36/2004. (III. 31.) GKM-KvVM együttes rendelet

a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet módosításáról

A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény (a továbbiakban: Lt.) 39. §-ának (2) bekezdésében és 43. §-ának (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeljük el:

1. §

A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének részletes műszaki szabályairól szóló 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya kiterjed-a közös felhasználású katonai és polgári repülőtér kivételével - a nyilvános repülőtérre és a polgári célú nem nyilvános repülőtérre (a továbbiakban együtt: repülőtér) ."[1]

2. §

Az R. 2. §-a és az azt megelőző cím helyébe a következő cím és rendelkezés lép:

"Fogalommeghatározások

2. § E rendelet alkalmazásában

a) érdekelt fél: az a természetes vagy jogi személy, illetőleg jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, akinek vagy amelynek jogos érdekeit a zaj csökkentése érdekében tett, illetve teendő intézkedés - különösen a légiforgalmi korlátozás - érinti vagy érintheti,

b) fő kereskedelmi repülőtér: kereskedelmi repülőtér, amelyen az aktuális dátumot megelőző három év átlagában jet repülőgépek egy naptári évben 50 000-nél több műveletet (felszállás vagy leszállás) hajtottak végre,

c) kiegyensúlyozott megközelítés: a légiközlekedés által okozott zaj mérséklésére irányuló intézkedések meghozatalánál érvényesítendő, a Nemzetközi Polgári Légiközlekedési Szervezet (ICAO) által elfogadott elv, amely a környezet hatékony védelmének és a légiközlekedés további fejlődési lehetőségének biztosítása érdekében egyaránt figyelembe veszi a repülőgépek zajkibocsátásának csökkentését, a repülőtér környezetében a területhasználat befolyásolását, a környezetkímélő repülési eljárások hatását, a működési korlátozásokat, és ezek környezeti és gazdasági szempontból hatékony kombinációjával törekszik a repülőtér zajvédelmi céljának elérésére,

d) légiforgalmi korlátozás: a repülőtér környezetében a zajterhelés csökkentése érdekében végrehajtott intézkedés, szabályozás, amely korlátozza a jet repülőgépek forgalmát a repülőtéren. Ez magában foglalja bizonyos zajteljesítményű repülőgépek vagy minden jet repülőgép forgalmának időbeli korlátozását, valamint a marginálisan megfelelő repülőgépek forgalmának korlátozását vagy kitiltását,

e) marginálisan megfelelő repülőgép: olyan, a 16. függelék (harmadik kiadás, 1993) I. kötet, II. rész, 3. fejezet előírásainak megfelelő repülőgép, amelyre nézve teljesül a

összefüggés, ahol Lihatár - az előírás szerinti referenciapontokra vonatkozó határérték EPNdB-ben; Limért - a repülőgép zajbizonyítványában szereplő mért zajértékek EPNdB-ben; i - a zaj szerinti jóváhagyási eljárás referencia pontjait szimbolizáló index (1 - oldalsó, 2 - megközelítési, 3 - átrepülési pont),

f) működési korlátozás: a zajterhelés csökkentése érdekében hozott intézkedés, amely érinti, illetve korlátozza a repülőtéren a jet repülőgépek működési lehetőségét. A működési korlátozás lehet részleges (napszakra vagy más időszakra vonatkozó), vagy irányulhat meghatározott zajteljesítményű repülőgépek, különösen a marginálisan megfelelő repülőgépek működésének megszüntetésére,

g) polgári légiközlekedési szubszonikus sugárhajtású repülőgép (jet repülőgép): 34 000 kg-nál nagyobb megengedett felszálló tömegű és a repülőgéptípus légialkalmassági bizonyítványa szerint 19-nél több utas ülőhellyel rendelkező szubszonikus sugárhajtású repülőgép,

h) repülőtér környezete: a zaj gátló védőövezetet magába foglaló, előzetes szakértői becsléssel meghatározott terület,

i) 16. függelék: a Chicagói Egyezménynek a nemzetközi polgári repülésről Chicagóban, az 1944. évi december hó 7. napján aláírt Egyezmény függelékeinek kihirdetéséről szóló 20/1997. (X. 21.) KHVM rendelettel kihirdetett függeléke, amelynek I. kötete szól a repülőgépek zajáról. [A 16. függeléknek három kiadása (utolsó: 1993.) és 7 módosítása van, amelynek a pontos hivatkozásához a változat és a határértéken túli, a mérési eljárást érintő hivatkozás esetén a módosítás számot is meg kell adni.]"

3. §

Az R. 3. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki, és a § eredeti szövege (1) bekezdésre változik: "(2) Azon repülőterek esetében, amelyeken

a) legfeljebb 2000 kg maximális felszálló tömegű légcsavarhajtású repülőgépekét, motoros vitorlázó repülőgépeket, illetve ultrakönnyű repülőgépeket üzemeltetnek, és a mértékadó műveletszám kisebb vagy egyenlő, mint 4500,

b) legfeljebb 14 000 kg maximális felszálló tömegű légcsavarhajtású repülőgépeket üzemeltetnek, és a mértékadó műveletszám kisebb vagy egyenlő, mint 1000,

c) legfeljebb 20 000 kg maximális felszálló tömegű légcsavarhajtású, illetve sugárhajtású repülőgépeket üzemeltetnek, és a mértékadó műveletszám kisebb vagy egyenlő, mint 360, csak az (1) bekezdés a) és d) pontjában meghatározott adatokat, valamint a repülőteret használó legnagyobb hangteljesítmény szintű, az 1. számú mellékletben meghatározott repülőgép-kategóriát kell megadni, továbbá nem kell végrehajtani a 4. § és a 6-8. § rendelkezéseit."

4. §

Az R. 4. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Amennyiben a számításokhoz nem a 2. számú melléklet szerinti normatív zajadatokat használják, abban az esetben a repülési profilok egyes szakaszaira vonatkozóan meg kell adni a hozzájuk tartozó repülőgép-sebesség, -teljesítmény és repülési konfiguráció adatokat is, a hozzájuk tartozó oktávsávos hangnyomásszintekkel együtt."

5. §

(1) Az R. 6. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"6. § (1) A mértékadó nappali, illetve éjszakai műveletszámokat gépkategóriánként a repülőtér üzemben tartója osztja szét az egyes pályagörbékre. A szétosztáskor figyelembe kell venni:

a) a repülőtér használatát befolyásoló éghajlati tényezőket (szélirányok),

b) a futópályák használatára vonatkozó egyedi korlátozásokat,

c) a közbenső megközelítés során a várakozási légtérben végrehajtott repülési műveleteket,

d) a gyakorló-, iskola-, sport- vagy sétarepülésekre kialakított, a repülőtérrendben is rögzített előírásokat."

(2) Az R. 6. §-ának (3) bekezdése a következő új a) ponttal egészül ki, és az eredeti a) és b) pont megjelölése b) és c) pontra változik:

[(3) A kategóriába sorolás és a kategóriákhoz rendelt normatív zajkibocsátási adatok alapját az alábbiak képezhetik:]

"a) a 2. számú melléklet szerinti kategorizálás és normatív zajadatok;"

6. §

Az R. 10. § (1) bekezdés c) pontjának cg) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[(1) A zajgátló védőövezet kijelölésének alapját képező dokumentáció a következőket tartalmazza:]

"cg) a tervezett zajmonitor pontok helyei (ha a légiközlekedési hatóság annak létesítését elrendeli),"

7. §

(1) Az R. 11. §-ának (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"11. § (1) A repülőtér üzemben tartója nem fogadhat és indíthat olyan jet repülőgépet, amely nem rendelkezik olyan zajbizonyítvánnyal, amely szerint megfelel a 16. függelék 2. kiadás (1988), I. kötet, II. rész, 3. fejezet előírásainak."

(2) Az R. 11. §-ának (2) bekezdésében a "2001. december 31." dátum helyébe "2004. április 30." lép.

8. §

Az R. 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: "12. § (1) A repülőtér üzemben tartójának és a légiközlekedési hatóságnak a kiegyensúlyozott megközelítést alkalmazva kell elérni

a) a repülőtér környezetében a repülési zaj növekedésének megállítását és a zajjal érintett lakosság számának csökkentését;

b) a repülőtér kapacitásának megőrzését vagy fejlesztésének lehetőségét, a környezetvédelmi követelményekkel összhangban;

c) a lehetséges intézkedések közül a költségek szempontjából leghatékonyabb és a legnagyobb környezeti előnyt eredményező (illetve eredményezők kombinációjának) választását; beleértve a gazdasági ösztönzők alkalmazását is.

(2) A kisebb zajterhelést okozó, csendesebb repülőgépek üzemelése érdekében

a) nem nyilvános repülőtér üzemben tartója a zajosabb légijárművek forgalmát kitilthatja vagy korlátozhatja,

b) nyilvános repülőtéren a külön jogszabályban meghatározott zajhatárértékek túllépése esetén a légiközlekedési hatóság elrendelhet a zajosabb repülőgépek működésére vonatkozó korlátozásokat, illetve a repülőtér üzemben tartója a légiközlekedési hatóságnál kezdeményezheti korlátozások elrendelését. Repülőgép típusokra vonatkozó korlátozás esetén a korlátozás sorrendjére vonatkozó döntést a repülőgépeknek a 16. függelék (3. kiadás, 1993) szerinti jóváhagyási eljárás során meghatározott zajteljesítménye alapján kell meghozni.[2]

(3) A légiközlekedési zaj zavaró hatásának csökkentése, a repülőtér környezetében élők éjszakai pihenésének biztosítása érdekében

a) azokon a repülőtereken, ahol a zaj gátló védőövezeten az A, a B vagy a C jelű övezetekben a lakások, üdülők vagy a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 10.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 10. §-ának (2) bekezdésében említett intézmények vannak, az éjszakai időszakban végrehajtott repülési műveletek száma az egyes pályavégeken nem lehet több, mint az ugyanott a nappali mértékadó zajterhelés kiszámításához alkalmazott repülési műveletszám

- 8%-a 22 és 6 óra közötti és

- 1%-a 24 és 5 óra közötti időszakban.

Ettől eltérni csak kivételes esetben, a légiközlekedési hatóság engedélyével lehet. Az eltérésekről a repülőtér üzemben tartójának megfelelő indoklással értesíteni kell az érintett terület (területek) önkormányzatát (önkormányzatait), és az értesítést a helyben szokásos módon közzé kell tenni;

b) nem nyilvános repülőtér üzemben tartója bizonyos időszakokban az a) pontban említett eseteken túlmenően is korlátozhatja a repülési műveletek számát. Részleges (bizonyos időszakra vagy műveletekre vonatkozó) vagy teljes fel- és leszállási tilalmat rendelhet el az éjszakára vagy az éjszaka egy részére vonatkozóan, illetve munkaszüneti napokon, pihenőnapokon, pihenőidőben stb. A repülőgép típusok műveleteinek időszakos korlátozását a (2) bekezdés b) pont szerinti zajteljesítmény figyelembevételével kell meghatározni;

c) nyilvános repülőtér esetében a légiközlekedési hatóság előírhat az a) pont szerinti korlátozáson túlmenő, bizonyos időszakokban meghatározott zajteljesítményű repülőgépekre vagy műveletekre vonatkozó tilalmat, illetve a repülőtér üzemben tartója kezdeményezheti ezek előírását a légiközlekedési hatóságnál,

d) meg kell tiltani az éjszakai (22 és 6 óra közötti) hajtóműpróbát, ha az abból eredő zajszint a hajtóműpróba ideje alatt a repülési műveletekből eredő zajjal együtt a védendő épület homlokzata előtt eléri vagy meghaladja az 55 dB zajszintet. A repülőtér üzemben tartója ezen túlmenő időszakos korlátozásokat vezethet be a repülőtér földi tevékenységéből származó zajokra nézve is.

(4) Az egyes repülési műveletekből (fel- és leszállásokból) eredő zaj csökkentése érdekében

a) a repülőtér üzemben tartójának a repülőtérrendben olyan fel- és leszállási eljárásokat kell kidolgoznia, amelyek a hagyományos fel- és leszállási eljárásokhoz képest a biztonságos üzemeltetés követelményeit szem előtt tartva csökkentik a zajterhelést a fel- és leszállási útvonalak környezetébe tartozó településeken. A zajcsökkentő fel- és leszállási eljárások kidolgozása során figyelembe kell venni a nemzetközi polgári repülési szervezetek (pl. ICAO, ECAC) erre vonatkozó ajánlásait. A repülőtér üzemben tartójának törekednie kell a zajcsökkentő repülési eljárások bevezetéséhez a szükséges műszaki feltételek megteremtésére;

b) az a) pontban említett fel- és leszállási eljárások szerinti forgalomtól eltérő légiközlekedési tevékenységet (pl. gyakorlati repülő kiképzés, kalibráló repülések) a lehető legkisebb környezeti zajterhelés mellett, a nappali órákban kell végrehajtani. Az ilyen légiközlekedési tevékenységről a várhatóan érintett területek önkormányzatát előzetesen értesíteni kell, ha az a zajgátló védőövezetben a zajterhelés eloszlásában jelentős változást vagy a védőövezeten kívül határértéket túllépő zajterhelést okoz;

c) az a) pont szerinti eljárásoktól eltérő repülések számának minimálisra csökkentése érdekében a futópálya lezárását igénylő karbantartások tekintetében a légiközlekedési hatóság elrendelheti az éjszakai munkavégzést.

(5) A földön végrehajtott műveletekből származó zajterhelés csökkentése érdekében

a) a repülőtér üzemben tartója a repülőtérrendben külön köteles előírni azokat a szabályokat, amelyeket a földön végrehajtott műveletekből származó zajcsökkentés érdekében foganatosítanak (pl. korlátozó rendszabályok hajtóműjáratásra üresjáratban, kiegészítő hajtóművek üzemeltetésére, különféle töltő aggregátorok üzemeltetésére, hajtóműpróbázásra a karbantartás során);

b) a repülőtéren, ahol ez szükséges, a légiközlekedési hatóság elrendelheti a földi műveletekből származó zajterhelés csökkentésére megfelelő árnyékoló berendezések (pl. zajcsillapított hajtóműpróbázó hely) létesítését.

(6) A (2) és (3) bekezdésben foglalt előírások nem vonatkoznak a közös felhasználású polgári és katonai repülőtéren végrehajtott állami repülésre."

9. §

Az R. a következő új címmel és 12/A. §-sal egészül ki:

"Légiforgalmi korlátozások elrendelése fő kereskedelmi repülőtereken

12/A. § (1) Fő kereskedelemi repülőtereken a jet repülőgépekre vonatkozó, a 12. § (2) és (3) bekezdése szerinti légiforgalmi korlátozásokat a légiközlekedési hatóság rendelhet el.

(2) Légiforgalmi korlátozások elrendelését megelőzően a légiközlekedési hatóság mérlegeli a különböző lehetséges intézkedések hasznát és költségét, valamit az érintett repülőtér helyzetét, környezetének állapotát.

(3) A mérlegelés alapján meghozott intézkedések nem tartalmazhatnak a környezetvédelmi célok eléréséhez szükségesnél szigorúbb és kiterjedtebb korlátozásokat. A korlátozások nem tehetnek különbséget az érintett felek nemzetisége, személyisége vagy az érintett jet repülőgépek gyártója szerint.

(4) A jet repülőgépek zajteljesítményétől függő légiforgalmi korlátozásokat a 16. függelék (3. kiadás, 1993) szerinti jóváhagyási eljárás során meghatározott zajteljesítmény alapján kell meghozni.

(5) Fő kereskedelmi repülőtéren bevezetni tervezett légiforgalmi korlátozás előkészítése során a 3. számú melléklet szerinti információkat kell értékelni a szükséges és lehetséges mértékben.

(6) Ha a repülőtéren végrehajtott változtatások, bővítések külön jogszabály szerint környezeti hatásvizsgálatra kötelezettek, a környezeti hatásvizsgálat keretében végzett értékelést el kell fogadni az (5) bekezdésben előírtak teljesítésének, feltéve, hogy elegendő mértékben figyelembe vették a 3. számú melléklet szerinti információkat.[3]

(7) A (2)-(6) bekezdésekben foglalt előírásokat nem kell alkalmazni

a) a már érvényben lévő légiforgalmi korlátozások esetén,

b) a részleges légiforgalmi korlátozások kismértékű, technikai jellegű módosításai esetén, ha ezek nem okoznak lényeges költségnövekedést valamely légitársaság vagy más repülőtér számára.

(8) Amennyiben az összes lehetséges intézkedés - beleértve a részleges (időbeli és futópálya használati) korlátozásokat is - (5) és (6) bekezdés szerinti értékelése azt bizonyítja, hogy a repülőtér környezetében a zajterhelés nem csökkenthető elfogadható (jogszabályban, hatósági határozatban vagy a repülőtér zajvédelmi programjában előirányzott) szintre, a marginálisan megfelelő repülőgépekre vonatkozó forgalomkorlátozás bevezetése során az alábbi szabályokat kell betartani:

a) hat hónappal az értékelés lezárását és a forgalomkorlátozásra vonatkozó döntés meghozatalát követően nem engedélyezhető az előző év azonos időszakában a repülőteret igénybe vevő, marginálisan megfelelő repülőgépekkel végzett járatokon felüli, ilyen repülőgépekkel végzett működés,

b) hat hónappal az a) pont szerinti határidőt követően megkövetelhető a repülőteret igénybevevő légitársaságoktól, hogy csökkentsék az általuk üzemeltetett marginálisan megfelelő repülőgépek műveleteit az adott repülőtéren. A megkövetelt csökkentés mértéke nem haladhatja meg a korábbi időszakban az adott repülőtéren ilyen repülőgépekkel végzett műveletek 20%-át.

(9) A marginálisan megfelelő repülőgépekre vonatkozó légiforgalmi korlátozások nem vonatkoznak a fejlődő országok légijármű lajstromában szereplő marginálisan megfelelő repülőgépekre 2013. március 28-ig, feltéve, hogy

a) rendelkeznek olyan zajbizonyítvánnyal, amely sze-rint megfelelnek a 16. függelék (harmadik kiadás, 1993)

1. kötet, II. rész, 3. fejezetnek, és 1996. január 1. és 2001. december 31. között (referencia időszak) használták az adott repülőteret, és

b) ezek a repülőgépek a referencia időszakban a fejlődő országok lajstromában szerepeltek és folyamatosan üzemeltette őket a fejlődő országban bejegyzett természetes vagy jogi személy.

(10) A hatóság kivételt tehet a (8) bekezdés szerinti korlátozások alól olyan marginálisan megfelelő repülőgépek esetében, amelyek működése az adott repülőtéren a bevezetett korlátozás esetében a versenyegyenlőség alapján nem lenne engedélyezhető, ha

a) a repülőgép egyedi működése olyan kivételes jellegű, hogy az időleges felmentés megtagadása ésszerűtlen lenne,

b) a repülőgép nem kereskedelmi célú repülést hajt végre átalakítás, javítás vagy karbantartás céljából.

(11) A légiközlekedési hatóság az (5)-(8) bekezdés szerinti eljárások megindítása és végrehajtása során - az R. 19-20. §-aiban foglaltak megfelelő alkalmazásával - konzultációt folytat az érdekelt felekkel.

(12) A légiközlekedési hatóságnak bármely új, a repülőtéren bevezetni tervezett légiforgalmi korlátozás esetében tájékoztatást kell adnia minden érdekelt félnek (beleértve a választott korlátozás indoklását)

a) hat hónappal a 3.1. a) pont szerinti korlátozás életbelépése előtt,

b) egy évvel a 3.1. b) pont szerinti korlátozás életbelépése előtt,

c) részleges korlátozások esetén két hónappal az érintett menetrendi időszakra vonatkozó menetrend egyeztető konferencia előtt.

(13) A légiközlekedési hatóság, amennyiben a fő kereskedelmi repülőtéren új légiforgalmi korlátozás bevezetéséről dönt, haladéktalanul értesíti az Európai Unió tagállamainak légiközlekedési hatóságát és az Európai Bizottságot."

10. §

Az R. 13. §-a helyébe a következő új cím és rendelkezés lép:

"Zajmonitor rendszer létesítése

13. § (1) A zajterhelés rendszeres és folyamatos ellenőrzése érdekében a repülőtér üzemben tartója állandó mérőpontokon kihelyezett mikrofonok és mobil mérőegység üzembeállításával zajmonitor rendszert köteles működtetni minden olyan esetben, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

a) a zajgátló védőövezeten az A és a B jelű övezetekben levő lakások, valamint az R. 10. §-ának (2) bekezdésében említett intézmények száma együttesen több, mint 200,

b) a zajgátló védőövezetek számításánál zajcsökkentő fel- és leszállási eljárásokat vettek figyelembe,

c) a légiközlekedési hatóság a (2) vagy (3) bekezdés szerinti korlátozásokat írt elő, és ezek betartásának ellenőrzéséhez szükségesnek ítéli zajmonitor rendszer létesítését,

d) a repülőtér létesítési engedélyében kötelezően elő van írva.

(2) A zajmonitor rendszer mért és számított adatai szerint a zajcsökkentő repülési eljárásokat megsértő légijárművek tulajdonosait a repülőtér üzemben tartójának figyelmeztetnie kell. A kiadott figyelmeztetésekről negyedévente tájékoztatni kell az illetékes légiközlekedési hatóságot is. A figyelmeztetés eredménytelensége, a zajcsökkentő előírások ismétlődő megsértése esetén a repülőtér üzemben tartója további intézkedéseket kezdeményezhet a légiközlekedési hatóságnál.

(3) A zajmonitor rendszer terveit a monitorrendszer létesítését előíró (6) bekezdés szerinti határozat jogerőssé válását követő hat hónapon belül kell elkészíteni és jóváhagyásra benyújtani a légiközlekedési hatósághoz. A zaj-monitor rendszer tervezésénél az alábbi szempontokat kell figyelembe venni:

a) a monitorrendszer legyen alkalmas arra, hogy a zajgátló védőövezet jellemző pontjain - különösen zajra érzékeny objektumok környezetében - az egyedi zajterhelés alakulásáról, valamint az övezethatárokon a tényleges zajterhelésről megbízható eredményeket adjon;

b) olyan repülőtereken, ahol a zajgátló védőövezetben A jelű övezet van, a zajmonitor rendszer mellett olyan helyzetmeghatározó rendszert is működtetni kell, amely alkalmas minden, a repülőteret használó, 9000 kg-nál nagyobb felszálló tömegű légijármű pályájának rögzítésére a repülőtér vonatkozási pontjától számított legalább 20 km sugarú környezetben, mind a vízszintes koordináták, mind a magassági koordináták tekintetében. A légiközlekedési hatóság ettől eltérő feltételeket is előírhat;

c) a zajmérő-pontok zajméréseinek eredményei legyenek alkalmasak olyan számítás elvégzésére, amely a repülőtér üzemben tartójának támpontot nyújt a következő időszakra vonatkozóan a repülőtér-használat díjának elemei között érvényesítendő zajvédelmi költségelem meghatározásához.

(4) A zajmonitor rendszer üzemi jellemzőit úgy kell meghatározni, hogy teljesüljenek az 5. számú mellékletben meghatározott követelmények.

(5) A zaj monitor rendszer kiépítésére vonatkozó terveket a légiközlekedési hatóság hagyja jóvá.

(6) A zajmonitor rendszer kiépítését a légiközlekedési hatóság határozatban rendeli el a jóváhagyott tervek alapján. A határozat lehet önálló határozat vagy a zajgátló védőövezetet kijelölő, illetve a repülőtér létesítésére vonatkozó határozat része. A határozatnak tartalmaznia kell a zajmonitor rendszer kiépítésének határidejét is. A határidő megállapítása tekintetében figyelembe kell venni a következőket:

a) új repülőtér létesítése vagy meglévő repülőtér jelentős mértékű bővítése esetén a zajmonitor rendszert a beruházás részeként kell megvalósítani;

b) meglevő repülőtéren, az e rendelet hatálybalépése miatt szükségessé váló zajmonitor rendszer kiépítését vagy szükségessé váló bővítését a zajgátló védőövezet kijelölésétől számított másfél éven belül végre kell hajtani. A légiközlekedési hatóság a zajmonitor rendszer kiépítésére másfél éven túli határidőt is előírhat, ha a zajgátló védőövezetben a zajvédelmi intézkedések végrehajtása az R. 17. §-ának (5) bekezdése szerinti program alapján történik."

11. §

Az R. a következő új címmel és 13/A. §-sal egészül ki: "A zajvédelmi bizottság

13/A. § (1) Az R. 21. §-a alapján létrehozott zajvédelmi bizottság konzultatív, érdekegyeztető és tanácsadó testűlet, amely a repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos zaj kérdések tekintetében

a) biztosítja a szükséges információk beszerzését, nyilvánosságra hozatalát és megfelelő értelmezését az érdekeltek számára,

b) véleményt nyilvánít a repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos környezetvédelmi, elsősorban zajvédelmi kérdésekben,

c) környezetvédelmi kérdésekben javaslatokat dolgoz ki a repülőtér működtetését érintően.

(2) A zajvédelmi bizottság állásfoglalásainak kialakítása során figyelembe veszi más környezetvédelmi érdekek érvényre jutását is (pl. levegőtisztaság-védelem, hulladékgazdálkodás) .

(3) A zajvédelmi bizottság tagja

a) a repülőtér üzemben tartóját képviselő két vezető, akik közül az egyik a környezetvédelmi szolgálat vezetője vagy zaj szakértője,

b) a repülőtér üzemeltetését biztosító légiforgalmi szolgáltató szervezet egy kijelölt képviselője,

c) a területileg illetékes környezetvédelmi hatóság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat egy-egy képviselője,

d) a légiközlekedési hatóság egy képviselője,

e) a repülőteret használó légitársaságok, egyesületek, szövetségek egy képviselője,

f) két személy azon önkormányzatok képviseletében, amelyek területén a zajgátló védőövezetet kijelölték, és a területileg illetékes kereskedelmi és iparkamara egy képviselője,

g) a főváros területére eső repülőtér esetén a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanács, egyéb, kiemelt térség esetén a térségi fejlesztési tanácsnak egy képviselője (pl. Balaton Fejlesztési Tanács) .

(4) Indokolt esetben a bizottságba további személyek (szakértők) is meghívhatók, azonban a zajvédelmi bizottság létszáma nem haladhatja meg a 15 főt.

(5) A zajvédelmi bizottság tagjait az érintett szervezetek, illetve a légiközlekedési hatóság ajánlásai alapján a gazdasági és közlekedési miniszter kéri fel, amely négy éves időtartamra szól.

(6) A zajvédelmi bizottság elnökét a bizottság tagjai közül a gazdasági és közlekedési miniszter nevezi ki. Az elnök megbízatása a zajvédelmi bizottság megalakítása esetén első alkalommal két éves, ezt követően négy éves időtartamra szól.

(7) A zajvédelmi bizottság üléseit az elnök szükség esetén, de legalább félévenként hívja össze. A zajvédelmi bizottság tagjainak az ülés napirendjéhez tartozó munkaanyagokat legalább két héttel az ülés megkezdése előtt kézhez kell kapniuk.

(8) A zajvédelmi bizottság akkor határozatképes, ha tagjainak legalább a fele jelen van az ülésen. A távol levő tagot más személy nem helyettesítheti. A zajvédelmi bizottság a döntéseit az ülésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.

(9) A zajvédelmi bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a szavazásra feltett kérdésekben a kisebbségi álláspontot is rögzíteni kell.

(10) Speciális szakmai kérdések eldöntéséhez a zajvédelmi bizottság szakértőt is felkérhet a zajvédelmi bizottság munkájában való eseti részvételre. A meghívott szakértőnek szavazati joga nincsen, de álláspontját a jegyzőkönyvekben rögzíteni kell.

(11) A zajvédelmi bizottság az R. 21. §-ában meghatározott, a repülőtér zajterhelését jellemző adatokat rendszeresen értékeli, és az adatok hitelességét, megbízhatóságát megfelelő eszközökkel ellenőrzi. Amennyiben az adatok hitelességét illetően kétség merül fel, a zajvédelmi bizottság javaslatot tehet független szervezet bevonásával ellenőrző méréssorozatok elvégeztetésére.

(12) A zajvédelmi bizottság jogosult arra, hogy a repülőtér létesítésével, fejlesztésével, és működtetésével kapcsolatban a környezet védelme érdekében javaslatokat tegyen az illetékes légiközlekedési, környezetvédelmi és építési hatóságok számára. A hatóságnak a javaslatra érdemben válaszolnia kell, és amennyiben a zajvédelmi bizottság javaslatát nem tartja kivitelezhetőnek, azt megfelelően meg kell indokolnia.

(13) A zajvédelmi bizottság tagjai a munkájuk során a repülőtér üzemeltetésével vagy fejlesztésével kapcsolatos, a környezetvédelmi és zajterhelési adatokon túli információkat kívülálló harmadik személynek a repülőtér üzemben tartója hozzájárulásával adhatnak át.

(14) A zajvédelmi bizottsági tagság társadalmi megbízatás, a zajvédelmi bizottsági munkában való részvételért díjazás nem jár, de a zajvédelmi bizottsági munkában való részvétellel kapcsolatos költségek (pl. utazás, szállás) elszámolhatók. A tagok költségtérítést csak olyan jogcímeken igényelhetnek, amelyet a zajvédelmi bizottság előzetesen jóváhagyott.

(15) A zajvédelmi bizottság működtetésének költségeit a repülőtér üzemben tartója biztosítja.

(16) Új repülőtér létesítése esetén a zajvédelmi bizottságot úgy kell létrehozni, hogy a zajvédelmi bizottság már az engedélyezést megelőző időszakban véleményt nyilváníthasson az engedélyezésre előkészített tervekről."

12. §

(1) Az R. 14. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai közötti társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16. napján aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Közösségek következő jogszabályával összeegyeztethető szabályozást tartalmaz:

a) a Tanács 92/14/EGK irányelve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 16. sz. függeléke, 2. kiadása (1988) 1. kötet, II. rész, 2. fejezetének hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének korlátozásáról,

b) a Tanács 98/20/EK irányelve a Nemzetközi Polgári Repülésről szóló Egyezmény 16. sz. függeléke, 2. kiadása (1988) 1. kötet, II. rész, 2. fejezetének hatálya alá tartozó repülőgépek üzemeltetésének korlátozásáról szóló, a Tanács 92/14/EGK irányelve mellékletének módosításáról,

c) az Európai Parlament és a Tanács 2002/30/EK irányelve a közösségi repülőtereken alkalmazandó, zajjal ösz-szefüggő működési korlátozások bevezetésére vonatkozó szabályok és eljárások meghatározásáról, valamint

d) a rendelet 12/A. §-ának (5) és (6) bekezdése, valamint 3. és 4. számú melléklete a fő repülőterek esetében a környezet zaj értékeléséről és kezeléséről szóló 2002/49/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 5. cikkének (1) bekezdésével, 6. cikkének (1) bekezdésével, továbbá 7. cikkének (3) bekezdésével."

(2) Az R. 14. §-a a következő új (3)-(4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A 11. § (1) bekezdésében foglalt követelményt 2004. december 31-ig az Azerbajdzsánban, Kazahsztánban, Moldovában, az Orosz Föderációban, Türkmenisztánban vagy Ukrajnában lajstromozott, és az ezekben az országokban letelepedett természetes vagy jogi személyek által üzemeltetett repülőgépek vonatkozásában nem kell alkalmazni.

(4) A zajvédelmi bizottságot meglevő és üzemelő repülőterek esetében 2005. január 1-jéig létre kell hozni."

13. §

Az R. kiegészül az e rendelet 1-4. számú mellékletében foglalt 1. és 3-5. számú melléklettel, egyidejűleg az R. eredeti melléklete 2. számú mellékletre változik.

14. §

(1) Ez a rendelet 2004. április 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a motoros légijárművek zajkibocsátásának korlátozásáról szóló 49/1999. (XII. 29.) KHVM rendelet 3. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A motoros légijárművek zajbizonyítványának az alábbiakat kell tartalmaznia:

a) a kiállító hatóság megnevezése,

b) a regisztráló állam és a repülőgép regisztrálási jele,

c) a gyártó sorozatszáma,

d) a gyártó típus és modell jelzése,

e) nyilatkozat minden járulékos változtatásról, beleértve azokat, amelyeket a zaj követelmények kielégítése érdekében végeztek,

f) az a maximális tömeg, amely mellett az alkalmazott zajelőírás betartását igazolták,

g) a zajszint(ek) és annak (azoknak) a 90%-os megbízhatósági határa a referencia ponto(ko) n olyan repülőgépek esetében, amelyek egyedi légialkalmassági bizonyítványát 1977. október 5-ét követően adták ki,

h) a kiállítás dátuma és a kiállító személy aláírása.

A zajbizonyítvány-mintákat az 1. számú melléklet tartalmazza, amelyektől a Polgári Légiközlekedési Hatóság a zajbizonyítvány nem kötelező elemei tekintetében eltérhet."

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

Dr. Kis Zoltán s. k.,

környezetvédelmi és vízügyi minisztériumi politikai államtitkár

1. számú melléklet a 36/2004. (III. 31.) GKM-KvVM együttes rendelethez

"1. számú melléklet a 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelethez

A zajgátló övezet egyszerűsített számítással történő meghatározásának normatív adatai

1. Egyszerűsített számítást olyan repülőtereken lehet alkalmazni, amelyei kizárólag az 1. táblázat szerinti kategóriájú repülőgépek5 vesznek igénybe.

1. táblázat
Kategória megjelöléseKategória megnevezése
P1.0Ultrakönnyű repülőgépek
P1.1Motoros vitorlázó repülőgépek
P1.2Vitorlázó repülőgépeket vontató légcsavaros repülőgépek 2 t maximális felszálló tömegig
P1.3Légcsavaros repülőgépek 21 maximális felszálló tömegig
P1.4Légcsavaros repülőgépek 2 és 5,7 t maximális felszálló tömeg között
P 2.1 P 2.2, illetve S 1.0, S 5.1Az ICAO 16. sz. melléklete I. kötet, 3. vagy 10. fejezetének megfelelő 5,7-14,0 t felszálló tömegű légcsavaros, illetve sugárhajtású repülőgépek
P 2.1 P 2.2, illetve S 1.0, S 5.1Az ICAO 16. sz. melléklete I. kötet, 3. vagy 10. fejezetének megfelelő 14,0-20,0 t felszálló tömegű légcsavaros, illetve sugárhajtású repülőgépek
5 A P 1.0-P 2.2. és S 1.0 S 5.1 kategóriák az 1. melléklet szerinti PROP 1 és PROP 2, illetve S 1 és S 5 kategóriáknak a zajcsökkentési technika jelenlegi állását is figyelembe vevő további bontását jelentik.

2. A 2. táblázat segítséget nyújt a gépek osztályba sorolásához, példákat mutatva.

2. táblázat
GépkategóriaGéptípusok (maximális felszállótömeg)
P 1.0Uli/4; Flightstar; Quicksilver; Sherpa; Stratos; Bronco; Ultraster
P 1.1Scheibe SF 25C (0,7 t); DG 400 (0,5 t); Grob 109B (0,9t); H36 Dimona (0,8t)
P 1.2DR400/180R (1,0 t); PZL-104 "Wilga" 35 (1,2 t); Scheibe SF25 (0,7 t); H 36 Dimona (0,8 t)
P 1.3Cessna 172N (1,0 t); Piper PA 28-181 (1,2 t); DR 400/180R (1,0 t); Piper PA 34-200 (1,9 t)
P 1.4Piper PA 34-200T (2,2 t); Cessna 421C (3,4t); Beech 200 (5,7 t); AN—2 (5,5 t)
P 2.1Beech 300 (6,4t); Dornier DO 228-212 (6,4t), SAAB SF 340A (12,7t)ATR 42-300 (16,9 t), DHC 8-311 (19,5 t)
P 2.2Fokker F27, MK100 és MK 600 (18,4 t, ill. 19,8 t)
S 1.0Fan Jet Falcon (12 t); SN 601 "Corvette" (7,0 t); VFW 614 (20,0 t)
S 5.1Cessna 560 (7,4 t); Learjet 35A (8,4 t); Mystere-Falcon 50 (18,5 t)

3. Az 1. pont szerinti kategóriák normatív zajteljesítmény-szint (Lw) adatait repülőgép kategóriánként tartalmazza.

3. táblázat
GépkategóriaZajteljesítmény-szint, Lw, dB
FelszállásVízszintes repülésLeszállás
P1.0119115109
P1.1124118114
P1.2128120118
P1.3130122120
P1.4138133131
P2.1139137136
P2.2146144136
S1.0147146141
S5.1143142138

4. A pályagörbék szórási tartományában a műveletek normatív eloszlása a tartomány középvonala körül a 4. táblázat szerinti

4. táblázat
Eltérés a szórási tartomány középvonalától*Az összesből az adott pályára eső repülési műveletek részaránya
%
036
±0,2 b26
±0,4 b6
* -b a pályák szórási tartományának szélessége (repülési folyosó), a középvonaltól ± 0,5 b."

2. számú melléklet a 36/2004. (III. 31.) GKM-KvVM együttes rendelethez

"3. számú melléklet a 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelethez

Légiforgalmi korlátozásokat előkészítése során figyelembe veendő információk

1. A repülőtér jelenlegi állapota:

1.1. a repülőtér leírása, beleértve a kapacitását, földrajzi helyét, környezetét, a légiforgalom volumenét és összetételét, és a futópálya használatot;

1.2. a repülőtér környezetvédelmi céljai és ezek összefüggése a környezetvédelmi jogszabályokban megfogalmazott követelményekkel;

1.3. az adott és a megelőző évek zajgörbéi, beleértve az érintett lakosságszámra vonatkozó becslést, valamint a számítási módszer leírását;

1.4. a légiközlekedés zajának csökkentése érdekében már bevezetett intézkedések, pl. információk a területhasználat szabályozásáról és befolyásolásáról, passzív akusztikai védelem, repülési eljárások, mint a PANS-OPS (Procedures for Air Navigation Services-Operations), légiforgalmi korlátozások, mint a zajhatárértékek, éjszakai határérték vagy repülési tilalom, zajdíjak, preferált pályahasználat, zaj . szempontból előnybe részesített útvonal/nyomvonal tartás, és a zajmonitoring.

2. Előrejelzés újabb intézkedések nélkül:

2.1. a már jóváhagyott és tervezett repülőtér fejlesztések leírása (pl. kapacitásnövelés, futópálya és/vagy terminál bővítés), valamint a várható jövőbeni forgalom összetétel a forgalom növekedés;

2.2. a repülőtér kapacitásának növelése esetén a megnövelt kapacitás révén elérhető gazdasági haszon;

2.3. azonos időszakokra vonatkozóan a zajterhelés változása további intézkedések nélkül és a zajhatás csökkentése érdekében már tervezett intézkedések;

2.4. előrebecsült zajgörbék, beleértve a valószínűleg érintett lakosságszámra vonatkozó becslést - megkülönböztetve a már régebben meglévő és az újonnan kialakított lakóterületeket;

2.5. a zajhatás mérséklését szolgáló intézkedések elmaradásának következményei és várható költségei, ha várható, hogy ez történik.

3. A járulékos intézkedések értékelése

3.1. a kiegyensúlyozott megközelítés intézkedési köréből a lehetséges járulékos intézkedések körvonalazása, különösen a választásuk fő indokainak feltüntetésével. A közülük további elemzésre kiválasztott intézkedések leírása; információk bevezetésük költségéről, az időtávról és várhatóan kedvezően érintett lakosság számáról; az egyes intézkedések hatékonysági rangsora;

3.2. a választott intézkedések bevezetésének költséghatékonyság vagy költség-haszon elemzése a repülőteret használókra (személy és áruszállítást végzők, utasok és a helyi közösségek) vonatkozó társadalmi-gazdasági hatások figyelembevételével;

3.3. a javasolt intézkedések környezetvédelmi és a versenyt érintő hatásainak áttekintése más repülőterek, a repülőgépek járatói és más érdekelt felek szempontjából;

3.4. az előnyben részesített megoldás választásának okai;

3.5. a lakosságnak szóló nem műszaki összefoglaló.

4. Kapcsolódás a környezeti zaj értékeléséről és kezeléséről szóló más jogszabályokhoz

4.1. amennyiben készült más jogszabály szerinti zajtérkép vagy cselekvési terv, azok használhatók a jelen melléklet szerinti információk szolgáltatásához;

4.2. a zajterhelés értékeléséhez (azaz az izofon görbék és az érintett lakosság számának meghatározásához) az 1. függelékben meghatározott zajjellemzőket, az Lden és Lnight értéket kell használni.

1. számú függelék a 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelet 3. számú mellékletéhez

Zajra vonatkozó jellemzők

(a 3. számú melléklet 4.2. pontja szerint)

1. A nappali - esti - éjszakai zajszint Lden

Az Lden értékét dB-ben az alábbi egyenlet definiálja:

ahol:

- Lday az ISO 1996-2:1987 szabvány szerinti hosszú idejű A-súlyozású egyenértékű hangnyomás szint egy naptári év megítélési idővel, átlagos nap nappali időszakára meghatározva;

- Levening az ISO 1996-2:1987 szabvány szerinti hosszú idejű A-súlyozású egyenértékű hangnyomás szint egy naptári év megítélési idővel, átlagos nap esti időszakára meghatározva;

- Lnight az ISO 1996-2:1987 szabvány szerinti hosszú idejű A-súlyozású egyenértékű hangnyomás szint egy naptári év megítélési idővel, átlagos nap éjszakai időszakára meghatározva;

továbbá:

- a nappali időszak 12 óra, az esti időszak 4 óra, az éjszakai időszak 8 óra;

- a nappali időszak kezdete (ami egyúttal meghatározza a további időszakok kezdetét) helyi idő szerint 6 óra.

- a naptári év egy forgalmi szempontból (a forgalmat befolyásoló egyedi eseményektől mentes) és időjárási viszonyokat tekintve is átlagos év;

- a számításnál a beeső hangot kell figyelembe venni, ami azt jelenti, hogy a lakóépületek homlokzatáról visszaverődő hangot figyelmen kívül kell hagyni (ez általános szabály szerint a mért zajszint 3 dB-es korrekcióját jelenti),

- az épületek környezetében és az épületen belüli zajterhelést mutató stratégiai zajtérkép kidolgozása érdekében végzett számítások során a vonatkozási pont (amire a számítást végezni kell) 4,0 ± 0,2 m magasan van a talajszint felett, a zajforráshoz felé néző, ahhoz legközelebb eső homlokzat előtt;

- az épületek környezetében és az épületen belüli zajterhelést mutató stratégiai zajtérkép kidolgozása érdekében végzett mérések esetén a mérési pontnak 4,0 m-től eltérő magasság is választható, azonban ez nem lehet a talajszint felett 1,5 m-nél kisebb magasságban, és a mért értékeket a 4 m-es magasságra kell korrigálni;

- egyéb célokra, mint pl. akusztikai tervezés vagy zaj-zónák kialakítása, más 1,5 m-nél nem kisebb magasság is választható, például

= vidéki területen földszintes házak esetén, = meghatározott lakások zajterhelésének csökkentését célzó intézkedések tervezésénél, = lehatárolt területre vonatkozó részletes zajtérkép készítése esetén, amelyen az egyes lakások zajterhelését ábrázolják.

2. Az éjszakai zajterhelés (Lnight)

Az éjszakai zajterhelés az ISO 1996-2:1987 szabvány szerinti A-súlyozású egyenértékű hangnyomásszint egy naptári év összes éjszakai időszakának értékeiből meghatározva, továbbá:

- az éjszakai időszak az 1. pont szerinti 8 órás időszak;

- a naptári év az 1. pont szerinti forgalmi szempontból és időjárási viszonyokat tekintve is átlagos év;

- a beeső hangot kell az 1. pontban leírtak szerint figyelembe venni;

- a vonatkoztatási pont azonos az Lden-re meghatározottal."

3. számú melléklet a 36/2004. (III. 31.) GKM-KvVM együttes rendelethez

"4. számú melléklet a 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelethez

A stratégiai zajtérképezés minimális követelményei

[az R. 4. §-ának (4) bekezdéséhez]

1. A stratégiai zaj térképezés az alábbi adatok bemutatásához szükséges részletezéssel készüljön (ez több különálló dokumentumot jelenthet):

- a készítést megelőző év és az öt évre előrebecsült zaj helyezet (intézkedések tervezése esetén több változatban) a 3. számú melléklet 1. függelékében szereplő zajjellemzők (a továbbiakban: zajjellemzők) alapján,

- jogszabályban meghatározott követelményérték túllépése,

- a zajjellemzők adott értékének kitett lakóépületek, iskolák és kórházak, egészségügyi intézmények becsült száma,

- a zajjal terhelt területen élők becsült száma.

2. A stratégiai zaj térképezés adatai megadhatók grafikus formában, számszerű adatokkal táblázatként vagy számszerű adatokkal elektronikus formában.

3. A stratégiai zajtérképezés képezi az R. 13. §-a szerinti zajvédelmi program, valamint a lakosság tájékoztatásának az alapját. Ezen célok esetén grafikus formában is meg kell jeleníteni a zajjellemzők alakulását, a határérték túllépéseket, és amennyiben szükséges, a 4 m-től eltérő magasságban a zajjellemzőket (pl. hajtóműpróbázó hely környezetében) .

4. A stratégiai zajtérképezés minimális adattartalma

4.1. A repülőtér általános leírása: földrajzi elhelyezkedés, méret, forgalmi adatok.

4.2. A repülőtér környezetének jellemzése: a légiközlekedés zajával érintett agglomerációk, falvak, vidéki területek, információk a területhasználatról, más fő zajforrásokról.

4.3. A múltban megvalósított zajvédelmi programok és a jelenleg érvényben lévő zajvonzatú intézkedések.

4.4. Az alkalmazott mérési és számítási módszerek.

4.5. Azon lakosok intervallumonkénti becsült összlétszáma (százas nagyságrend alkalmazásával, pl. 1500 = 15 száz, a továbbiakban: százakban), akik olyan épületekben laknak, amelyek a légiközlekedési eredetű zajnak a leginkább kitett homlokzatánál a 4 m magasan mért vagy számított Lden a következő intervallumokba esik: 55-59, 60-64, 65-69, 70-74, >75. Az adatokat külön kell megadni az agglomeráció területére (ha azt érinti a légiközlekedés zaja) és az azon kívüli területekre.

Kiegészítésül közölni kell - ahol van ilyen és a vonatkozó információ rendelkezésre áll -, hogy a fenti kategóriákon belül hány lakos él olyan épületekben, amelyek

- passzív akusztikai védelemmel vannak ellátva (a passzív akusztikai védelem azt jelenti, hogy az épületszerkezeti részeinek és nyílászáróinak hangszigetelése, valamint szellőző vagy légkondicionáló rendszerének hanggátlása biztosítja a légiközlekedési zaj elleni védelem magas szintjének fenntartását, a belső téri zajhatárértékek betartását),

- rendelkeznek csendes homlokzattal (ami azt jelenti, hogy az ilyen homlokzatoktól 2 m távolságra, 4 m magasan mért Lden - a légiközlekedési eredetű zajokat tekintve - 20 dB-el alacsonyabb, mint a legmagasabb Lden-nek kitett homlokzatnál.

4.6. Azon lakosok intervallumonkénti becsült összlétszáma (százakban), akik olyan épületekben laknak, amelyek a légiközlekedési eredetű zajnak a leginkább kitett homlokzatánál a 4 m magasan mért vagy számított Lnight a következő intervallumokba esik: 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-69, >70. Az adatokat külön kell megadni az agglomeráció területére (ha azt érinti a légiközlekedés zaja) és az azon kívüli területekre.

Kiegészítésül közölni kell - ahol van ilyen és a vonatkozó információ rendelkezésre áll -, hogy a fenti kategóriákon belül hány lakos él olyan épületekben, amelyek

- passzív akusztikai védelemmel vannak ellátva a 4.5. pontban körülírtak szerint,

- rendelkeznek csendes homlokzattal a 4.5. pontban körülírtak szerint.

4.7. Az Lden >55, >65, >75 dB értékű terhelésnek kitett területek km2-ben. Meg kell adni továbbá az adott zónákban található épületek számát (százakban), továbbá az ott élő lakosok becsült teljes létszámát(százakban) . A számokba az agglomerációk és az azokon kívüli területek is beleértendők.

Az 55 és 65 dB-es izofon görbéket a falvak, városok agglomerációk elhelyezkedését bemutató egy vagy több térképen is fel kell tüntetni."

4. számú melléklet a 36/2004. (III. 31.) GKM-KvVM együttes rendelethez

"5. számú melléklet a 18/1997. (X. 11.) KHVM-KTM együttes rendelethez

A zajmonitor rendszer által kielégítendő követelmények

1. E melléklet a zajmonitor üzemi jellemzőire vonatkozó műszaki szabályozást tartalmazza.

2. E-jelű zajgátló védőövezet esetében az övezet kijelölését indokoló intézmény (kórház, gyógyüdülő) épületén kell a monitorpontot elhelyezni.

3. A zajmonitor rendszer legyen alkalmas minden mérőponton és minden egyes átrepülés esetében az alábbiak rögzítésére:

a) a monitorpont neve;

b) az átrepülés zaj -küszöbértéke, amelynek meghaladása esetén a monitorrendszer adatgyűjtése az adott mérőponton megindul. Szükség esetén a repülési zajnak az egyéb környezeti zajhatástól való megbízható megkülönböztetésére a monitorrendszer zajspektrumot is képezhet. Ebben az esetben a spektrumot nem kell tárolni;

c) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartama;

d) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartamának kezdő időpontja;

e) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartamának befejező időpontja;

f) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartamához tartozó zajeseményre vonatkozó LAeq (dB) adat, a vonatkoztatási idő egyenlő az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartamával;

g) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartamához tartozó zajesemény Lax (dB) adata;

h) az átrepülés pillanatnyi zajszint adatsora.

A monitorrendszer tárolja továbbá a monitorponthoz tartozó zajterhelés értékét. Ez az érték a mindenkori, a zajgátló védőövezet kijelöléséhez készített számítás alapján adódó, a zajmonitorpont tényleges helyzetéhez tartozó izofon-görbe szerint meghatározott zajterhelés.

4. A zaj monitor rendszer kiszolgáló alrendszere legyen alkalmas a rögzített adatsorok alapján, minden mérőpont esetében választás szerint 1 órás, 16 órás, 24 órás, 1 havi, fél éves, 1 éves vonatkoztatási időtartamra, az időtartamhoz tartozó összes mintát alapul véve az alábbi adatok előállítására:

a) LAeq adat,

b) LN (statisztikai zajszint) adatok a minimális és a maximális értékkel együtt,

c) tapasztalati szórás,

d) az átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartama,

e) az átrepülések száma,

f) a felszállási átrepülések száma,

g) a leszállási átrepülések száma,

h) azoknak az átrepüléseknek a száma, amelyek során a zajesemény szint adata a zajhatárértéket meghaladta,

i) a monitorponthoz tartozó zajterhelésérték meghaladásának a mértéke,

j) minden monitorpont adatsorát felhasználva a repülőtér körül kijelölt zajgátló védőövezet területén a tényleges zajterhelést mutató izofon-görbék számítására.

5. Az adatsorokat a zajgátló védőövezet következő felülvizsgálatáig meg kell őrizni a monitorrendszer üzemeltetőjének a telephelyén.

6. A monitor mérő rendszerének a felbontása legalább 1 dB legyen, és rendelkezzen a méréstartomány automatikus beállításának a lehetőségével (autorange). A mérőrendszer egyebekben feleljen meg a mindenkori, a környezeti zajterhelés mérésekben alkalmazott műszerekre vonatkozó előírásoknak. A rendszeres pontosság ellenőrzést a monitorrendszer szállítójának/gyártójának az előírásai szerint kell elvégezni. A pontosságellenőrzést a monitorrendszer üzemeltetőjének kell kezdeményeznie, és az eljárás rendjét belső utasításban rögzítenie kell. A pontosságellenőrzés elvégzésével a NAT által a feladatra akkreditált vizsgálóhelyet kell megbízni.[4]

7. A repülőtér forgalmát úgy kell szabályozni, hogy a monitorozott zajterhelés 1 éves vonatkoztatási idő alatt az összes átrepülés zaj-küszöbértéke meghaladásának időtartama 5%-ának megfelelő időtartamnál hosszabb ideig ne haladja meg a zajmonitorpont tényleges helyzetéhez tartozó izofon-görbe szerinti zajterhelést.

Megjegyzés:

Fentiek szerint létesített zajmonitornál a zajgátló védőövezet határának módosulásakor a monitorpontot nem kell áthelyezni. Amennyiben beépített területet érintő zaj-gátló védőövezet kijelölése nem indokolt, monitorpontot sem kell kijelölni."

Lábjegyzetek:

[1] Lt. 37. § (1) bekezdésének a) pontja. Lt. 37. § (1) bekezdésének ba) pontja.

[2] A zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 8/2002. (III. 22.) KöM-EüM együttes rendelet 3. számú melléklete.

[3] A környezeti hatásvizsgálatról szóló 20/2001. (II. 14.) Korm. rendelet.

[4] MSZ-ISO 1996-1:1995 szabvány.

Tartalomjegyzék