5/2004. (III. 23.) IM rendelet

a cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény végrehajtásáról rendelkező igazságügy-miniszteri rendeletek módosításáról

A cégnyilvántartásról, a cégnyilvánosságról és a bírósági cégeljárásról szóló 1997. évi CXLV. törvény 6. §-ának (2) bekezdésében, 9. §-ának (2) bekezdésében valamint 61. §-ának (3) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1]

(2)[2]

2. §

(1) A Cégközlönyben megjelenő közlemények közzétételéről és költségtérítéséről szóló 9/1998. (V. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Ckr.) 3. §-ának (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A cég bejegyzése közzétételének költségtérítése

a) jogi személyiség nélküli cég esetén 14 000 Ft,

b) jogi személyiségű cég esetén 25 000 Ft.

(2) A cég adataiban bekövetkezett változás közzétételének költségtérítése az (1) bekezdés a) pontja esetén 7000 Ft, b) pontja esetén pedig 15 000 Ft. A Ctv. 29. § (5) bekezdésében foglalt változások esetében nem kell költségtérítést fizetni."

(2) A Ckr. 3. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Ha a cég bejegyzésére vonatkozó kérelmet a cégbíróság jogerős végzésével elutasítja, vagy a cég bejegyzése iránti eljárást megszünteti, e végzések rendelkező része közzétételének költségtérítése 7000 Ft."

3. §

A Ckr. 4. §-ának első mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Ha a közzétételre törvény nem a megyei bíróságot mint cégbíróságot, hanem a megyei bíróságot vagy más bíróságot kötelezi (például a felszámolási eljárás, a helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárása, valamint a vagyonrendezési eljárás során hozott végzések esetében), a közzétételi költségtérítés összege 25 000 Ft, amely magában foglalja a bíróság eljárása során közzétételre kerülő valamennyi közlemény költségtérítését."

4. §

(1) A Ckr. 5. §-a (1) bekezdésének a) -b) és d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha a közlemény Cégközlönyben való közzétételére jogszabály közvetlenül a céget vagy más szervezetet kötelezi, a közzététel költségtérítése megjelenési alkalmanként)

"a) cég esetén - ideértve azt is, amikor a közzétételre jogszabály természetes személyt kötelez - 15 000 Ft,

b) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92/A. §-ában meghatározott esetben 35 000 Ft,"

"d) jogszabályban meghatározott más szervezet esetében 20 000 Ft."

(2) A Ckr. 5. §-ának (2) bekezdése a következő szövegrésszel egészül ki:

"A költségtérítés befizetésének igazolására szolgáló átutalási megbízáson befizetőként a közzétételre köteles cég vagy személy, illetve szervezet nevét és székhelyét (lakóhelyét) kell feltüntetni. Az átutalási megbízás "közlemény" rovatában a befizető cég cégjegyzékszámát is szerepeltetni kell."

(3) A Ckr. 5. §-a (3) bekezdésének utolsó mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"A módosító közleményt csak egyszer kell közzétenni, abban az esetben is, ha az eredeti közleményt többször kellett megjelentetni. A közleményben utalni kell a korábbi közzétételre, valamint a hibás (hiányos) adatra. Ezen túlmenően csak a módosított adatot kell feltüntetni."

5. §

A Cégnyilvántartási és Céginformációs Szolgálat működéséről, valamint a céginformáció költségtérítéséről szóló 10/1998. (V. 23.) IM rendelet (a továbbiakban: Cszr.) 2. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A (2) bekezdés c) -d) pontjában meghatározott adatok számítógépen történő rögzítése, tehát közzététele érdekében, amikor a cég a beszámolóját a Szolgálatnak megküldi, átutalási megbízás visszaigazolásával kell igazolnia, hogy az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlaszámára jogi személyiség nélküli cég esetén 5000 forint, jogi személyiségű cég esetén pedig 10 000 forint költségtérítést befizetett. A befizető egyértelmű azonosítása érdekében az átutalási megbízás "közlemény" rovatában fel kell tüntetni a befizetés jogcímét (beszámoló közzétételi költségtérítés), valamint a befizető cég cégjegyzékszámát is."

6. §

A Cszr. 2. §-a a következő (6) bekezdéssel egészül ki:

"(6) A Szolgálat a papír alapú formában megküldött beszámolókba történő betekintés lehetőségét [Ctv. 4. § (2) bekezdése] a beszámoló Szolgálathoz történő érkezésétől számított 5 évig biztosítja."

7. §

A Cszr. 8. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Ha az információt kérő nem minősül a Ctv. 6. §-ának (1) bekezdésében meghatározott szervezetnek, mely a céginformációt közfeladatai ellátása érdekében veszi igénybe

a) a 2. § (1) bekezdésének a) pontjában megjelölt céginformációért 2000 Ft-ot,

b) a 2. § (1) bekezdésének b) pontjában megjelölt céginformációért cégenként 3000 Ft-ot,

c) a 2. § (1) bekezdésének c) pontjában megjelölt céginformációért cégenként 5000 Ft-ot,

d) a 2. § (2) bekezdésének a) pontjában megjelölt céginformációért 1000 Ft-ot,

e) a 2. § (2) bekezdésének b) pontjában megjelölt céginformációért cégenként 1500 Ft-ot,

f) a 2. § (2) bekezdésének c) pontjában megjelölt céginformáció mindegyikéért külön 2000-2000 Ft-ot,

g) a 2. § (2) bekezdésének d) pontjában megjelölt céginformációért beszámolónként 4000 Ft-ot,

h) a 2. § (2) bekezdésének e) pontjában megjelölt céginformációért közleményenként 500-500 Ft-ot,

i) a 3. § a) pontjában megjelölt céginformációért közleményenként 500 Ft-ot,

j) a 3. § b) pontjában megjelölt céginformációért Cégközlönyönként 100 000 Ft-ot

kell költségtérítésként megfizetnie az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára."

8. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2004. április 7-én lép hatályba; a Ckr.-t módosító rendelkezéseit a hatálybalépését követően kezdeményezett közzétételi eljárásokban, a Cszr.-t módosító rendelkezéseit pedig a hatálybalépését követően benyújtott beszámoló, illetve céginformáció iránti kérelem tekintetében kell alkalmazni.

(2) A rendelet 1. §-ának (1) bekezdése a Magyar Köztársaságnak az Európai Unióhoz történő csatlakozásáról szóló nemzetközi szerződést kihirdető törvény hatálybalépésének napján lép hatályba.

(3)[3]

(4) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 20/1998. (XII. 21.) IM rendelet 12. §-ának (2) bekezdése, a 4/2001. (II. 28.) IM rendelet 1. §-a, valamint a 38/2003. (XII. 18.) IM rendelet 8. §-a hatályát veszti.

Dr. Hankó Faragó Miklós s. k.,

igazságügyi minisztériumi politikai államtitkár

Melléklet az 5/2004. (III. 23.) IM rendelethez[4]

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 39/2004. (XII. 21.) IM rendelet 10. § (3) bekezdése. Hatálytalan 2005.01.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 31/2004. (IX. 24.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.08.

[3] Hatályon kívül helyezte a 31/2004. (IX. 24.) IM rendelet 11. § (1) bekezdése. Hatálytalan 2005.09.01.

[4] Hatályon kívül helyezte a 31/2004. (IX. 24.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2004.10.08.

Tartalomjegyzék