41/2004. (IV. 7.) GKM rendelet

a közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (3) bekezdése b) pontjának 13. alpontjában, valamint az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (a továbbiakban: Itv.) 67. §-ának (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján - a belügyminiszterrel, az egészségügyi, szociális és családügyi miniszterrel és a pénzügyminiszterrel egyetértésben - a következőket rendelem el:

1. §

(1) A rendelet hatálya - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - azokra a gépjárművezetőkre, illetőleg vezetési jogosultságot megszerezni szándékozókra terjed ki, akik gépjárművezetői tevékenység végzéséhez pályaalkalmassági minősítést kívánnak szerezni, továbbá azokra, akiket pályaalkalmassági minősítés megszerzésére köteleztek (a továbbiakban együtt: gépjárművezető).

(2) A rendelet hatálya nem terjed ki:

a)[1] a rendőrség, az Országgyűlési Őrség, a hivatásos katasztrófavédelmi szervek, az önkormányzati tűzoltóság és a büntetés-végrehajtási szervezet állományába tartozó hivatásos szolgálati jogviszonyban álló azon személyekre*, akik e szervek megkülönböztető jelzést használó gépjárműveinek vezetésére jogosultak és ilyen gépjárművet vezetnek,[2]

b) azokra a hadkötelezettség alapján katonai szolgálatot teljesítő gépjárművezetőkre*, akik megkülönböztető jelzést használó honvédségi tűzoltó és sebesültszállító gépjárművet vezetnek.[3]

2. §[4]

3. §[5]

4. §[6]

5. §[7]

6. §[8]

7. §[9]

8. §[10]

9. §[11]

10. §

(1)[12]

(1a)[13] Az 1978. április 1. után megszerzett pályaalkalmassági minősítés kiadására irányuló írásbeli kérelemre a vizsgaközpont az általa meghatározott szabályzat szerinti díj megfizetése esetén a minősítés meglétéről igazolást ad ki, vagy tájékoztatja az ügyfelet annak hiányáról.

(2) Büntetőeljárásban, valamint szabálysértési eljárásban kezdeményezett pályaalkalmassági vizsgálat díját az eljárás költségeihez kell számítani.

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16]

10/A. §[17]

(1)[18] A közúti járművezetők pályaalkalmassági vizsgálatáról szóló 444/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdése, (1a) bekezdése és (2) bekezdés a), c) és e) pontja esetén a díjat a járművezető fizeti meg, a 3. § (2) bekezdés d) pontja esetén azt a kezdeményezőnek kell megfizetni.

(2)[19]

(3)[20]

(4)[21]

11. §

(1) Ez a rendelet - a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. július 1-jén lép hatályba.[22]

a)[23]

b)[24]

(2) E rendelet 2. §-ának (6) bekezdése és a 3. §-a (4) bekezdése b) pontjának bc) alpontja 2005. január 1-jén lép hatályba.

(3) E rendelet 11. §-ának (9) és (10) bekezdése a rendelet kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(4) A rendelet hatálybalépése előtt megállapított

a) pályaalkalmassági minősítés - az "A" kiegészítő kategória kivételével - továbbra is érvényes,

b) rendkívüli pályaalkalmassági, illetve a soron kívüli orvosi vizsgálati kötelezettség továbbra is érvényes,

c) II. pályaalkalmassági minősítés fegyveres erők kezelésében lévő járművekre vonatkozó - külön jogszabály* szerinti - korlátozása hatályát veszti, ha a gépjárművezető legalább két éve folyamatosan érvényes vezetői engedéllyel rendelkezik és nem minősül kezdő vezetőnek.[25]

(5)[26]

(6)[27]

(7)[28]

(8)[29]

(9)[30]

(10)[31]

12. §[32]

A rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Csillag István s. k.,

gazdasági és közlekedési miniszter

1. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez[33]

2. számú melléklet a 41/2004. (IV. 7.) GKM rendelethez[34]

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2013.01.01.

[2] * A fegyveres szervek hivatásos, közalkalmazotti és köztisztviselői állományának munkaköri egészségi, pszichikai és fizikai alkalmasságáról, a szolgálat-, illetve keresőképtelenség megállapításáról, valamint a belügyi egészségügyi szolgálat igénybevételéről szóló 21/2000. (VIII. 23.) BM-IM-TNM együttes rendelet 5. §-ának (6) bekezdése és 7. §-ának (4) bekezdése.

[3] * A hadkötelezettség alapján teljesítendő katonai szolgálatra és a katonai oktatási intézményi tanulmányokra való egészségi alkalmasság elbírálásáról szóló 9/2002. (II. 28.) HM-EüM együttes rendelet 52/A. §-a.

[4] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[5] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[8] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[9] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[10] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[11] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[13] Módosította a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 1. §-a. Hatályos 2024.02.02.

[14] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[15] Hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2019.01.07. Hatályon kívül helyezte továbbá 2024.02.02-től a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja.

[16] Hatályon kívül helyezte az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 5. §-a. Hatálytalan 2019.01.07. Hatályon kívül helyezte továbbá 2024.02.02-től a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § a) pontja.

[17] Beiktatta az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2019.01.07.

[18] Módosította a 9/2022. (VIII. 1.) TIM rendelet 27. § a)-c) pontja. Hatályos 2022.08.06.

[19] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[20] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[21] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § b) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

[22] Módosította a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[23] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[24] Hatályon kívül helyezte a 48/2009. (IX. 30.) KHEM rendelet 33. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[25] * A fegyveres erők részére történő közúti járművezető képzésről, vizsgáztatásról és az ehhez kapcsolódó vezetői engedély kiadásáról szóló 22/1992. (XI. 25.) KHVM-HM-BM együttes rendelet 3. §-a (1) bekezdésének a) pontja.

[26] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[27] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[28] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[29] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 10. § 173. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[30] Hatályon kívül helyezte a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.01.

[31] Hatályon kívül helyezte a 24/2005. (IV. 21.) GKM rendelet 39. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2005.07.01.

[32] Beiktatta az 1/2019. (I. 7.) ITM rendelet 3. §-a. Hatályos 2019.01.07.

[33] Hatályon kívül helyezte az 55/2017. (XII. 27.) NFM rendelet 28. § c) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 4/2024. (I. 18.) ÉKM rendelet 2. § c) pontja. Hatálytalan 2024.02.02.

Tartalomjegyzék