Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

166/2006. (VII. 28.) Korm. rendelet

a külügyminiszter feladat- és hatásköréről

A Kormány az Alkotmány 35. § (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 35. § (1) bekezdés c) pontjában megállapított feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A külügyminiszter (a továbbiakban: miniszter) a Kormány

a) külpolitikáért, és

b) az európai integrációs ügyekért felelős tagja.

2. §

A miniszter e rendeletben és más jogszabályokban, valamint a Kormány határozataiban meghatározott feladatkörében

a) javaslatot készít a Kormány közpolitikájára,

b) előkészíti a törvények és a kormányrendeletek tervezeteit, közreműködik az e rendeletben meghatározott hatásköröket érintő, más tárca főfelelősségébe tartozó kormányzati koncepciók, döntések kidolgozásában,

c) előkészíti a Kormány, a miniszterelnök és a köztársasági elnök határozatait,

d) felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki,

e) kezdeményezi és előkészíti a nemzetközi szerződéseket, megköti a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

f) képviseli a Kormányt a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben,

g) gondoskodik az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért,

h) gondoskodik az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntéshozó és döntés-előkészítő tevékenysége keretében képviselendő kormányzati álláspont előkészítéséről és annak az Európai Unió intézményeinek tagállami kormányzati részvétellel működő döntés-előkészítő fórumokon való képviseletéről,

i) a Kormány határozatában megállapított rend szerint képviseli a Kormányt az Európai Unió Tanácsában,

j) közreműködik a nemzeti fejlesztési terv előkészítésében és megvalósulásának nyomon követésében.

3. §

(1) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a kül- és biztonságpolitikáért, ennek körében

a) javaslatot készít a Kormány kül- és biztonságpolitikai stratégiájára, és végrehajtja a kormányprogramban foglalt kül- és biztonságpolitikai irányelveket és döntéseket, valamint közreműködik a Kormány nemzetpolitikai célkitűzéseinek megvalósításában,

b) irányítja a Kormány kül- és biztonságpolitikai irányelveiből eredő kormányzati feladatok előkészítését, koordinálja és ellenőrzi annak végrehajtását,

c) tájékoztatja a Kormányt a nemzetközi és biztonságpolitikai helyzetről, valamint a Magyar Köztársaság nemzetközi kapcsolatainak alakulásáról, valamint

d) közreműködik a Magyar Köztársaság gazdasági érdekeinek külföldön történő érvényesítésében és a kedvező Magyarország-kép kialakításában, valamint előmozdítja a külpolitika civil kapcsolatainak erősítését.

(2) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel egységes kormányzati külpolitika koordinálásáért, ennek körében

a) az érintett miniszterekkel együttműködve irányítja az egységes külképviseleti rendszert,

b) a Miniszterelnöki Hivatalt vezető miniszterrel együttműködve előkészíti és lebonyolítja a közös kormányüléseket, koordinálja az ott hozott döntések végrehajtását,

c) koordinálja az egyes relációkban működő tárcaközi bizottságok, valamint kormányközi bizottságok tevékenységét, valamint

d) az érdekelt miniszterekkel együttműködve kidolgozza a nemzetközi politikai, biztonságpolitikai és kollektív védelmi, kulturális, tudományos, gazdasági és pénzügyi szervezetekben, illetve intézményekben való részvétel alapelveit, ellenőrzi azok megvalósulását, és kezdeményezi a két- és többoldalú együttműködést,

e) működteti a diplomáciai futárszolgálatot.

(3) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a Magyar Köztársaságnak a külkapcsolatokban és a nemzetközi szervezetekben való képviseletéért, ennek körében

a) az egyes relációkban kidolgozza a kétoldalú együttműködés reláció-specifikus formáit,

b) javaslatot tesz a nemzetközi szervezetekben és nemzetközi konferenciákon képviselendő álláspontra,

c) javaslatot tesz az államok elismerésére, a diplomáciai és konzuli kapcsolatok felvételére, felfüggesztésére és helyreállítására, illetőleg megszüntetésére,

d) javaslatot tesz a diplomáciai és hivatásos konzuli képviselet létesítésére, illetőleg megszüntetésére, gondoskodik a tiszteletbeli konzuli képviselet létesítéséről, illetőleg megszüntetéséről,

e) javaslatot tesz a magyar külképviseletek vezetőinek kinevezésére, illetőleg felmentésére, kinevezi és felmenti a főkonzulokat, kinevezi a tiszteletbeli konzuli képviselet vezetőjét, illetőleg dönt a kinevezés visszavonásáról, kinevezi a diplomáciai és konzuli személyzetet,

f) kapcsolatot tart a diplomáciai és konzuli képviseletekkel, továbbá más államoknak és nemzetközi szervezeteknek a Magyar Köztársaságban hivatalosan tartózkodó képviselőivel, valamint

g) állást foglal és eljár a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentesség fennállásának kérdésében.

(4) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a konzuli szolgálat irányításáért, ennek keretében

a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomáciai és konzuli képviseletek tagjainak konzuli feladatok ellátására történő felhatalmazása, a diplomáciai és konzuli képviseletek címjegyzéke, a konzuli jogosítványaikat tartalmazó éves tájékoztató, valamint az abban történt változások közzététele tekintetében,

b) dönt a konzuli kölcsön visszafizetése alóli mentesítés kérdésében,

c) ha a magyar állampolgárok életét, testi épségét külföldön közvetlenül fenyegető természeti katasztrófa, háborús cselekmények vagy fegyveres összeütközések miatt szükséges, javaslatot tesz a Kormánynak a magyar állampolgárok hazatérésének elősegítésére vagy evakuálására,

d) felhatalmazást ad a konzuli tisztviselőknek egyes közjegyzői feladatok végzésére, gondoskodik e konzuli tisztviselők jegyzékének közzétételéről,

e) elbírálja a konzuli ügyekben hozott első fokú döntések elleni jogorvoslati kérelmeket.

(5) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a külföldre utazásról, valamint a külföldiek beutazásáról és tartózkodásáról szóló jogszabályokban meghatározott egyes feladatok ellátásáért, ennek keretében

a) ellátja a hatáskörébe utalt feladatokat a diplomata-és a külügyi szolgálati útlevelek vonatkozásában,

b) megállapítja a diplomáciai, illetve nemzetközi jogon alapuló egyéb mentességet élvező személyeknek a Magyar Köztársaság területére történő be- és kiutazására, tartózkodására, valamint munkavállalására vonatkozó szabályokat, valamint

c) irányítja a külképviseletek, valamint a Külügyminisztérium vízumkiadási tevékenységét, és gondoskodik a vízumdíjak beszedéséről.

(6) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárás koordinációjáért, ennek keretében

a) koordinálja a nemzetközi szerződéskötési eljárást, figyelemmel kíséri a nemzetközi szerződések végrehajtását,

b) véleményezi a nemzetközi szerződésnek nem minősülő tárcamegállapodásokat,

c) kiállítja a nemzetközi szerződés létrehozásában eljáró személy meghatalmazását tanúsító okiratot,

d) a Kormány nevében letéteményesi feladatot lát el,

e) megteszi a szerződéskötési eljárás során szükséges diplomáciai lépéseket,

f) megállapítja a nemzetközi szerződések hatálybalépésének, valamint megszűnésének időpontját, valamint

g) működteti a Magyar Köztársaság szerződéstárát.

(7) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi fejlesztési együttműködésért, valamint annak koordinálásáért, ennek keretében

a)[1] kidolgozza és végrehajtja a Kormány nemzetközi fejlesztési együttműködési politikáját, ennek érdekében meghatározza a támogatandó partnerországok körét és kijelöli a szektorális (ágazati) prioritásokat, valamint

b) a nemzetközi normák és a hatályos magyar jogszabályok alapján koordinálja és irányítja a nemzetközi fejlesztési együttműködési tevékenységet: a technikai együttműködési, a projekt típusú és a humanitárius segélyprogramokat, ennek során kapcsolatot tart és együttműködik a projektvégrehajtókkal, beleértve a segély- és más civil szervezeteket.

(8) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a diplomáciai és állami protokollért, ennek keretében ellátja az állam- és kormányfői látogatások előkészítésével és lebonyolításával, valamint az állam- és kormányközi nemzetközi konferenciákkal és egyéb találkozókkal, rendezvényekkel kapcsolatos diplomáciai és állami protokoll feladatokat.

(9) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége keretében felel a nemzetközi jogon alapuló viszonosság megállapításáért, valamint egyes jogsegélyügyekért, ennek keretében jogszabályban meghatározott esetekben állást foglal a nemzetközi viszonosság fennállásának kérdésében.

(10) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében előkészíti különösen

a) az igazságügyi és rendészeti miniszter közreműködésével a külkapcsolatokról,

b) az egységes külképviseleti rendszerről,

c) a köztisztviselők tartós külszolgálatáról,

d) a diplomáciai kiváltságokkal és mentességekkel kapcsolatos eljárásról, valamint az ezen kiváltságok és mentességek által érintett eljárásokról,

e) a konzuli védelemről, valamint a tiszteletbeli konzulok megbízásának és fogadásának rendjéről,

f) a nemzetközi fejlesztési együttműködésről

szóló jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

(11) A miniszter a külpolitikáért való felelőssége körében közreműködik a nemzetközi szerződésekkel kapcsolatos eljárásról szóló jogszabályok előkészítésében.

4. §

(1) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében felel az Európai Unió politikáiból eredő és az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati feladatok tárcaközi összehangolásáért, ennek körében

a) irányítja az európai uniós tagságból eredő kormányzati feladatok előkészítését, végrehajtását, ellenőrzését,

b) összehangolja a Kormánynak az európai uniós intézmények kormányzati részvétellel működő döntéshozó, döntés-előkészítő eljárásaiban képviselendő tárgyalási álláspontjait, biztosítja a tárgyalási álláspontok tartalmi összhangját és részt vesz azok kialakításában és közreműködik a magyar érdekek érvényesítésében,

c) képviseli a Kormányt az Európai Unió Általános Ügyek és Külkapcsolatok Tanácsának ülésein, részt vesz az Európai Unió európaügyi minisztereinek találkozóin, valamint közreműködik az Európai Tanács munkájában és ellátja üléseinek előkészítését,

d) összehangolja az Európai Unió intézményeivel kapcsolatos feladatokat,

e) kialakítja az Állandó Képviselet működésére vonatkozó szabályokat és irányítja az Állandó Képviselet munkáját,

f) képviselőt jelöl a tanácsi formációk ülésein résztvevő delegációkba,

g) a jogharmonizációs feladatok kivételével összehangolja a minisztériumok és a központi államigazgatási szervek uniós politikákhoz kapcsolódó tevékenységét és az uniós politikák végrehajtásához szükséges hazai intézkedéseket,

h) gondoskodik az európai uniós tagsághoz kapcsolódó kormányzati koordinációs rendszer működtetéséről,

i) európai uniós kérdésekben rendszeres tárcaközi szakmai egyeztetést folytat, vitás kérdések fennmaradása esetén a Kormány felé előterjesztést készít,

j) részt vesz az uniós tagságból fakadó kötelezettségek végrehajtásának ellenőrzésében, és ellátja az átültető jogszabályok Európai Bizottság részére történő hivatalos bejelentésével összefüggő feladatokat,

k) ellátja az Európai Unió egységes belső piacának hatékony működéséhez szükséges belső piaci koordinációt és működteti a belső piaci problémamegoldó központot (SOLVIT),

l) gondoskodik az európai uniós tagsággal összefüggő kommunikációs feladatokról,

m) összehangolja a Kormány és az Országgyűlés európai integrációs ügyekkel kapcsolatos együttműködésével összefüggő kormányzati feladatokat,

n) működteti és irányítja a Magyar Köztársaság Központi EU Nyilvántartóját,

o) az igazságügyi és rendészeti miniszter bevonásával és az érintett miniszterekkel együttműködve ellátja a Magyar Köztársaság képviseletét a közösségi jog megsértése miatt indult kötelezettségszegési eljárásokban az Európai Bíróság előtti eljárást megelőző szakaszban, valamint ezzel kapcsolatban - az igazságügyi és rendészeti miniszter bevonásával - összehangolja a beadványok előkészítését, és az egyeztetések alapján elkészíti a beadványokat, valamint

p) az Európai Bíróság előtti eljárásokban a Magyar Köztársaság képviseletét meghatalmazottként ellátó igazságügyi és rendészeti miniszter képviselője mellett bevont képviselője útján részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban, valamint részt vesz az Európai Bíróság előtti eljárásokban és a képviselendő kormányzati álláspont kialakításában.

q)[2] ellátja a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdésében és 39. cikk (5) bekezdésében szabályozott bejelentési kötelezettségek teljesítésével összefüggő külön kormányrendeletben meghatározott feladatokat,

r)[3] ellátja a Belső Piaci Információs Rendszer hazai működésének és az abban való részvételnek a szabályairól szóló kormányrendeletben meghatározott feladatokat.

(2) A miniszter az európai integrációs ügyekért való felelőssége keretében előkészíti különösen az európai uniós tagsággal összefüggő kormányzati koordinációhoz kapcsolódó jogszabályokat, továbbá e tárgykörökben felhatalmazás alapján miniszteri rendeleteket ad ki.

4/A. §[4]

A minisztert a központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról szóló 2006. évi LVII. törvény 31. § (2) bekezdésében meghatározott esetben a honvédelmi miniszter helyettesíti.

4/B. §[5]

A miniszter megnevezésének rövidítéseként a "KüM" megjelölést kell alkalmazni.

5. §

Ez a rendelet 2006. augusztus 1-jén lép hatályba.

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 171/2010. (V. 13.) Korm. rendelet 1. § 21. pontja. Hatályos 2010.05.29.

[2] Beiktatta a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[3] Beiktatta a 341/2009. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.12.31.

[4] Beiktatta a 189/2008. (VII. 28.) Korm. rendelet 2. §-a. Hatályos 2008.07.29.

[5] Beiktatta a 284/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 6. §-a. Hatályos 2009.01.01.