322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Mentőszolgálatról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének i) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az Országos Mentőszolgálat jogállása

1. §[1]

Az Országos Mentőszolgálat (a továbbiakban: Mentőszolgálat) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. §[2]

(1) A Mentőszolgálat működési köre az ország egész területére kiterjed.

(2) A Mentőszolgálatot főigazgató vezeti.

A Mentőszolgálat szervezete

3. §

(1)[3] A Mentőszolgálat központi szerve a Főigazgatóság. A Főigazgatóságot a főigazgató vezeti.

(2)[4] A Mentőszolgálat területi szervezeti egységei a főigazgató irányítása alatt működő regionális mentőszervezetek. A regionális mentőszervezetet a regionális igazgató vezeti. A regionális mentőszervezeteket, székhelyüket és ellátási területüket a melléklet állapítja meg.

(3) A regionális mentőszervezetek irányítása alatt állnak a mentőállomások, a Mentőszolgálat operatív mentőmunkát végrehajtó szervezeti egységei.

4. §

(1)[5] A főigazgató a mentőszolgálat alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és működési szabályzatban - külön törvényben foglaltak figyelembevételével - teljesen vagy részben az adott mentőszervezet regionális igazgatójára ruházhat át.

(2)[6] A főigazgató gyakorolja a Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság tekintetében az egészségügyi szakmai irányítási jogokat.

A Mentőszolgálat feladatai

5. §

(1) A Kormány állami mentőszolgálatként a Mentőszolgálatot jelöli ki.

(2)[7] A Mentőszolgálat működése az ország egész területére kiterjed. A Mentőszolgálat egyes feladatait az országos tisztifőorvos által kiadott engedély alapján egyéb mentést végző szervezetekkel szerződés alapján együttműködve is elláthatja.

6. §

(1) Mentés céljából bárki hívhat mentőt az ország egész területén egységes sürgősségi távbeszélő hívószámon.

(2) A Mentőszolgálat hívása mentés céljából indokolt különösen

a) életveszély, vagy annak gyanúja esetén,

b) minden heveny, akut tünetekkel járó megbetegedés, illetve egészségkárosodás esetén, ha a sürgősségi orvosi szakellátás (oxyológiai ellátás) késlekedése életveszélyhez, maradandó egészségkárosodáshoz vezethet,

c) személyi sérüléssel járó baleset, tömeges baleset, katasztrófa esetén,

d) csak orvosi beavatkozással csillapítható, heveny fájdalom vagy egyéb súlyos egészségkárosodásra utaló tünet esetén,

e) ha a pszichiátriai beteg közvetlen veszélyeztető magatartást tanúsít, és ez csak azonnali pszichiátriai intézeti gyógykezelésbe vétellel hárítható el,

f) szülő nő, illetve újszülött/koraszülött első egészségügyi szakellátása, illetőleg őrzött szállítása érdekében.

(3) Egészségügyi intézmény akkor lehet a Mentőszolgálat által végzett mentés helyszíne, ha ott a beteg állapotának megfelelő ellátás személyi és/vagy tárgyi feltételek hiányában nem biztosítható.

(4)[8] A mentésirányítást ellátó személy a bejelentés tartalma és az összes körülmény értékelése alapján dönt a mentés szükségességéről és megteszi a mentésről szóló miniszteri rendeletben meghatározott intézkedéseket.

(5)[9] Az orvos nélküli mentőegység - a mentésirányítást ellátó személlyel közreműködve - a mentésről szóló miniszteri rendeletben meghatározottak szerint felméri a beteg állapotát, és ezt követően intézkedik a beteg megfelelő ellátásáról.

(6) A Mentőszolgálat a sürgősségi betegellátás keretében földi és légi mentési feladatokat lát el.

(7)[10] A Mentőszolgálat légi mentési feladatait az általa alapított, a Készenléti Rendőrség tulajdonosi joggyakorlásában levő és a Mentőszolgálat egészségügyi szakmai irányítása alatt álló Magyar Légimentő Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság útján látja el.

(8) A Mentőszolgálat feladatkörében országosan működteti a sürgősségi segélyhívó szám(ok)hoz kapcsolódó mentésirányítási rendszert.

(9)[11] A Mentőszolgálat Budapest és Pest megye területén ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (3)-(6) bekezdésén alapuló sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat.

(10)[12] A Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott esetben és módon részt vesz a háziorvosi, házi gyermekorvosi orvosi ügyeleti ellátásban, és koordinálja azt.

7. §

(1)[13] Az azonnali, sürgős gyógyintézeti ellátásra szoruló beteget az állapotának megfelelő ellátásra alkalmas legközelebbi vagy legrövidebb időn belül elérhető - az egészségügyi ellátás folyamatos működtetésének egyes szervezési kérdéseiről szóló miniszteri rendelet alapján ügyeleti feladatot ellátó - gyógyintézetbe kell szállítani.

(2) Váratlanul kialakult, illetve várhatóan kialakuló, a helyszínen mentési készenlétet igénylő veszélyhelyzetben a helyszínen intézkedő hatóság kérheti mentőegység kiküldését a helyszín egészségügyi biztosítására.

(3)[14] A Mentőszolgálat - a mentési feladatok elsődlegessége figyelembevételével - betegszállítási feladatokat is elláthat, továbbá központi orvosi ügyeleti feladatok ellátásában is közreműködhet.

(4) A Mentőszolgálat rendezvény helyszínén térítés ellenében rendezvénybiztosítási tevékenységet folytathat. A mentési készenlétet igénylő rendezvényekre a biztosítást a területileg illetékes regionális mentőszervezettől írásban kell kérni, a térítési kötelezettségvállalás feltüntetésével.

(5) Amennyiben a mentésről szóló külön jogszabály rendezvény tekintetében mentési terv elkészítését írja elő, a Mentőszolgálat a külön jogszabály szerint közreműködik a mentési terv előkészítésében, továbbá ellátja a mentési tervben foglalt feladatokat.

(6)[15] A Mentőszolgálat mentőjárműveit mentésre, rendezvények egészségügyi biztosítására, mozgóőrségre, helyszínbiztosításra, külföldi beteg- és szervszállításra, továbbá külföldi és belföldi szervátültetéssel kapcsolatos sürgős szállításra lehet igénybe venni. A Mentőszolgálat betegszállító járműveit belföldi betegszállításra lehet igénybe venni. A Mentőszolgálat főigazgatója vagy az általa megbízott személy rendkívül indokolt esetben a mentő és a betegszállító járművek más célú igénybevételét is engedélyezheti.

8. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[16]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Az Országos Mentőszolgálat régióközpontjai

1. Közép-magyarországi régió - Budapest

2. Észak-magyaroszági régió - Miskolc

3. Dél-alföldi régió - Szeged

4. Észak-alföldi régió - Debrecen

5. Dél-dunántúli régió - Pécs

6. Közép-dunántúli régió - Veszprém

7. Nyugat-dunántúli régió - Szombathely

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 366. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 366. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 367. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[4] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 367. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[5] Módosította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 368. § a) pontja. Hatályos 2014.09.05.

[6] Megállapította a 309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[7] Módosította a 379/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 83. §-a. Hatályos 2017.04.01.

[8] Megállapította a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[9] Megállapította a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 29. §-a. Hatályos 2016.07.01.

[10] Megállapította a 309/2019. (XII. 18.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése. Hatályos 2020.01.01.

[11] Beiktatta az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet 45. §-a. Hatályos 2014.01.01.

[12] Beiktatta a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet 19. §-a. Hatályos 2023.01.01.

[13] Megállapította a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[14] Megállapította a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § (2) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[15] Megállapította a 172/2016. (VII. 1.) Korm. rendelet 30. § (3) bekezdése. Hatályos 2016.07.01.

[16] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 195. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

Rendezés: -
Rendezés: -
Kapcsolódó dokumentumok IKONJAI látszódjanak:

Visszaugrás

Ugrás az oldal tetejére