Tippek

BH-kban bírónévre, ügytárgyra

keresés: a BH-k címébe ezt az adatot is beleírjuk. Bővebben

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

10/2006. (III. 7.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Szaktv.) 31. §-a (5) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

A jogi oktatás és vizsga célja[1]

1. §[2]

(1)[3] A rendszeres jogi oktatás (a továbbiakban: tanfolyam) célja, hogy az igazságügyi szakértői névjegyzékbe (a továbbiakban: névjegyzék) való felvétel iránti kérelmet benyújtók (a továbbiakban: jelentkező), valamint a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő) szervezett keretek között kapjanak tájékoztatást az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi ismeretekről, és a megszerzett jogi tudásuk frissítése érdekében rendszeres továbbképzésben részesüljenek.

(2)[4] A jogi vizsga (a továbbiakban: vizsga) célja, hogy a vizsgára jelentkező személy számot adjon az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretekről és az ahhoz kapcsolódó gyakorlati jogalkalmazási készségéről.

(3)[5] Az (1) bekezdés szerinti tanfolyam lehet:

a)[6] a névjegyzékbe való felvételt megelőző első képzés, mely - ha a jelentkező a vizsga alóli mentesülését nem igazolja - jogi vizsgával zárul (a továbbiakban: első képzés), valamint

b) az első képzést követően, vizsgakötelezettség nélküli rendszeres továbbképzés (a továbbiakban: rendszeres továbbképzés).

(4)[7]

Felkészülés a vizsgára

2. §

(1)[8] A tanfolyam és a vizsga megszervezése, lebonyolítása az Igazságügyi Minisztérium Igazságügyi Szolgálatok Jogakadémiája (a továbbiakban: Jogakadémia) feladata, ideértve a tanfolyamon előadást tartó személy (a továbbiakban: előadó) felkérését is.

(2)[9] Vizsgát az tehet, aki az első képzést elvégezte.

3. §[10]

(1) A Jogakadémia kéthavonta - kivéve, ha a tanfolyamra nincs jelentkező - indít jogi oktatást. A Jogakadémia - kivételes esetben, vagy ha a jelentkezők nagyobb száma azt indokolja - a tanfolyam indítására további időpontokat is megjelölhet.

(2) A Jogakadémia a honlapján félévente közzéteszi a tanfolyam időpontjait, helyét, a tananyagának alapját képező jogszabályok jegyzékét, a vizsga tervezett időpontját, valamint a tanfolyam és a vizsga díját, továbbá befizetésének módját.

4. §[11]

(1) Az első képzés időtartama 16 óra, a rendszeres továbbképzés időtartama 8 óra.

(2)[12] Ha a jelentkező vagy a szakértő az első képzésről három, a rendszeres továbbképzésről egy óránál hosszabb időtartamban hiányzik, a vonatkozó tanfolyamot meg kell ismételnie és az első képzésről való hiányzás esetében vizsgára sem bocsátható. Erről a Jogakadémia a mulasztó jelentkezőt vagy a szakértőt a tanfolyam befejezésének időpontjától számított 8 napon belül írásban, postai vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton értesíti.

Jelentkezés a tanfolyamra és a vizsgára

5. §[13]

(1) Mentesül a vizsga alól az, aki

a) jogász szakképzettséggel, vagy

b) jogi szakokleveles közgazdász szakirányú szakképzettséggel, vagy

c) jogi szakokleveles mérnök szakirányú szakképzettséggel, vagy

d) jogi szakokleveles általános orvos, fogorvos, gyógyszerész szakirányú szakképzettséggel, vagy

e) jogi szakokleveles családvédelmi tanácsadó szakirányú szakképzettséggel, vagy

f)[14] kriminalisztikai szakember szakirányú szakképzettséggel, vagy

g)[15] egészségbiztosítás szakvizsgával

rendelkezik.

(2)[16] Az (1) bekezdés szerinti mentesülési feltétel meglétét igazoló okirat közjegyző által hitelesített másolatát a jelentkezőnek az első képzésre történő jelentkezési kérelme előterjesztésével egyidejűleg kell benyújtania az igazságügyi miniszterhez (a továbbiakban: miniszter).

(3)[17] A miniszter az (1) bekezdés szerinti mentesülési feltételek meglétéről a mentesülés iránti kérelem benyújtásától számított harminc napon belül dönt, és az (1) bekezdésben foglalt valamely feltétel fennállása esetén a jelentkezőt mentesíti a vizsga alól, ellenkező esetben kötelezi a vizsga letételére.

6. §[18]

A rendszeres továbbképzésre a szakértő - ha e rendelet eltérően nem rendelkezik - az első képzés elvégzésétől számított két éven belül, majd ezt követően kétévente köteles jelentkezni.

7. §[19]

8. §[20]

(1) A jelentkező vagy a szakértő a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését a Jogakadémiához írásban

a) a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján,

b) postai úton,

c) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, vagy

d) személyesen átadott irat útján

nyújthatja be.

(2) A jelentkezőnek mellékelnie kell

a) az első képzésre történő jelentkezéshez a 23. § (1) bekezdése,

b) a vizsgára bocsátás iránti kérelemhez a 23. § (2) bekezdése

szerinti díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.

(3) A szakértőnek mellékelnie kell a rendszeres továbbképzésre történő jelentkezéshez a 23. § (3) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.

(4) A tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezési kérelem a Jogakadémia által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon terjeszthető elő. A Jogakadémia és az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) a jelentkezési lap formanyomtatványát a honlapján is közzéteszi. A jelentkezési lapon a szakértő feltünteti az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerinti nyilvántartási számát, valamint a szakértő vagy a jelentkező nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az igazságügyi szakértők jogi oktatásával és vizsgájával kapcsolatban személyes adatainak a Jogakadémia által történő kezeléséhez.

(5) A miniszter az 5. § (3) bekezdésében foglalt mentesülésről szóló döntését elektronikus úton haladéktalanul megküldi a Jogakadémia részére.

(6) A Jogakadémia a szakértői névjegyzékbe vétel tényét a szakértői névjegyzék interneten elérhető adatbázisából közvetlen adatlekérdezéssel ellenőrzi.

9. §

(1)[21] A Jogakadémia a jelentkezőt vagy a szakértőt jelentkezés alapján osztja be a tanfolyamra és a vizsgára.

(2)[22] A Jogakadémia a jelentkezőt vagy a szakértőt a tanfolyam helyéről és időpontjáról a tanfolyamra történő jelentkezésnek a Jogakadémiához való érkezését követően írásban postai vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, továbbá - ha a tanfolyam időpontja miatt indokolt - személyesen átadott irat útján értesíti.

(3)[23] Ha a tanfolyam kitűzött időpontja a jelentkezőnek vagy a szakértőnek nem megfelelő, az értesítés kézhezvételét követő 8 napon belül halasztási díj megfizetése nélkül - legfeljebb egy alkalommal - kérheti annak módosítását.

(4)[24] A Jogakadémia a tanfolyam befejezéséről és a vizsga eredményéről a tanfolyam és a vizsga időpontját követő öt munkanapon belül értesíti a névjegyzéket vezető hatóságot.

A vizsga lebonyolítása[25]

10. §

(1)[26] Az első képzés befejezését követően a vizsgát az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjaiból a miniszter által esetenként kijelölt vizsgabizottság (a továbbiakban: vizsgabizottság) előtt kell letenni.

(2)[27] Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagjait - a megkeresett szervezetek ajánlásának figyelembevételével - a miniszter nevezi ki 5 évre az igazságügyi szakértői működéshez kapcsolódó jogterületek elméleti és gyakorlati szakemberei közül. A kinevezés - az érintett beleegyezésével - az eredeti kinevezés időtartamával meghosszabbítható.

(3)[28] A vizsgabizottság 3 főből áll, melynek elnökét és két tagját a Jogakadémia jelöli ki. A vizsgabizottságot úgy kell megalakítani, hogy abban az egyik tag a miniszter képviselője legyen.

11. §[29]

(1)[30] A Jogakadémia legkésőbb az első képzés befejezését követő öt napon belül kitűzi a vizsga helyét és időpontját, és erről a vizsgára köteles jelentkezőnek (a továbbiakban: jelölt) írásban postai vagy az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, továbbá - ha a vizsga időpontja miatt indokolt - személyesen átadott irat útján értesíti.

(2) A Jogakadémia kéthavonta - kivéve, ha a vizsgára nem volt jelentkező - a tanfolyamot követő három héten belül tűzi ki a vizsgát. Kivételes esetben, vagy ha a jelöltek nagyobb száma azt indokolja, a Jogakadémia további vizsgaidőpontokat is kitűzhet.

A vizsga tárgyai

12. §

A vizsga tárgyai a következők:

a)[31] az 1. számú melléklet A) rész szerinti, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges tételes jogi ismeretek,

b) a tanfolyamon elsajátított joganyag gyakorlati alkalmazása.

A vizsga lefolytatása

13. §

(1)[32] A vizsga lebonyolításával összefüggő szervezési és adminisztrációs feladatokat a Jogakadémia látja el.

(2)[33] Ha e rendelet eltérően nem rendelkezik a vizsga szóbeli vizsgából áll.

(3) A vizsga nyelve magyar.

(4) Ha a jelölt külföldi, a magyar nyelvű vizsga letételével bizonyítja, hogy rendelkezik az igazságügyi szakértői tevékenység gyakorlásához szükséges szintű magyar nyelvtudással.

(5) A jelölt a vizsgán jogszabályszöveget és egyéb segédanyagot nem használhat.

14. §[34]

15. §[35]

16. §

(1) A szóbeli vizsgán a vizsgabizottság a tagjai által feltett kérdésekre adott válaszok alapján meggyőződik arról, hogy a jelölt rendelkezik-e azokkal az elméleti és gyakorlati jogi ismeretekkel, amelyeknek tudása az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges.

(2) A szóbeli vizsga nyilvános.

17. §[36]

(1)[37] A vizsgabizottság a vizsgát zárt tanácskozásban értékeli és a vizsga eredményét szóban, nyilvánosan hirdeti ki.

(2)[38] A vizsgabizottság az értékelés során arról dönt, hogy a jelölt az igazságügyi szakértői tevékenység végzéséhez szükséges jogi ismereteket elsajátította és a gyakorlatban alkalmazni is tudja, így a vizsgabizottság a vizsgán megfelelt vagy sikertelen vizsga esetén nem felelt meg értékelést adhat.

A vizsga megismétlése

18. §

(1)[39] Ha a jelölt a vizsgán nem felelt meg, a vizsgát egy alkalommal megismételheti. A vizsgabizottság a jelöltet erről a vizsga eredményének kihirdetésekor értesíti.

(2)[40] Az első képzés újbóli elvégzésére a vizsga megismétléséhez nincs szükség, de egy alkalommal a jelölt - az első képzés díjának ismételt megfizetése nélkül - kérheti beosztását a tanfolyamra.

19. §[41]

(1) A jelölt a vizsgát - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - az első képzés első alkalommal történő elvégzését követő 90 napon belül köteles letenni.

(2)[42] Ha az első sikertelen vizsgát követően a Jogakadémia az első megismételt vizsgát az (1) bekezdésben megjelölt időponton túlra tűzi ki, a 90 napos határidő a megismételt vizsga időpontjáig meghosszabbodik.

Jegyzőkönyv

20. §

(1)[43] A vizsgáról a vizsgabizottság jegyzőkönyvet készít, amelyben fel kell tüntetni

a) a jelölt természetes személyazonosító adatait és lakcímét,

b) a vizsga helyét és időpontját,

c) azt, hogy a jelölt a vizsgán megfelelt vagy nem felelt meg.

(2)[44] A jegyzőkönyvet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírják.

Tanúsítvány[45]

21. §[46]

(1) Az eredményesen letett vizsgáról a vizsgabizottság a 2. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, amelyet a vizsgabizottság elnöke és tagjai aláírnak.

(2)[47] Az e rendelet alapján jogi vizsga letételére nem köteles jelentkező vagy szakértő részére a vizsgabizottság a tanfolyam elvégzéséről a 3. számú melléklet szerinti tanúsítványt állít ki, melyet az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság egy tagja aláír.

(3)[48] Az (1)-(2) bekezdések szerinti tanúsítványt a vizsgabizottság a Jogakadémia bélyegzőjével látja el.

(4)[49] Ha az (1) és (2) bekezdés szerinti tanúsítvány elveszett, megsemmisült vagy megrongálódott, a 2016. január 1. napja után teljesített képzés vagy vizsga esetén a Jogakadémia, az ezt megelőzően teljesített képzés vagy vizsga esetén a miniszter pótolja a tanúsítványt.

Irattári őrzés

22. §[50]

A vizsga teljes iratanyagát a Jogakadémia őrzi.

Díj

23. §

(1)[51] Az első képzésen való részvétel díja 18 000 forint.

(2)[52] A vizsga díja 18 000 forint, ideértve a megismételt vizsga díját is.

(3)[53] A rendszeres továbbképzésen való részvétel díja 12 000 forint.

24. §

(1)[54] A jelentkezőnek vagy a szakértőnek a 23. § és a 25. § szerinti díjat az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01397136-00000000 számlaszámára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással befizetni.

(2) A díjak kezelésére, elszámolására az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló külön jogszabály rendelkezéseit kell alkalmazni.

(3) A (2) bekezdés szerinti jogszabály alapján készített nyilvántartásnak alkalmasnak kell lennie az ügyek számának és a befizetett díj összegének kimutatására.

Halasztás

25. §[55]

(1)[56] A jelentkező vagy a szakértő 6900 forint halasztási díj megfizetése mellett a már kitűzött tanfolyam, illetve vizsga elhalasztását kérheti.

(2)[57] Ha a jelentkező vagy a szakértő a tanfolyam, illetve a vizsga időpontja előtt legalább 8 nappal a már kitűzött tanfolyam vagy vizsga elhalasztását kérte, vagy a tanfolyamon, illetve a vizsgán nem jelent meg, de távolmaradását a kitűzött időponttól számított 8 napon belül megfelelően igazolta és újabb időpontot kért, a soron következő tanfolyamra, illetve vizsgára kell beosztani további tanfolyam-, illetve vizsgadíj fizetése nélkül.

(3)[58] Ha a jelentkező vagy a szakértő távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint nem igazolta vagy halasztási díjat nem fizette be, a befizetett díjat elveszíti.

(4) Ha a jelölt távolmaradását a (2) bekezdésben írtak szerint igazolta, de újabb vizsgaidőpontot nem kért, kérelmére a 23. § szerinti díjat - a vizsgabizottság tagjainak a 26. § (2) bekezdés alapján fizetendő díj levonásával - vissza kell utalni.

26. §

(1)[59] A vizsgabizottság elnökét és tagjait jelöltenként 5000 forint vizsgáztatói díj illeti meg.

(2)[60] Ha a vizsgán a jelölt - anélkül, hogy előzetesen jelezte volna távolmaradását - nem jelenik meg, a vizsgáztató részére 3000 forint vizsgáztatói díj jár.

(3)[61] Az előadót a tanfolyamon teljesített óraszám alapján a Jogakadémia és az előadó között esetenként vagy keretszerződés alapján létrejött, az oktatási feladatok ellátására vonatkozó írásbeli megállapodás alapján illeti meg díjazás, amelynek díja nem lehet kevesebb, mint bruttó 20 000 forint.

(4) A vizsgabizottság elnökét és tagjait, továbbá az előadót megillető díjat a 24. § (1) bekezdésében említett számláról kell kiutalni.

Hatálybalépés és átmeneti rendelkezések

27. §

(1) E rendelet 2006. március 15-én lép hatályba, rendelkezéseit a rendelet hatálybalépése előtt benyújtott felvételi kérelmek intézése során is alkalmazni kell.

(2)[62] A névjegyzékbe 2006. január 1-je előtt felvételt nyert igazságügyi szakértőkre e rendelet rendelkezéseit a (3)-(7) bekezdésben, valamint a 28. és 29. §-ban foglalt eltérésekkel kell alkalmazni.

(3)[63] Ha a (2) bekezdés szerinti szakértő az első képzéshez kapcsolódó vizsga alól mentesül, az első képzésre a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata (a továbbiakban: felülvizsgálat) során hozott határozat meghozatalától számított két éven belül köteles jelentkezni. A vizsga alól nem mentesülő szakértő a felülvizsgálata alatt, de legkésőbb a Szaktv. 32. § (1) bekezdésében megjelölt időpontig köteles a vizsgát letenni.

(4)[64] A (2) bekezdés szerinti szakértő mentesül az első képzéshez kapcsolódó vizsga alól, ha

a) egyetemi vagy főiskolai szintű felsőoktatásban az alapképzéshez kapcsolódó végzettség megszerzése vagy az azon túl előírt, a szakterületnek megfelelő szakirányú továbbképzés során legalább egy félévnek megfelelő oktatási időszak alatt jogi ismeretek oktatásában is részesült és eredményes vizsgát tett, vagy

b) az 5. § (1) bekezdésében felsorolt szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy

c) a végzettségének és szakképzettségének megfelelő területen tudományos fokozatot szerzett, vagy

d) 2006. január 1-jét megelőzően több mint 10 éve igazságügyi szakértőként működik.

(5)[65] A (2) bekezdés szerinti szakértő a (4) bekezdés a)-c) pontja szerinti feltétel meglétét igazoló okiratot vagy annak közjegyző által hitelesített másolatát a szakértő felülvizsgálata során köteles a miniszterhez benyújtani, aki erről haladéktalanul értesíti a Jogakadémiát.

(6)[66] A (2) bekezdés szerinti jelölt esetében az első képzéshez kapcsolódó vizsga írásbeli vizsgából áll. A vizsgabizottság a vizsgát zárt tanácskozásban értékeli és a jelöltet az írásbeli vizsga eredményéről - sikeres vizsga esetén az erről szóló tanúsítvány megküldésével - írásban postai, vagy külön törvényben szabályozott elektronikus úton értesíti.

(7)[67] A (2) bekezdés szerinti szakértő a rendszeres továbbképzésre az első képzés elvégzésétől számított két éven belül, majd ezt követően kétévente köteles jelentkezni. Az a szakértő, aki az első képzési kötelezettségének a névjegyzékbe vétele feltételei fennállásának az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló törvény szerinti felülvizsgálata során hozott határozat meghozatalát megelőzően tett eleget, az első képzés időpontjától számított két éven belül, majd ezt követően kétévente köteles a rendszeres továbbképzésre jelentkezni.

28. §[68]

(1)[69] Az írásbeli vizsgán a jelölt a 13. § (1) bekezdésében megjelölt feladatok végzésére a Jogakadémia által kijelölt személy (a továbbiakban: vizsgabiztos) jelenlétében az 1. számú mellékletben megjelölt joganyagból és annak gyakorlati alkalmazására irányuló példákból összeállított írásbeli tesztlapot (a továbbiakban: feladatlap) tölt ki.

(2) Az írásbeli vizsga nem nyilvános.

29. §[70]

(1) A feladatlap megoldására két óra áll rendelkezésre.

(2) A jelölt a kitöltött feladatlapot - aláírásával ellátva - a vizsgabiztosnak adja át.

(3) Az írásbeli vizsgán a rendfenntartás a vizsgabiztos feladata.

30. §[71]

E rendeletnek az egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelettel (a továbbiakban: módosító rendelet) megállapított rendelkezéseit a módosító rendelet 14. §-a hatályba lépésének időpontjában már benyújtott jelentkezésekre és a módosító rendelet 14. §-ának hatálybalépését követően megtartandó megismételt vizsgákra is alkalmazni kell.

31. §[72]

(1) Az e rendelet 6. §-ában foglalt rendelkezéseket a névjegyzékben szereplő szakértők rendszeres továbbképzésére kell alkalmazni.

(2)[73] Az első képzésen vagy rendszeres továbbképzésen részt vett szakértőnek az e rendelet egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 20/2014. (XII. 23.) IM rendelettel módosított 6. §-ában foglalt rendszeres továbbképzési kötelezettségének az első képzésen vagy a rendszeres továbbképzésen való részvételét követő naptári év január elsejétől számított két éven belül kell teljesítenie.

32. §[74]

(1) A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendelet szerinti veszélyhelyzet ideje alatt a szóbeli vizsga lebonyolítása során a kijárási korlátozásról szóló 71/2020. (III. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerinti - egyes személyek közötti - legkisebb távolságot biztosítani kell, azonban az egyazon helyiségben egyidejűleg a vizsgabizottság tagjain és a jegyzőkönyvvezetőn kívül csak a jelölt tartózkodhat.

(2) Ha a szóbeli vizsga az (1) bekezdésben meghatározott módon nem tartható meg, az elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján (videókonferencia) is megtartható.

(3) Ha a vizsgát elektronikus kép és hang továbbítására alkalmas eszköz útján tartják meg, a vizsgabizottság zárt tanácskozásának a részvizsga eredményét megállapító részéről és az eredményhirdetésről felvétel készül, amelyet a jegyzőkönyv elektronikus példányához kell csatolni. Ebben az esetben a jegyzőkönyvet kizárólag a jegyzőkönyvvezető írja alá.

33. §[75]

(1) E rendeletnek az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet, valamint a bírósági végrehajtói és a bírósági végrehajtási ügyintézői szakvizsgáról szóló 13/2021. (XI. 16.) IM rendelet módosításáról szóló 14/2023. (X. 3.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) módosított rendelkezéseit a Módr. hatálybalépését követően

a) megtartásra kerülő tanfolyam,

b) benyújtott vizsgára jelentkezés és

c) benyújtott halasztási kérelem

esetén kell alkalmazni.

(2) Ha a Módr. hatálybalépését követően megtartásra kerülő tanfolyam részvételi díját a Módr. hatálybalépését megelőzően befizették, - az (1) bekezdéstől eltérően - a tanfolyam részvételi díja a befizetéskor hatályos rendelkezések szerinti részvételi díj összegével egyezik meg.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

1. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez[76]

A) rész

Az első képzés tananyaga

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.

2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

3. Az eljárási törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4. Magyarország Alaptörvényének rendelkezései.

5. A személyes adatok védelméhez fűződő alapjogra, a személyiségi jogok védelme és az adatvédelem követelményeire vonatkozó alapvető rendelkezések.

6. A gazdasági társaságok és a jogi személyek alapítására, működésére vonatkozó jogszabályok alapvető rendelkezései.

7. Az Európai Uniónak különösen az intézmény- és jogforrási rendszerre, a letelepedés és a szolgáltatásnyújtás szabadságára vonatkozó alapvető szabályai.

8. Hivatásetika.

9. Helyzetgyakorlat.

B) rész

A rendszeres továbbképzés tananyaga

1. Az igazságügyi szakértői működésről szóló jogszabályok és a szakértőkre vonatkozó etikai normák.

2. Az igazságügyi szervezetre vonatkozó, az igazságügyi szakértői tevékenység ellátásához szükséges rendelkezések.

3. Az eljárásjogi törvényeknek az igazságügyi szakértőket érintő rendelkezései.

4. Hivatásetika.

5. Helyzetgyakorlat.

2. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez[77]

Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság
TANÚSÍTVÁNY
Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
aki ...................................................................., ............. év........................ hó ......... napján született, az igazságügyi szakértői
tevékenység folytatásához szükséges jogi vizsgán megfelelt.
.......................................... , .............év ...................................hó...........nap
a vizsgabizottság elnöke
a vizsgabizottság tagjaa vizsgabizottság tagja
P. H."

3. számú melléklet a 10/2006. (III. 7.) IM rendelethez[78]

Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság
TANÚSÍTVÁNY
Az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tanúsítja, hogy
.....................................................................................
aki ...................................................................., .............év ........................hó .........napján született, az igazságügyi szakértői
tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatáson.......................................-ig terjedő időszakban részt vett.
......................................... , .............év ...................................hó ...........nap
....................................................................
az Igazságügyi Szakértői Vizsgabizottság tagja
P. H."

Lábjegyzetek:

[1] Az alfejezetcímet megállapította a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 12. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[2] Megállapította a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 12. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[3] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § a) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[4] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (1) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[5] Beiktatta a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § b)-c) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[7] Hatályon kívül helyezte a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 11. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2017.01.01.

[8] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 11. § (1) bekezdés a) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[9] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (1) bekezdése b) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[11] Megállapította a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 8. § (1) bekezdése. Hatályos 2011.03.16.

[12] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § d)-e) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[13] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 4. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2012.08.01.

[15] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (1) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[16] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 11. § (1) bekezdés b) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[17] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § g) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[18] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 9. § (7) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[19] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (1) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2009.10.01.

[20] Megállapította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 11. §-a. Hatályos 2016.06.30.

[21] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § e) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[22] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § e) és h) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[23] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § i) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[24] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (8) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[25] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[26] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 8. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[27] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (1) bekezdése h) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[28] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés d) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[29] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (9) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[30] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § f) és h) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[31] Módosította a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 10. § (5) bekezdése a) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[32] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[33] Módosította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (6) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[34] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2012.08.28.

[35] Hatályon kívül helyezte a 39/2012. (VIII. 27.) KIM rendelet 7. §-a. Hatálytalan 2012.08.28.

[36] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 10. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[37] Módosította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (5) bekezdése c) pontja. Hatályos 2012.08.01.

[38] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (10) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[39] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (11) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[40] Módosította a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 10. § (5) bekezdése b) pontja. Hatályos 2011.03.16.

[41] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 12. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[42] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[43] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (12) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[44] Módosítani rendelte a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés e) pontja. A módosítás nem hajtható végre.

[45] Megállapította a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 21. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[46] Megállapította a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 21. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[47] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § j) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[48] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés f) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[49] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (13) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[50] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[51] Módosította a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.11.03.

[52] Módosította a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 2. § a) pontja. Hatályos 2023.11.03.

[53] Módosította a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 2. § b) pontja. Hatályos 2023.11.03.

[54] Módosította a 26/2016. (XII. 27.) IM rendelet 11. § (1) bekezdés c) pontja. Hatályos 2017.01.01.

[55] Megállapította a 46/2007. (IX. 29.) IRM rendelet 22. §-a. Hatályos 2007.10.01.

[56] Módosította a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 2. § c) pontja. Hatályos 2023.11.03.

[57] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[58] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 12. § d) pontja. Hatályos 2016.06.30.

[59] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 9. § (7) bekezdés h) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[60] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 9. § (7) bekezdés i) pontja. Hatályos 2015.04.01.

[61] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (14) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[62] Módosította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (5) bekezdése d) pontja. Hatályos 2012.08.01.

[63] Megállapította a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (3) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[64] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[65] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (15) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[66] Beiktatta a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 14. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[67] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (16) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[68] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[69] Módosította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (19) bekezdés b) pontja. Hatályos 2016.01.01.

[70] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[71] Beiktatta a 31/2012. (VI. 29.) KIM rendelet 14. § (4) bekezdése. Hatályos 2012.08.01.

[72] Beiktatta a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 9. § (3) bekezdése. Hatályos 2015.04.01.

[73] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (17) bekezdése. Hatályos 2016.01.01.

[74] Beiktatta a 3/2020. (IV. 21.) IM rendelet 4. §-a. Hatályos 2020.04.22.

[75] Beiktatta a 14/2023. (X. 3.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.11.03.

[76] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (18) bekezdés a) pontja. (lásd 3. melléklet) Hatályos 2016.01.01.

[77] Megállapította a 43/2015. (XII. 30.) IM rendelet 5. § (18) bekezdés b) pontja. (lásd 4. melléklet) Hatályos 2016.01.01.

[78] Megállapította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 9. § (6) bekezdés b) pontja. Hatályos 2015.04.01.

Tartalomjegyzék