106/2005. (XI. 14.) FVM rendelet

harmadik országból származó élő patás állatok behozatalának és átszállításának szabályairól

Az állategészségügyről szóló 1995. évi XCI. törvény 45. §-a 11. pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

E rendelet a harmadik országból származó élő patás állatok

a) behozatalára és

b) harmadik országba irányuló átszállítására (a továbbiakban: átszállítására) vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg.

2. §

E rendelet alkalmazásában:

1. Harmadik ország: olyan ország, amely az Európai Uniónak nem tagállama, és az Európai Unió bármely tagállamához tartozó olyan terület, amelyre a belső piac megvalósításának céljával a Közösségen belüli kereskedelemben alkalmazható állat-egészségügyi ellenőrzésről szóló 89/662/EGK tanácsi irányelv, valamint az egyes élő állatok és termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló 90/425/EGK irányelv nem vonatkozik;

2. Engedélyezett harmadik ország: olyan harmadik ország vagy harmadik ország olyan részterülete, ahonnan élő patás állat Európai Unió területére történő behozatala - az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2004/68/EK tanácsi irányelv (a továbbiakban: irányelv) 3. cikk (1) bekezdésében foglaltak szerint - engedélyezett;

3. Hatósági állatorvos: valamely harmadik ország központi állat-egészségügyi hatósága által - az élő állatok egészségügyi vizsgálatára és a hatósági bizonyítvány kiállítására - kijelölt állatorvos;

4. Patás állat: az 1. számú mellékletben felsorolt állat.

3. §

Élő patás állat behozatala és átszállítása csak olyan harmadik országból vagy harmadik ország olyan részterületéről engedélyezett, amely szerepel az irányelv 14. cikke szerint megállapított listán.

4. §

Engedélyezett harmadik országból élő patás állatot csak akkor lehet beléptetni, ha

a) az állat olyan területről származik,

aa) amely a 2. számú mellékletben foglaltakkal összhangban betegségtől mentesnek minősül,

ab) ahova a 2. számú mellékletben felsorolt betegségek ellen vakcinázott állat bevitele tilos;

b) az állat megfelel a külön jogszabály szerinti állategészségügyi feltételeknek;

c) a berakodás napját megelőzően az állatot az engedélyezett harmadik ország területén tartották a külön jogszabályban meghatározott részletes állat-egészségügyi rendelkezésekben meghatározott időtartamig;

d) a berakodás napját megelőzően a hatósági állatorvos megvizsgálta az állatot, azt egészségesnek találta, és az állatok szállítás közbeni védelméről, valamint a 90/425/EGK és a 91/496/EGK irányelv módosításáról szóló 91/628/EGK tanácsi irányelv előírásai teljesülnek;

e) az állatot a külön jogszabály szerinti állat-egészségügyi bizonyítványmintával összhangban kiállított és az 5. §-nak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítvány kíséri;

f) az állatot jóváhagyott állat-egészségügyi határállomáson ellenőrizték.

5. §

(1) Minden egyes állatszállítmány behozatalakor vagy átszállításakor az állat-egészségügyi határállomáson be kell mutatni a 3. számú mellékletben foglaltaknak megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványt.

(2) Az állat-egészségügyi bizonyítványnak tanúsítania kell azt, hogy teljesülnek

a) az irányelvben és a vonatkozó közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban előírt követelmények, vagy

b) az irányelv 6. cikke (3) bekezdésének figyelembevételével az a) pontban foglalt követelményekkel egyenértékű rendelkezések.

(3) Az állat-egészségügyi bizonyítvány tartalmazhat egyéb, a közegészségügyre, állategészségügyre és állatvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt tanúsító nyilatkozatot is.

6. §[1]

Szükség esetén a földművelésügyi miniszter kijelöli az irányelv 12. cikkének (1) bekezdése szerinti ellenőrzéseken, vizsgálatokban részt vevő nemzeti szakértőt.

7. §

Az irányelv 14. cikkével összhangban külön jogszabály állapítja meg

a) az engedélyezett harmadik országok (teljes területre, illetve részterületre vonatkozó) listáját;

b) az állat-egészségügyi bizonyítvány mintát;

c) a részletes állat-egészségügyi feltételeket;

d) a 4. § a) pontjától történő eltérés lehetőségét;

e) szükség esetén az 5. § (1) bekezdés szerinti állat-egészségügyi bizonyítvány használatának felfüggesztését.

8. §

(1)[2] E rendelet az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelvnek, valamint az azt módosító, 2012/253/EU bizottsági végrehajtási határozatnak való megfelelést szolgálja.

(2) E rendelet 2005. november 20-án lép hatályba.

Pásztohy András s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési minisztériumi

politikai államtitkár

1. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez

Patás állatok

Taxon
RendCsaládNemek/Fajok
Artiodactyla (Párosujjú patások rendje)Antilocapridae (Villászergefélék)Antilocapra ssp.
Bovidae (Szarvasmarhafélék)Addax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (beleértve Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (beleértve Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (beleértve Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (beleértve Nemorhaedus és Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (beleértve Boocerus)
Camelidae (Tevefélék)Camelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
Cervidae (Szarvasfélék)Alces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
Taxon
RendCsaládNemek/Fajok
Giraffidae (Zsiráffélék)Giraffa ssp., Okapia ssp.
Hippopotamidae (Vízilófélék)Hexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
Moschidae (Pézsmaállatfélék)Moschus ssp.
Suidae (Disznófélék)Babyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.
Tayassuidae (Pekarifélék)Catagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
TragulidaeHyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
Perissodactyla (Páratlanujjú patások rendje)Rhinocerotidae (Orszarvúfélék)Ceratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
Tapiridae (Tapírfélék)Tapirus ssp.
Proboscidae (Ormányosok rendje)ElephantidaeElephas ssp., Loxodonta ssp.

2. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez

Betegségek listája, valamint egy terület betegségtől mentesnek való nyilvánításának általános feltételei

[3]
BetegségFeltételekÉrintett állatok
Ragadós száj- és körömfájásnem volt betegség kitörés, nem fordult elő fertőzöttség*, nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanMinden faj
Fertőző hólyagos szájgyulladása betegség nem fordult elő az utóbbi 6 hónapbanMinden faj
Sertések hólyagos betegségea betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi 24 hónapbanA Suidae családhoz tartozó fajok
Keleti marhavésza betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanMinden faj
Kiskérődzők pestisea betegség nem fordult elő és nem vakcináztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanAz Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok
[4]
BetegségFeltételekÉrintett állatok
Szarvasmarhák ragadós tüdőlobjaa betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanA Bos nemhez tartozó fajok
Bőrcsomósodáskóra betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 36 hónapbanA Bos, Bison és Bubalus nemekhez tartozó fajok
Rift-völgyi láza betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanMinden faj, a Suidae családhoz tartozó fajokat kivéve
Kéknyelv-betegséga betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 24 hónapban a Culicoides populáció megfelelő ellenőrzése mellettA Bos, Bison, Bubalus, Ovis és Capra nemtől, és a Suidae családtól különböző minden egyéb faj
Juh- és kecskehimlőa betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanAz Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok
Afrikai sertéspestisa betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanA Suidae családhoz tartozó fajok
Klasszikus sertéspestisa betegség nem fordult elő és nem vakci-náztak a betegség ellen az utóbbi 12 hónapbanA Suidae családhoz tartozó fajok

3. számú melléklet a 106/2005. (XI. 14.) FVM rendelethez

Az állat-egészségügyi bizonyítványra vonatkozó előírások

1. Az állatszállítmányt kísérő állat-egészségügyi bizonyítványt kiállító, küldő illetékes hatóság képviselőjének alá kell írnia a bizonyítványt és biztosítania kell, hogy azon hivatalos pecsét legyen. Ez vonatkozik a bizonyítvány minden egyes lapjára, ha az egynél több lapból áll.

2. Az állat-egészségügyi bizonyítványt a rendeltetési tagállam hivatalos nyelvén vagy hivatalos nyelveinek egyikén, valamint magyar nyelven kell kiállítani, vagy mellékelni kell hozzá az előírt nyelvre vagy nyelvekre történő hiteles fordítást.

3. A szállítmányt az eredeti állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie az Európai Unió területére történő belépéséig.

4. Az állat-egészségügyi bizonyítványnak a következőkből kell állnia:

a) egyetlen papírlap; vagy

b) két vagy több oldal, amelyek egyetlen és oszthatatlan papírlap részét képezik; vagy

c) számozott oldalak sorozata, amelyben szám jelöli az adott oldalt egy meghatározott számú sorozatban.

5. Az állat-egészségügyi bizonyítványnak egyedi azonosítószámmal kell rendelkeznie. Ha az állat-egészségügyi bizonyítvány oldalak sorozatából áll, az egyedi azonosítószámot minden egyes oldalon fel kell tüntetni.

6. Az állat-egészségügyi bizonyítványt azt megelőzően kell kiállítani, hogy a szállítmány - amelyre a bizonyítvány vonatkozik - kikerül a küldő ország illetékes hatóságának ellenőrzése alól.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 42/2017. (VIII. 17.) FM rendelet 79. §-a. Hatályos 2017.08.18.

[2] Módosította az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 7. § b) pontja. Hatályos 2013.06.17.

[3] Az OIE Kézikönyv 2.1.1. fejezetében foglaltakkal összhangban.

[4] Módosította az 51/2013. (VI. 17.) VM rendelet 7. § c) pontja. Hatályos 2013.06.17.

Tartalomjegyzék