366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet

a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról

A Kormány a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés a) és b) pontjában, valamint 81. § (2) bekezdés a)-b) és e) pontjában, továbbá

a 32-34. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,

a 35. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában,

a 37. § tekintetében a lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezességről szóló 2009. évi IV. törvény 4. § (4) bekezdésében,

a 38. § tekintetében az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény 14. § a) pontjában,

a 39-43. § tekintetében a környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény 38. § (1) bekezdés a), c) és g) pontjában,

a 44. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 10. pont c) alpontjában,

a 45. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 46. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 6. pont a) és d) alpontjában,

a 47. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában

kapott felhatalmazás alapján, Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében megállapított feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet (a továbbiakban: NAV Korm. rendelet) 1. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) A NAV középfokú adó- és vámszerve a Kiemelt Adó és Vám Főigazgatóság (a továbbiakban: KAVFIG)."

2. § A NAV Korm. rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdéstől eltérően tettenérés, valamint halaszthatatlan nyomozási cselekmény megtétele esetén a helyszínen eljáró vámszerv teszi meg a feljelentést, illetve értesíti a nyomozó hatóságot."

3. § (1) A NAV Korm. rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NAV elnöke felettes szerve a Központi Hivatalnak, a Bűnügyi Főigazgatóságnak, valamint - a (3) és (4) bekezdésben foglalt eltéréssel - a NAV középfokú adóztatási szerveinek és vámszerveinek, továbbá a NAV középfokú adó- és vámszervének."

(2) A NAV Korm. rendelet 5. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Bevetési Főigazgatóság által foganatosított intézkedésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket - törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában - az a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság bírálja el, amelynek az illetékességi területén az intézkedés foganatosítása történt.

(4) A Szakértői Intézet által hozott határozatokkal, illetve végzésekkel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmeket a KAVFIG bírálja el."

4. § A NAV Korm. rendelet a következő 7/A. §-sal egészül ki:

"7/A. § A KAVFIG felettes szerve a KAIG-nak, valamint a KAVIG-nak."

5. § A NAV Korm. rendelet a következő 8/A. §-sal egészül ki:

"8/A. § Törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában a felettes szerv jogosult a jogorvoslati kérelmek elbírálására."

6. § A NAV Korm. rendelet 9. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A középfokú adóztatási szerv, illetve a KAVFIG az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben folytatja le a NAV elnöke által elrendelt felülellenőrzéseket. A Központi Hivatal folytatja le"

7. § A NAV Korm. rendelet 10. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A kapcsolt vállalkozások nyereségkiigazításával kapcsolatos kettős adóztatás megszüntetéséről szóló egyezmény alapján a kölcsönös egyeztetési eljárások lefolytatásával, illetve a választott bírósági eljárással kapcsolatos feladatokat a KAIG látja el."

8. § A NAV Korm. rendelet 11. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A szerencsejáték ügyben elkobzott dolog értékesítése, illetve megsemmisítése érdekében az elkobzott dolog helye szerint illetékes adóigazgatóság intézkedik."

9. § A NAV Korm. rendelet 12. §-a a következő i) ponttal egészül ki:

(A NAV Központi Hivatala:)

"i) ellátja a Hivatalos Zár Bizottság irányításával és működtetésével kapcsolatos feladatokat."

10. § A NAV Korm. rendelet 13. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"A regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság, a KAVFIG, illetve a Repülőtéri Főigazgatóság a vámhatóság hatáskörébe tartozó ügyekben folytatja le a NAV elnöke által elrendelt felülellenőrzéseket. A Központi Hivatal folytatja le."

11. § A NAV Korm. rendelet 15. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15. § (1) A megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok első fokon eljárnak azokban az ügyekben, amelyeket közösségi jogi aktus, továbbá törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet a vámhatóság hatáskörébe utal.

(2) Az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve

a) a Jöt. szerinti vámhatósági feladatokat,

b) a regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvényben (a továbbiakban: Rega-tv.) meghatározott adóztatási feladatokat,

c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott feladatokat,

d) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat,

e) az utasok kézi- és feladott poggyászaival, valamint a nemzetközi postai küldemények forgalmával összefüggő vámigazgatási feladatokat.

(3) A 2. számú Repülőtéri Igazgatóság első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve

a) a jövedéki adóztatással, adóellenőrzéssel és engedélyezéssel, a Jöt. szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos, jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat, valamint

b) a fémkereskedelmi hatósági feladatokat.

(4) A Repülőtéri Főigazgatóság kiadja a közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Vtv.) 14. § (7) bekezdése szerinti, a tranzitterület létesítésére vonatkozó engedélyt."

12. § (1) A NAV Korm. rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Kizárólag a KAIG jár el az állami adóhatóság hatáskörébe tartozó adók, költségvetési támogatások tekintetében az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 23. §-ban és a 48. §-ban meghatározott illetéket, illetve ha jogszabály másként nem rendelkezik:

a) az Áfa törvény alapján adó-visszatéríttetésre jogosult alábbi személyek, illetve szervek adó-visszatérítés iránti kérelmének elbírálása során:

aa) belföldön nem letelepedett adóalany,

ab) diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet, diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet tagja, a Magyarország által nemzetközi szervezetként elismert szervezet vagy annak képviselete, nemzetközi szervezet tisztviselője,

ac) Észak-atlanti Szerződés tagállamának fegyveres ereje,

ad) Egyesült Királyság fegyveres ereje,

ae) közhasznú tevékenységet folytató személy, szervezet, továbbá a külföldi illetőségű adományozótól származó pénzbeni adomány kedvezményezettje,

af) az Európai Közösség, az Európai Atomenergia-közösség, az Európai Központi Bank, az Európai Beruházási Bank, és az Európai Közösségek által létrehozott olyan szervezetek, amelyekre vonatkozik az Európai Közösségek kiváltságairól és mentességeiről szóló, 1965. április 8. napján kelt jegyzőkönyv, az e jegyzőkönyvben és a végrehajtásáról vagy a szervezet székhelyegyezményéről szóló - jogszabályban kihirdetett - nemzetközi szerződésben meghatározottak szerint,

b) a diplomáciai és konzuli képviseletek, az ezekkel egy tekintet alá eső nemzetközi szervezetek, szervek által foglalkoztatott belföldi adóügyi illetőséggel rendelkező magánszemélyeknek teljesített kifizetésekkel összefüggő adókötelezettségek tekintetében,

c) a Magyarország területén székhellyel, telephellyel, lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy adóügyében,

d) a fióktelepnek nem minősülő telephelyen gazdasági tevékenységet folytató külföldi vállalkozás adóügyében,

e) a Magyar Honvédség, a rendvédelmi szervek, a nemzetbiztonsági szolgálatok, az Országgyűlési Őrség, továbbá azok hivatásos és szerződéses állományú tagjai, köztisztviselői, kormánytisztviselői és közalkalmazottai adóügyében,

f) a honvédelemért felelős miniszter közvetlen alárendeltségébe és közvetlen irányítása alá tartozó szervezetek, továbbá az olyan gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a honvédelemért felelős miniszter,

g) a rendészetért felelős miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága felügyelete és irányítása alá tartozó gazdasági társaságok adóügyeiben, amelyekben az állam tulajdonosi jogainak gyakorlója a rendészetért felelős miniszter, illetve a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága,

h) a NAV alkalmazottai adóügyében,

i) az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 4. és 10. számú mellékleteiben meghatározott külföldi illetőségű adózók adóügyeiben és az Art. 9. számú melléklet II. pontjában meghatározott adóügyekben."

(2) A NAV Korm. rendelet 18. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a KAIG jár el a NAV, a Bűnügyi Főigazgatóság, valamint a Képzési, Egészségügyi és Kulturális Intézet adóügyeiben az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 48. §-ban meghatározott illetéket."

(3) A NAV Korm. rendelet 18. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A KAIG látja el az Art. 72. § (1) bekezdés c) pontja szerinti állami garancia (kezesség) kiutalásával, valamint az Art. 87. § (1) bekezdés b) pontja szerinti állami garancia beváltásához kapcsolódó ellenőrzéssel kapcsolatos állami adóhatósági feladatokat."

13. § (1) A NAV Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KAIG jár el továbbá

a) a részvénytársasági formában működő hitelintézetek és biztosítók, valamint

b) az a) pontba nem tartozó, Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén székhellyel rendelkező - jogszabályban meghatározott - kiemelt adózók

adóügyeiben az illetékügyek kivételével, ide nem értve a 48. §-ban meghatározott illetéket."

(2) A NAV Korm. rendelet 19. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Amennyiben a KAIG - (1) bekezdés szerinti - hatásköre az ellenőrzés megkezdését követően szűnik meg, a megkezdett ellenőrzés befejezésére a KAIG jogosult. Ha az adózó az ellenőrzés megkezdését követően az (1) bekezdés alapján a KAIG hatáskörébe kerül, a megkezdett ellenőrzés befejezésére az ellenőrzést megkezdő adóigazgatóság a jogosult."

(3) A NAV Korm. rendelet 19. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú adóhatóságot, és az új eljárás megkezdését megelőzően a KAIG - (1) bekezdés szerinti - hatásköre megszűnt, az új eljárást az adózó székhelye szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le. Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú adóhatóságot, és az új eljárás megkezdését megelőzően az adózó a KAIG - (1) bekezdés szerinti - hatáskörébe kerül, az új eljárást a KAIG folytatja le."

14. § A NAV Korm. rendelet a következő 19/A-19/B. §-sal egészül ki:

"19/A. § (1) Ha a KAIG hatáskörébe tartozó adózó csődeljárás, felszámolási, kényszertörlési vagy végelszámolási eljárás alá kerül, illetve vele szemben vagyonrendezési eljárást rendelnek el, az ezekkel kapcsolatos feladatokat is a KAIG látja el.

(2) A KAIG helyszíni végrehajtási cselekmények lefolytatására - Budapest és Pest megye kivételével - az eljárási cselekmény helye szerint illetékes megyei adóigazgatóságot is megkeresheti.

19/B. § A Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés általános megbízólevéllel való lefolytatására - a KAIG mellett - bármelyik más adóigazgatóság is jogosult."

15. § (1) A NAV Korm. rendelet 27. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"b) a biztonsági papírok szabad forgalomba bocsátása és az ahhoz kapcsolódó szállítási engedélyek ellenőrzése,"

(2) A NAV Korm. rendelet 27. § h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"h) a vámmentes vámkezelésre jogosultak köréről szóló NGM rendelet szerinti engedélyek kiadása,"

(3) A NAV Korm. rendelet 27. § k)-m) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"k) a csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének nyilvántartásba vétele,

l) a nem természetes személy részére behozott nemesfémtárgyak - a kizárólag tudományos, egészségügyi, oktatási vagy ipari célt szolgáló nemesfémtárgyak kivételével -, valamint a drágakövek szabad forgalomba bocsátás vámeljárás - ideértve az átmeneti megőrzés engedélyezését is - és kiviteli eljárás lefolytatása,

m) a TIR rendelet 3. § (4) bekezdése szerinti feladatok ellátása,"

(4) A NAV Korm. rendelet 27. § p) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A KAVIG kizárólagos hatáskörébe tartozik országos illetékességgel a NAV, mint vámhatóság hatáskörébe utalt feladatok tekintetében:)

"p) a Vtv. 1. § (3) bekezdés 3. pontjában meghatározott - megbízható vámadós jogálláshoz kapcsolódó - feltételek fennállásának megállapítása és ellenőrzése, ha a kérelmező székhelye, telephelye, számviteli nyilvántartásának helye, lakóhelye, tartózkodási helye nem Magyarországon van,"

16. § A NAV Korm. rendelet a következő 27/A. §-sal egészül ki:

"27/A. § (1) A KAVIG azon adózók tekintetében, akiket csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjeként nyilvántartásba vett, a nyilvántartásba vételt követően végzi az Art. szerinti elsőfokú vámhatósági feladatokat, valamint a jövedéki adóztatással, adóellenőrzéssel és engedélyezéssel, valamint a Jöt. szerinti nyilvántartásba vétellel kapcsolatos jogszabályban meghatározott elsőfokú hatósági feladatokat.

(2) Ha az adózó megszünteti a csomagküldő adóügyi képviselői tevékenységét, az adózó tekintetében a nyilvántartásba vétel megszűnését követő 3 adóéven át továbbra is a KAVIG jár el az (1) bekezdés szerinti hatáskörében."

17. § A NAV Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A KAVIG jogszabályban meghatározott azon kiemelt adózók tekintetében, akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, első fokon ellátja a vámhatóság hatáskörébe utalt feladatokat, kivéve

a) a Vtv.-ben meghatározott vámigazgatási feladatokat, ide nem értve a Vtv. szerinti utólagos ellenőrzést, valamint az e rendelet alapján a hatáskörébe utalt vámigazgatási feladatokat,

b) a NAV tv. 13. § (8) bekezdés e) pontja szerinti mélységi ellenőrzést,

c) a megújuló energia közlekedési célú felhasználásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről szóló 2010. évi CXVII. törvényben a vámhatóság részére meghatározott feladatokat,

d) a hatósági felügyeletet és a jövedéki ellenőrzést,

e) a fémkereskedelmi ellenőrzést."

18. § A NAV Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Magyarország területén székhellyel, telephellyel, fiókteleppel, illetve lakóhellyel, tartózkodási hellyel nem rendelkező külföldi személy jövedéki adóügyében - a hatósági felügyelet és a jövedéki ellenőrzés kivételével -, valamint a Jöt. 57/C. § (2) bekezdése szerinti nyilvántartásba vétele tekintetében a KAVIG jár el."

19. § A NAV Korm. rendelet 32. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Budapesten és Pest megyében a Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság látja el a fémkereskedelmi hatósági feladatokat. A Kelet-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság ellátja továbbá a fémkereskedelmi ellenőrzési feladatokat azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található azzal, hogy az ellenőrzést követő hatósági eljárást, illetve hatósági döntést a KAVIG folytatja le, illetve hozza meg."

20. § A NAV Korm. rendelet a következő 32/A-32/D. §-sal egészül ki:

"32/A. § Az AEO tanúsítvány kiadását és nyomon követését, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló, 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) szerinti AEO feltételek vizsgálatát

a) a b)-c) pont kivételével a regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóság székhelye szerinti vám- és pénzügyőri igazgatóság a régió egész területén,

b) Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén - a c) pont kivételével - az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság,

c) azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a KAVIG

végzi.

32/B. § Az Art. 88. § (5) bekezdése szerinti feladat végrehajtása során a Magyarország területén lakóhellyel, tartózkodási hellyel, az állami adóhatóság által kiadott adószámmal nem rendelkező külföldi természetes személy tekintetében az egyes adókötelezettségek teljesítésére, illetve az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés általános megbízólevéllel való lefolytatására bármelyik megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság jogosult.

32/C. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2-3. §-ában meghatározott vámhatósági feladatokat országos illetékességgel az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság látja el.

32/D. § Az Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóság folytatja le az Európai Mezőgazdasági Garanciaalap finanszírozási rendszerébe tartozó ügyletek tagállamok által végzett vizsgálatáról szóló, 2008. május 26-i 485/2008/EK tanácsi rendelet szerinti felülvizsgálatokat azon személyek tekintetében - ide nem értve a KAVIG hatáskörébe tartozó kiemelt adózókat -, akiknek, illetve amelyeknek székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található."

21. § (1) A NAV Korm. rendelet 36. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A Kormány a jövedéki adók területén való közigazgatási együttműködésről szóló európai uniós tanácsi rendeletben szabályozott illetékes hatóságként és központi jövedéki kapcsolattartó hivatalként a Központi Hivatalt jelöli ki."

(2) A NAV Korm. rendelet 36. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A Kormány a NAV szervezetén belül az Art. 70. § 5. pont

a) 5.1. alpontjában megjelölt központi kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt,

b) 5.2. alpontjában megjelölt kapcsolattartó irodaként a Központi Hivatalt,

c) 5.3. alpontjában megjelölt kapcsolattartó szervként az adóigazgatóságokat

jelöli ki."

22. § (1) A NAV Korm. rendelet 45. § (3a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3a) Amennyiben az Art. 14. § (4) bekezdése vagy a 99. § (1a) bekezdése alapján az adóhatóság által megállapított mulasztási bírság a felszámolót, a végelszámolót, illetve a vezető tisztségviselőt terheli, a mulasztási bírságot azon adóigazgatóság szabja ki, amely a mulasztással érintett, felszámolás, végelszámolás, illetve kényszertörlési eljárás alatt álló adózó adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik."

(2) A NAV Korm. rendelet 45. § a következő (3b) bekezdéssel egészül ki:

"(3b) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató adóigazgatóság az illetékes."

(3) A NAV Korm. rendelet 45. § (4) bekezdés nyitó szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az alábbi ügyekben az adózó személyesen, postai vagy elektronikus úton benyújtott kérelmére - a 18. § (1) bekezdés a)-b), d)-i) pontjában és 19. § (1) bekezdésében megjelölt adózók kivételével - a NAV bármelyik megyei (fővárosi) adóigazgatósága eljárhat:"

(4) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következő (4b) bekezdéssel egészül ki:

"(4b) A (4) bekezdésben meghatározott ügyekben a 18. § (1) bekezdés e) és h) pontjában megjelölt adózók - NAV elnöke által kijelölt ügyfélszolgálatokon személyesen benyújtott - kérelmére bármelyik adóigazgatóság eljárhat."

(5) A NAV Korm. rendelet 45. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú adóhatóságot, az új eljárást - a 19. § (5) bekezdésében foglalt kivétellel - az alapügyben eljáró adóigazgatóság folytatja le."

(6) A NAV Korm. rendelet 45. §-a a következő (9a) bekezdéssel egészül ki:

"(9a) Amennyiben az adóigazgatóság által végzett bevallások utólagos vizsgálatára irányuló ellenőrzés során egyes gazdasági események valódiságának vizsgálatára irányuló ellenőrzés kapcsolódó vizsgálatként történő lefolytatása válik szükségessé, e vizsgálatot az alapellenőrzést végző adóigazgatóság folytatja le, vagy indokolt esetben az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező adóigazgatóságot."

23. § A NAV Korm. rendelet 46. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Jogszabályi rendelkezés szerint kiállított bírósági értesítés alapján az eljárási illeték megfizetésére az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság hívja fel az adóst, amelynek illetékességi területén az adós lakóhelye, székhelye van. Amennyiben a bírósági értesítés alapján az illeték megfizetésére több adós egyetemlegesen kötelezett, úgy az illeték megfizetésére az a megyei (fővárosi) adóigazgatóság hívja fel az egyetemlegesen kötelezett adóstársakat, amelynek illetékességi területén annak az adósnak a lakóhelye, székhelye van, akinek a nevére kiállított bírósági értesítést az adóhatóság elsőként nyilvántartásba vette."

24. § A NAV Korm. rendelet 50. §-a a következő (3)-(7) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A régió területén kívül a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok a NAV elnökének adott ügyre vonatkozó engedélyével végezhetnek ellenőrzést. Ilyen esetben az ellenőrzést követő első fokú hatósági eljárást is ez a vám- és pénzügyőri igazgatóság folytatja le.

(4) Amennyiben az eljáró vámszerv illetékessége az ellenőrzés megkezdését követően az illetékességi okban bekövetkezett változás miatt szűnik meg, vagy az illetékesség megszűnéséről a vámszerv az ellenőrzés megkezdését követően szerez tudomást, a megkezdett ellenőrzés befejezésére és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az ellenőrzést megkezdő vámszerv az illetékes.

(5) Ha az adózó, illetve az ügyfél által szabályszerűen bejelentett székhely-, telephely-, lakóhelyváltozás a vámszervnek a változásról történt tudomásszerzését megelőzően ténylegesen megtörtént, és az ellenőrzés során az adózó, illetve az ügyfél kötelezettségeit csak aránytalanul nagy költséggel tudná teljesíteni, a székhelynek, telephelynek, lakóhelynek a régió illetékességi területén belül történt megváltozása esetén a NAV területileg illetékes regionális vám- és pénzügyőri főigazgatóságának a vezetőjétől, egyéb esetekben a NAV elnökétől kérheti az ellenőrzés és szükség szerint a hatósági eljárás lefolytatására az új székhelye, telephelye, lakóhelye szerint illetékes megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság, illetve a 2. számú Repülőtéri Igazgatóság kijelölését.

(6) Az Art. szerinti általános megbízólevéllel végzett ellenőrzést követő hatósági eljárásra az ellenőrzést lefolytató vám- és pénzügyőri igazgatóság illetékes.

(7) Amennyiben a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú vámhatóságot, az új eljárást az alapügyben eljáró vám- és pénzügyőri igazgatóság folytatja le."

25. § (1) A NAV Korm. rendelet 51. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló, 1992. október 12-i 2913/92/EGK tanácsi rendelet (a továbbiakban: EK vámkódex) 78. cikke szerinti vámáru-nyilatkozatok utólagos ellenőrzését az az alsó fokú vámszerv folytatja le, amely a vámeljárást lefolytatta, vagy indokolt esetben - amennyiben az nem azonos a vámeljárást lefolytató vámszervvel -az ellenőrzés lefolytatása céljából megkeresi az arra az általános szabályok szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező alsó fokú vámszervet."

(2) A NAV Korm. rendelet 51. § (2a) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A (2) bekezdéstől eltérően a kérelmező székhelye (lakóhelye) szerinti megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint - amennyiben a kérelmező székhelye (lakóhelye) a Repülőtéri Főigazgatóság illetékességi területén van - az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság illetékes:]

"d) az EK végrehajtási rendelet 406. cikke szerinti engedélyezett címzett státusz, valamint az EK végrehajtási rendelet 454a. cikke szerinti TIR eljáráshoz kapcsolódó engedélyezett címzett státusz engedélyezésére,"

(3) A NAV Korm. rendelet 51. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vámösszegek megállapítása, valamint azok beszedése, könyvelése annak a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságnak, illetve az 1. és 2. számú Repülőtéri Igazgatóságnak a feladata, amelynek illetékességi területén a vámtartozás keletkezett vagy az EK vámkódex 215. cikke alapján keletkezettnek kell tekinteni. A KAVIG a hatáskörébe tartozó vámigazgatási ügyek tekintetében végzi a vámösszeg megállapítását, könyvelésbe vételét és beszedését."

26. § A NAV Korm. rendelet 56. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A vámok és az azokkal együtt kiszabott nem közösségi adók és díjak visszafizetése vagy elengedése tekintetében az EK végrehajtási rendelet 877. cikkében meghatározott döntéshozatallal, felügyelettel és a végrehajtással kapcsolatos feladatokat a könyvelést végző vámszerv látja el."

27. § A NAV Korm. rendelet 57. § (1) bekezdés nyitó szövegrésze és a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Rega-tv.-ben meghatározott adóztatási feladatok végrehajtására elsőfokú adóhatósági jogkörben illetékes vámszervek a következők:

a) a megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságok, illetve - azon kiemelt adózók tekintetében, amelyeknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található - a KAVIG,"

28. § A NAV Korm. rendelet a következő 71/B-71/F. §-sal egészül ki:

"71/B. § (1) A KÜIG-nél a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. r.) hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokat - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a KAIG folytatja le.

(2) A KÜIG-nél a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő központosított ellenőrzéseket a központosított ellenőrzésre a NAV elnöke által kijelölt adóigazgatóság folytatja le.

71/C. § (1) A KAIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő, azon kiemelt adózókkal kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található - a Mód. r. 13. §-ával megállapított 19. § (4) bekezdéstől eltérően -, az adózó székhelye szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le.

(2) Amennyiben a Mód. r. hatályba lépését követően azon kiemelt adózók tekintetében lefolytatott eljárás vonatkozásában, amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a felettes szerv vagy a bíróság új eljárásra utasítja az elsőfokú adóhatóságot, az új eljárást az adózó székhelye szerint illetékes adóigazgatóság folytatja le.

(3) A KAIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor a csoportos adóalanyisággal kapcsolatos folyamatban lévő eljárásokat az az adóigazgatóság folytatja le, amely a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselő adóügyeiben hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik.

71/D. § (1) A KAFIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárásokat - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel-a KAVFIG folytatja le.

(2) A KAFIG-nál a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő, azon kiemelt adózókkal kapcsolatos eljárásokat, amelyeknek a székhelye nem Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, az adózó székhelye szerint illetékes adó főigazgatóság folytatja le.

(3) A KAVIG döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása tárgyában a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságon a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokat a KAVFIG folytatja le.

71/E. § A Bevetési Főigazgatóság intézkedéseivel, valamint a Szakértői Intézet döntéseivel szemben benyújtott jogorvoslati kérelmek elbírálása tárgyában a NAV elnöke előtt a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő jogorvoslati eljárásokat a Mód. r. által megállapított 5. § (3)-(4) bekezdésben megjelölt középfokú szerv folytatja le.

71/F. § (1) A Mód. r. által megállapított 46. § (8) bekezdést, valamint a Mód. r. által módosított 47. § (2) bekezdés e) pontot a Mód. r. hatályba lépését követően érkezett megkeresésekben kell alkalmazni.

(2) A Mód. r. által megállapított 45. § (3b) és (9a) bekezdést a Mód. r. hatályba lépésekor folyamatban lévő eljárások során is alkalmazni kell."

29. § (1) A NAV Korm. rendelet 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A NAV Korm. rendelet a 3. melléklet szerinti 3/A. számú melléklettel egészül ki.

30. § (1) A NAV Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés f) pontjában az "Őrzésvédelmi- és Támogató Igazgatóság" szövegrész helyébe az "Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság" szöveg lép.

(2) A NAV Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében az "a Bűnügyi Főigazgatóság középfokú és alsó fokú szerveit, székhelyüket és illetékességi területüket a 4. számú melléklet tartalmazza" szövegrész helyébe az "a középfokú adó- és vámszerv székhelyét és illetékességi területét a 3/A. számú melléklet, a Bűnügyi Főigazgatóság középfokú és alsó fokú szerveit, székhelyüket és illetékességi területüket a 4. számú melléklet tartalmazza" szöveg lép.

(3) A NAV Korm. rendelet 7. § (1) bekezdésében a "megyei vám- és pénzügyőri igazgatóságoknak" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóságoknak" szöveg lép.

(4) A NAV Korm. rendelet 10. § (1) bekezdésében az "adóigazgatóságok járnak el továbbá a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban," szövegrész helyébe az "adóigazgatóságok járnak el továbbá a csődeljárásban, a felszámolási eljárásban, a kényszertörlési eljárásban," szöveg lép.

(5) A NAV Korm. rendelet 11. § (3) bekezdésében a "játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság" szövegrész helyébe a "játékautomata és ajándéksorsolás kapcsán kiszabott bírság, valamint a szerencsejáték felügyeleti díj és annak késedelmi pótléka" szöveg lép.

(6) A NAV Korm. rendelet 12. § c) pontjában a "az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 21.) KöViM-PM együttes rendelet" szövegrész helyébe a "az áruknak TIR-igazolvánnyal történő nemzetközi fuvarozására vonatkozó vámegyezmény végrehajtásáról szóló 19/2001. (V. 25.) KöViM-PM együttes rendelet (a továbbiakban: TIR rendelet)" szöveg lép.

(7) A NAV Korm. rendelet 16. §-ában a "Be." szövegrész helyébe a "büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény (a továbbiakban: Be.)" szöveg lép.

(8) A NAV Korm. rendelet 18. § (4) és (7) bekezdésében a "KÜIG" szövegrészek helyébe a "KAIG" szöveg, a 18. § (5) bekezdésében a "KÜIG-hez" szövegrész helyébe a "KAIG-hoz" szöveg lép.

(9) A NAV Korm. rendelet 20. § (1) bekezdésében az "a KAIG" szövegrész helyébe az "az az adóigazgatóság" szöveg, az "a csoportazonosító számmal kapcsolatos eljárásokban" szövegrész helyébe az "a csoportazonosító számmal kapcsolatos eljárásokban, amely a csoportos adóalanyiságban részt vevő tagok által kijelölt képviselő adóügyeiben egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkezik" szöveg, a (2) és (3) bekezdésében az "a KAIG-hoz" szövegrészek helyébe az "az (1) bekezdés szerinti adóigazgatósághoz" szöveg, a (3) bekezdésében az "a KAIG" szövegrész helyébe az "az (1) bekezdés szerinti adóigazgatóság" szöveg lép.

(10) A NAV Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pontjában az "Art. 119. §-a szerinti adatgyűjtésre irányuló ellenőrzéseket" szövegrész helyébe az "Art. 88. § (6) és (7) bekezdése és 119. §-a szerinti ellenőrzéseket" szöveg lép.

(11) A NAV Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében az "a Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi" szövegrész helyébe a "Budapest, illetve Pest megye közigazgatási" szöveg lép.

(12) A NAV Korm. rendelet 27. § n) pontjában és a 30. §-ban az "a Magyarország területén működő harmadik országok diplomáciai és konzuli képviseletei" szövegrészek helyébe az "a Magyarország területén működő diplomáciai és konzuli képviseletek" szöveg, a 27. § o) pontjában a "helyszíni ellenőrzése és elszámolása" szövegrész helyébe a "helyszíni ellenőrzése és elszámolása, valamint az azt követő hatósági eljárás kivételével" szöveg lép.

(13) A NAV Korm. rendelet 40. § (1) bekezdésében a "csomagküldő kereskedő" szövegrész helyébe a "csomagküldő kereskedő adóügyi képviselőjének" szöveg lép.

(14) A NAV Korm. rendelet 44. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "ha törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik" szövegrész helyébe a "ha az Európai Unió általános hatályú, közvetlenül alkalmazandó kötelező jogi aktusa, törvény vagy kormányrendelet másként nem rendelkezik" szöveg lép.

(15) A NAV Korm. rendelet 45. § (5) bekezdésében az "adóhatóság" szövegrész helyébe az "adóztatási szerv" szöveg lép.

(16) A NAV Korm. rendelet 45. § (9) bekezdésében a "NAV elnökének engedélyével" szövegrész helyébe a "NAV elnökének adott ügyre vonatkozó engedélyével" szöveg, a (10) bekezdésében az "adózó székhelyén, telephelyén, illetve a lakóhelyéhez, székhelyéhez, telephelyéhez legközelebb eső hivatali helyiségben" szövegrész helyébe az "adózó székhelyén, a központi ügyintézés helyén, telephelyén, illetve a lakóhelyéhez, székhelyéhez, a központi ügyintézés helyéhez, telephelyéhez legközelebb eső hivatali helyiségben" szöveg lép.

(17) A NAV Korm. rendelet 46. § (1) bekezdés b) pontjában és (6) bekezdésében az "az NAV elnöke" szövegrészek helyébe az "a NAV elnöke" szöveg, az (5) bekezdésében a "működtetési jogának" szövegrész helyébe a "praxisjogának" szöveg, a "működtetési jogot" szövegrész helyébe a "praxisjogot" szöveg lép.

(18) A NAV Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében az "állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye" szövegrész helyébe a "lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye" szöveg, az (5) bekezdésben az "állandó, ennek hiányában ideiglenes lakóhelye, szokásos tartózkodási helye" szövegrész helyébe a "lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye" szöveg lép.

(19) A NAV Korm. rendelet 47. § (1) bekezdésében és (2) bekezdés a) pontjában az "a 46. §-ban foglaltak szerint" szövegrészek helyébe az "a 45. § (4a) bekezdésben, illetve a 46. §-ban foglaltak szerint" szöveg, a (2) bekezdés e) pontjában az "eljáró hatóság, illetve bíróság székhelye szerinti megyei (fővárosi) adóigazgatóság" szövegrész helyébe az "adózó lakóhelye (székhelye) szerinti megyei (fővárosi) adóigazgatóság" szöveg, a (4) bekezdésében az "igazgatóság" szövegrész helyébe az "adóigazgatóság" szöveg, az "az ügyfél lakóhelye székhelye" szövegrész helyébe az "az ügyfél lakóhelye (székhelye)" szöveg lép.

(20) A NAV Korm. rendelet 48. §-ában az "A megyei (fővárosi) adóigazgatóságoknál" szövegrész helyébe az "Az adóigazgatóságoknál" szöveg lép.

(21) A NAV Korm. rendelet 59. § (2) bekezdésében a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság" szövegrész helyébe a "32/A. § szerinti vámszerv" szöveg, a (3) bekezdésében a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, valamint az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság" szövegrész helyébe a "megyei (fővárosi) vám- és pénzügyőri igazgatóság, a KAVIG, valamint az 1. számú Repülőtéri Igazgatóság" szöveg lép.

(22) A NAV Korm. rendelet 62. §-t megelőző alcímében a "nyomozóhatóságok" szövegrész helyébe a "nyomozó szervek" szöveg lép.

31. § Hatályát veszti a NAV Korm. rendelet

1. 1. § (3) bekezdés b) pontja, (6) bekezdés b) pontja,

2. 6. § (2) bekezdése,

3. 7. § (1) bekezdésében a "- a (2) bekezdés szerinti eltéréssel -" szövegrész,

4. 7. § (2) bekezdése,

5. 15/A. §-ban a "- ha a vámhatóság hatáskörébe tartozó más eljárás ügyfél általi kezdeményezésekor az ügyfél nem rendelkezik vámazonosító számmal -" szövegrész,

6. 18. § (3) bekezdése,

7. 21. §-a,

8. 24. § (2) bekezdés a) pontjában az "az energiaadóval," szövegrész,

9. 24. § (2) bekezdés b) pontjábana",aBe. által a NAV hatáskörébe utalt" szövegrész,

10. 26. § (1) bekezdése,

11. 27. § q) pontja,

12. 28. § (4) bekezdése,

13. 29. § (2) bekezdése,

14. 33. § a) pontjában a "(Btk. 137. § 9. pont)", valamint a "(Btk. 137. § 7. pont)", a b) pontjában a "(Btk. 137. § 8. pont)" szövegrész,

15. 38. §-a,

16. 42. §-a,

17. 43. § (2) bekezdése,

18. 43. § (4) bekezdésében a "játékterem," szövegrész,

19. 45. § (4) bekezdés e) pontjában az "ügyfélszolgálati" szövegrész,

20. 45. § (7) bekezdésében a " , illetve egyes eljárási cselekmények foganatosítására" szövegrész,

21. 46. § (1) bekezdés b) pontjában az "állandó" szövegrész,

22. 47. § (3) bekezdése,

23. 50. § (1) bekezdésében a " , AEO tanúsítvány kiadására, valamint a Közösségi Vámkódex létrehozásáról szóló 2913/92/EGK tanácsi rendelet végrehajtására vonatkozó rendelkezések megállapításáról szóló 1993. július 2-i 2454/93/EGK bizottsági rendelet (a továbbiakban: EK végrehajtási rendelet) szerinti AEO feltételek vizsgálatára" szövegrész,

24. 59. § (1) és (4) bekezdése,

25. 2. számú melléklet A) rész 1. pontja, B) rész 2. pontja,

26. 3. számú melléklet B) rész 1. pontja.

2. A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

32. § A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 140/1996. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hszt.vhr.) a következő 63/A. §-sal egészül ki: "63/A. § A 28-63. §-ban foglaltakat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tekintetében nem kell alkalmazni."

33. § A Hszt. vhr. 8. § (3) bekezdésében a "Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 34. §-a és 34/A. §-a" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 33/B. §-a és 33/C. §-a" szöveg lép.

34. § Hatályát veszti a Hszt. vhr.

1. 28/A. §-ában a "- a Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állománya kivételével -" szövegrész,

2. 36. §-ában a " , valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 6/A. számú melléklete" szövegrész,

3. 42. § (4) bekezdése,

4. 2/A. számú mellékletében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal alcím, valamint az azt követő táblázat.

3. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

35. § Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésében az "a Magyar Honvédség és a rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe az "a Magyar Honvédség, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal és a rendvédelmi szervek" szöveg, a 25. § (7) bekezdésében a "rendvédelmi szervek" szövegrész helyébe a "rendvédelmi szervek és a Nemzeti Adó- és Vámhivatal" szöveg lép.

4. Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az egyes szellemi tulajdonjogokat sértő áruk elleni vámhatósági intézkedésekről szóló 371/2004. (XII. 26.) Korm. rendelet 2. §-ban a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság)" szövegrész helyébe a "Nemzeti Adó- és Vámhivatal Észak-budapesti Vám- és Pénzügyőri Igazgatóságához (a továbbiakban: Igazgatóság)" szöveg lép.

5. A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet módosítása

37. § A lakáscélú kölcsönökre vonatkozó állami készfizető kezesség igénybevételének és beváltásának részletes szabályairól szóló 154/2009. (VII. 23.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében az "Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatalnál" szövegrész helyébe az "állami adóhatóságnál" szöveg, a Mellékletében a "(a kötelezett lakcíme szerint területileg illetékes Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal részére küldendő)" szövegrész helyébe a "(a Kiemelt Adózók Adóigazgatósága részére küldendő)" szöveg lép.

6. Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet módosítása

38. § Az egyes fémek begyűjtésével és értékesítésével összefüggő visszaélések visszaszorításáról szóló 2009. évi LXI. törvény végrehajtásáról szóló 312/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. § d) pontjában az "akiknek a székhelye a NAV Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóság illetékességi területén található, a NAV Kiemelt Ügyekés Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szövegrész helyébe az "akiknek a székhelye Budapest, illetve Pest megye közigazgatási területén található, a NAV Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága" szöveg lép.

7. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

39. § (1) A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény végrehajtásáról szóló 343/2011. (XII. 29) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kötelezett a Ktdt. 10. §-a szerinti bejelentését a 2. melléklet szerinti adattartalommal, elektronikus úton teljesíti az állami adóhatóság felé. Az adózás rendjéről szóló törvény eltérő rendelkezésének hiányában a termékdíj-kötelezettségre kiható változásnak minősül, ha a 2. melléklet szerinti adatok bármelyike módosul."

(2) A Vhr. 26. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A megrendelést teljesítő köteles 6 évig megőrizni az (1) bekezdésben megnevezett, általa előállított termék elektronikus vagy nyomtatott példányát, és azt az állami adó- és vámhatóság ellenőrzése, hatósági eljárása során kérésre bemutatni."

(3) A Vhr. 31. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"31. § A Ktdt. 29/A. §-a szerint megállapított jogosulatlanul igénybe vett állami támogatás összeg kétszeresét a NAV által megjelölt számlára kell befizetni."

40. § A Vhr. a következő 34/A. §-sal egészül ki:

"34/A. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szervezetéről és egyes szervek kijelöléséről szóló 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelet és egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelettel módosított 23. §-t a hatályba lépését követően nyilvántartásba vett adatok tekintetében kell alkalmazni."

41. § (1) A Vhr. 2. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A Vhr. 4. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

42. § (1) A Vhr. 2. § (4) bekezdésében az "a Nemzeti Adó- és Vámhivatal vámszerve (a továbbiakban: vámhatóság)" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg,a 3. § (2) bekezdésében az "a vámhatóság"szövegrész helyébe az "az állami adóhatóság" szöveg, a 9. § (3) bekezdésében az "a vámhatósághoz történő bejelentése" szövegrész helyébe az "a szerződésnek az állami adóhatósághoz történő bejelentése" szöveg, a 10. §-ban az "a vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki" szövegrész helyébe az "az állami adó- és vámhatóság mulasztási bírságot szabhat ki" szöveg, a 11. § (1) bekezdésében az "a vámhatóságnak" szövegrész helyébe az "az állami adóhatóságnak" szöveg, a 13. § d) pontjában, a 11. alcímében, a 21. § (1) bekezdésében, 25. § (1) bekezdésében, a 27. § (2) bekezdésében, 30. § (3) bekezdésében az "a vámhatóság" szövegrészek helyébe az "az állami adó- és vámhatóság" szöveg, a 21. § (4) bekezdésben az "A vámhatóság" szövegrész helyébe az "Az állami adó- és vámhatóság" szöveg, a 23. § (2) bekezdésében az "A vámhatóság" szövegrész helyébe az "Az állami adóhatóság", az "a vámhatóság" szövegrész helyébe az "állami adóhatóság" szöveg lép.

(2) A Vhr. 9. § (2) bekezdés a) pontjában az"e rendelet 2. mellékleteszerinti"szövegrészhelyébeaz"erendelet2. melléklet IV. pontja szerinti" szöveg lép.

(3) A Vhr. 23. § (5) bekezdés a) pontjában,(6) bekezdés a) pontjában,(7) bekezdés a) pontjában,(8) bekezdés a) pontjában a "2. melléklet I. pontja szerinti alapadatait" szövegrészek helyébe a "nevét, adószámát" szöveg lép.

(4) A Vhr. 23. § (5) bekezdés e) pontjában, (6) bekezdés e) pontjában, (7) bekezdés d) pontjában, (8) bekezdés b) pont bd) alpontjában a "VPID számát" szövegrészek helyébe az "adószámát" szöveg lép.

(5) A Vhr. 3. melléklet 2. pontjában a "VPID szám" szövegrész helyébe az "adószám" szöveg lép.

43. § (1) Hatályát veszti a Vhr. 3. § (3) bekezdése.

(2) Hatályukat vesztik a Vhr. 29. § (3) bekezdés a) pontjában és (5) bekezdés a) pontjában a "VPID számát," szövegrészek.

8. A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

44. § A közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdése a helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A rendelet V. fejezetének hatálya a Miniszterelnökségre, a minisztériumra, a kormányhivatalra - ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt-, és a központi hivatalra, valamint a kormányhivatal és a központi hivatal területi, helyi szerveire, a megyei, fővárosi kormányhivatalra, valamint területi szervére, továbbá a Kormány által intézményfenntartásra kijelölt szervre és az ott foglalkoztatott kormánytisztviselőre, kormányzati ügykezelőre, munkavállalóra,az igazságügyért felelős miniszter által vezetett minisztériumba beosztott bíróra és ügyészre, továbbá a szakmai vezetőre terjed ki."

9. A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet módosítása

45. § A közszolgálati tisztviselőkkel szembeni fegyelmi eljárásról szóló 31/2012. (III. 7.) Korm. rendelet 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § A rendelet hatálya a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 1. és

2. §-ában meghatározott közigazgatási szervekre - ide nem értve a Nemzeti Adó- és Vámhivatalt - és az ott foglalkoztatott kormányzati szolgálati jogviszonyban állókra, valamint a közszolgálati jogviszonyban állókra terjed ki."

10. A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

46. § (1) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A NAV állományába tartozó kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre a 2. § és 9. § hatálya nem terjed ki."

(2) A közszolgálati tisztviselők részére adható juttatásokról és egyes illetménypótlékokról szóló 249/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésében a "(2)-(4) bekezdésben" szövegrész helyébe a "(2)-(5) bekezdésben" szöveg lép.

11. A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet módosítása

47. § (1) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A rendelet hatálya - az (5) bekezdésben meghatározott kivétellel - kiterjed a kormányzati ügykezelőre, közszolgálati ügykezelőre abban az esetben, ha a munkáltató döntése alapján, vagy önként vállalt továbbképzésen vesz részt."

(2) A közszolgálati tisztviselők továbbképzéséről szóló 273/2012. (IX. 28.) Korm. rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A rendelet hatálya nem terjed ki a Nemzeti Adó- és Vámhivatalra, valamint a személyi állományába tartozó kormánytisztviselőkre és kormányzati ügykezelőkre."

12. Záró rendelkezések

48. § (1) Ez a rendelet - a (2) és(3) bekezdésben meghatározott kivétellel - 2013. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 22. § (3) bekezdés 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 22. § (4) bekezdés 2014. január 1-jén lép hatályba.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. A NAV Korm. rendelet 2. számú melléklet B) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe az országos hatáskörrel végzett feladatai tekintetében Magyarország területe, a hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területe."

2. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

1. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet A) rész 1. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Budapest és Pest megye közigazgatási területe a 8. pontban foglaltak kivételével az e rendelet szerinti eltérésekkel."

2. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 24-25. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Repülőtéri Főigazgatósága területén:

24. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 1. számú Repülőtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége a következő helyekre terjed ki: Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér; Airport Business Park, 2220 Vecsés, Lőrinci út 59-61. (helyrajzi szám: Vecsés 0148/41 és 0148/43); Airport City, 2220 Vecsés (helyrajzi szám: Vecsés 6030/9-12); 1097 Budapest, Fehérakác u. 3. (helyrajzi szám: 38236/723); és 1097 Budapest, Ecseri u. 14-16. (helyrajzi szám: 38236/575) területére.

25. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 2. számú Repülőtéri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékessége a következő helyekre terjed ki: a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, és légi forgalom tekintetében Pest megye közigazgatási területére."

3. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész a következő 26. ponttal egészül ki:

"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatóság székhelye és illetékessége:

26. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Őrzésvédelmi és Támogató Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe Magyarország területe."

4. A NAV Korm. rendelet 3. számú melléklet B) rész 27. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyekés Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága székhelye és illetékessége:

27. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe a hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területe, a hatáskörébe tartozó egyéb feladatok tekintetében - az e rendelet szerinti eltérésekkel - Magyarország területe."

3. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"3/A. számú melléklet a 273/2010. (XII. 9.) Korm. rendelethez

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal középfokú adó- és vámszerve, székhelye és illetékességi területe

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adó és Vám Főigazgatósága, székhelye Budapest, illetékességi területe

a) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága által országos illetékességgel, illetve hatáskörrel végzett feladatai tekintetében Magyarország területe,

b) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Adózók Adóigazgatósága, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Kiemelt Ügyek és Adózók Vám- és Pénzügyőri Igazgatósága hatáskörébe tartozó kiemelt adózók tekintetében Budapest és Pest megye közigazgatási területe."

4. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"2. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A bejelentés teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai

II. A termékdíj-fizetési kötelezettséggel kapcsolatos bejelentés adatai:

a) kötelezetti státusz megjelölése,

b) termékdíjköteles termékek körére vonatkozó kötelezettség,

c) egyéni hulladékkezelés választása (anyagáramonként), tárgyévi kibocsátás tervezett és tárgyévi kezelt mennyiség,

d) bejelentés érvényességének időpontja,

e) csekély mennyiség mennyiségi határ átlépésének bejelentése, időpontja.

III. Az egyéni hulladékkezelés során közreműködő hulladékkezelőkre vonatkozó bejelentés adatai: A hulladékkezelők adatai:

a) név,

b) adószám,

c) KÜJ szám,

d) közreműködés kezdete,

e) közreműködés vége,

f) hulladékkezelésre vonatkozó engedélyszám, bejelentés módja (új, módosítás, törlés),

g) KTJ szám,

h) tevékenység típusa,

i) HKT kód,

j) EWC kód,

k) az egyéni hulladékkezelő által lekötött kapacitás mértéke HKT kód és EWC szerint.

IV. Átvállalási szerződés bejelentésének adattartalma

1. Átvállalásban érintett felek adatai

a) név

b) adószám

2. Az átvállalással érintett termék megnevezése, vámtarifaszáma, CsK vagy KT-kódja

3. Az átvállalás időszakának meghatározása

4. Az átvállalás kezdő időpontjának meghatározása

5. Az átvállalás jogcíme"

5. melléklet a 366/2012. (XII. 17.) Korm. rendelethez

"4. melléklet a 343/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez

A bevallás teljesítéséhez szükséges adattartalmi követelmények

I. Alapadatok

A termékdíjfizetésre kötelezett adatai

II. Összesített adatok nettó kötelezettségekről

1. Tárgyidőszak

2. Termékkörönként tárgyidőszakban összesen fizetendő termékdíj összege

III. A termékdíj-fizetési kötelezettség nem egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíjfajtája KT, CSK kód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) Termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képező mennyisége

b) Termékdíjtételek

c) A Ktdt. 12/A. § (2) bekezdés szerinti előleg

d) Környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen

IV. A termékdíj-fizetési kötelezettség egyéni hulladékkezelés esetén

1. Termékdíj fajtája KT,CSKkód szerinti bontásban

2. Termékdíjköteles termék megnevezése

3. Termékdíj-fizetési kötelezettség összegének megállapítása

a) termékdíjköteles termék fizetési kötelezettség alapját képző mennyisége,

b) egyéni hulladékkezelés keretében hasznosításra vagy hasznosíttatásra átadott mennyiség,

c) termékdíjtételek,

d) környezetvédelmi termékdíj-fizetési kötelezettség összege soronként és összesen.

V. Visszaigényelhető termékdíj

1. Visszaigényelhető termékdíj összegének megállapítása

a) Termékdíj visszaigénylés alapját képző mennyisége soronként és összesen,

b) Termékdíjköteles termék mennyiségi egysége után megfizetett díj,

c) Termékdíjköteles termék után megfizetett visszaigényelhető összeg soronként és összesen.

2. Hulladékká vált kenőolaj visszaigénylése

a) átadott mennyiség,

b) termékdíjköteles termék összes mennyisége,

c) befizetett termékdíj,

d) visszaigényelhető összeg soronként és összesen,

e) feldolgozás módja.

VI. Az egyéni hulladékkezelés keretében végzett hulladékkezelési tevékenységre vonatkozó adatok

a) a hulladékkezelési tevékenységet végző KÜJ száma,

b) a hulladékkezelési tevékenységet végző neve,

c) HKT kód,

d) EWC kód,

e) hulladékkezelési művelet megnevezése,

f) egyéni hulladékkezelés keretében kezelt mennyiség.

VII. A termékdíj-fizetési kötelezettség átvállalására vonatkozó adatok

1. Átvállalással érintett termék adatai

a) KT, CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése.

2. Az átvállalt mennyiség jogcímek szerint:

a) egyéb kőolajtermék számlában átvállalt mennyisége,

b) első vevő által külföldre történő kivitelre átvett mennyiség,

c) első vevő által külföldre kivitt mennyiség,

d) első vevő által belföldi forgalomba hozott mennyiség,

e) bérgyártásból származó mennyiség,

f) termelői szerveződés által átvett termékdíjköteles termék mennyisége,

g) csomagolást előállító első belföldi vevő által átvett mennyiség,

h) csomagolóeszközt előállító első belföldi vevő által átvett mennyiség.

VIII. A nyilatkozattal átadott termékdíj-kötelezettség átadása

1. Kötelezett neve, adószáma

2. Nyilatkozattal átadott termék adatai

a) CSK kód,

b) termékdíjköteles termék megnevezése,

c) vevő adószáma.

2. Az átadott mennyiség jogcímek szerint:

a) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés a) pontja alapján átadott mennyiség,

b) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés b) pontja alapján átadott mennyiség,

c) a Ktdt. 3. § (6) bekezdés c) pontja alapján átadott mennyiség."

Tartalomjegyzék