14/2016. (VI. 29.) IM rendelet

az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

Az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 2. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 3. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 4. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 6. alcím tekintetében az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény 139. § (2) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva - a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 90. § 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben -,

a 20. § tekintetében a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 31. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány tagjainak feladat- és hatásköréről szóló 152/2014. (VI. 6.) Korm. rendelet 79. § 1. pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet módosítása

1. § Az igazságügyi szakértők díjazásáról szóló 3/1986. (II. 21.) IM rendelet (a továbbiakban: Díjrendelet) 1. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(4) A (3) bekezdéstől eltérően az egyetemi intézetek, az igazságügyi szakértői intézmények, valamint a szakértői vélemény végett megkeresett egyéb szervek a szakértői díjra vonatkozó igényüket egy díjjegyzékkel érvényesítik, amely tartalmazza a szakvélemény elkészítésében részt vevő és közreműködő személyek tevékenységének díját."

2. § A Díjrendelet a következő 17. §-sal egészül ki:

"17. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

3. § A Díjrendelet 10. § (2) bekezdésében a "foglaltakon túlmenően a költségátalány" szövegrész helyébe a "foglaltak mellett a tételes költségátalány" szöveg lép.

2. Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet módosítása

4. § Az igazságügyi szakértői névjegyzékbe történő felvételi eljárás igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 4/2006. (I. 26.) IM rendelet 3. § (1) bekezdésében az "a Közigazgatási és Igazságügyi" szövegrész helyébe az "az Igazságügyi" szöveg lép.

3. Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet módosítása

5. § Az igazságügyi szakértői szakterületekről, valamint az azokhoz kapcsolódó képesítési és egyéb szakmai feltételekről szóló 9/2006. (II. 27.) IM rendelet (a továbbiakban: Iszr.) 6. § (1) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"d) a c) pontban megjelölt kérelmező kivételével a szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalattal rendelkező kérelmező esetében a képesítés megszerzésétől számított, 15. számú melléklet szerinti szakértőjelölti közreműködés és az ott meghatározott."

6. § Az Iszr. 6. §-a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

"(2) A névjegyzékbe való felvételhez a 7. §-ban megjelölt szakértőjelölti jelölti idő vagy szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám igazolása szükséges. A szakértőjelölti jelölti idő beszámít az (1) bekezdés szerinti gyakorlati időbe."

7. § Az Iszr. Szakértőjelölti szakmai gyakorlati tapasztalatként elismerhető szakmai gyakorlati idő alcíme helyébe a következő alcím lép:

"Szakértőjelölti jelölti idő és a szakértőjelöltként kötelező szakmai közreműködőként elvégzett ügyszám

7. § (1) Az 1-14. számú mellékletben felsorolt szakterületeken legalább a következő szakértőjelölti jelölti idő vagy közreműködőként elvégzett ügyszám szükséges:

a) legfeljebb középfokú végzettséggel, vagy az adott szakterületre az 1-14. mellékletben meghatározottak szerint kizárólag az OKJ-ben szereplő szakképesítéssel rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 3 év vagy 50 ügy,

b) szakirányú felsőfokú (főiskolai), BSc vagy Ba végzettséggel rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 2 év vagy 30 ügy,

c) szakirányú egyetemi vagy MSc vagy Ma végzettséggel rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 1,5 év vagy 20 ügy, vagy

d) szakirányú posztgraduális végzettséggel vagy szakvizsgával rendelkező szakértőjelölt esetében a szakterületéhez szükséges szakirányú képesítés megszerzésétől számított 1 év vagy 10 ügy.

(2) A névjegyzékbe történő felvételhez szükséges közreműködést a szakértőjelölt tevékenysége felett szakmai felügyeletet gyakorló igazságügyi szakértő igazolja a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamarának (a továbbiakban: MISZK).

(3) A névjegyzékbe való felvételhez szükséges 6. § (2) bekezdése szerinti igazolást a MISZK állítja ki."

8. § Az Iszr a következő 48. §-sal és 49. §-sal egészül ki:

"48. § E rendeletnek az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvénnyel összefüggésben egyes igazságügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 14/2016. (VI. 29.) IM rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 7. §-a szerinti szakértőjelölti jelölti időbe beszámít a Módr. hatálybalépése előtt megkezdett szakirányú szakértőjelölti szakmai gyakorlati idő, valamint igazságügyi szakértői intézményben foglalkoztatott szakértőjelölt esetében a képesítés megszerzésétől számított, a szakértői intézményben teljesített szakértőjelölti idő.

49. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

9. § Az Iszr.

a) 3. §-ában az "a Szaktv.-ben" szövegrész helyébe az "az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvényben",

b) 42/A. § d) és e) pontjában a "Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara" szövegrész helyébe a "MISZK",

c) 4. számú mellékletében foglalt táblázat 33. pontjában a "termőföld-értékbecslés" szövegrész helyébe a "termőföld-forgalmazás, termőföld-értékbecslés"

szöveg lép.

10. § Hatályát veszti az Iszr. 42. § (1)-(6) és (8)-(22) bekezdésében, 44. § (1)-(3) bekezdésében, valamint 45. §-ában a "[Szaktv. 8. § (1) bekezdése]" szövegrész.

4. Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet módosítása

11. § Az igazságügyi szakértői tevékenység folytatásához szükséges jogi oktatásról és vizsgáról szóló 10/2006. (III. 7.) IM rendelet (a továbbiakban: R1) 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"8. § (1) A jelentkező vagy a szakértő a tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezését a Jogakadémiához írásban

a) a Jogakadémia képzésszervezést támogató informatikai rendszere útján,

b) postai úton,

c) az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben szabályozott elektronikus úton, vagy

d) személyesen átadott irat útján

nyújthatja be.

(2) A jelentkezőnek mellékelnie kell

a) az első képzésre történő jelentkezéshez a 23. § (1) bekezdése,

b) a vizsgára bocsátás iránti kérelemhez a 23. § (2) bekezdése

szerinti díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénzátutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.

(3) A szakértőnek mellékelnie kell a rendszeres továbbképzésre történő jelentkezéshez a 23. § (3) bekezdése szerinti díj befizetését igazoló, a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi kivonatot vagy a postai készpénz-átutalási megbízást igazoló csekkszelvény feladóvevényét, vagy annak másolatát.

(4) A tanfolyamra és a vizsgára történő jelentkezési kérelem a Jogakadémia által rendelkezésre bocsátott jelentkezési lapon terjeszthető elő. A Jogakadémia és az igazságügyi szakértői névjegyzéket vezető hatóság (a továbbiakban: névjegyzéket vezető hatóság) a jelentkezési lap formanyomtatványát a honlapján is közzéteszi. A jelentkezési lapon a szakértő feltünteti az igazságügyi szakértőkről szóló 2016. évi XXIX. törvény szerinti nyilvántartási számát, valamint a szakértő vagy a jelentkező nyilatkozik arról, hogy hozzájárul az igazságügyi szakértők jogi oktatásával és vizsgájával kapcsolatban személyes adatainak a Jogakadémia által történő kezeléséhez.

(5) A miniszter az 5. § (3) bekezdésében foglalt mentesülésről szóló döntését elektronikus úton haladéktalanul megküldi a Jogakadémia részére.

(6) A Jogakadémia a szakértői névjegyzékbe vétel tényét a szakértői névjegyzék interneten elérhető adatbázisából közvetlen adatlekérdezéssel ellenőrzi."

12. § Az R1

a) 1. § (1) bekezdésében a "bejegyzett igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő)" szövegrész helyébe a "való felvétel iránti kérelmet benyújtók (a továbbiakban: jelentkező), valamint a névjegyzékbe bejegyzett igazságügyi szakértők (a továbbiakban: szakértő)",

b) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "követő" szövegrész helyébe a "megelőző",

c) 1. § (3) bekezdés a) pontjában a "szakértő" szövegrész helyébe a "jelentkező",

d) 4. § (2) bekezdésében, valamint 25. § (1)-(3) bekezdésében a "szakértő" szövegrész helyébe a "jelentkező vagy a szakértő",

e) 4. § (2) bekezdésében, valamint 9. § (1) és (2) bekezdésében a "szakértőt" szövegrész helyébe a "jelentkezőt vagy a szakértőt",

f) 5. § (2) bekezdésében, valamint 11. § (1) bekezdésében a "szakértőnek" szövegrész helyébe a "jelentkezőnek",

g) 5. § (3) bekezdésében a "szakértőt" szövegrész helyébe a "jelentkezőt",

h) 9. § (2) bekezdésében és 11. § (1) bekezdésében az "az elektronikus aláírásról szóló törvényben" szövegrész helyébe az "az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben",

i) 9. § (3) bekezdésében, valamint 24. § (1) bekezdésében a "szakértőnek" szövegrész helyébe a "jelentkezőnek vagy a szakértőnek",

j) 21. § (2) bekezdésében a "szakértő" szövegrész helyébe a "jelentkező vagy szakértő"

szöveg lép.

5. Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet módosítása

13. § Az igazságügyi szakértői igazolványról szóló 19/2006. (IV. 24.) IM rendelet (a továbbiakban: R2) a következő 12. §-sal egészül ki:

"12. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja."

14. § Az R2 8. § d) pontjában az "a Hivatalos Értesítőben" szövegrész helyébe az "a kormányzati portálon" szöveg lép.

6. Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet módosítása

15. § Az igazságügyi szakértői kamara által lefolytatott egyes közigazgatási hatósági eljárásokért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról szóló 58/2009. (X. 30.) IRM rendelet (a továbbiakban: R3) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A 2. § szerinti díjat a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara (a továbbiakban: Kamara) 10900035-0000000807710018 fizetési számlájára kell átutalással vagy postai készpénz-átutalási megbízással megfizetni."

16. § Az R3

a) 4. § (1) bekezdésében a "területi kamara vagy a Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara" szövegrész helyébe a "Kamara",

b) 4. § (3) bekezdésében a "területi kamara" szövegrészek helyébe a "Kamara",

c) 5. § (2) és (3) bekezdésében, valamint a 6. §-ában a "területi kamara" szövegrész helyébe a "Kamara"

szöveg lép.

17. § Hatályát veszti az R3 Melléklete.

7. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. alcím és a 20. § 2016. szeptember 15-én lép hatályba.

19. § Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

20. § Hatályát veszti az igazságügyi szakértői alapismeretek oktatásáról és vizsgájáról szóló 27/2006. (X. 5.) IRM rendelet.

Dr. Trócsányi László s. k.,

igazságügyi miniszter

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére