Tippek

Mínusz jel keresésben

'-' jel szavak elé írásával ezeket a szavakat kizárja a találati listából.                               

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

32004L0068[1]

A Tanács 2004/68/EK irányelve (2004. április 26.) az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezésérőlEGT vonatkozású szöveg

A TANÁCS 2004/68/EK IRÁNYELVE

(2004. április 26.)

az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről

(EGT vonatkozású szöveg)

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSA,

tekintettel az Európai Gazdasági Közösséget létrehozó szerződésre, és különösen annak 37. cikkére,

tekintettel a Bizottság javaslatára,

tekintettel az Európai Parlament véleményére ( 1 ),

tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság véleményére ( 2 ),

tekintettel a Régiók Bizottságának véleményére,

(1)

A szarvasmarha-, juh- és kecskefélék, valamint a sertések, a friss hús és a húsipari termékek harmadik országból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi és állat-egészségügyi vizsgálatok problémáiról szóló, 1972. december 12-i 72/462/EGK tanácsi irányelv ( 3 ) az állati egészség magas szintű védelmét biztosítja azáltal, hogy általános egészségügyi követelményeket állapít meg a harmadik országokból történő behozatal vonatkozásában.

(2)

Szükséges racionalizálni és megújítani a 72/462/EGK tanácsi irányelvben meghatározott, az állatok nemzetközi kereskedelmére vonatkozó, állat-egészségügyi rendelkezéseket az Állatjárványügyi Hivatal nemzetközi szabványainak változása, a Hivatal által új szabványok elfogadása és azoknak a Világkereskedelmi Szervezet (WTO) és az általa elfogadott az egészségügyi és növény-egészségügyi intézkedések alkalmazásáról szóló megállapodás keretében jelentkező következményei miatt.

(3)

Ezen túlmenően az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek termelésére, feldolgozására, forgalmazására és behozatalára irányadó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról szóló, 2002. december 16-i, 2002/99/EK tanácsi irányelv ( 4 ) kicseréli a 72/462/EGK irányelvben megállapított húsra és húsipari készítményekre vonatkozó követelményeket. Ezért szükséges és megfelelő ezen irányelvben hasonló és megújított állat-egészségügyi rendelkezéseket megállapítani az élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan.

(4)

Az állatok egészségének megőrzése érdekében ezen új rendelkezéseket ki kell terjeszteni egyéb patás állatokra is, amelyek hasonló veszélyt jelenthetnek a betegségek továbbadása szempontjából. Ezen rendelkezések alkalmazása ezen állatok esetében azonban nem történhet a Tanács 1996. december 9-i, a vadon élő állat- és növényfajok számára kereskedelmük szabályozása által biztosított védelemről szóló, 338/97/EK rendelet ( 5 ) sérelmére.

(5)

A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv ( 6 ) értelmében a lófélék Közösségbe történő behozatala kizárólag a 72/462/EGK irányelvnek megfelelően létrehozott jegyzékben szereplő harmadik országokból megengedett. A 90/426/EGK irányelv tartalmazza azon harmadik országok jegyzékének felállítására vonatkozó rendelkezéseket, ahonnan lófélék behozatala engedélyezett.

(6)

Az egyes állatok betegségek iránti fogékonyságára és vizsgálatára vonatkozó tudományos ismeretek rendszeresen változnak. Ezért egy olyan eljárást kell létrehozni, melynek segítségével e változásokra válaszként gyorsan frissíteni lehet az állatfajokat és állatbetegségeket tartalmazó jegyzéket.

(7)

Az állatok jólétének védelme, valamint a közösségi jogszabályok összhangja érdekében, különösen az itatásra és etetésre tekintettel figyelembe kell venni ezen irányelvben-- az állatok szállítás közbeni védelméről szóló, 1991. november 19-i 91/628/EGK tanácsi irányelv ( 7 ) általános követelményeit.

(8)

Az állatok egészségének védelme, valamint a közösségi jogszabályok összhangja érdekében figyelembe kell venni a harmadik országokból a Közösségbe behozott állatok állat-egészségügyi ellenőrzésére irányadó elvek megállapításáról szóló, 1991. július 15-i 91/496/EGK irányelvet ( 8 ) is.

(9)

Ezen irányelv végrehajtásához szükséges intézkedéseket a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök gyakorlására vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 1999. június 28-i 1999/468/EK tanácsi határozattal ( 9 ) összhangban kell elfogadni.

(10)

A 72/462/EGK irányelv értelmében a húsra és húsipari készítményekre vonatkozó közegészségügyi és hatósági ellenőrzési szabályokat felváltják az emberi fogyasztásra szánt állati eredetű termékek hatósági ellenőrzésének megszervezésére vonatkozó különös szabályok megállapításáról szóló, 2004. április 29-i 854/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletben ( 10 ) meghatározott rendelkezések, amelyeket 2006. január 1-jétől kell alkalmazni. Az említett irányelv egyéb előírásait a 2002/99/EK irányelvvel váltják fel, melynek rendelkezései 2005. január 1-jétől kell alkalmazni, vagy azokat az ezen irányelvben meghatározott rendelkezések fogják felváltani.

(11)

Ezért a 72/462/EGK irányelvet hatályon kívül kell helyezni, amennyiben a rendelkezéseit felváltó minden szöveget alkalmazni kell.

(12)

A közösségi jogszabályok egyértelműsége érdekében azonban szükséges egyes, már nem alkalmazandó határozatok hatályon kívül helyezése, és egyidejűleg a rendelkezés egyes végrehajtási szabályok érvényben tartásáról addig, amíg az új jogi keretben nem kerül sor a szükséges intézkedések elfogadására.

(13)

Az arányosság elvének megfelelően az állati egészség védelme, mint alapvető célkitűzés elérése érdekében szükséges és helyénvaló szabályokat megállapítani az élő patás állatok behozatalának feltételeire. Ezen irányelv kizárólag a Szerződés 5. cikkének (3) bekezdésével összhangban kitűzött célok eléréséhez szükséges intézkedéseket állapít meg.

(14)

Az élelmiszerjog általános elveiről és követelményeiről, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság létrehozásáról és az élelmiszerbiztonságra vonatkozó eljárások megállapításáról szóló, 2002. január 28-i 178/2002/EK ( 11 ) európai parlamenti és tanácsi rendelet új bizottsági eljárásokat és terminológiát hoz létre. A közösségi jogszabályok összhangja érdekében ezen eljárásokat és terminológiát ezen irányelvben figyelembe kell venni.

(15)

A 90/425/EGK irányelv ( 12 ) A. mellékletének 1. pontjában felsorolt külön közösségi szabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá nem tartozó állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1992. július 13-i 92/65/EGK tanácsi irányelv megállapítja az egyéb, nem háziasított szarvasmarhaféle, juh- és kecskeféle, sertés és lóféle patás állatok Közösségbe történő behozatalának feltételeit, valamint előírja azon harmadik országok jegyzékét állít fel, amelyekből a tagállamok ilyen állatokat behozhatnak, továbbá előírja a teljesítendő egészségügyi követelményeket. Ezt az irányelvet módosítani kell annak érdekében, hogy alkalmazási köréből kizárja az e jogszabály hatálya alá tartozó állatfajokat.

(16)

A 92/65/EGK irányelv hatálya alá tartozó élőállatok behozatalára vonatkozó vizsgálati követelményeket frissíteni kell, vagy azokat bizottsági eljárás keretében kell megállapítani.

(17)

Ezért a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelvet megfelelően módosítani kell;

ELFOGADTA EZT AZ IRÁNYELVET:

I. FEJEZET

TÁRGY, HATÁLY ÉS FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

1. cikk

Tárgy és hatály

Ezen irányelv az élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg.

2. cikk

Fogalommeghatározások

Ezen irányelv céljainak alkalmazásában:

a) "harmadik országok": azok az országok, amelyek a Közösségnek nem tagállamai, illetve a tagállamokhoz tartozó olyan területek, amelyekre a Közösségen belüli kereskedelemben a belső piac megvalósításának céljával történő állat-egészségügyi ellenőrzésekről szóló, 1989. december 11-i 89/662/EEK tanácsi irányelv ( 13 ), illetve az egyes élőállatok és állati termékek Közösségen belüli kereskedelmében a belső piac megvalósításának céljával alkalmazandó állat-egészségügyi és tenyésztéstechnikai ellenőrzésekről szóló, 1990. június 26-i 90/425/EEK tanácsi irányelv ( 14 )nem vonatkozik;

b) "feljogosított harmadik ország": olyan harmadik ország vagy harmadik ország olyan része, amelyből az I. mellékletben felsorolt élő patás állatok Közösségbe történő behozatala a 3. cikk (1) bekezdésében előírt módon engedélyezett;

c) "hatósági állatorvos": valamely harmadik ország központi állat-egészségügyi hatósága által élőállatok egészségügyi vizsgálatára és hatósági bizonyítvány kiállítására kijelölt állatorvos;

d) "patás állatok": az I. mellékletben felsorolt állatok.

II. FEJEZET

AZ EGYES ÉLŐ PATÁS ÁLLATOK KÖZÖSSÉGBE TÖRTÉNŐ BEHOZATALÁRA VONATKOZÓ ÁLLAT-EGÉSZSÉGÜGYI KÖVETELMÉNYEK

3. cikk

Feljogosított harmadik országok

(1) Az élő patás állatok Közösségbe történő behozatala és a Közösségen keresztül történő szállítása csak olyan harmadik országokból engedélyezett, amelyek szerepelnek azon jegyzéken vagy jegyzékeken, amelyeket a 14. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárással összhangban kell létrehozni vagy módosítani.

Figyelembe véve az egészségügyi helyzetet és a harmadik ország által az I. mellékletben felsorolt állatokra vonatkozóan nyújtott biztosítékokat, a 14. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meg lehet határozni, hogy az előző albekezdésben megadott engedély az engedéllyel rendelkező valamely harmadik ország egész területére, vagy területének csak egy részére vonatkozzon.

Ebből a célból, valamint a vonatkozó nemzetközi szabványok alapján figyelembe kell venni, hogy az engedéllyel rendelkező harmadik ország milyen módon alkalmazza és hajtja végre e szabványokat, különös tekintettel a saját területének régiókba sorolása elvére, valamint más harmadik országokból és a Közösségből történő behozatal egészségügyi követelményeire.

(2) Az 1. cikkben meghatározott, az élő patás állatok Közösségbe történő behozatalának vagy a Közösségen átszállításának engedélyezését, valamint a 6. cikk (3) bekezdésében meghatározott különleges állat-egészségügyi feltételeket a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni, amennyiben a feljogosított harmadik országban tapasztalható állat-egészségügyi helyzet az ilyen felfüggesztést vagy visszavonást indokolja.

4. cikk

A feljogosított harmadik országok jegyzékeinek előkészítése

A feljogosított harmadik országok listáinak felállításakor vagy módosításakor különösen számításba kell venni az alábbiakat:

a) a harmadik országban az állatállomány, egyéb háziasított állatok és vadon élő állatok egészségi állapota, különös tekintettel a trópusi állatbetegségekre, illetve a harmadik országban az általános egészségi állapot és környezetvédelmi helyzet minden olyan vonatkozására, amely a Közösség egészségügyi és környezetvédelmi helyzetére kockázatot jelenthet;

b) a harmadik ország állat-egészségügyi és állatvédelmi jogszabályai;

c) az illetékes állat-egészségügyi hatóság és ellenőrzési szolgálatainak szervezete, a szolgálatok hatásköre, azok felügyelete, a nemzeti jogszabályok hatékony alkalmazása céljából rendelkezésükre álló eszközök, beleértve a személyzetet és laboratóriumi kapacitást;

d) a harmadik ország illetékes állat-egészségügyi hatósága által nyújtott biztosítékok a Közösségben alkalmazott megfelelő, vagy azokkal egyenértékű állat-egészségügyi feltételek teljesítésére vonatkozóan;

e) a harmadik ország tagja-e az OIE-nek, illetve a harmadik ország által a területén jelentkező fertőző és ragályos állatbetegségek vonatkozásában nyújtott adatszolgáltatás rendszeressége és gyorsasága, különös tekintettel az OIE által nyilvántartott betegségekre;

f) a harmadik ország által nyújtott biztosítékok arra vonatkozóan, hogy közvetlenül tájékoztatja a Bizottságot és a tagállamokat:

i. 24 órán belül a II. mellékletben felsorolt betegségek megjelenésének megerősítésétől, valamint az e betegségekre vonatkozó vakcinázási szabályok bármely módosításától számítva;

ii. megfelelő időn belül az élő patás állatokra, különösen a behozatalra vonatkozó nemzeti egészségügyi szabályok bármely tervezett megváltoztatásáról;

iii. rendszeres időközönként a területén tapasztalt állat-egészségügyi helyzetről;

g) élő állatok előző behozatalaival kapcsolatos tapasztalatok, valamint az elvégzett behozatali ellenőrzések eredményei;

h) a harmadik országban a Közösség által elvégzett ellenőrzések és/vagy vizsgálatok eredményei, különösen az illetékes hatóságok értékelési eredményei vagy amennyiben a Bizottság azt kéri, az illetékes hatóságok által az általuk elvégzett ellenőrzésekről benyújtott jelentés;

(i) a harmadik országban a fertőző és ragályos állatbetegségek ellenőrzésére vonatkozó szabályok és azok végrehajtása, beleértve más harmadik országokból történő behozatalra vonatkozó szabályokat.

5. cikk

A feljogosított országok jegyzékének közzététele a Bizottság által

A Bizottság a nyilvánosság számára elérhetővé teszi a 3. cikk (1) bekezdés előírt módon felállított vagy módosított jegyzékek naprakész változatait. E jegyzékeket ki lehet egészíteni az állat- és közegészségügyi célokra felállított egyéb jegyzékekkel, illetve tartalmazhatnak egészségügyi bizonyítványmintákat.

6. cikk

Élő patás állatok harmadik országokból a Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történ átszállítására vonatkozó különös állat-egészségügyi feltételek

(1) A feljogosított harmadik országokból élő patás állatoknak a Közösségbe történő behozatalára és a Közösségen keresztül történő átszállítására vonatkozó különleges állat-egészségügyi feltételeket a 14. cikk (2) pontjában megállapított eljárásnak megfelelően kell megállapítani.

Az alábbiakat lehet figyelembe venni:

a) az érintett állatfajok;

b) az állatok kora és ivara;

c) az állatok tervezett rendeltetési helye vagy felhasználási célja;

d) az állatok Közösségbe történő behozatalát követően alkalmazandó intézkedések;

e) a Közösségen belüli kereskedelem keretében alkalmazandó különleges rendelkezések.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott különleges állat-egészségügyi feltételeknek a közösségi jogszabályok állatbetegségekre vonatkozó előírásain kell alapulniuk.

(3) Amennyiben azonban az érintett ország által nyújtott hatósági egészségügyi biztosítékok egyenértékűsége a Közösség által elfogadható, a különleges állat-egészségügyi feltételek alapulhatnak e biztosítékokon.

7. cikk

A feljogosított országok által nyújtott garanciák az élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára vonatkozóan

Az élő patás állatok Közösségbe történő behozatala csak akkor engedélyezhető, ha a harmadik ország az alábbi garanciákat nyújtja:

a) az állatoknak a II. mellékletben felsorolt általános alapismérveknek megfelelően betegségtől mentes területről kell érkezniük, és e területre az említett mellékletben felsorolt betegségek ellen vakcinázott állatok behajtását meg kell tiltani;

b) az állatoknak meg kell felelniük a 6. cikkben meghatározott különös állat-egészségügyi feltételeknek;

c) a Közösségbe történő szállítás céljából történő berakodás napját megelőzően az állatokat az engedéllyel rendelkező harmadik ország területén kell tartani a 6. cikkben meghatározott különös állat-egészségügyi feltételekben meghatározandó ideig;

d) a Közösségbe történő szállítás előtt a hatósági állatorvosnak meg kell vizsgálnia az állatokat annak biztosítására, hogy azok egészségesek legyenek, illetve teljesüljenek a 91/628/EEK irányelvben különösen az itatás és etetés vonatkozásában meghatározott szállítási feltételek;

e) az állatokat a 14. cikk (2) bekezdésében leírt eljárásnak megfelelően elkészített állat-egészségügyi bizonyítványmintával összhangban kiállított és a 11. cikknek megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie. Ugyanezen eljárás alapján rendelkezni lehet elektronikus dokumentum használatáról is;

f) a Közösségbe történő megérkezéskor az állatokat egy előre meghatározott állat-egészségügyi határállomáson, a 91/496/EEK 4. cikkében leírtaknak megfelelően ellenőrizni kell.

8. cikk

Eltérés a feljogosított harmadik országok által nyújtandó garanciáktól

A 6. és 7. cikktől eltérve külön rendelkezéseket, köztük állat-egészségügyi bizonyítványmintákat lehet megállapítani a 14. cikk (2) bekezdésében említett eljárással összhangban az élő patás állatoknak a 3. cikk (1) bekezdése értelmében feljogosított harmadik országból történő behozatalára vonatkozóan, ha az állatok(at):

a) a Közösség határai közelében, ideiglenesen, kizárólag legeltetésre vagy igavonó munkára szánják;

b) sporteseményeken, cirkuszban, bemutatókon és kiállításokon való szerepeltetésre szánják, de nem kapcsolódnak kereskedelmi ügyletekhez;

c) állatkertekbe, vidámparkokba, kísérleti laboratóriumba, vagy a 92/65/EEK irányelv 2. cikkének c) pontjában meghatározott jóváhagyott szervhez, intézetbe vagy központba szánják;

d) kizárólag átszállítják a Közösség területén a jóváhagyott közösségi állat-egészségügyi határállomásokon keresztül, vámhatósági és hatósági állat-egészségügyi jóváhagyás és felügyelet mellett anélkül, hogy a szállítmány megállna a Közösség területén, az állatok egészsége érdekében szükséges megállás kivételével;

e) gazdáikat kedvtelésből tartott állatként kísérik;

vagy

f) bemutatják egy jóváhagyott közösségi állat-egészségügyi határállomáson a Közösség területének elhagyását követően:

- 30 napon belül az a), b) és e) pontokban említett célok egyike esetén,

- vagy

- azokat harmadik országon szállítják át,

vagy

g) veszélyeztetett fajokhoz tartoznak.

9. cikk

Eltérés a 7. cikk a) pontjától azon engedéllyel rendelkező országokból történő behozatal tekintetében, amelyekben a II. Mellékletben felsorolt betegségek jelen vannak és/vagy azok ellen vakcinázást végeztek

A 7. cikk a) pontjától eltérve és a 14. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően meghatározott feltételeket lehet megállapítani az élő patás állatoknak a Közösségbe történő behozatalára vagy átszállítására olyan feljogosított harmadik országból, amelyben a II. mellékletben felsorolt egyes betegségek jelen vannak, és/vagy azok ellen vakcinázást végeztek.

Az ilyen eltéréseket országonként külön-külön kell megállapítani.

10. cikk

Eltérés a 7. cikk a) pontjától azon olyan engedéllyel rendelkező országokból történő behozatal vagy átszállítás vonatkozásában, amelyekből a behozatalt vagy átszállítást felfüggesztették vagy megtiltották

A 7. cikk a) pontjától eltérve és a 14. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően egy határozott időtartamot lehet meghatározni, amelynek eltelte után a feljogosított harmadik országból újra engedélyezhető az élő patás állatok behozatala vagy átszállítása, a behozatal vagy átszállítás egészségügyi helyzet változása miatti felfüggesztését vagy megtiltását és annak visszaállítását követően teljesítendő további feltételek előírásával együtt.

Az állatok behozatalának vagy átszállításának visszaállításáról szóló határozat meghozatalakor figyelembe kell venni:

- a nemzetközi előírásokat,

- hogy előfordul-e a II. mellékletben felsorolt betegségek egyike vagy több állatjárványtanilag összefüggő betegség kitörése egy engedéllyel rendelkező ország vagy régió földrajzilag körülhatárolt területén belül,

- meghatározott időn belül sikeresen felszámolták-e a kitörést vagy kitöréseket.

11. cikk

Állat-egészségügyi bizonyítványok

(1) Minden egyes állatszállítmány Közösségbe történő behozatalakor vagy azon keresztül történő átszállításakor be kell mutatni a III. mellékletben meghatározott követelményeknek megfelelő állat-egészségügyi bizonyítványt.

(2) Az állat-egészségügyi bizonyítványnak tanúsítania kell azt, hogy teljesülnek az ezen irányelvben, illetve az egyéb közösségi állat-egészségügyi jogszabályokban előírt követelmények, vagy adott estben a 6. cikk (3) bekezdésével összhangban az ezen követelményekkel egyenértékű rendelkezések.

(3) Az állat-egészségügyi bizonyítvány tartalmazhat egyéb, a közegészségügyre, állat-egészségügyre és állatvédelemre vonatkozó közösségi jogszabályokban előírt tanúsító nyilatkozatokat.

(4) Az (1) bekezdésben meghatározott állat-egészségügyi bizonyítvány használatát fel lehet függeszteni vagy vissza lehet vonni a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően, amennyiben az engedéllyel rendelkező harmadik országban tapasztalt állat-egészségügyi helyzet az ilyen felfüggesztést vagy visszavonást indokolja.

12. cikk

Ellenőrzések és vizsgálatok harmadik országokban

(1) A Bizottság szakértői ellenőrzéseket és/vagy vizsgálatokat végezhetnek harmadik országokban annak igazolása érdekében, hogy a Közösség állat-egészségügyi szabályait betartják vagy a szabályok azzal egyenértékűek.

A Bizottság szakértőit kísérhetik a tagállamok által delegált szakértők, akik a Közösségtől felhatalmazással rendelkeznek az ilyen ellenőrzések és/vagy vizsgálatok elvégzéséhez.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzéseket és/vagy vizsgálatokat a Közösség nevében végzik, és a Közösség viseli a felmerülő költségeket.

(3) Az (1) bekezdésben előírt, harmadik országokban elvégzett ellenőrzések és/vagy vizsgálatok eljárásait a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően lehet megállapítani vagy módosítani.

(4) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott ellenőrzés és/vagy vizsgálat során súlyos állat-egészségügyi kockázatot azonosítanak, még akkor is, ha az közvetlenül nem kapcsolódik az ellenőrzés/vizsgálat célkitűzéseihez, a 91/496/EEK irányelv 18. cikkében megállapított előírásoknak megfelelően a Bizottság azonnal meghozza az állatok egészségének védelmére szükséges intézkedéseket, beleértve a 3. cikk (1) bekezdésben meghatározott engedély felfüggesztését vagy visszavonását.

13. cikk

Felhatalmazó rendelkezések

(1) A 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárásnak megfelelően az alábbiakat lehet meghatározni:

a) ezen irányelv alkalmazásának részletes szabályai;

b) az állatok származási szabályai;

c) a feljogosított harmadik országok vagy azok régióinak állatbetegségekre vonatkozó besorolási szempontjai;

d) a 7. cikk e) pontjában meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványok mintákkal kapcsolatos elektronikus dokumentumok használatára vonatkozó rendelkezések;

e) a 11. cikk (1) bekezdésében meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványok mintái.

(2) Ezen irányelv mellékleteit a 14. cikk (2) bekezdésében meghatározott eljárással összhangban lehet módosítani annak érdekében, hogy figyelembe vegyék különösen az alábbiakat:

a) tudományos vélemények és tudományos ismeretek különös tekintettel az új kockázatértékelésekre;

b) a nemzetközi előírások technikai fejleményei és/vagy módosításai;

c) az állategészségügy biztonsági célkitűzéseinek meghatározása.

14. cikk

Bizottsági eljárás

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK tanácsi rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti.

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK tanácsi határozat 5. és 7. cikke irányadó.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam 15 napban kerül meghatározásra.

(3) A Bizottság fogadja el eljárási Szabályzatát.

16. cikk

A 92/65/EEK irányelv módosítása

A 92/65/EEK irányelv ezennel a következőképpen módosul:

1. az 1. cikk első albekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"Ezen irányelv azon állatok, spermák, petesejtek és embriók Közösségen belüli kereskedelmére és a Közösségbe történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi követelményeket állapítja meg, amelyek nem tartoznak az F mellékletben meghatározott közösségi jogszabályokban megállapított állat-egészségügyi követelmények hatálya alá."

2. a 6. cikk a következőképpen módosul:

a) az A(1) e) pontja helyébe az alábbi szöveg lép;

"e) csatolni kell az E melléklet 1. részében megadott mintának megfelelő bizonyítványt, amely tartalmazza az alábbi nyilatkozatot:"

b) az A(1) bekezdésben az f) pontot el kell hagyni;

c) az A(2) bekezdés b) pontja helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"b) amennyiben nem olyan állományból érkeznek, amely megfelel az a) pont követelményeinek, akkor olyan állományból kell érkezniük, amelyben az állatok berakodását megelőző 42 napban nem észleltek brucellózisos vagy gümőkóros esetet, és amelyben a kérődzők a berakodást megelőző 30 napban negatív eredménnyel mentek át brucellózis- és gümőkór vizsgálaton."

d) az A(3) bekezdés e), f) és g) pontjait el kell hagyni;

e) Az A szakasz az alábbi ponttal egészül ki:

"4.

Az e cikkben említett vizsgálati követelményeket és szempontokat a 26. cikkben megállapított eljárásnak megfelelően lehet meghatározni. E határozatoknak figyelembe kell venniük a Közösség sarkköri régióiban tenyésztett kérődzők esetét.

Az előző albekezdésben előírt határozatok meghozataláig a nemzeti jogszabályokat kell alkalmazni."

3. A 17. cikk a következőképpen módosul:

a) a (3) bekezdésben az a) és b) pontok helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

"a) azon harmadik országok vagy harmadik országok azon részeinek jegyzéke, amelyek a II. fejezetben meghatározottakkal egyenértékű biztosítékokat képesek nyújtani a tagállamoknak és a Bizottságnak az állatok, spermák, petesejtek és embriók vonatkozásában,

valamint

b) a tagállamok által a juh- és kecske-, valamint lófélék spermájának, petesejtjeinek és embrióinak, továbbá sertésfélék ( 15 ) petesejtjeinek és embrióinak behozatalára feljogosított harmadik országok ideiglenes jegyzékének megállapításáról szóló, 1994. január 31-i 94/63/EK bizottsági határozat sérelme nélkül azon gyűjtőközpontok jegyzéke, ahová e harmadik országok beadhatják a 11. cikkben meghatározott biztosítékokat.

A Bizottság tájékoztatja a tagállamokat a központok jegyzékének bármely előterjesztett módosításáról, és a tagállamoknak az előterjesztett módosítások kézhezvételének időpontjától számítva 10 munkanap áll rendelkezésükre ahhoz, hogy észrevételeiket írásban elküldjék a Bizottsághoz.

Amennyiben 10 munkanapon belül nem érkezik írásos észrevétel a tagállamoktól, az előterjesztett módosításokat a tagállamok által elfogadottnak kell tekinteni és a behozatal a módosított jegyzékeknek megfelelően engedélyezett, amikor a Bizottság értesíti a tagállamok, illetve az érintett harmadik országok illetékes hatóságait arról, hogy a módosításokat közzétette a Bizottság honlapján.

Amennyiben 10 munkanapon belül legalább egy tagállamtól írásos észrevétel érkezik, a Bizottság tájékoztatja a tagállamokat és felkéri az Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottságot, hogy következő ülésén fogadjon el határozatot a 26. cikk második albekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően.

4. a 23. cikkben a "6. cikk A. bekezdése 1. pontjának e) alpontjától" szöveget törölni kell;

5. a 26. cikk helyébe az alábbi rendelkezés lép:

"26. cikk

(1) A Bizottságot a 178/2002/EK tanácsi rendelet 58. cikkével létrehozott Élelmiszerlánc- és Állat-egészségügyi Állandó Bizottság segíti ( 16 ).

(2) E bekezdésre történő hivatkozáskor az 1999/468/EK ( 17 ) tanácsi határozat 5. és 7. cikke irányadó.

Az 1999/468/EK határozat 5. cikkének (6) bekezdésében meghatározott időtartam 15 napban kerül meghatározásra.

(3) A bizottság fogadja el eljárási Szabályzatát.

6. Az irányelv F mellékletként kiegészül ezen irányelv IV. mellékletének szövegével.

III. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

17. cikk

Átmeneti intézkedések

Átmeneti intézkedéseket a 14. cikk (2) bekezdésében megállapított eljárásnak megfelelően lehet megállapítani.

18. cikk

Átültetés a nemzeti jogba

(1) A tagállamok hatályba léptetik azokat a törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezéseket, amelyek szükségesek ahhoz, hogy ennek az irányelvnek legkésőbb 2005. november 20-ig megfeleljenek. Erről haladéktalanul tájékoztatják a Bizottságot.

Amikor a tagállamok elfogadják ezeket az intézkedéseket, azokban hivatkozni kell erre az irányelvre vagy azokhoz hivatalos kihirdetésük alkalmával kell ilyen hivatkozást fűzni. A hivatkozás módját a tagállamok határozzák meg.

(2) A tagállamok közlik a Bizottsággal nemzeti joguknak azon rendelkezéseinek szövegét, amelyeket az ezen irányelv által szabályozott területen fogadtak el, egy olyan táblázattal együtt, amely megmutatja, hogy az irányelv rendelkezései miként felelnek meg az elfogadott nemzeti rendelkezéseknek.

19. cikk

A 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezése

A 72/462/EGK irányelvet a 854/2004/EK rendelet alkalmazásának kezdetétől hatályát veszti.

20. cikk

A 72/462/EEK irányelv alapján az élőállatok, hús és húsipari készítmények behozataláról elfogadott, az ezen irányelv V. mellékletében felsorolt határozatoknak megfelelően megállapított végrehajtási szabályok, mindaddig hatályban maradnak amíg azokat fel nem váltják az új szabályozási keret alapján elfogadott intézkedések.

21. cikk

Hatálybalépés és alkalmazhatóság

Ez az irányelv az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő kihirdetésének időpontjától számított 20. napon lép hatályba.

22. cikk

Ennek az irányelvnek a tagállamok a címzettjei.

I. MELLÉKLET

Az 1. cikkben meghatározott állatfajok

Rendszer
RendCsaládNemek/Fajok
ArtiodactylaAntilocapridaeAntilocapra ssp.
BovidaeAddax ssp., Aepyceros ssp., Alcelaphus ssp., Ammodorcas ssp., Ammotragus ssp., Antidorcas ssp., Antilope ssp., Bison ssp., Bos ssp. (beleértve Bibos, Novibos, Poephagus), Boselaphus ssp., Bubalus ssp. (beleértve Anoa), Budorcas ssp., Capra ssp., Cephalophus ssp., Connochaetes ssp., Damaliscus ssp. (beleértve Beatragus), Dorcatragus ssp., Gazella ssp., Hemitragus ssp., Hippotragus ssp., Kobus ssp., Litocranius ssp., Madogua ssp., Naemorhedus ssp. (beleértve Nemorhaedus és Capricornis), Neotragus ssp., Oreamuos ssp., Oreotragus ssp., Oryx ssp., Ourebia ssp., Ovibos ssp., Ovis ssp., Patholops ssp., Pelea ssp., Procapra ssp., Pseudois ssp., Pseudoryx ssp., Raphicerus ssp., Redunca ssp., Rupicapra ssp., Saiga ssp., Sigmoceros-Alecelaphus ssp., Sylvicapra ssp., Syncerus ssp., Taurotragus ssp., Tetracerus ssp., Tragelaphus ssp. (beleértve Boocerus).
CamelidaeCamelus ssp., Lama ssp., Vicugna ssp.
CervidaeAlces ssp., Axis-Hyelaphus ssp., Blastocerus ssp., Capreolus ssp., Cervus-Rucervus ssp., Dama ssp., Elaphurus ssp., Hippocamelus ssp., Hydropotes ssp., Mazama ssp., Megamuntiacus ssp., Muntiacus ssp., Odocoileus ssp., Ozotoceros ssp., Pudu ssp., Rangifer ssp.
GiraffidaeGiraffa ssp., Okapia ssp.
HippopotamidaeHexaprotodon-Choeropsis ssp., Hippopotamus ssp.
MoschidaeMoschus ssp.
SuidaeBabyrousa ssp., Hylochoerus ssp., Phacochoerus ssp., Potamochoerus ssp., Sus ssp.
TayassuidaeCatagonus ssp., Pecari-Tayassu ssp.
TragulidaeHyemoschus ssp., Tragulus-Moschiola ssp.
PerissodactylaRhinocerotidaeCeratotherium ssp., Dicerorhinus ssp., Diceros ssp., Rhinoceros ssp.
TapiridaeTapirus ssp.
ProboscidaeElephantidaeElephas ssp., Loxodonta ssp.

II. MELLÉKLET

A 4. cikk f) bekezdésének i) pontjában meghatározott betegségek és általános alapszempontok a 7. cikk a) pontjával összhangban egy terület a betegségtől mentesnek nyilvánításához

BetegségFeltételekÉrintett állatok
Ragadós száj- és körömfájásnem volt kitörés, nem volt nyoma vírusfertőzésnek (1), nem volt vakcinázás az előző 12 hónap folyamánMinden faj
Fertőző hólyagos szájgyulladásnem volt eset az előző hat hónap folyamánMinden faj
Sertések hólyagos betegségenem volt eset és vakcinázás az előző 24 hónap folyamánA Suidae családhoz tartozó fajok
Keleti marhavésznem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánMinden faj
Kiskérődzők pestisenem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánAz Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok
Szarvasmarhák ragadós tüdőlobjanem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánA Bos nemhez tartozó fajok
Bőrcsomósodáskórnem volt eset és vakcinázás az előző 36 hónap folyamánA Bos, Bison és Bubalus nemekhez tartozó fajok
Rift-völgyi láznem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánMinden faj, a Suidae családhoz tartozó fajokat kivéve
Kéknyelv-betegséga Culicoides populáció megfelelő ellenőrzése mellett a betegség megjelenésének egyetlen esetéről sem történt bejelentés, és nem történt vakcinázás sem az elmúlt 24 hónapbanA Bos, Bison, Bubalus, Ovis és Capra nemtől, és a Suidae családtól különböző minden egyéb faj
Juh- és kecskehimlőnem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánAz Ovis és Capra nemekhez tartozó fajok
Afrikai sertéspestisnem volt eset az előző 12 hónap folyamánA Suidae családhoz tartozó fajok
Klasszikus sertéspestisnem volt eset és vakcinázás az előző 12 hónap folyamánA Suidae családhoz tartozó fajok
(1) az OIE Kézikönyv 2.1.1. fejezetében foglaltaknak megfelelően.

III. MELLÉKLET

A 11. cikkben meghatározott állat-egészségügyi bizonyítványokra vonatkozó követelmények

1. Az állatszállítmányt kísérő állat-egészségügyi bizonyítványt kiállító küldő illetékes hatóság képviselőjének alá kell írnia a bizonyítványt és biztosítania kell, hogy azon hivatalos pecsét legyen. Ez a követelmény a bizonyítvány minden egyes lapjára érvényes, ha az egynél több lapból áll.

2. Az állat-egészségügyi bizonyítványt a rendeltetési tagállam, valamint a határon történő vizsgálat helye szerinti tagállam hivatalos nyelvén vagy nyelvein kell kiállítani, vagy mellékelni kell hozzá az azon nyelvre vagy nyelvekre történő hiteles fordítást. A tagállam azonban hozzájárulhat a sajátjától eltérő közösségi hivatalos nyelv használatához.

3. A szállítmányokat az eredeti állat-egészségügyi bizonyítványnak kell kísérnie azoknak a Közösség területére történő belépésekor.

4. Az állat-egészségügyi bizonyítványnak a következőkből kell állnia:

a) egyetlen papírlap;

vagy

b) két vagy több oldal, amelyek egyetlen és oszthatatlan papírlap részét képezik;

vagy

c) számozott oldalak sorozata, amelyben szám jelöli az adott oldalt egy meghatározott számú sorozatban (például "négy oldal 2. oldala").

5. Az állat-egészségügyi bizonyítványoknak egyedi azonosítószámmal kell rendelkezniük. Amennyiben az állat-egészségügyi bizonyítvány oldalak sorozatából áll, az egyedi azonosítószámot mindegyik oldalon fel kell tüntetni.

6. Az állat-egészségügyi bizonyítványt azt megelőzően kell kiállítani, hogy a szállítmány, amelyre vonatkozik, elhagyja a küldő ország illetékes hatóságának ellenőrzési területét.

IV. MELLÉKLET

"F MELLÉKLET

A szarvasmarhafélék és a sertések Közösségen belüli kereskedelmét érintő állat-egészségügyi problémákról szóló, 1964. június 26-i 64/432/EGK tanácsi irányelve

A szarvasmarhafajba tartozó háziasított állatok spermájának Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1988. június 14-i 88/407/EGK tanácsi irányelv

A szarvasmarhafajba tartozó háziasított állatok embrióinak Közösségen belüli kereskedelmét és harmadik országokból történő behozatalát szabályozó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1989. szeptember 25-i 89/556/EK tanácsi irányelv

A lófélék mozgására és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. június 26-i 90/426/EGK tanácsi irányelv

A sertéssperma Közösségen belüli kereskedelmére és behozatalára alkalmazandó állat-egészségügyi követelmények megállapításáról szóló, 1990. június 26-i 90/429/EGK tanácsi irányelv

A baromfi és a keltetőtojás Közösségen belüli kereskedelmére és harmadik országból történő behozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1990. október 15-i 90/539/EGK tanácsi irányelv

A tenyésztett víziállatok és az akvakultúra-termékek forgalomba hozatalára irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/67/EGK tanácsi irányelv

A juh- és kecskefélék Közösségen belüli kereskedelmére irányadó állat-egészségügyi feltételekről szóló, 1991. január 28-i 91/68/EGK tanácsi irányelv

Az egyes élő patás állatok Közösségbe történő behozatalára, valamint a Közösségen történő átszállítására vonatkozó állat-egészségügyi szabályok megállapításáról, a 90/426/EGK és 92/65/EGK irányelv módosításáról, valamint a 72/462/EGK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2004. április 26-i 2004/68/EK tanácsi irányelv"

V. MELLÉKLET

Határozatok felsorolása

2003/56/EK: a Bizottság 2003. január 24-i határozata az élő állatok és állati termékek Új-Zélandból történő behozatalára vonatkozó egészségügyi bizonyítványokról (HL L 22., 2003.1.25., 38. o.)

2002/987/EK: a Bizottság 2002. december 13-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított Falkland-szigeteki létesítmények jegyzékéről (HL L 344., 2002.12.19., 39. o.)

2002/477/EK: a Bizottság 2002. június 20-i határozata a harmadik országokból behozott friss húsra és friss baromfihúsra vonatkozó közegészségügyi követelmények megállapításáról, valamint a 94/984/EK határozat módosításáról (HL L 164., 2002.6.22., 39. o.)

2001/600/EK: a Bizottság 2001. július 17-i határozata az egyes állatok Bulgáriából történő behozatalára vonatkozó, a kéknyelv betegség megjelenésére tekintettel megállapított védőintézkedésekről, az 1999/542/EK határozat hatályon kívül helyezéséről, továbbá az élő szarvasmarha- és sertésfélék egyes európai országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételekről és a szükséges állatorvosi bizonyítványokról szóló 98/372/EK határozatnak néhány, Bulgáriával kapcsolatos szempont figyelembevétele céljából történő módosításáról, valamint a tagállamok által juh- és kecskefélék behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékeinek megállapításáról szóló 97/232/EK határozat módosításáról (HL L 210., 2001.8.3., 51. o.)

2000/159/EK: a Bizottság 2000. február 8-i határozata harmadik országok szermaradvány-vizsgálati terveinek a 96/23/EK tanácsi irányelv alapján történő ideiglenes jóváhagyásáról (HL L 51., 2000.2.24., 30. o.)

98/8/EK: a Bizottság 1997. december 16-i határozata a friss hús Közösségbe való behozatalára feljogosított jugoszláv szövetségi köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 2., 1998.1.6., 12. o.)

97/222/EK: a Bizottság 1997. február 28-i határozata a tagállamok által húsipari termékek behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (HL L 89., 1997.4.4., 39. o.)

97/221/EK: a Bizottság 1997. február 28-i határozata a húsipari termékek harmadik országokból történő behozatalára vonatkozó állat-egészségügyi feltételek és állatorvosi-bizonyítványminták megállapításáról, valamint a 91/449/EGK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 89., 1997.4.4., 32. o.)

95/427/EK: a Bizottság 1995. október 16-i határozata a húskészítmények Közösségbe történő behozatalára feljogosított namíbiai köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 254., 1995.10.24., 28. o.)

95/45/EK: a Bizottság 1995. február 20-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságban található létesítmények jegyzékéről (HL L 51., 1995.3.8., 13. o.)

94/465/EK: a Bizottság 1994. július 12-i határozata a húsipari termékek Közösségbe történő behozatalára felhatalmazott Botswanában található létesítmények jegyzékéről (HL L 190., 1994.7.26., 25. o.)

94/40/EK: a Bizottság 1994. január 25-i határozata a húsipari termékeknek a Közösségbe történő behozatalára feljogosított zimbabwei létesítmények jegyzékéről (HL L 22., 1994.1.27., 50. o.)

93/158/EGK: a Tanács 1992. október 26-i határozata az Európai Gazdasági Közösség és az Amerikai Egyesült Államok között levélváltás formájában létrejött, a Közösség harmadik országokra vonatkozó irányelvének, a 72/462/EGK tanácsi irányelvnek és a megfelelő amerikai egyesült államokbeli szabályozási követelményeknek a friss marha- és sertéshús kereskedelme tekintetében történő alkalmazásáról szóló megállapodás megkötéséről (HL L 68., 1993.3.19., 1. o.)

93/26/EGK: a Bizottság 1992. december 11-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított horvát köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 16., 1993.1.25., 24. o.)

90/432/EGK: a Bizottság 1990. július 30-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított namíbiai létesítmények jegyzékéről (HL L 223., 1990.8.18., 19. o.)

90/13/EGK: a Bizottság 1989. december 20-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított harmadik országbeli létesítmények jegyzékének módosításakor vagy kiegészítésekor alkalmazandó eljárásról (HL L 8., 1990.1.11., 70. o.)

87/431/EGK: a Bizottság 1987. július 28-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított szárazföldi királyságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 228., 1987.8.15., 53. o.)

87/424/EGK: a Bizottság 1987. július 14-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított a mexikói egyesült államokbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 228., 1987.8.15., 43. o.)

87/258/EGK: a Bizottság 1987. április 28-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított kanadai létesítmények jegyzékéről (HL L 121., 1987.5.9., 50. o.)

87/257/EGK: a Bizottság 1987. április 28-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított amerikai egyesült államokbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 121., 1987.5.9., 46. o.)

87/124/EGK: a Bizottság 1987. január 19-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított chilei létesítmények jegyzékéről (HL L 51., 1987.2.20., 41. o.)

86/474/EGK: a Bizottság 1986. szeptember 11-i határozata a szarvasmarhafélék, a sertések és a friss hús tagsággal nem rendelkező országból történő behozatalával kapcsolatosan végzett helyszíni vizsgálatok végrehajtásáról (HL L 279., 1986.9.30., 55. o.)

86/65/EGK: a Bizottság 1986. február 13-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított marokkói létesítmények jegyzékéről (HL L 72., 1986.3.15., 40. o.)

85/539/EGK: a Bizottság 1985. november 29-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított grönlandi létesítmények jegyzékéről (HL L 334., 1985.12.12., 25. o.)

84/24/EGK: a Bizottság 1983. december 23-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított izlandi létesítmények jegyzékéről (HL 20., 1984.1.25., 21. o.)

83/423/EGK: a Bizottság 1983. július 29-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított paraguayi köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 238., 1983.8.27., 39. o.)

83/402/EGK: a Bizottság 1983. július 29-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított új-zélandi létesítmények jegyzékéről (HL L 233., 1983.8.24., 24. o.)

83/384/EGK: a Bizottság 1983. július 29-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított ausztráliai létesítmények jegyzékéről (HL L 222., 1983.8.13., 36. o.)

83/243/EGK: a Bizottság 1983. május 10-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított botswanai köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 129., 1983.5.19., 70. o.)

83/218/EGK: a Bizottság 1983. április 22-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított román szocialista köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 121., 1983.5.7., 23. o.)

82/923/EGK: a Bizottság 1982. december 17-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított guatemalai köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 381., 1982.12.31., 40. o.)

82/913/EGK: a Bizottság 1982. december 16-i határozata a friss hús Közösségbe történő behozatalára feljogosított dél-afrikai köztársaságbeli és namíbiai létesítmények jegyzékéről (HL L 381., 1982.12.31., 28. o.)

82/735/EGK: a Tanács 1982. október 18-i határozata a friss hús Közösségbe történő kivitelére feljogosított bolgár népköztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 311., 1982.11.8., 16. o.)

82/734/EGK: a Tanács 1982. október 18-i határozata a friss hús Közösségbe történő kivitelére feljogosított svájci államszövetségbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 311., 1982.11.8., 13. o.)

81/713/EGK: a Bizottság 1981. július 28-i határozata a friss marha- és borjúhús, valamint a háziasított egypatás állatok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított brazil szövetségi köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 257., 1981.9.10., 28. o.)

81/92/EGK: a Bizottság 1981. január 30-i határozata a friss marha- és borjúhús, juhhús, valamint a háziasított egypatás állatok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított uruguayi köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 58., 1981.3.5., 43. o.)

81/91/EGK: a Bizottság 1981. január 30-i határozata a friss marhahús, borjúhús, juhhús, valamint a háziasított egypatás állatok friss húsának a Közösségbe történő behozatalára feljogosított argentin köztársaságbeli létesítmények jegyzékéről (HL L 58., 1981.3.5., 39. o.)

79/542/EGK: a Tanács 1976. december 21-i határozata a tagállamok által szarvasmarhafélék, sertések és friss hús behozatalára feljogosított harmadik országok jegyzékének megállapításáról (HL L 146., 1979.6.14., 15. o.)

78/685/EGK: a Bizottság 1978. július 26-i határozata a járványos állatbetegségek jegyzékének a 72/462/EGK irányelvvel összhangban történő létrehozásáról (HL L 227., 1978.8.18., 32. o.)

( 1 ) 2004. március 30-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 2 ) 2004. február 25-i vélemény (a Hivatalos Lapban még nem tették közzé).

( 3 ) HL L 302., 1972.12.31., 28. o., a 807/2003/EK rendelettel módosított irányelv (HL L 122., 2003.5.16, 36. o.)

( 4 ) HL L 18., 2003.1.23., 11. o.

( 5 ) HL L 61., 1997.3.3., 1882/2003/EK Európai Parlament és tanács rendelettel módosított rendelet (HL L 284., 2003.10.31, 1. o.)

( 6 ) HL L 224., 1990.8.18., 42. o., a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv (HL L 122., 2003.5.15., 1. o.)

( 7 ) HL L 340., 1991.12.11., 17. o., a 806/2003/EK rendelettell módosított irányelv

( 8 ) HL L 268., 1991.9.24., 56. o., a 96/43/EK irányelvvel módosított irányelv

( 9 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o.

( 10 ) Lásd e Hivatalos Lap 83. oldalát.

( 11 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o., a 1642/2003/EK rendelettel módosított rendelet (HL L 245., 2003.9.29., 4. o.)

( 12 ) HL L 268., 1992.9.14., 54. o., a 1398/2003/EK bizottsági rendelettel módosított irányelv (HL L 198., 2003.8.6., 3. o.).

( 13 ) HL L 395., 1989.12.30., 13. o., a 806/2003/EK rendelettel módosított irányelv.

( 14 ) HL L 224., 1990.8.18., 29. o. A 2002/33/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel (HL L 315., 2002.11.19., 14. o.) módosított irányelv.

( 15 ) HL L 28., 1994.2.2., 47. o. A legutóóbb a 2004/211/EK hatáározattal móódosíított hatáározat."

( 16 ) HL L 31., 2002.2.1., 1. o.

( 17 ) HL L 184., 1999.7.17., 23. o."

Lábjegyzetek:

[1] A dokumentum eredetije megtekinthető CELEX: 32004L0068 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:32004L0068&locale=hu Utolsó elérhető, magyar nyelvű konszolidált változat CELEX: 02004L0068-20120512 - https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/ALL/?uri=CELEX:02004L0068-20120512&locale=hu

Tartalomjegyzék