261/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet

a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal hatósági jogköreivel összefüggő egyes rendeletek módosításáról

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. §-ának (5) bekezdésében, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 110. §-a (7) bekezdésének c), g), i), l) és s) pontjában, a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 60. §-ának (1) bekezdésében, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 12. §-a (1) bekezdésének a) pontjában, a nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) kihirdetéséről szóló 2001. évi IX. törvény 4. §-ának (1) bekezdésében, az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének c) pontjában, valamint a villamos energiáról szóló 2001. évi CX. törvény 4. §-ának e) és i) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján és az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

(1) A távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény végrehajtására kiadott 157/2005. (VIII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tvhr.) 18. §-ában az "az Országos Mérésügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szöveg lép.

(2) A Tvhr. 1. melléklete 4. pontjának a) alpontjában a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi műszaki biztonsági felügyelősége" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága", a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal főigazgatója" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve" szöveg lép.

2. §

A haditechnikai termékek gyártása és a haditechnikai szolgáltatások nyújtása engedélyezésének részletes szabályairól szóló 301/2005. (XII. 23.) Korm. rendelet a következő 12/A. §-sal egészül ki:

"12/A. § A Hivatal elsőfokú döntése ellen benyújtott fellebbezést a gazdasági és közlekedési miniszter bírálja el."

3. §

Az egyes kültéri berendezések zajkibocsátási követelményeiről és megfelelőségük tanúsításáról szóló 140/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet 3. §-ának (5) bekezdésében a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal és területi felügyelőségei (a továbbiakban együtt: felügyelőség) " szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságai (a továbbiakban együtt: felügyelőség) " szöveg lép.

4. §

A közműves ivóvízellátásról és a közműves szennyvízelvezetésről szóló 38/1995. (IV. 5.) Korm. rendelet 19. §-ának (3) bekezdésében az "az Országos Mérésügyi Hivatal" szövegrész helyébe az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal" szöveg lép.

5. §[1]

6. §[2]

7. §

A gazdasági és közlekedési miniszter feladat- és hatásköréről szóló 163/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet 4. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter az iparügyekért való felelőssége körében irányítja a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalt."

8. §

A telepengedély alapján gyakorolható ipari és szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről szóló 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet 5. §-a (3) bekezdésének l) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Amennyiben az (1) bekezdésben foglalt övezeti besorolás alapján nem kizárt a tevékenység folytatása, úgy a jegyző köteles helyszíni szemlét tartani a telepen, amelyre az engedély kiadását kérik. A jegyző a helyszíni szemléről értesíti:]

"l) a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságát,"

9. §

A budapesti központi szennyvíztisztító telep és kapcsolódó létesítményei projekt, a Zalaegerszeg és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt és a Veszprém és térsége szennyvízelvezetési és kezelési projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 150/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 1., 2. és 3. pontjában szereplő táblázatban a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szöveg lép.

10. §

Az észak-balatoni hulladékgazdálkodási projekt és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei hulladékgazdálkodási projekt megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 151/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 1., 2., 3. és 4. pontjában szereplő táblázatban a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szöveg lép.

11. §

Az M3 autópálya Nyíregyháza-Vásárosnamény közötti szakasz megvalósításához szükséges egyes közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 152/2006. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. mellékletének 1. és 2. pontjában szereplő táblázatban a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi műszaki biztonsági felügyelősége" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szöveg lép.

12. §

A környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. melléklete 2. pontjának m) alpontjában az "az illetékes területi műszaki biztonsági felügyelősége" szövegrész helyébe az "a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatósága" szöveg, a "Magyar Műszaki Biztonsági Hivatal" szövegrész helyébe a "Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve" szöveg lép.

13. §[3]

14. §

Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 133/2007. (VI. 13.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése a) pontja. Hatálytalan 2007.07.13.

[2] Hatályon kívül helyezte a 66/2007. (IV. 4.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése b) pontja. Hatálytalan 2007.05.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 2007. évi LXXXVI. törvény 183. § x) pontja. Hatálytalan 2008.01.01.