168/2007. (VI. 28.) Korm. rendelet

egyes kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatósággal összefüggő módosításáról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének a) és c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva, valamint

a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. §-a (3) bekezdése a) pontjának 5., 8. és 12. alpontjában,

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 50/A. §-a (1) bekezdésének b) és k) pontjában,

a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének c), i), e), l) és s) pontjában,

a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény 73. §-a (1) bekezdésében, valamint (3) bekezdésének a), b), d) és e) pontjában,

a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 80. §-ának c) pontjában,

a területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 27. §-a (1) bekezdésének j) és p) pontjában,

az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. §-a (1) bekezdésének g) és m) pontjában,

a víziközlekedésről szóló 2000. évi XLII. törvény 88. §-a (1) bekezdésének a), b), g) és h) pontjában,

a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény 8. §-ának (2) bekezdésében és 59. §-a (1) bekezdésének c) és f) pontjában,

a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 113. §-ának a) pontjában,

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. §-ának a) pontjában,

a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-a (1) bekezdésének b) és c) pontjában, valamint

a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-a (5) bekezdésének b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

1. §

(1) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 4/A. §-ában, 5/A. §-a (13) bekezdésének b) pontjában, valamint 21. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

(2) A közúti közlekedési szolgáltatásokról és a közúti járművek üzemben tartásáról szóló 89/1988. (XII. 20.) MT rendelet 25. §-ának (2) bekezdésében az "és regionális igazgatóságai" szövegrész helyébe a "Központi Hivatala, Kiemelt Ügyek Igazgatósága és regionális igazgatóságai" szöveg lép.

2. §

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet mellékletének "Gazdasági és Közlekedési Minisztérium" alcímében a második, negyedik és ötödik gondolatjeles bekezdésben a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

3. §

Az adómentes természetbeni juttatásnak minősülő, fogyasztói árkiegészítést nem tartalmazó közlekedési és postai kedvezményekről szóló 179/1994. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. §-ának b) pontjában a "- a területi szervei kivételével -" szövegrész helyébe a "Központi Hivatala, Kiemelt Ügyek Igazgatósága és Pályaalkalmasság Vizsgálati Igazgatósága" szöveg lép.

4. §

(1) A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 1. §-a (3) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, mint légiközlekedési hatóság (a továbbiakban: légiközlekedési hatóság) hatásköre kiterjed a Magyar Köztársaság területén"

(2) A Vhr. 1. §-a (4) bekezdésének felvezető szövegében, valamint (6) bekezdésében és (10) bekezdésében a "PLI" szövegrész helyébe a "légiközlekedési hatóság" szöveg lép.

(3) A Vhr. 2. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, mint katonai légügyi hatóság (a továbbiakban: katonai légügyi hatóság) feladatai a következők"

(4) A Vhr. 21/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"21/A. § A légvédelmi készenléti gyakorló repüléseket az illetékes irányító egységek között létrejött - a légiközlekedési hatóság által a polgári és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő követelmények egyidejű figyelembevételével jóváhagyott - együttműködési megállapodásban foglaltak szerint kell végrehajtani. "

5. §

(1) A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 3. §-ának (5) bekezdésében, 5. §-ának (3) bekezdésében az "Az illetékes légiközlekedési" szövegrész helyébe az "A légiközlekedési" szöveg, 5. §-ának (1) és (2) bekezdésében, 6. §-ának (1) és (4) bekezdésében, 17. §-ának (5) bekezdésében, 20. §-ának (4) bekezdésében, 21. §-ának (5) bekezdésében és (6) bekezdésében, valamint 25. §-ának (2) bekezdésében "illetékes légiközlekedési" szövegrészek helyébe az "a légiközlekedési" szöveg lép.

(2) A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 19. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Lt. 37. § (1) bekezdés bb) pont szerinti repülőterek esetében a légiközlekedési hatóság a zajgátló védőövezetet kijelölő határozatában rendelkezik a dokumentumok nyilvánosságát, a betekintési jogosultságot illetően. "

(3) A repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 28. §-ának a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[E rendelet alkalmazásában]

" a) légiközlekedési hatóság:

aa) állami repülések céljára szolgáló repülőtér, illetve közös felhasználású katonai és polgári repülőtér esetében a katonai légügyi hatóság,

ab) minden egyéb repülőtér esetében a légiközlekedési hatóság"

6. §

Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 23. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"23. Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága

Légiközlekedés, állami célú légiközlekedés"

7. §

(1) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 6. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az együttműködés rendjét a Magyar Honvédség kijelölt szervezete, illetve a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat közötti, a légiközlekedési hatóság által a polgári és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő követelmények egyidejű figyelembevételével jóváhagyott együttműködési megállapodás szabályozza. "

(2) A magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 7. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, ezzel egyidejűleg a § a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az együttműködés részletes rendjét a Magyar Honvédség kijelölt szervezete, illetve a külön jogszabályban meghatározott légiforgalmi szolgálat közötti, a légiközlekedési hatóság által a polgári és az állami célú légiközlekedéssel összefüggő követelmények egyidejű figyelembevételével jóváhagyott együttműködési megállapodás szabályozza.

(4) A (3) bekezdés, valamint 6. § (4) bekezdés szerinti, a légtérfelügyelet ellátásával és a légtér védelmével kapcsolatos együttműködési megállapodás az alábbi területekre terjed ki:

a) a jogellenes beavatkozás alatt álló, valamint terroristák által eltérített és fegyverként felhasználni tervezett polgári légijárművek jelentette fenyegetés elhárításával kapcsolatos együttműködés szabályaira;

b) a légiközlekedési balesetek, a súlyos repülőesemények, a repülőesemények és a légiközlekedési rendellenességek következményei felszámolásával és az adatok rögzítésével kapcsolatos együttműködés szabályaira;

c) a légijárművek azonosításához szükséges automatikus adattovábbítás és kiegészítő információk átadásának szabályaira;

d) a légvédelmi készenléti erőknek a légtérszuverenitás megóvása, illetve a légtér védelme érdekében végrehajtott repüléseivel kapcsolatos együttműködés eljárásaira;

e) a polgári légiforgalmi irányító és a légvédelmi irányító szolgálatok közötti koordináció, valamint a radarirányítás felelőssége átadás-átvételének eljárásaira. "

8. §

(1) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. 1. és 4. 3. pontjában a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrészek helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

(2) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"4.2. vasúti ügyekben

- első fokon:a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,
- másodfokon:Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala; "

"

(3) A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5. 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5.2. állami légiközlekedési hatósági ügyekben

- első tokon:Nemzeti Közlekedési Hatóság Legi-közlekedési Igazgatósága,
- másodfokon:Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala; "

"

9. §

Az úszólétesítmények lajstromozásáról szóló 198/2000. (XI. 29.) Korm. rendelet

a) 2. §-ának (1) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg, valamint

b) 3. mellékletében foglalt lajstromozási bizonyítvány szövegében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg, illetőleg a "Cent-ral-Hungarian Regional Directorate" szövegrész helyébe a "Directorate of Priority Issues" szöveg

lép.

10. §

A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 5. mellékletének 2. pontjában az első fokon bevonandó hatóságként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága, vasúti ügyekben a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága" szöveg lép.

11. §

A veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó kinevezéséről és képesítéséről szóló 2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

a) 3. §-ának (2), (4), (5) és (6) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrészek helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg,

b) 3. §-ának (6) bekezdésében a "Közlekedési és Vízügyi" szövegrész helyébe a "Közlekedési " szöveg

lép.

12. §

A sajátos építményfajták körébe tartozó honvédelmi és katonai célú építményekre vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások szabályairól szóló 40/2002. (III. 21.) Korm. rendelet 1. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén

a) út-, vasút-, valamint víziközlekedési ügyekben:a) Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatóságaa) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala
b) repülési ügyekben:b) Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatóságab) Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala"

"

13. §

(1) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete 5. pontja b) alpontjában az "első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe az "első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg lép.

(2) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. mellékletének 3. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"3. a Honvédelmi Minisztérium szakterületén:

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

az állami repülések biztonsága,"

[követelményeinek érvényre juttatása céljából]

(3) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. mellékletének 5. pontja a) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén: ]

" a) polgári repülési ügyekben:

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

a polgári repülés biztonsága,"

[követelményeinek érvényre juttatása céljából]

(4) A villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. melléklete 5. pontja c) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium területén: ]

"c) vasúti ügyekben

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala

a vasúti közlekedés biztonsága,"

[követelményeinek érvényre juttatása céljából]

14. §

(1) A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a (1) bekezdésének felvezető szövege helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága (a továbbiakban: Kiemelt Ügyek Igazgatósága) hajózási hatósági jogkörben első fokon országos illetékességgel jár el"

(2) A hajózási hatóságok feladat- és hatásköréről, valamint illetékességéről szóló 237/2002. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében és 3. §-ának (3) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális Igazgatóság" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg lép.

15. §

A víziközlekedés egyes belvízi utakon környezetvédelmi okokból való korlátozásáról és a korlátozás alá eső területeken kiadható üzemeltetési engedélyről szóló 30/2003. (III. 18.) Korm. rendelet 6. §-ának (1) bekezdésében és (5) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

16. §

A magyar vízi utakon külföldi államok lobogója alatt közlekedő tengeri hajók biztonsági ellenőrzéséről szóló 225/2003. (XII. 13.) Korm. rendelet 3. §-ának 4. pontjában a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

17. §

A közúti járművezetők és a közúti közlekedési szakemberek képzésének és vizsgáztatásának általános szabályairól szóló 70/2005. (IV. 21.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek"szöveg lép.

18. §

A területrendezési hatósági eljárásról szóló 134/2005. (VII. 14.) Korm. rendelet 2. mellékletének "Szakhatóságok" címe alatti táblázat 2. pontjában a "közlekedés" szakterület sor helyébe a következő rendelkezés lép:

[2. Érintettség esetén bevonandók: ]

"közlekedésNemzeti Közlekedési Hatóság regionális igazgatóságai, a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága, valamint a Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek IgazgatóságaNemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala"

19. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. c) és e) pontjában a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrészek helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

(2) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete 4. pontjának b) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakterületén: ]

" b) polgári repülési ügyekben:

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala, "

(3) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. melléklete 4. pontjának d) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium szakterületén: ]

" d) vasúti ügyekben:

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala,"

(4) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtásáról szóló 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet 1. mellékletének 5. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"5. a Honvédelmi Minisztérium szakterületén: állami célú légiközlekedés:

- első fokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága,

- másodfokon: a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala; "

20. §

(1) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. melléklete 2. pontjának q) alpontjában a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

(2) A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. melléklete 2. pontja p) alpontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

"p) vasutak létesítésének műszaki megvalósíthatósága tekintetében:

első fokon:a Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága
másodfokon:a Nemzeti Közlekedési Hatóság Központi Hivatala; "

"

21. §

Egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról szóló 25/2006. (II. 3.) Korm. rendelet 5. §-ának (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, valamint 6. §-ának (2) bekezdésében a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

22. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletének 1., 2. és 3. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt Elsőfokú szakhatóságaként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg, illetőleg

b) 2. mellékletének 1., 2. és 3. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt Elsőfokú szakhatóságaként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

23. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodásiprojekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 2. mellékletének 1., 2., 3. és 4. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt Elsőfokú szakhatóságaként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg, illetőleg

b) 2. mellékletének 2., 3. és 4. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt Elsőfokú szakhatóságaként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

24. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet

a) 1. mellékletében foglalt táblázat 1. pontjában "Elsőfokú engedélyező hatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg,

b) 2. mellékletének 1. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt, a 2., valamint a 3. francia bekezdés a) pontjaiban "Elsőfokú szakhatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg,

c) 2. mellékletének 1. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt, a 2., valamint a 3. francia bekezdés b) pontjaiban Elsőfokú szakhatóságként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság illetékes regionális igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg,

d) 2. mellékletének 2. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt "Elsőfokú szakhatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg, illetőleg

e) 2. mellékletének 1. és 2. táblázatában a "Közlekedés" alcím alatt Elsőfokú szakhatóságaként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Polgári Légiközlekedési Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Légiközlekedési Igazgatósága" szöveg

lép.

25. §

(1) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A miniszter a közlekedésért való felelőssége körében irányítja:

a) a Nemzeti Közlekedési Hatóságot,

b) a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központot,

c) a Magyar Vasúti Hivatalt,

d) a Közlekedésbiztonsági Szervezetet,

e) a szolnoki MÁV Kórház és Rendelőintézetet. "

(2) A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 1. §-ának e) pontjában és 3. §-a (6) bekezdésének felvezető szövegében a "közlekedéspolitikáért" szövegrész helyébe a "közlekedésért" szöveg lép.

26. §

A transzeurópai közúthálózatnak a Magyar Köztársaság területén lévő alagútjaira vonatkozó biztonsági minimumkövetelményekről szóló 18/2007. (II. 20.) Korm. rendelet 2. §-ának h) pontjában a "Közép-magyarországi Regionális" szövegrész helyébe a "Kiemelt Ügyek" szöveg lép.

27. §

A budapesti 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar-Bosnyák tér közötti szakasza megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 89/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet

a)[1] 1. mellékletében foglalt táblázat 1. és 2. pontjában "Elsőfokú engedélyező hatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Középmagyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg,

b) 1. melléklete 4. pontjában a "másodfokú engedélyező hatóság"-ként megjelölt "Közép-magyarországi regionális Közigazgatási Hivatal" szövegrész helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szöveg,

c) 2. mellékletének 3. táblázatában a "Vasúthatósági ügyek" alcím alatt, valamint 4. táblázatában a "Vasúti ügyek" alcím alatt "Elsőfokú szakhatóság"-ként megjelölt "Nemzeti Közlekedési Hatóság Közép-magyarországi Regionális Igazgatósága" szövegrészek helyébe a "Nemzeti Közlekedési Hatóság Kiemelt Ügyek Igazgatósága" szöveg

lép.

28. §

(1) Ez a rendelet 2007. július 1-jén lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti

a) a Vhr. 2. § (1) bekezdésének f) pontja,

b) a repülőterek környezetében létesítendő zajgátló védőövezetek kijelölésének, hasznosításának és megszüntetésének szabályairól szóló 176/1997. (X. 11.) Korm. rendelet 24. §-a,

c) az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. mellékletének 24. pontja,

d) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 3. §-a (5) bekezdésének b) pontja,

e) az egyes közlekedési tárgyú kormányrendeleteknek a Nemzeti Közlekedési Hatóság felállításával kapcsolatos módosításáról szóló 264/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 18. §-a, 20. §-ának (1) bekezdése, valamint 30. §-a,

f) a légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény végrehajtásáról rendelkező 141/1995. (XI. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 265/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. §-a (1) bekezdésének a) pontja.

(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg

a) a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet 2. §-ának (5) bekezdésében és (6) bekezdésében, 3. §-a (4) bekezdésében, (5) bekezdésének felvezető szövegében, valamint 8. §-ának (3) bekezdésében,

b) a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 1. mellékletének 4. 4. pontjában,

c) a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény végrehajtásáról rendelkező 180/2002. (VIII. 23.) Korm. rendelet 4. mellékletének 5. a) pontjában,

d) a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 2. mellékletének o) pontjában,

e) a polgári légiközlekedés védelmének szabályairól és a Légiközlekedés Védelmi Bizottság jogköréről, feladatairól és működésének rendjéről szóló 104/2004. (IV. 27.) Korm. rendelet 3. §-ának (2) bekezdésében és (4) bekezdésében, 4. §-a (3) bekezdésének első és második mondatában, 3. §-ának (5) bekezdésében, (6) bekezdésében, (7) bekezdésében, (8) bekezdésében, (9) bekezdésében és (10) bekezdésében, 5. §-ának (1) bekezdésében és (2) bekezdésében, 5. §-a (3) bekezdésének felvezető szövegében, 6. §-ának (1) bekezdésében, a 8. §-át megelőző alcímben, 8. §-ának (1) bekezdésében, 8. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében, 8. §-ának (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 9. §-ának (1) bekezdésében, 10. §-ának e) pontjában, 11. §-ánakg) pontjában, 15. §-a (3) bekezdésének a) pontjában, 17. §-ának (9) bekezdésében és (10) bekezdésében, 18. §-ának a) pontjában, 19. §-ának a) pontjában, 20. §-ának a) pontjában, 21. §-ának (1) bekezdésében, 21. §-a (2) bekezdésének felvezető szövegében, 21. §-ának (3) bekezdésében, 21. §-a (4) bekezdésének első és második mondatában, valamint (5) bekezdésének első, második és harmadik mondatában, 22. §-ának (2) bekezdésében, (3) bekezdésében és (4) bekezdésében, 23. §-ának (1) bekezdésében, (2) bekezdésében és (3) bekezdésében, 26. §-a (5) bekezdésének első és második mondatában, továbbá 28. §-ának (2) bekezdésében a "Polgári" szövegrészek hatályukat vesztik.

(4) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a Vhr.

a) 1. §-a (4) bekezdésének 26. pontjában "katonai légügyi hatósággal" szövegrész,

b) 2. §-a (1) bekezdésének o) pontjában az "illetékességi körében" szövegrész

hatályát veszti.

(5) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a magyar légtér igénybevételéről szóló 4/1998. (I. 16.) Korm. rendelet

a) 3. §-ának (4) bekezdésében az ", illetve a katonai légügyi hatóságot" szövegrész,

b) 5. §-ában "polgári légiközlekedést érintő esetekben az NKH Polgári Légiközlekedési Igazgatósága egyetértésével -" szövegrész

hatályát veszti.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Helyesbítette a Magyar Közlöny 2007/98. száma. Megjelent 2007.07.25.