Tippek

Bíró, ügytárgy keresése

A keresőmezőbe Írjon be bírónevet, az ügyre jellemző kulcsszót (pl. az ügytárgy részletét).

Válogasson a megjelenő gyorstalálatokból.

Bővebben

PREC, BH stb. ikonok elrejtése

A kapcsolódó dokumentumok ikonjainak megjelenítését kikapcsolhatja -> így csak a normaszöveg marad a képernyőn.

Bővebben

Közhiteles cégkivonat

Lekérhet egyszerű és közhiteles cégkivonatot is.

Bővebben

19/2006. (IV. 24.) IM rendelet

az igazságügyi szakértői igazolványról

Az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló 2005. évi XLVII. törvény 31. §-a (5) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a következőket rendelem el:

1. §

(1)[1] Az igazságügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) az igazságügyi szakértő (a továbbiakban: szakértő) részére az e rendelet mellékletében meghatározott igazságügyi szakértői igazolványt (a továbbiakban: igazolvány) ad ki.

(2) Az igazolvány ID/2 méretű, laminált fóliával fedett papírkártya, amely a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott "B" okmányvédelmi kategóriába tartozik.

2. §

(1) Az igazolvány a szakértőnek az igazságügyi szakértői tevékenység végzésére való jogosultságát igazolja, és - a személyazonosság igazolását kivéve - egyéb személyi okmány felmutatása nélkül is tanúsítja a benne foglalt adatokat.

(2) Az igazolványt a szakértő kizárólag az igazságügyi szakértői tevékenysége során használhatja fel.

3. §[2]

4. §

(1) Az igazolványt a szakértő köteles megőrizni és eljárása során magánál tartani. Az igazolványt a kirendelő hatóság, a szakértő ügyfele, továbbá a szakértői vizsgálat tűrésére kötelezett vagy a szakértői vizsgálattal érintett személy kérésére fel kell mutatni.

(2) Az igazolvány másra át nem ruházható, letétbe nem helyezhető, biztosítékul nem adható és nem fogadható el.

5. §

(1)[3]

(2)[4] Az igazolvány hatálytalanná válik, ha a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből, továbbá ha az igazolvány megrongálódott, elveszett, eltulajdonították vagy megsemmisült (a továbbiakban együtt: hatálytalanság).

(3)[5] A szakértő köteles az igazolvány megrongálódását, elvesztését, eltulajdonítását, megsemmisülését és az igazolványban feltüntetett adatokban bekövetkezett változás tényét haladéktalanul bejelenteni a miniszternek.

6. §

(1)[6]

(2)[7]

7. §

(1) Az igazolványt be kell vonni, ha

a) a szakértőt törlik az igazságügyi szakértői névjegyzékből,

b) az igazolvány megrongálódott,

c) az igazolvány adataiban változás következett be,

d) az elveszett, eltulajdonított igazolvány előkerült.

(2)[8] A miniszter részére az igazolvány bevonásáról hozott határozatának megfelelően megküldött vagy átadott, bevont igazolványt a miniszter szabályzatában foglaltak szerint meg kell semmisíteni.

8. §

A miniszter[9]

a)[10] kiállítja az igazolványt, és azt a szakértőnek az átvétel igazolása mellett átadja, vagy azt postai úton, hivatalos iratként megküldi a szakértő részére,

b) nyilvántartást vezet a kiállított igazolványokról,

c) ha új igazolvány kiadásának alapjául szolgáló körülmény bekövetkezéséről tudomást szerez hivatalból, egyébként a szakértő bejelentése alapján gondoskodik az igazolvány bevonásáról és új igazolvány kiadásáról,

d)[11] intézkedik a hatályát vesztett igazolvány sorszámának és a hatálytalanság tényének a kormányzati portálon történő közzététele iránt,

e) ellátja a biztonsági okmányok védelmének rendjéről szóló 86/1996. (VI. 14.) Korm. rendeletben a biztonsági okmány kibocsátója részére előírt feladatokat.

9. §

(1) E rendelet a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2)[12]

10. §

(1) Az e rendelet hatálybalépését megelőzően kiadott igazságügyi szakértői igazolvány (a továbbiakban e §-ban: igazolvány) bevonásáig vagy az e rendelet 1. §-a szerinti igazolványra (a továbbiakban e §-ban: új igazolvány) történő kicseréléséig érvényes. Az igazolvány megőrzésére, használatára és az azzal kapcsolatos bejelentésre a 4. és 5. § rendelkezéseit alkalmazni kell.

(2)[13]

(3)[14]

(4)[15]

(5)[16]

11. §[17]

A miniszter a szakértőt 2014. december 31. napjáig e rendelet 2011. április 7. és 2013. június 30. napja között hatályos rendelkezései alapján elkészített igazolvánnyal is elláthatja.

12. §[18]

Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

Dr. Petrétei József s. k.,

igazságügy-miniszter

Melléklet a 19/2006. (IV. 24.) IM rendelethez[19]

Az igazságügyi szakértői igazolvány

Az igazolvány előlapja:

[20]
IGAZSÁGÜGYI
MINISZTÉRIUM
címer
IGAZSÁGÜGYI
SZAKÉRTŐI
IGAZOLVÁNY
(neve)
(anyja neve)
(igazolványkép)(szül. hely, idő)
(nyilvántartási szám)
(igazolvány sorszáma)

Az igazolvány hátlapja:

[21]
SZAKTERÜLETE:
A Büntető Törvénykönyvről szóló
2012. évi C. törvény 459. § (1) bekezdés 12. pontjának e) alpontja
alapján az igazságügyi szakértő a bírósági vagy más
hatósági eljárásban
közfeladatot ellátó személynek minősül.

Lábjegyzetek:

[1] Módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdése a) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[2] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[3] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[4] Megállapította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 15. §-a. Hatályos 2009.10.01.

[5] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (1) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[6] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[7] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[8] Megállapította a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (2) bekezdése. Hatályos 2018.01.01.

[9] A felvezető szöveget módosította a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 35. § (2) bekezdése c) pontja. Hatályos 2009.10.01.

[10] Megállapította a 24/2022. (XII. 6.) IM rendelet 1. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[11] Módosította a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 14. §-a. Hatályos 2016.06.30.

[12] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 18. § 7. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[13] Hatályon kívül helyezte a 43/2009. (IX. 22.) IRM rendelet 37. § (2) bekezdése. Hatálytalan 2009.10.01.

[14] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[15] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 20/2017. (XII. 21.) IM rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja. Hatálytalan 2018.01.01.

[17] Beiktatta a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 71. § - a. Hatályos 2013.07.01.

[18] Beiktatta a 14/2016. (VI. 29.) IM rendelet 13. §-a. Hatályos 2016.06.30.

[19] Megállapította a 9/2011. (III. 8.) KIM rendelet 9. § - a. Hatályos 2011.04.07.

[20] Módosította a 20/2014. (XII. 23.) IM rendelet 10. §-a. Hatályos 2015.01.01.

[21] Módosította a 9/2013. (VI. 29.) KIM rendelet 72. § - a. Hatályos 2013.07.01.

Tartalomjegyzék