100/2005. (V. 31.) Korm. rendelet

a családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról

A Kormány a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény (a továbbiakban: Tv.) 90. §-a (1) bekezdésének g) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

A családi gazdaságok létrehozásáról, nyilvántartásba vételéről, működtetéséről, valamint kiemelt támogatásukról szóló 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. §-a az alábbi új (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) E rendelet alkalmazásában élethivatásszerűen végzett mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységnek minősül a Tv. 3. §-ának k) és l) pontjaiban meghatározott tevékenység, ha az abból származó nettó árbevétel/bevétel, illetve jövedelem a tevékenységet végző összes nettó árbevételében/bevételében, illetve jövedelmében legalább az - az 5. számú melléklet szerint kiszámított - 50 százalékos arányt eléri."

2. §

Az R. 5. §-a (2) bekezdésének b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A családi gazdaságot ugyancsak törli az FM hivatal a nyilvántartásból, ha a családi gazdálkodó)

"b) nem tett eleget azon feltételnek, miszerint élethivatásszerűen mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet végez."

3. §

Az R. 7. §-ának b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Nem hozhat létre új családi gazdaságot)

"b) a családi gazdálkodó a családi gazdaság törlését követő 5 éven belül, ha a törlésre az 5. § (2) bekezdése alapján került sor."

4. §

(1) Az R. 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

(2) Az R. e rendelet 2. számú melléklete szerinti új 5. számú melléklettel egészül ki.

5. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba azzal, hogy a rendelkezéseit a már nyilvántartásba vett családi gazdálkodóra is alkalmazni kell, azonban az általa az R. 2. számú melléklete szerint megtett nyilatkozatot az e rendelet 1. számú melléklete szerinti nyilatkozatnak kell tekinteni.

(2) Az R. 13-14. §-a alapján a 2003. január 1. előtt igénybevett kiemelt támogatások tekintetében mentesül a jogosulatlan támogatás-igénylés jogkövetkezményei alól az a családi gazdálkodó vagy családi gazdaság közreműködő tagja, akinek az R. 3. §-a szerinti családi gazdálkodói szerződése megszűnik, vagy az R. 5. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjai szerinti a nyilvántartásba vétel feltételei nem állnak fenn, de a családi gazdálkodó vagy a családi gazdaság közreműködő tagja (a továbbiakban együtt: gazdálkodó) őstermelői vagy vállalkozói igazolvánnyal rendelkezik, és tovább kíván gazdálkodni.

(3) A gazdálkodónak a családi gazdaság törlése iránti kérelemmel egyidejűleg írásban kötelezettséget kell vállalnia arra, hogy a pénzintézettől felvett hitelek vonatkozásában nyújtott kedvezmények igénybevétele ellenében vállalt kötelezettségeket, az R. szerinti többlet-támogatás, valamint az egyéb jogszabály szerinti támogatással megszerzett vagyontárgyat vagy kialakított gazdaságot az eredetileg vállalt működtetési kötelezettség lejártáig működteti.

(4) A (2) bekezdésben meghatározott esetben az FM hivatal törli a gazdaságot a nyilvántartásból.

6. §

(1) Az Európai Unió közös forrásaiból származó agrártámogatások, az azokhoz kapcsolódó, nemzeti költségvetésből nyújtott kiegészítő támogatások, valamint a nemzeti hatáskörben nyújtott agrártámogatások igénybevételének általános feltételeiről szóló 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet hatálya:)

"a) a központi költségvetés XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium (a továbbiakban: minisztérium) fejezet 10.4.5. jogcímcsoport, a 10.5. alcím, valamint a 10.12. alcím kiadási előirányzataira,"[1]

(2) A Korm. r. e rendelet 3. számú mellékletével egészül ki.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszter

1. számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez

"2. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Nyilatkozat

Alulírott családi gazdálkodó nyilatkozom, hogy élethivatásszerűen mezőgazdasági, illetve mezőgazdasági kiegészítő tevékenységet kívánok folytatni.

Kelt: ..................................................

……………………….
aláírás"

2. számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 326/2001. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Családi gazdálkodók esetében az élethivatásszerűen végzett mezőgazdasági és mezőgazdasági kiegészítő tevékenységből származó nettó árbevétel/bevétel összegének kiszámítása

1. A rendelet alkalmazásában a mezőgazdasági tevékenység árbevétele/bevétele egyenlő a mezőgazdasági, az erdőgazdálkodási, a halászati, a vadászati tevékenység, növénytermelési, állattenyésztési szolgáltatás és a haszonállat-takarmány előállító tevékenységből származó (TEÁOR 01-02, 05, 15.71) nettó árbevétellel/bevétellel.

2. Az arányszám kiszámításánál

a) a kettős könyvvitelt vezető gazdálkodók esetében a mezőgazdasági tevékenység árbevételének kell tekinteni e tevékenységek feldolgozott termékeinek nettó árbevételét is, csökkentve az előállítás érdekében a tárgyévben felhasznált - az év közben induló (legalább egy negyedévi adattal nem rendelkező), bejegyzett vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett -, vásárolt alapanyagok, valamint a közvetített szolgáltatások beszerzési értékével. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti összes nettó árbevételt csökkenteni kell az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, és növelni kell a nem önálló tevékenységből származó bérjövedelemmel. Nem kell a levonást elvégezni a jogutód gazdálkodó szervezetnél az átalakulás évében a jogelődtől átvett mezőgazdasági termékek értéke esetében;

b) az egyszeres könyvvitelt, valamint az Szja tv. hatálya alá tartozó pénzforgalmi nyilvántartást vezető vállalkozók esetében a mezőgazdasági tevékenység bevételének [a termékértékesítésből és szolgáltatás nyújtásából származó bevétel, valamint a végleges juttatásként kapott támogatás a 290/2002. (XII. 27.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdésében foglaltak szerint] tekintendő e tevékenységek feldolgozott termékeinek bevétele is, csökkentve az előállítás érdekében a tárgyévben - illetve a 2. pont a) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervükben tervezett - vásárolt alapanyagok és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékével, valamint a tevékenységek végzése érdekében igénybe vett támogatások összegével. Az összes bevétel csökkentendő az eladott áruk beszerzési értékével és a közvetített szolgáltatások értékével, valamint a tevékenységek végzése érdekében igénybe vett támogatások összegével, és növelni kell a nem önálló tevékenységből származó bérjövedelemmel;

c) az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi LXIII. törvény (eva) szerinti adózást választó adóalanyok esetében a tárgyévben vásárolt anyagok és a közvetített szolgáltatások beszerzési értékét nem kell figyelembe venni, illetve azokkal nem kell korrigálni a mezőgazdasági eredetű bevételt, de az összes bevételt növelni kell a nem önálló tevékenységből származó bérjövedelemmel.

3. A vásárolt alapanyagok beszerzési értéke azonos a tárgyévi alapanyagkészlet beszerzésére fordított - illetve a 2. pont b) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadással, csökkentve a leltár szerinti záró alapanyagkészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó alapanyagkészlet értékével.

4. Az eladott áruk beszerzési értéke egyenlő a tárgyévi árukészlet beszerzésére fordított - illetve a 2. pont b) alpontjában meghatározott induló vállalkozások esetében az üzleti tervben tervezett - kiadás összegével, csökkentve a leltár szerinti záró árukészlet értékével, növelve a leltár szerinti nyitó árukészlet értékével. Az így kiszámított ár-bevétel/bevétel összegének el kell érni a családi gazdálkodó nem önálló tevékenységből származó bérjövedelmével növelt összes éves árbevételének/bevételének legalább 50 százalékát."

3. számú melléklet a 100/2005. (V. 31.) Korm. rendelethez

"4. számú melléklet a 6/2004. (I. 22.) Korm. rendelethez

A SAPARD program támogatási jogcímei

1. Mezőgazdasági vállalkozások fejlesztése

2. Mezőgazdasági és halászati termékek feldolgozásának, marketingjének fejlesztése

3. Falufejlesztés és felújítás, a vidék tárgyi és szellemi örökségének védelme és megőrzése

4. A tevékenységek diverzifikálása, alternatív jövedelemszerzést biztosító gazdasági tevékenység fejlesztése

5. Vidéki infrastruktúra fejlesztése

6. Technikai segítségnyújtás."

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2005/79. száma. Megjelent 2005.06.14.

Tartalomjegyzék