17/2006. (II. 28.) FVM rendelet

a szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet módosításáról

A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény 30. §-a (2) bekezdésének c)-g) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1) A szántóföldi növényfajok vetőmagvainak előállításáról és forgalomba hozataláról szóló 48/2004. (IV. 21.) FVM rendelet (a továbbiakban: R.) 39. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A fémzárolás során a mintavevő ellenőrzi a vetőmagtétel - fémzárral, illetve azzal egyenértékű, eltávolításkor megsérülő azonosító jellel, függőcímkével - lezárt állapotát és a vetőmagtételt hivatalosan megmintázza. A minősítő intézet vagy a 39/B. § szerinti átruházott jogkörű vetőmagvizsgálatot végző laboratórium megvizsgálja a mintát, és amennyiben a tétel a mellékletekben foglalt feltételeknek megfelel, valamint élő állati kártevőtől mentes, a minősítő intézet hivatalos vetőmagminősítő bizonyítványt állít ki."

(2) Az R. 39. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A fémzárolást a fémzároltatónak - a 39/A. §-ban és a 39/B. §-ban foglaltak kivételével - a minősítő intézet illetékes vetőmag-felügyelőségénél kell írásban kezdeményeznie."

2. §

Az R. a következő alcímmel, továbbá 39/A. és 39/B. §-sal egészül ki:

"Átruházott jogkörben végzett mintavétel

39/A. § (1) A fajtakitermesztési és vetőmagvizsgálati célból - a (2)-(14) bekezdés előírásainak megfelelően -átruházott jogkörben végzett mintavétel hivatalos mintavételnek minősül.

(2) Átruházott jogkörben mintát venni az 1-4. számú melléklet A. részeiben felsorolt növényfajok olyan vetőmagtételeiből szabad, amelyeket az Európai Unió területén történő forgalomba hozatal céljából fémzároltak.

(3) A mintavételt a minősítő intézet engedélyével rendelkező mintavevő (a továbbiakban: meghatalmazott mintavevő) végezheti. A meghatalmazott mintavevő a mintavétellel összefüggésben jogtalan előnyhöz nem juthat.

(4) A minősítő intézet az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatában foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(5) A meghatalmazott mintavevő:

a) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre nem foglalja magában a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet,

b) olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által alkalmazott személy, akinek vagy amelynek tevékenységi köre magában foglalja a vetőmag-előállítást, a vetőmagtermesztést, a vetőmag-feldolgozást vagy a vetőmag-kereskedelmet, azzal, hogy ilyen esetben a vetőmag-mintavevő kizárólag az alkalmazója megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmag-mintavételt, kivéve, ha alkalmazója, a minősítést kérő és a minősítő intézet ettől eltérően állapodik meg, vagy

c) az a) és b) pont szerinti alkalmazásban nem álló, vetőmag-előállítást, vetőmagtermesztést, vetőmag-feldolgozást vagy vetőmag-kereskedelmet nem folytató személy.

(6) A minősítő intézet a (3) bekezdés szerinti engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) felsőfokú szakirányú végzettséggel rendelkezik,

b) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt, és

c) írásbeli nyilatkozattal kötelezi magát arra, hogy a hivatalos mintavételre és az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó szabályokat betartja.

(7) A mintavételt a jogszabályok és a minősítő intézet engedélyében foglaltak alapján kell végezni.

(8) A meghatalmazott mintavevő tevékenységét a minősítő intézet ellenőrzi. A meghatalmazott mintavevő tevékenységéről negyedévente - a mintavételek számára kiterjedő adatszolgáltatással - tájékoztatja a minősítő intézetet.

Az automata mintavevő eszköz használatát a minősítő intézet engedélyezi és rendszeresen ellenőrzi.

(9) Az átruházott jogkörben végzett mintavételt a minősítő intézet felügyelete mellett kell végezni. A meghatalmazott mintavevő által mintázott vetőmagtételek legalább 15%-át ellenőrző hivatalos mintavételben és hivatalos vetőmagvizsgálatban kell részesíteni.

(10) A minősítő intézet a meghatalmazott mintavevő engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt, vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a mintavételek során három vagy több esetben megsérti a mintavételre vonatkozó előírásokat, vagy

c) a (8) bekezdés szerinti adatszolgáltatási kötelezettségnek nem tesz eleget.

(11) A minősítő intézet az ellenőrzése során feltárt mintavételi szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett mintavétel folyamatát és eredményét hivatalos mintavétellel és vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a meghatalmazott mintavevő a minősítő intézet részére megtéríti.

(12) A minősítő intézet az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (11) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) a meghatalmazott mintavevő engedélyét a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos mintavételek számát és mértékét megnöveli, és

c) soron kívüli mintavételi oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el.

(13) A minősítő intézet köteles

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatát internetes honlapján közzétenni,

b) a mintavevőkről és tevékenységükről nyilvántartást vezetni,

c) az átruházott jogkörben végzett mintavételre vonatkozó vizsga elméleti anyagát a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal internetes honlapján nyilvánosságra hozni, valamint

d) a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

Átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat

39/B. § (1) Az 1-4. számú melléklet A. részeiben felsorolt növényfajok vetőmagjának - az Európai Unió területén történő forgalomba hozatala céljából - az 1-4. számú melléklet C. részeiben foglalt követelményekre kiterjedő, a (2) (15) bekezdés előírásainak megfelelő átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálata hivatalos vetőmagvizsgálatnak minősül.

(2) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot vetőmagvizsgálatra akkreditált és a minősítő intézet engedélyével rendelkező vetőmagvizsgáló laboratórium végzi.

A vetőmagvizsgáló laboratórium tevékenységét a minősítő intézet engedélyével rendelkező vezető magvizsgáló irányítja, aki közvetlenül felel a laboratórium szakmai tevékenységéért.

(3) A laboratórium az engedély keretein belül a minősítő intézet által a vetőmagvizsgálat céljára megfelelőnek minősített helyiségben és berendezésekkel működik. A laboratórium a vetőmagvizsgálatot a nemzetközi módszereknek megfelelően végzi.

(4) A minősítő intézet a (2) bekezdés szerinti vezető magvizsgálói engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) rendelkezik a vetőmagvizsgáló laboratórium szakmai vezetéséhez szükséges felsőfokú szakirányú végzettséggel, és

b) a hivatalos mintavevőkre és magvizsgálókra, valamint a hivatalos laborvezetőkre vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(5) A vetőmagvizsgáló laboratórium magvizsgálójának rendelkeznie kell a minősítő intézet engedélyével. A minősítő intézet az engedélyt olyan személynek adja meg, aki

a) legalább középfokú végzettséggel és szükséges szakirányú képesítéssel rendelkezik, és

b) a hivatalos magvizsgálókra vonatkozó vizsgakövetelményeknek megfelelt.

(6) A minősítő intézet a vizsga elméleti anyagát köteles a vizsga időpontját megelőzően legalább harminc nappal nyilvánosságra hozni, valamint a szükséges oktatást és vizsgáztatást megszervezni.

(7) A minősítő intézet az engedélyeket az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó szabályzatban foglalt eljárásrend szerint adja ki.

(8) A vetőmagvizsgáló laboratórium független laboratórium vagy valamely vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium. A vetőmag-vállalkozáshoz tartozó laboratórium kizárólag azon vetőmag-vállalkozás megbízásából előállított vetőmagtételeken végezhet vetőmagvizsgálatot, amely vetőmag-vállalkozáshoz tartozik, kivéve, ha ettől eltérő megállapodás születik a vetőmag-vállalkozás, a minősítést kérő és a minősítő intézet között.

(9) A vetőmagvizsgálatot a jogszabályok és a minősítő intézet engedélyében foglaltak alapján kell elvégezni.

(10) A vetőmagvizsgáló laboratórium vetőmagvizsgáló tevékenységét a minősítő intézet ellenőrzi.

(11) Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot a minősítő intézet felügyelete mellett kell végezni. Az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat során vizsgált vetőmagtételek legalább 15%-át a minősítő intézet által elvégzett ellenőrző hivatalos vetőmagvizsgálatban kell részesíteni.

(12) A minősítő intézet az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium vezető magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett mintavételre és vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg,

b) a laboratórium vezetőknek szervezett rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy a hivatalos laborvezetői vizsgakövetelményeknek nem felel meg, vagy

c) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(13) A minősítő intézet az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot végző laboratórium magvizsgálójának engedélyét visszavonja, ha

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatra vonatkozó rendszeres továbbképző oktatáson nem vesz részt vagy az azt követő vizsgán nem felel meg, vagy

b) a magvizsgálat során három vagy több esetben megsérti a magvizsgálatra vonatkozó előírásokat.

(14) A minősítő intézet a felügyelete során feltárt magvizsgálati szabálytalanság esetén köteles az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálatot hivatalos vetőmagvizsgálattal ellenőrizni, és amennyiben a vetőmagtétel az előírt követelményeknek nem felel meg, köteles a vetőmagtétel minősítését megszüntetni. E vizsgálat költségét a vetőmagvizsgáló laboratórium a minősítő intézet részére megtéríti.

(15) A minősítő intézet az engedély visszavonását megalapozó eseteken kívüli, (14) bekezdés szerinti szabálytalanság esetén, annak jellegétől és mértékétől függően

a) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt a szabálytalanságot orvosoló intézkedések megtételéig felfüggeszti,

b) a kötelező ellenőrző hivatalos vetőmagvizsgálatok számát és mértékét megnöveli,

c) soron kívüli vetőmagvizsgálati alapszintű oktatáson és vizsgán való részvételt rendel el, vagy

d) az átruházott jogkörben végzett vetőmagvizsgálat keretén belül kiadott vetőmagvizsgáló laboratóriumi, vezető magvizsgálói, illetve magvizsgálói engedélyt visszavonja."

3. §

(1) Az R. 41. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A vetőmagmintát hivatalos mintavétel során hivatalos mintavevőként - a 39/A. § szerinti meghatalmazott mintavétel kivételével - a vetőmag fémzárolására feljogosított szerv képviselője veszi. Ezt a tevékenységet csak olyan személy végezheti, aki rendelkezik a megfelelő vetőmagvizsgálati módszertani, gyom- és kultúrmagismere-ti, mintavételi és fémzárolási ismeretekkel."

(2) Az R. 41. §-ának (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) A vetőmag-vizsgálati, fajtakitermesztési, illetve egyéb vizsgálati mintát minősítő mintaként a minősítő intézet és a 39/A. § szerinti meghatalmazott mintavevő az 1-4. számú melléklet A. részeiben szereplő fajok - az egy tételben zárható mennyiséget 5%-nál nem nagyobb mértékben meghaladó tömegű - tételéből a fémzárolási szabályzatában foglaltak betartásával hivatalos mintaként veszi."

4. §

Az R. 49. §-ának (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az 1-4. számú mellékletben felsorolt fajok esetén a minősítő intézet kérelemre hatóságilag fémzárolt vetőmagnak ismeri el azt a harmadik országban betakarított vetőmagot,

a) amelynek előállításához

1. a Magyar Köztársaságban, vagy

2. az Európai Unió valamely más tagállamában, illetve

3. a fémzárolási szabályzatban részletezett, az Európai Unió Tanácsa által a vetőmag-minősítés tekintetében egyenlősített harmadik országban termelt, illetve fémzárolt vetőmagot használtak fel,

b) ha a termelő harmadik országot - a fémzárolási szabályzatban részletezettek szerint - az Európai Unió Tanácsa a vetőmag-minősítés tekintetében egyenlősítette, és

c) a vetőmag megfelel az 1-4. számú melléklet B. és C. részeiben foglalt követelményeknek."

5. §

Az R. 59. §-ának (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

[(2) Ez a rendelet a következő irányelveknek való megfelelést szolgálja:]

"g) a Tanács 2004/117/EK irányelve (2004. december 22.) a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról."

6. §

Az R. 3. számú melléklete C. része "II. Vetőmagvizsgálati követelmények és minősítési határértékek" című részének "I. fok, II. fok, kereskedelmi" című táblázata negyvenegyedik "Lóbab (Vicia faba) " sorában a 2. oszlop csí-rázóképességre vonatkozó értéke 85-ről 80-ra változik.

7. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

(2) Ez a rendelet a 66/401/EGK, a 66/402/EGK, a 2002/54/EK, a 2002/55/EK és a 2002/57/EK irányelvnek a hatósági felügyelet mellett végzett vizsgálatok és a harmadik országokban termesztett vetőmagok egyenértékűsége tekintetében történő módosításáról szóló, 2004. december 22-i 2004/117/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Gráf József s. k.,

földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter