolási kötelezettség nem terheli, ha a kül- és biztonságpolitikáért való felelőssége körében, az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 8. Cikke c) pontjában foglalt megfontolások alapján tagadja meg egyetértését az engedély kiadásához.

(2)[40] A 4. § (1) bekezdésének a) és b) pontja szerinti engedélykérelmeket a Hivatal elutasítja, az hatályos engedélyeket visszavonja vagy felfüggeszti, amennyiben:

a) az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 8. Cikke szerinti feltételek nem teljesülnek;

b) a Hivatal tudomást szerez arról, hogy az exportőr vagy az üzleti partnere a kettős felhasználású termékekre és technológiákra vonatkozó jogszabályokat vagy nemzetközi előírásokat megsértik, ezekkel ellentétes tevékenységet folytatnak;

c) az exportőr az engedélyhez kapcsolódó bármely feltételt nem teljesíti vagy valótlan adatokat közöl;

d) a Magyar Köztársaságnak a nemzetközi non-prolife-rációs rezsimekben és egyéb nemzetközi megállapodásokban vállalt kötelezettségei teljesítését, illetve nemzetbiztonsági érdekeit sérti vagy veszélyezteti;.

e) a kérelmező a Hivatal által jóváhagyott belső exportellenőrzési rendszerét a jogszabályban, illetve az engedélyben meghatározott feltételektől eltérően működteti.

(3)[41]

Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet I. számú mellékletében fel nem sorolt termékek engedélyezése[42]

10. §[43]

Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet 4. és 5. Cikkével összhangban a Hivatal engedélyezés alá vonhatja olyan kettős felhasználású termékek exportját, amelyeket az 1334/2000/EK tanácsi rendelet mellékleteiben felsorolt árulisták nem tartalmaznak. Az engedélyezés rendjére e rendelet 4-12. §-ában előírtakat kell megfelelően alkalmazni.

A Közösségen belüli transzferek

11. §

(1)[44] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet IV. számú mellékletében felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli átadása (transzfere) engedélyköteles.

(2)[45] Az 1334/2000/EK tanácsi rendelet IV. számú mellékletének I. részében felsorolt kettős felhasználású termékek Közösségen belüli átadása a 7. § szerinti Nemzeti Általános Exportengedély előírásai szerint történik, a II. részében felsoroltak átadásához pedig Egyedi Exportengedély szükséges.

A katonai végfelhasználáskor nyújtott műszaki segítség

12. §

(1) E rendelet előírásai szerinti kötelezettségek fenntartásával és az Együttes Fellépés 2. és 5. cikkében foglalt vegyi, biológiai vagy nukleáris fegyverek vagy más nukleáris robbanóanyagok, valamint ezeket célba juttatni képes rakétatechnikai eszközök kifejlesztésével, gyártásával, kereskedelmével, karbantartásával, észlelésével, azonosításával vagy elterjesztésével kapcsolatos műszaki segítségnyújtás tilos.

(2) A műszaki segítségnyújtás akkor is tilos, ha az, az (1) bekezdéstől eltérő, más katonai felhasználással kapcsolatos, de olyan rendeltetési országra vonatkozik, amely a Tanács által elfogadott közös álláspontban vagy együttes fellépésben fegyverkiviteli korlátozás, az EBESZ vagy az ENSZ Biztonsági Tanácsa által elrendelt fegyverembargó alá tartozik. E bekezdés szerint a katonai végfelhasználású technikai segítségnyújtás az alábbiakat foglalja magában:

a) a tagországok haditechnikai listáin feltüntetett termékek átadása;

b) az a) pont szerinti haditechnikai termékek kifejlesztéséhez, gyártásához, karbantartásához szükséges termelő-, ellenőrző vagy vizsgáló berendezések és ezekhez tartozó alkatrészek átadása;

c) az a) pont szerinti haditechnikai termékek gyártásához, a gyártó létesítményben felhasznált bármely félkész termék átadása.

(3) A műszaki segítségnyújtásra vonatkozó (1) bekezdés szerinti előírások nem alkalmazhatóak:

a)[46] ha a műszaki segítségnyújtás az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. számú mellékletében felsorolt országok bármelyikében kerül alkalmazásra;

b) ha a műszaki segítségnyújtás - átadott információ formájában - a nemzetközi export-ellenőrzési rezsimekben, szervezetekben és szerződésekben meghatározott nyilvános körben vagy tudományos alapkutatásban kerül alkalmazásra;

c) ha a műszaki segítségnyújtás szóbeli közlés formájában történik, és nem vonatkozik egy vagy több nemzetközi export-ellenőrzési rezsim által ellenőrzött termékre.

II. Rész

A KETTŐS FELHASZNÁLÁSÚ TERMÉKEK, TECHNOLÓGIÁK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLI ORSZÁGOKBÓL MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ BEHOZATALA ÉS NYÚJTÁSA, VALAMINT EURÓPAI UNIÓN BELÜLI TRANSZFERJE[47]

Behozatal

13. §[48]

(1) Az Európai Közösség vámterületén kívülről a 3. számú melléklet a) részében szereplő Nemzetközi Importigazolással hozhatók be a Magyar Köztársaság területére azok az 1. §-ban említett termékek, technológiák és szolgáltatások:

a) amelyek esetében a származási ország hatósága igényli annak kiállítását, vagy

b) amelyek az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartoznak.

(2) Nemzetközi Importigazolás szükséges

a) a kettős felhasználású termékeknek és technológiáknak az e rendelet 2. §-ának h) pontja szerinti behozatalához;

b) a kettős felhasználású termékekkel és technológiákkal folytatott bróker tevékenységhez;

c) a technológia, szoftver, műszaki adat e-mailen, elektronikus adathordozón, faxon vagy egyéb elektronikus úton történő behozatalához.

14. §[49]

Az Egyezmény 1. Mellékletének hatálya alá tartozó vegyi anyagoknak a Magyar Köztársaság területére történő transzferje esetén az ügyfél köteles a terméknek vagy technológiának a Magyar Köztársaság területére történő beszállítását követően 10 napon belül az e rendelet 4. számú mellékletében szereplő Nemzetközi Transzfer Nyilatkozaton a Hivatalnak jelentést tenni.

15. §[50]

Nemzetközi Importigazolás

16. §

(1)[51] Az 1. §-ban említett termékeknek és technológiáknak a Magyar Köztársaság területére történő behozatala esetén, amennyiben a terméket az Európai Unión kívüli harmadik országból hozzák be, a Hivatal a 13. §-nak megfelelő Nemzetközi Importigazolást ad ki abból a célból, hogy igazolja az említett termékek behozatalának tényét.

(2)[52]

(3) Az (1) bekezdés alapján kiadott Igazolás az exportáló ország hatóságai előtti eljárás során, kizárólag az abban megnevezett nevében használható fel, és másra nem ruházható át.

(4)[53] Az Igazolásban és a hozzá tartozó Végső Címzetti és Vásárlói Nyilatkozatban, valamint Szállítási Tanúsítványban szereplő adatokkal kapcsolatban bekövetkező bármilyen változásról a kérelmezőnek nyolc napon belül értesítenie kell a Hivatalt. Ha az okmányokban szereplő adatok megváltoznak, az Iroda jogosult az igazolást visszavonni, illetve a változás-bejelentést új kérelemként kezelni.

(5) Az Igazolás hatályát veszti, ha a kibocsátást követő hat hónapon belül nem mutatják be a megfelelő külföldi hatóságnál.

Végső Címzetti és Vásárlói Nyilatkozat

17. §

Az Igazolás iránti kérelemhez csatolni kell a 3. számú melléklet b) részében szereplő Végső Címzetti és Vásárlói Nyilatkozatot, amely szerint a terméket és a technológiát kizárólag a benne megjelölt feltételekkel és módon fogják felhasználni.

Szállítási Tanúsítvány

18. §

(1)[54] Amennyiben a szabad forgalomba helyezést magyar vámhivatal végzi, a vámhivatal a Hivatal által - a 3. számú melléklet c) részében meghatározott formában - kibocsátott Szállítási Tanúsítványt érvényesíti, annak igazolására, hogy az abban foglalt termékek és technológiák Magyarország területére érkeztek.

(2)[55] Ha a kettős felhasználású termékek és technológiák Magyarországra történő behozatala esetén a szabad forgalomba helyezést a behozatalt megelőzően az Európai Unió tagállamainak vámszervei elvégzik, az importőr kötelessége a Hivatalnak negyvennyolc órán belül hivatalos bejelentést tenni a termékek és technológiák Magyarország területére való beérkezéséről.

A Nemzetközi Importigazolás iránti kérelem elbírálása

19. §

(1)[56] A kérelmet a Hivatalnál a kitöltési útmutató szerint kitöltött nyomtatványokon kell benyújtani. Szükség szerint a Hivatal a kérelmezőt a termék műszaki paramétereire vonatkozó további adatszolgáltatásra hívhatja fel.

(2)[57] Az Igazolás iránti kérelem elbírálásának ügyintézési határideje harminc nap. Határozatát a Hivatal a külpolitikáért felelős miniszter egyetértése esetén, valamint az ügy tárgyától függően a rendészetért felelős miniszter, a katasztrófák elleni védekezésért felelős miniszter, a Vám- és Pénzügyőrség országos parancsnoka és a feladatkörrel rendelkező nemzetbiztonsági szolgálat főigazgatója véleményének kikérésével adja ki.

(3) Az Igazolás kiadását a Hivatal megtagadja, illetve a kiadott Igazolást visszavonja, ha[58]

a) a külföldi fél vagy a belföldi végső felhasználó a vonatkozó jogszabályokkal ellentétes tevékenységet folytat,

b) az Igazolás kiadása a Magyar Köztársaság nemzetközi kötelezettség-vállalásaival ellentétes lenne, illetőleg e kötelezettség-vállalás teljesítését sértené, vagy veszélyeztetné,

c) a kérelmező a termékek és technológiák forgalmazása kapcsán az a) pontban említett személyi körrel áll kapcsolatban,

d) a termékek és technológiák forgalma sértené a Magyar Köztársaság nemzetbiztonsági érdekeit,

e) a kérelmező valótlan adatot közölt,

f) a kérelmező eltért a termék vagy technológia felhasználásának az Igazolásban foglalt előírásaitól,

g) a kérelmező a belső ellenőrzési rendszerét nem megfelelően működteti.

(4)[59]

20. §[60]

Kérelmezői adatszolgáltatás[61]

21. §

(1)[62] A kettős felhasználású termékek és technológiák behozatalában résztvevők - a végső felhasználókat is ideértve -kötelesek az Igazolás iránti kérelem benyújtásakor a Hivatallal mindazokat az adatokat közölni, amelyek alapján a szóban forgó terméket vagy technológiát műszakilag meghatározzák. Egyidejűleg közölni kell a felhasználás körülményeire vonatkozó adatokat is. A kérelem elbírálásához szükséges irat a kérelmező nyilatkozatával nem pótolható.

(2)[63] A Hivatal az (1) bekezdés szerint benyújtott adatokat kizárólag hivatalos eljárása során használhatja fel, és köteles azokat bizalmas információként kezelni.

(3) A kettős felhasználású termékek és technológiák forgalmában résztvevők kötelesek a kérelmükkel kapcsolatos dokumentációt mindaddig megőrizni, és azt a 22. § alapján eljáró ellenőrző hatóságnak bemutatni, amíg a szóban forgó termékek és technológiák nemzetközileg ellenőrzöttnek minősülnek. A megsemmisülő vagy egyszer felhasználható, illetőleg beépítésre kerülő termékek esetén a dokumentációt a felhasználást követő három éven át kell megőrizni. A megsemmisülés, illetve felhasználás tényét az ellenőrzött szervezetnek kell a helyszíni ellenőrzés során megfelelő módon (pl. megsemmisítési jegyzőkönyvvel, anyagnorma alapján) igazolnia.

Hatósági ellenőrzés

22. §

(1)[64] E rendelet II. Részében foglalt kötelezettségek, illetve az ellenőrzött termékekkel és technológiákkal kapcsolatos előírások megtartását a Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség jogosult ellenőrizni.

(2)[65] A Hivatal, valamint a Vám- és Pénzügyőrség jogosult megfelelő szakértői cégeket, és az exportáló ország felhatalmazott szakértőit az eljárásába bevonni.

(3) Az ellenőrző szerv felhívására a származást az eladó ország illetékes szervezete által kiállított, a közösségi vámszabályokban meghatározott okmányokkal kell igazolni.

(4)[66] Aki az e rendeletben meghatározott kettős felhasználású termékek és technológiák külkereskedelmi forgalmát, ideértve annak transzferjét is, a műszaki segítség nyújtását vagy igénybevételét nem az engedélyben foglaltak szerint végzi, illetve az ezzel összefüggő jogszabályban vagy az e rendeletben foglalt kötelezettségeket nem teljesíti, ötszázezer forinttól tízmillió forintig terjedő bírsággal sújtható. A bírság kiszabásának elévülési határideje az elkövetés időpontjától számított öt év. Ha a jogsértő magatartás folyamatos, a határidő a magatartás abbahagyásakor kezdődik. Ha a jogsértő magatartás azzal valósul meg, hogy valamely helyzetet vagy állapotot nem szüntetnek meg, a határidő mindaddig nem kezdődik el, amíg ez a helyzet vagy állapot fennáll.

(5)[67] A (4) bekezdés szerinti bírság megállapítására a Hivatal vagy a Vám- és Pénzügyőrség jogosult.

(6)[68] A (4) bekezdés szerinti bírság megfizetése készpénzben, készpénz-átutalási megbízással vagy meghatározott számlaszámra történő befizetéssel, átutalással történhet, amely a kirovó hatóság bevételét képezi.

III. Rész[69]

A TERMÉSZETES SZEMÉLYEK HATÁRÁTLÉPÉSÉVEL MEGVALÓSULÓ TECHNOLÓGIAÁTADÁS

22/A. §

Az e rendeletben foglalt rendelkezéseket a természetes személyek határátlépésével megvalósuló technológiaátadásra is alkalmazni kell.

Záró rendelkezések

23. §

(1) Ez a rendelet a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba. A rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell.

(2)[70]

24. §[71]

Ez a rendelet a következő uniós jogi aktusok végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapítja meg:

a) a Tanács 1334/2000/EK rendelete (2000. június 22.) a kettős felhasználású termékek és technológia kivitelére vonatkozó közösségi ellenőrzési rendszer kialakításáról;

b) a Tanács 2000/401/KKBP együttes fellépése (2000. június 22.) bizonyos katonai végfelhasználásokkal kapcsolatos műszaki támogatás ellenőrzéséről.

Dr. Medgyessy Péter s. k.,

miniszterelnök

1. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez

A kettős felhasználású termékeknek a Nemzeti Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [7. § (3) bekezdés]

"Ezen termékek kivitele a Nemzeti Általános Exportengedély alapján és kizárólag az alábbi rendeltetéssel: ............................... kerül felhasználásra.
Ezen termékek továbbítása a magyar hatóságok előzetes egyetértése nélkül más rendeltetéssel nem történhet, és re-exportálásukra az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor."

Kelt ............................................................. ..............................................................

2. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez

A kettős felhasználású termékeknek a Közösségi Általános Exportengedély alapján megvalósuló exportját kísérő szállítási okmányokon feltüntetendő nyilatkozat [8. § (2) bekezdés]

[72]
"Ezen termékek kivitele a Közösségi Általános Exportengedély alapján és kizárólag az 1334/2000/EK tanácsi rendelet II. számú mellékletének 3. részében felsorolt országokba történhet. Ezen termékek más országba való továbbítása a magyar hatóságok előzetes egyetértése nélkül, más rendeltetéssel nem történhet, és re-exportálásukra az adott ország nemzeti jogszabályai szerint kerülhet sor."

Kelt.............................................................. ...........................................................

3. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez[73]

A) A Nemzetközi Importigazolás mintája

B) A Végső címzetti és Vásárlói Nyilatkozat mintája

C) A Szállítási Tanúsítvány mintája

4. számú melléklet az 50/2004. (III. 23.) Korm. rendelethez[74]

NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZAT

NEMZETKÖZI TRANSZFER NYILATKOZATÜgyfél neve:VPID száma:Ügyintéző adatai:
Transzfer időpontja:
Tételek leírása:
Név:TJTSZ szám:CAS szám:Mennyiség/T:
Származási ország:Címzett ország:
Végső Címzettek felsorolása:
Címzett neve:Termék CAS száma:Termék mennyisége:

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 1. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[2] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[3] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[4] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[5] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[6] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2007.07.08.

[7] Megállapította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[8] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.08.

[9] Megállapította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[10] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[11] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[12] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 3. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[13] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 334. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[16] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[17] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 334. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[18] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[20] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[21] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.08.

[22] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.08.

[23] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.08.

[24] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdése. Hatályos 2007.07.08.

[25] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[26] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 5. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[27] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[28] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[29] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[30] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[31] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[32] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[33] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 7. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[34] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 334. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[35] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[36] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[37] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.08.

[38] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[39] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[40] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 334. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[41] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[42] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[43] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[44] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[45] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[46] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[47] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 9. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[48] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 10. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[49] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 11. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[50] A §-t és a megelőző alcímet hatályon kívül helyezte a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 7. pontja. Hatálytalan 2010.05.29.

[51] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[52] Hatályon kívül helyezte a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2007.07.08.

[53] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (50) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[54] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[55] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése a) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[56] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[57] Módosította a 289/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet 3. § (50) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[58] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 12. § (2) bekezdése. Hatályos 2007.07.08.

[59] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 335. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[60] Hatályon kívül helyezte a 351/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 121. § - a. Hatálytalan 2011.01.01.

[61] A cím szövegét megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[62] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 13. §-a, és 18. § (4) bekezdése c) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[63] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[64] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[65] Módosította a 298/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (3) bekezdése. Hatályos 2006.01.01.

[66] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 333. § (7) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[67] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[68] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[69] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[70] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 736. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[71] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 16. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[72] Módosította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése d) pontja. Hatályos 2007.07.08.

[73] Megállapította a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2007.07.08.

[74] Beiktatta a 108/2007. (V. 9.) Korm. rendelet 17. §-a. Hatályos 2007.07.08.

Tartalomjegyzék