269/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal hatósági jogkörével összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 62. §-a (1) bekezdésének g) és m) pontjában, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgt.) 59. §-a (1) bekezdésének c), d) és f) pontjában, a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 113. §-ának a) pontjában, a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 20. §-ának (10) bekezdésében, az 50/A. §-a (1) bekezdésében, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény (a továbbiakban: GET) 55. §-ának a), c)-k), valamint p) és q) pontjában, az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény (a továbbiakban: At.) 67. §-ának a) és i) pontjában, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 7. §-ában, 36. §-ában és 110. §-a (7) bekezdésének c), f), i), l), q) és s) pontjában, a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvény 103. §-ának a) pontjában, a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében, a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (a továbbiakban: Tftv.) 27. §-a (1) bekezdésének j) és p) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 124. §-a (2) bekezdésének a) és h) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 22. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A településrendezési tervek és a helyi építési szabályzat véleményezési eljárásában érdekelt államigazgatási szervek:]

"22. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal illetékes bányakapitányságabányászat, geológia, morfológia, csúszásveszély stb."

2. §

A veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 3. pontjának g) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljárásba a megjelölt környezet- vagy természetvédelmi szakterületet érintő kérdések felmerülése esetén bevonandó]

"g) bányászati szakkérdésekben, illetve földtani és ásványvagyon-gazdálkodási szakkérdésekben

első fokon: az illetékes bányakapitányság,

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;"

3. §

A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet melléklete 2. pontjának f) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljárásba a hatáskörét érintő esetben bevonandó]

"f) bányászati szakkérdésekre kiterjedően első fokon: az illetékes bányakapitányság másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal;"

4. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén]

"b) bányászati tevékenység során, illetve geológiai szakkérdésekbenb) az illetékes bányakapitányságb) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal"

5. §

(1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról szóló 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 4. számú mellékletének 9. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"9. A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal

- első fokon: az illetékes bányakapitányság,

- másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal."

(2) A Vhr. 35. számú mellékletének XV. pontjában szereplő "Magyar Bányászati Hivatal a Magyar Geológiai Szolgálat bevonásával" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

6. §

A polgári felhasználású robbanóanyagok forgalmazásáról és felügyeletéről szóló 191/2002. (IX. 4.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A robbanóanyag gyártási tevékenységet - beleértve a robbanóanyag helyszíni keverését is - a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal engedélyezi."

7. §

(1) A földgázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 111/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: GET Vhr.) 4. §-ának (8) bekezdésében szereplő "Magyar Bányászati Hivatal (a továbbiakban: MBH) " szövegrész helyébe "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) " szövegrész lép.

(2) A GET Vhr. 3. számú melléklete I. Fejezet 8. pontjában, a II. Fejezet 8. pontjában, a III. Fejezet 10. pontjában és a X. Fejezet 9. pontjában szereplő "MBH" szövegrész helyébe "MBFH" szövegrész lép.

8. §

Az Országos Atomenergia Hivatal feladatáról, hatásköréről és bírságolási jogköréről, valamint az Atomenergia Koordinációs Tanács tevékenységéről szóló 114/2003. (VII. 29.) Korm. rendelet 21. §-a (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Tanács tagjai:

- az OAH-t felügyelő miniszter,

- az önkormányzati és területfejlesztési miniszter,

- a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter,

- a honvédelmi miniszter,

- a gazdasági és közlekedési miniszter,

- a környezetvédelmi és vízügyi miniszter,

- az egészségügyi miniszter,

- az oktatási és kulturális miniszter,

- a polgári nemzetbiztonsági szolgálatokat irányító miniszter,

- a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke által kijelölt vezető tisztségviselő. A Tanács elnöke az OAH főigazgatója."

9. §

(1) A szilárd ásványi nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének, illetve az érték számítására vonatkozó szabályoknak a megállapításáról szóló 118/2003. (VIII. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Szgr.) 4. §-a (1) bekezdésének második mondata helyébe a következő rendelkezés lép:

"Késedelmes befizetés esetén a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) külön jogszabályban meghatározott késedelmi kamatot számít fel."

(2) Az Szgr. 1/c., 2/c., 2/d., 3/b., 3/c., 4/b., 4/c., 4/d., 4/e., 5/b. számú mellékletében a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész, az "MBH" szövegrész helyébe "MBFH" szövegrész lép. A 3/a. számú melléklet 4. pontjában és a 4/a. számú melléklet 4. pontjában, valamint az 5/a. számú mellékletben az "MBH" szövegrész helyébe "MBFH" szöveg, a 3/a. számú melléklet 3. pontjában és a 4/a. számú melléklet 3. pontjában, valamint az 5/a. számú mellékletben az "MBH-hoz" szövegrész helyébe "MBFH-hoz" szöveg, az 5/a. számú mellékletben az "MBH-nak" szövegrész helyébe "MBFH-nak" szöveg lép.

10. §

A hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A hulladékgazdálkodási tervezésbe bevonandó közigazgatási szervek]

"c) földtani és az ásványvagyon védelmére kiterjedő, valamint bányászati szakkérdések vonatkozásában az illetékes bányakapitányság"

11. §

A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklete 2. pontjának e) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az eljárásba hatásköri érintettség esetén bevonandó szakhatóságok]

"e) ásványi nyersanyag és földtani közeg védelmére kiterjedően:

első fokon: az illetékes bányakapitányság

másodfokon: a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal"

12. §

(1) A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes nyomástartó berendezések hatósági felügyeletéről szóló 23/2006. (II. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Bnytr.) 2. §-ában és a 4. számú melléklete alcímében a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

(2) A Bnytr. 3. §-a 5. pontjában szereplő "Magyar Bányászati Hivatal (MBH) " szövegrész helyébe "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH) " szövegrész lép.

(3) A Bnytr. 3. §-ának 23. pontjában és a 4. számú mellékletének III. 5. pontjában az "MBH-nál" szövegrész helyébe "MBFH-nál" szövegrész lép.

(4) A Bnytr. 4. §-ának (1) és (9) bekezdésében, 5. §-ának (4) és (6) bekezdésében, 11. §-a (2) bekezdésének b) pontjában és 20. §-ának (5) bekezdésében az "MBH" szövegrész helyébe "MBFH" szövegrész, 5. §-ának (1) bekezdésében az "MBH-hoz" szövegrész helyébe az "MBFH-hoz" szövegrész, 6. §-ának (1) bekezdésében az "MBH-t" szövegrész helyébe az "MBFH-t" szövegrész, 15. §-ának (4) bekezdésében, valamint 16. §-ának (3) és (4) bekezdésében az "MBH-nál" szövegrész helyébe az "MBFH-nál" szövegrész lép.

13. §

(1) A gazdálkodó szervezetek 2006. évi egyedi termelési támogatásáról szóló 26/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gsztt.) 2. §-ának (1) bekezdésében szereplő "Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ (a továbbiakban: SZÉSZEK) " szövegrész helyébe "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (a továbbiakban: MBFH) " szövegrész lép.

(2) A Gsztt. 2. §-ának (1) és (2) bekezdésében a "SZÉSZEK" szövegrész helyébe az "MBFH" szövegrész lép.

14. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1., 2. és 3. pontjában szereplő táblázatokban a "Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala" szövegrész helyébe az "illetékes bányakapitányság" szövegrész, a "Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész, a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

15. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1., 2., 3. és 4. pontjában szereplő táblázatokban a "Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala" szövegrész helyébe az "illetékes bányakapitányság" szövegrész, a "Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész, a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

16. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő táblázatokban a "Magyar Geológiai Szolgálat illetékes területi hivatala" szövegrész helyébe az "illetékes bányakapitányság" szövegrész, a "Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész, a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

17. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gkmf.) 4. §-a (2) bekezdésének aa) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter a bányászati ügyekért való felelőssége körében irányítja]

"aa) a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt."

(2) A Gkmf. 4. §-a (5) bekezdésének a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[A miniszter az energiapolitikáért való felelőssége körében]

"a) irányítja a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalt,"

18. §

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésében az "a Magyar Geológiai Szolgálat" szövegrész helyébe az "a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

19. §

Az egyes tervek, illetve programok környezeti vizsgálatáról szóló 2/2005. (I. 11.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének II.2. pontja g) alpontjában szereplő az "a Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatala" szövegrész helyébe az "a bányakapitányság" szövegrész lép.

20. §

A területrendezési hatósági eljárásokról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. számú melléklete Szakhatóságok részének 2. pontjában szereplő a "Magyar Geológiai Szolgálat területi hivatala" szövegrész helyébe a "bányakapitányság" szövegrész, a "Magyar Geológiai Szolgálat Központi Hivatala" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

21. §

A kincstári elszámolások beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 240/2003. (XII. 17.) Korm. rendelet 8. számú mellékletének 9. pontjában a "Magyar Bányászati Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Bányászati és Földtani Hivatal" szövegrész lép.

22. §

E rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba, egyidejűleg hatályát veszti:

a) a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének g) pontja,

b) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 7. pontja,

c) a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. számú melléklete 2. pontjának f) alpontja,

d) a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. számú melléklete 3. pontjának d) alpontja,

e) a sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. számú melléklete 7. pontjának c) alpontja,

f) a gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-a (2) bekezdésének b) pontja.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter