371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet

az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről

Az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló, a Tanács 1383/2003/EK rendelete (a továbbiakban: közösségi rendelet), továbbá a közösségi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló, a Bizottság 1891/2004/EK rendelete (a továbbiakban: végrehajtási rendelet) végrehajtása érdekében a Kormány a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. §

Az e rendelet szerinti eljárásokra az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Tanácsnak a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK rendeletét és a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvényt, valamint azok végrehajtási rendeleteit kell megfelelően alkalmazni.

A vámhatósági intézkedés iránti kérelem

2. §[1]

A szellemi tulajdonjognak a közösségi rendelet 2. cikkének (2) bekezdése szerinti jogosultja (a továbbiakban: jogosult) a közösségi rendelet 5. cikkének (1) bekezdése szerinti kérelmét (a továbbiakban: kérelem) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság) nyújthatja be a végrehajtási rendelet 3. cikkében meghatározott formában.

3. §

(1) Az Igazgatóság a kérelmet érdemi vizsgálat nélkül elutasítja, ha[2]

a) a kérelmet nem az előírt formanyomtatványon nyújtják be;

b) a kérelmező nem igazolja, hogy ő a kérelemben megjelölt árukon fennálló szellemi tulajdonjog jogosultja;

c) képviselő útján benyújtott kérelem esetén a képviselő a képviseleti jogát nem igazolja;

d) az áruknak a kérelemben szereplő leírása a vámhatósági intézkedéseket végző vámhivatal számára nem teszi lehetővé az áruk azonosítását;

e) a kérelemhez nem csatolták a közösségi rendelet 6. cikke szerinti kötelezettségvállaló nyilatkozatot.

(2)[3]

Vámhatósági eljárás kérelem alapján

4. §

(1) Amennyiben a kérelmet végrehajtó vámhivatal megállapítja, hogy a közösségi rendelet 1. cikkének (1) bekezdése szerinti helyzetben lévő áru feltehetően szellemi tulajdonjogot sért, figyelmezteti

a) a jogosultat, valamint a közösségi rendelet 9. cikkének (2) bekezdése értelmében nyilatkozattevőnek vagy az áru birtokosának tekinthető személyt a közösségi rendelet 11. cikke szerinti egyszerűsített eljárás lehetőségére, illetve

b) a jogosultat a közösségi rendelet 13. cikke (1) bekezdésének első albekezdése szerinti jogkövetkezményekre.

(2) A forgalomba bocsátás felfüggesztése vagy a lefoglalás időtartamára az árukat a vámhatóság közvetlen vámfelügyelet alá veszi.

5. §

(1) A vámhatóság a közösségi rendelet 13. cikkében meghatározott határidő lejártát követő munkanapon köteles értesíteni az áru bejelentőjét, birtokosát vagy tulajdonosát, aki az értesítés közlésétől számított két munkanapon belül raktárdíj megfizetése nélkül kérheti az áru vámkezelését.

(2) A vámhatósági intézkedés miatt felmerült raktározási díjat, illetve a lefoglalással összefüggésben felmerülő egyéb költséget a vámhatóság részére az (1) bekezdés szerinti értesítés közlésétől számított két munkanapig a jogosultnak, az ezt követő naptól felmerülő költségeket az áru bejelentőjének, birtokosának vagy tulajdonosának kell megfizetnie.

6. §

A közvetlen vámfelügyelet érvényesítése céljából beraktározott áru tekintetében - az 5. § (2) bekezdésének figyelembevételével - a raktározási díjat, továbbá az áru megsemmisítésének költségét a vámhatóság részére a jogosult fizeti meg.

Vámhatósági eljárás hivatalból

7. §

(1) A közösségi rendelet 4. cikkének (1) bekezdése szerinti feltételek fennállása esetén a vámhatóság értesíti a jogosultat, ha az ismert vagy személye megállapítható.

(2) Ha a jogosult az (1) bekezdés szerinti értesítés közlésétől számított három munkanapon belül nem nyújt be kérelmet, a vámhatóság az adott vámeljárás felfüggesztését, illetve a közvetlen vámfelügyeletet megszünteti, és az árukat a kérelemnek megfelelően vámkezeli az e rendelet 5. §-ának értelemszerű alkalmazásával.

(3)[4] Ha a jogosult személye nem állapítható meg, a vámhatóság iparjogvédelmi jogok esetében a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalát, szerzői vagy szerzői joghoz kapcsolódó jogok esetében a közös jogkezelést végző szervezetet keresi meg.

(4)[5] A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a közös jogkezelést végző szervezet a rendelkezésére álló adatok alapján három munkanapon belül tájékoztatja a vámhatóságot a jogosult személyéről.

(5)[6] Ha a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, illetve a közös jogkezelést végző szervezet három munkanapon belül nem ad tájékoztatást a jogosult személyéről, illetve a közös jogkezelést végző szervezet úgy nyilatkozik, hogy nem kíván fellépni a jogsértéssel szemben, a vámhatóság a közvetlen vámfelügyeletet megszünteti, és az árut a vámkezelést kérő kérelmének megfelelően vámkezeli.

Egyszerűsített eljárás

8. §

(1) Abban az esetben, ha a közösségi rendelet 11. cikkének (1) bekezdése alapján az áru bejelentője, birtokosa vagy tulajdonosa a vámhatóságnak közvetlenül küldimeg a hozzájáruló nyilatkozatát, erről a vámhatóság haladéktalanul tájékoztatja a jogosultat.

(2) A vámhivatal akkor végzi el a hozzájáruló nyilatkozatot adó költségére és felelősségére a megsemmisítést, ha rendelkezik az áru bejelentője, birtokosa vagy tulajdonosa írásbeli hozzájáruló nyilatkozatával. A áru bejelentője, birtokosa vagy tulajdonosa hozzájárulását megadottnak kell tekinteni, ha a közösségi rendelet 9. cikkének (2) bekezdése szerinti értesítés kézhezvételétől számítva a 11. cikk (1) bekezdésének első franciabekezdésében meghatározott határidőn belül nem nyilatkozik, vagy a 9. cikk (2) bekezdése szerinti értesítés kézbesítése sikertelen volt.

(3) A vámhatóság a jogosulttól - a közösségi rendelet 6. cikke alapján adott nyilatkozatának megfelelően - kéri a megsemmisítés költségeinek megtérítését, ha az a személy, aki a hozzájáruló nyilatkozatot megadta, illetve akinek részéről a hozzájáruló nyilatkozatot a (2) bekezdés alapján megadottnak kell tekinteni, a megsemmisítés tényleges költségeiről való értesítés kézhezvételétől, illetve a sikertelen kézbesítéstől számított 15 napon belül a megsemmisítés költségeit nem fizeti meg.

Vegyes és záró rendelkezések

9. §[7]

A közösségi rendelet 22. cikke alapján fennálló tájékoztatási kötelezettséget az Igazgatóság teljesíti.

10. §

(1) E rendelet 2005. január 1. napján lép hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépését követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni.

(2)[8]

(3) Ez a rendelet az egyes szellemi tulajdonjogokat feltehetően sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről és az ilyen jogokat ténylegesen sértő áruk ellen hozandó intézkedésekről szóló a Tanács 1383/2003/EK rendelete, továbbá a közösségi rendelet végrehajtási rendelkezéseinek elfogadásáról szóló, a Bizottság 1891/2004/EK rendelete végrehajtásához szükséges szabályokat állapítja meg.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet 36. § - a. Hatályos 2013.01.01.

[2] A felvezető szöveget módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 105. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 391. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[5] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[6] Módosította a 341/2010. (XII. 28.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[7] Módosította a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet 105. § (2) bekezdése. Hatályos 2011.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 584. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Tartalomjegyzék