176/2006. (VIII. 14.) Korm. rendelet

a lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény végrehajtásáról

A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Ltv.) 37. §-ában foglalt felhatalmazás alapján a Kormány a következőket rendeli el:

1. §[1]

2. §[2]

(1) A lobbisták Ltv. 6. §-a szerinti bejelentése tartalmazza:

a) a lobbista lakcímét, a felsőfokú végzettségét igazoló okiratának számát,

b) azon lobbiszervezetek nevét, amelyek megbízása alapján a lobbista lobbitevékenységet folytat.

(2) A lobbisták nyilvántartása tartalmazza

a) a lobbista lakcímét, a felsőfokú végzettségét igazoló okiratának számát,

b) a lobbista nyilvántartásba vételének időpontját, amennyiben korábban már szerepelt a nyilvántartásban, akkor annak az időpontját is és a korábbi nyilvántartásból való törlés okát,

c) azon lobbiszervezetek nevét, amelyek megbízása alapján a lobbista lobbitevékenységet folytat,

d) a lobbista lobbiigazolványának sorszámát,

e) a lobbista lobbiigazolványa visszavonásának időpontját.

3. §[3]

(1) A lobbiszervezet Ltv. 6. § szerinti bejelentése tartalmazza:

a) a lobbiszervezet székhelyét,

b) a lobbiszervezet képviseletére jogosultak nevét, lakcímét,

c) azon lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak,

d) azon személyek nevét, akik a lobbiszervezet személyes közreműködő tagjai vagy bármilyen szerződéses kapcsolatban állnak a lobbiszervezettel, és közeli hozzátartozóik az Ltv. alapján nem folytathatnak lobbitevékenységet.

(2) A lobbiszervezetek nyilvántartása tartalmazza

a) a lobbiszervezet nevét,

b) a lobbiszervezet székhelyét,

c) a lobbiszervezet képviseletére jogosultak nevét, lakcímét,

d) azon lobbisták nevét, akik a lobbiszervezet megbízása alapján lobbitevékenységet folytatnak,

e) azon személyek nevét, akik a lobbiszervezet személyes közreműködő tagjai vagy bármilyen szerződéses kapcsolatban állnak a lobbiszervezettel, és közeli hozzátartozóik az Ltv. alapján nem folytathatnak lobbitevékenységet,

f) nyilvántartásba vételének időpontját, amennyiben korábban már szerepelt a nyilvántartásban, akkor annak az időpontját is és a korábbi nyilvántartásból való törlés okát,

g) a lobbiszervezet regisztrációs számát.

4. §

(1)[4] A lobbistának, illetve a lobbiszervezetnek a Központi Igazságügyi Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal) tett bejelentéséhez csatolni kell egy írásbeli nyilatkozatot arról, hogy a lobbitevékenység folytatásának az Ltv. szerint nincsen akadálya.

(2) A Hivatal bejelentés alapján és hivatalból is vizsgálhatja, hogy a nyilvántartásba vett lobbista esetében nem áll-e fenn az Ltv.-ben rögzített összeférhetetlenségi ok.

5. §

(1) A Hivatal a lobbista Ltv. 30. § (1) bekezdése szerinti tájékoztatójának beérkezésétől számított 30 napon belül összeveti a lobbista tájékoztatóját a lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntést hozó szerv Ltv. 30. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójával.

(2) Amennyiben az (1) bekezdés szerinti tájékoztatók egy adott lobbitevékenységgel kapcsolatban eltérő adatokat vagy állításokat tartalmaznak, a Hivatal a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján köteles az Ltv. 16. § (2) bekezdése szerinti döntés meghozatalához szükséges tényállást tisztázni.

6. §

(1)[5] Amennyiben a Hivatal a lobbitevékenységgel érintett közhatalmi döntést hozó szerv Ltv. 30. § (4) bekezdése szerinti tájékoztatójából, bejelentés alapján vagy bármely más módon arról értesül, hogy a természetes vagy a jogi személy, illetve a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet úgy végzett vagy végez lobbitevékenységet, hogy nem tett bejelentést, köteles a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezései alapján az Ltv. 33. §-a szerinti bírság kiszabásához szükséges tényállást tisztázni, és indokolt esetben a bírságot kiszabni.

(2) Az Ltv. 33. §-a szerinti bírság az alapbírság és az azt módosító tényezőkhöz hozzárendelt szorzószám szorzataként kiszámított bírságösszeg.

(3) Utólagos elszámolással a beszedett bírság 20%-a a Hivatalt illeti, míg a fennmaradó rész a központi költségvetés bevételét képezi. A Hivatal a bírságból származó bevételét az Igazságügyi Hivatalról szóló 144/2005. (VII. 27.) Korm. rendelet 5. §-ában szereplő feladatainak végrehajtására fordítja.

7. §

(1) A Hivatal a bírság összegének megállapítására vonatkozó eljárása során előbb az alapbírság összegét határozza meg, amelynek során figyelembe veszi az Ltv. 33. § (2) bekezdésében foglaltakat.

(2) Az alapbírság meghatározását követően az e rendelet alapján előírt módosító tényezők szorzószámával az alapbírságot meg kell szorozni.

(3) Ha több módosító tényező szorzószámainak alkalmazására is sor kerülhet, a szorzószámokat össze kell adni, és az így kapott emelt szorzószámmal kell az alapbírságot megszorozni.

8. §

Az alapbírságot

a)[6] az Országgyűlés hatáskörébe tartozó döntés befolyásolására irányuló, bejelentés nélkül folytatott lobbitevékenység esetén 5-ös,

b)[7] a Kormány hatáskörébe tartozó döntés befolyásolására irányuló, bejelentés nélkül folytatott lobbitevékenység esetén 4-es,

c)[8] a Kormány tagjának a hatáskörébe tartozó döntés befolyásolására irányuló, bejelentés nélkül folytatott lobbitevékenység esetén 3-as,

d)[9] a helyi önkormányzat hatáskörébe tartozó döntés befolyásolására irányuló, bejelentés nélkül folytatott lobbitevékenység esetén 2-es,

e)[10] olyan személy esetén, aki annál a közhatalmi döntést hozó szervnél folytat bejelentés nélkül lobbitevékenységet, amelynél közeli hozzátartozója vezető tisztséget tölt be 3-as,

f)[11] olyan személy esetén, aki annál a közhatalmi döntést hozó szervnél folytat bejelentés nélkül lobbitevékenységet, amelynél az ezt megelőző 2 évben foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban állt, 3-as,

g) a lobbitevékenységtől eltiltás hatálya alatt álló személy esetén 5-ös szorzószámmal kell megszorozni.

9. §

A bírság kiszabásáról szóló határozat rendelkező részében rendelkezni kell arról, hogy a bírságot milyen számlaszámra kell a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül befizetni.

10. §[12]

11. §

(1)[13] A Hivatal a lobbista részére a nyilvántartásba vételt követő 15 munkanapon belül lobbiigazolványt (a továbbiakban: igazolvány) állít ki.

(2) Az igazolvány a lobbitevékenység folytatására való jogosultságot tanúsítja.

(3)[14] Az igazolvány a visszavonásáig hatályos.

(4) A lobbista az igazolványt köteles megőrizni, és kérésre azt lobbista minőségének igazolása céljából bemutatni.

(5) A lobbistának az igazolvány elvesztését, megrongálódását, megsemmisülését, illetve az igazolványban szereplő adatának megváltozását 15 napon belül jelentenie kell a Hivatal részére, egyidejűleg a megrongálódott vagy az egyébként adatváltozással érintett igazolványt át kell adnia.

(6) Az igazolványt a Hivatalban kell átvenni, az átvétel időpontjáról és helyéről a lobbista a Hivataltól értesítést kap, kivéve, ha írásban kéri az igazolvány postai úton történő megküldését.

12. §

A lobbista egyidejűleg csak egy igazolvánnyal rendelkezhet.

13. §

A Hivatal

a) kiállítja az igazolványt (ideértve az igazolvány elvesztésének, megrongálódásának, megsemmisülésének esetén az új igazolványt is), azt tulajdonosának az átvétel igazolása mellett átadja vagy, ha azt a lobbista írásban kéri, számára postai úton megküldi,

b) a lobbista bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány kicseréléséről, amennyiben annak adataiban változás történt,

c) törvényben előírt esetben az igazolványt bevonja,

d) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

e) gondoskodik a bevont igazolvány megsemmisítéséről.

14. §[15]

Az igazolvány A/7 méretű (105x74,25 mm), laminált fóliával fedett papírkártya, amelyen az Ltv.-ben meghatározott adatokon túl szerepel

a) a lobbista minőségének megjelölése,

b) a "LOBBIIGAZOLVÁNY" és a "Személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával együtt érvényes" felirat,

c) az igazolvány sorszáma,

d) a Hivatal vezetőjének aláírása és pecsétje, valamint

e) a "Tudnivalók:

1. A lobbitevékenységről szóló 2006. évi XLIX. törvény alapján a lobbista a lobbiigazolvány, valamint személyazonosításra alkalmas igazolvány felmutatásával a be- és kiléptetés rendjére vonatkozó előírásoknak megfelelően jogosult a lobbitevékenységgel érintett szervvel előzetesen egyeztetett időpontban a szerv helyiségeibe belépni.

2. Az igazolvány visszavonásig hatályos." felirat.

15. §

(1) Az igazolvány kiállításáért 5000 Ft díjat kell fizetni.

(2)[16] A díjat a Hivatalnak a Magyar Államkincstár által vezetett 10032000-00285850-00000000 számú számlájára átutalással vagy fizetési számlára történő készpénz-befizetéssel kell befizetni.

(3)[17] A "310" technikai azonosító kódot a fizetési megbízáson fel kell tüntetni.

(4)[18] A díj megfizetését a bejelentés benyújtásakor a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi bankkivonattal, a postai készpénzátutalási megbízás feladást igazoló szelvényrészével vagy ezek másolatával igazolni kell.

(5)[19] A díj nem téríthető vissza akkor sem, ha a bejelentést visszavonták.

(6) Ismételten benyújtott kérelem esetén a díjat ismételten meg kell fizetni.

(7) Túlfizetés esetén a díjtöbbletet hivatalból vagy kérelemre vissza kell téríteni a túlfizetés észlelését vagy a kérelem beérkezését követő 30 napon belül.

(8)[20] Ha a visszatérítés kérelemre történik, a kérelemben meg kell jelölni a számlatulajdonos nevét, a számlaszámot vagy a postai címet, ahová a kérelmező a visszatérített összeg átutalását, illetve kifizetését kéri. A díj visszatérítését a Hivatal a kérelmező által megjelölt számlaszámra átutalással vagy fizetési számláról történő készpénz-kifizetés kézbesítése útján teljesíti.

(9)[21] Hivatalból történő visszatérítés esetén a Hivatal a fizetési számla megterhelését tartalmazó napi számlakivonat, a fizetési számlára történő készpénz-befizetést igazoló szelvényrész vagy ezek másolatán feltüntetett fizetési számlaszámra átutalással vagy fizetési számláról történő készpénz-kifizetésnek a szelvényrészen feltüntetett címre történő kézbesítése útján teljesíti.

16. §

A Hivatal a lobbisták, illetve a lobbiszervezetek általa kezelt adatait a nyilvántartásból történő törlés időpontjától számított 10 évig tárolja, ezt követően gondoskodik az adatok törléséről.

17. §[22]

18. §[23]

19. §

(1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - 2006. szeptember 1-jén lép hatályba.

(2) A rendelet 17. §-a 2007. január 1-jén lép hatályba.

A miniszterelnök helyett:

Kiss Péter s. k.,

szociális és munkaügyi miniszter

Lábjegyzetek:

[1] Hatályon kívül helyezte a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

[2] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[3] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[4] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (3) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[5] Módosította a 212/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 10. § (13) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[6] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[7] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[8] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[9] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[10] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[11] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[12] Hatályon kívül helyezte a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 471. § - a. Hatálytalan 2009.10.01.

[13] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (4) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[14] Módosította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 470. § - a. Hatályos 2009.10.01.

[15] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (5) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[16] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[17] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[18] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[19] Megállapította a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet 469. § (6) bekezdése. Hatályos 2009.10.01.

[20] Módosította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (1) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[21] Megállapította a 314/2009. (XII. 28.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdése. Hatályos 2009.12.31.

[22] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 293. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[23] Hatályon kívül helyezte a 303/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2007.01.01.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére