520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés c), k) és l) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés o) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 6. alcím, valamint a 3. és a 4. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 8. alcím, valamint az 5. és a 6. melléklet tekintetében az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény 16. § (14) bekezdés f), h), n), o) és p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 9. alcím és a 7. melléklet tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés p) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés u) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés m) pont ma) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 12. alcím tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 13. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 77. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 14. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés v) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 15. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2c) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 16. alcím és a 8. melléklet tekintetében az emberi alkalmazásra kerülő gyógyszerekről és egyéb, a gyógyszerpiacot szabályozó törvények módosításáról szóló 2005. évi XCV. törvény 32. § (4) bekezdés e) pont eb) alpontjában, valamint a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 17. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 18. alcím tekintetében a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény 83/A. § (11) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 19. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 20. alcím tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a)-e) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ebtv. Vhr.) 1. § (2) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában:)

"n) nevelőszülő: a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 54. §-ában meghatározott, nevelőszülői foglalkoztatási jogviszonyban álló nevelőszülő,

o) aktív félév: a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (a továbbiakban: Nftv.) hatálya alá tartozó felsőoktatási intézménnyel létesített hallgatói jogviszony alapján olyan félév, amelyben a hallgatói jogviszony az Nftv. 45. §-a szerint nem szünetel."

2. § Az Ebtv. Vhr. 2. §-a a következő (9) és (10) bekezdéssel egészül ki:

"(9) Ha a beteg vizsgálata, illetve gyógykezelése érdekében az egészségügyi alapellátás szolgáltatásait meghaladó vizsgálat vagy kezelés szükséges, a háziorvos - beutalóval - szakorvosi konzíliumot kérhet.

(10) A szakorvosi vizsgálat, illetve ellátás, továbbá a szakorvosi konzílium - a beteg beleegyezése esetén - a beteg otthonában is elvégezhető, ha az a beteg egészségi állapota vagy egyéb körülmények miatt indokolt, és a vizsgálat, illetve az ellátás jogszabályban előírt feltételei a szakorvosi rendelőn kívül is teljesíthetőek."

3. § (1) Az Ebtv. Vhr. 8. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A támogatásban nem részesülő hallásjavító implantátum alkalmazása során a kormányrendeletben foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá a gyártó által - a kormányrendeletben foglaltak alapján - vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túli meghibásodás esetén az alkatrészek cseréjéhez és javítási díjához nyújtott támogatás mértéke a csere vagy a javítás díjának 90%-a, melynek elszámolására az OEP megállapodást köthet a szolgáltatóval."

(2) Az Ebtv. Vhr. 8. § (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8) Az egy évnél hosszabb kihordási idejű eszközök esetében a termék gyártójának vagy meghatalmazott képviselőjének a termék javítását dokumentáló szervizkönyvet kell biztosítania, amelyben a javítást végzőnek rögzítenie kell a gyártó vagy meghatalmazott képviselője nevét és címét, az eszköz megnevezését, típusát, a kormányrendeletben foglaltak alapján vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamot, az eszköz gyártási számát, az eszközön észlelt hibát, az elvégzett javításokat, annak nettó díjösszegeit és időpontjait."

4. § Az Ebtv. Vhr. 11. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A korai fejlesztést és gondozást, a fejlesztő felkészítést nyújtó intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült utazási költség megtérítéséhez utazási utalvány kiállítására a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 18. § (2) bekezdés c) pontja szerinti tevékenységet végző szakértői bizottság vezetője jogosult. Az utazási utalvány kiállításakor fel kell tüntetni azt az időpontot, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt. Az utazási költséghez nyújtott támogatás legkorábban attól a naptól állapítható meg, amikortól az utazási utalványon megnevezett intézmény által nyújtott szolgáltatás igénybevétele indokolt, azzal, hogy abban az esetben vehető igénybe az utazási utalványon feltüntetett időponttól az utazási költségekhez nyújtott támogatás, ha az utazási költségtérítés iránti kérelem benyújtására az utazási utalvány kiállításától számított 6 hónapon belül sor kerül."

5. § (1) Az Ebtv. Vhr. 11/D. § (2) bekezdés c) pontja a következő ce) és cf) alponttal egészül ki:

[A kérelemnek tartalmaznia kell a biztosított nevét, címét, TAJ-át, valamint - a b) pont bb) alpontját kivéve - a gyógyszer kiadására a beteg által megjelölt gyógyszertárnak, egyedi gyártású gyógyászati segédeszköz esetén a beteg által megjelölt gyógyászati segédeszköz gyártójának vagy forgalmazójának a megnevezését, és - a (3) bekezdés a) pontjában foglalt eset kivételével - a kérelemhez mellékelni kell:

gyógyászati segédeszközre vonatkozó kérelem esetén az a) pontban foglaltakon kívül:]

"ce) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja esetében a biztosítottat kezelő szakorvos javaslatát, amely tartalmazza az állapotváltozás tényét és leírását, melyből megállapítható az alkatrészcsere indokoltsága,

cf) az Ebtv. 26. § (1) bekezdés e) pontja esetében a 11/F. §-ban foglaltakra vonatkozó árajánlatot."

(2) Az Ebtv. Vhr. 11/D. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

"(4a) Az OEP a GYEMSZI által kiadott engedély, illetve nyilatkozat másolatát a (4) bekezdés szerinti határozattal együtt megküldi a (2) bekezdés b) pont bb) alpontja szerint rendelt gyógyszer támogatással történő kiszolgáltatására kijelölt, külön szerződéssel rendelkező gyógyszertárnak."

6. § Az Ebtv. Vhr. 22/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdés szerinti orvos - a személyes gondoskodást nyújtó bentlakásos szociális intézmény kötelező egészségügyi feladatának ellátása során - a gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök felírása vonatkozásában a háziorvosok jogszabályban meghatározott jogosultságával járhat el."

7. § (1) Az Ebtv. Vhr. 25/B. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A gyermekgondozási támogatást folyósító szerv és az egészségbiztosító külön megállapodás keretén belül elszámol a választás eredményeképpen túlfolyósított és levont összeggel."

(2) Az Ebtv. Vhr. 25/B. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az (1)-(7) bekezdés rendelkezéseit az Ebtv. 39. § (2) bekezdése szerinti választás esetén kell alkalmazni.

(9) Az Ebtv. 39. § (4) és (5) bekezdése alkalmazásában különböző korú gyermekek alatt a nem azonos várandósságból született gyermekeket kell érteni."

8. § Az Ebtv. Vhr. 26/B. §-a helyébe következő rendelkezés lép:

"26/B. § A gyermekgondozási díj legmagasabb naptári napi összegét az Ebtv. 42/D. § (1) bekezdésében, illetve 42/E. § (5) és (6) bekezdésében meghatározott összeg harmincad részében kell megállapítani."

9. § Az Ebtv. Vhr. "A terhességi-gyermekágyi segély és a gyermekgondozási díj alapjául szolgáló jövedelem megállapításának részletes szabályai" alcíme a következő 26/D. §-sal egészül ki:

"26/D. § (1) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott két aktív félév megállapításához a gyermek születését megelőző két éven belüli aktív félévekben összesen 300 naptári napi hallgatói jogviszonnyal kell rendelkezni.

(2) Az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontjának alkalmazásában államilag elismert felsőoktatási intézmény alatt az Nftv. 1. mellékletében felsorolt intézményeket kell érteni.

(3) Az Ebtv. 42/E. § (5) bekezdésének alkalmazása során azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő az Ebtv. 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napján részt vesz. A hallgatói jogviszony szünetelését, illetve megszűnését követően igényelt - az Ebtv. 42/E. §-a szerinti - gyermekgondozási díj esetén azt a képzést kell figyelembe venni, amelyben az igénybevevő az Ebtv. 42/E. §-a szerinti gyermekgondozási díjra való jogosultság kezdő napját közvetlenül megelőzően részt vett."

10. § Az Ebtv. Vhr. 28. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) A fennálló biztosítási jogviszony kezdőnapjának a pénzbeli ellátásra való jogosultság kezdő napján fennálló biztosítási jogviszony első napja minősül. Az Ebtv. 39/A. § (1) bekezdésének alkalmazásánál a fennálló biztosítási jogviszony kezdő napja nem változik, ha az ellátásra jogosult az Ebtv. 48/A. § (1) bekezdése szerinti folyamatos biztosítási időn belül ugyanannál a foglalkoztatónál, ugyanolyan jogviszony alapján ismét biztosítottá válik. Törvény szerinti jogutódlás esetén a biztosítási jogviszony kezdő napja megegyezik a jogelődnél létesített biztosítási jogviszony kezdő napjával."

11. § (1) Az Ebtv. Vhr. 31. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha az egyéni és társas vállalkozó az Ebtv. 48. § (2) bekezdésében megjelölt időszakban azért nem rendelkezik legalább 180 napi jövedelemmel, mert minimum járulékfizetésre nem volt kötelezett, az osztószám megállapításánál a biztosításban töltött napok számát csökkenteni kell a Tbj. 27. § (2) bekezdése, 29. § (3) bekezdése és 29/A. § (1) bekezdése szerinti jövedelmet nem realizáló időtartam naptári napjainak számával."

(2) Az Ebtv. Vhr. 31. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5) Az ellátás naptári napi összegének megállapításánál a nem rendszeres jövedelmet csak akkor lehet figyelembe venni, ha azt az Ebtv. 48. § (2), illetve (3) bekezdésében említett időszakban fizették ki, és a biztosított rendelkezik legalább 180 naptári napi rendszeres jövedelemmel. A naptári napi összeg megállapításánál a nem rendszeres jövedelem összegét annak az időtartamnak a naptári napjai számával kell elosztani, amelyre tekintettel azt kifizették. A nem rendszeres jövedelemre való jogosultság időtartamát a jogszabály rendelkezése, ennek hiányában a munkáltató nyilatkozata alapján kell megállapítani. A nem rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok száma nem lehet kevesebb a rendszeres jövedelem naptári napi összegének megállapításánál figyelembe vett napok számánál."

(3) Az Ebtv. Vhr. 31. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(7) Az Ebtv. 48. § (6b) bekezdésének alkalmazásánál a táppénz alapját képező naptári napi jövedelem a minimálbér harmincad része. Az Ebtv. 42. § (3) bekezdésében, valamint 48. § (6a) és (6b) bekezdésében említett tényleges jövedelem naptári napi összegét a számítási időszakban elért jövedelemből a (2) és a (4)-(6) bekezdés alkalmazásával kell kiszámítani. Ha a táppénz összegének számításánál figyelembe vehető időtartam 6 munkanapnál kevesebb, akkor az ezen időtartam alatt elért rendszeres jövedelmet - heti 5 napos munkarend szerint - teljes hónapra kell átszámítani, és ezen összeg egy naptári napra jutó része képezi a táppénz alapját. Tényleges jövedelem hiányában a táppénzre való jogosultság kezdő napján érvényes szerződésben megállapított jövedelem harmincad részében kell megállapítani a táppénz alapját."

(4) Az Ebtv. Vhr. 31. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(11) A biztosítási jogviszony megszűnését követően megállapított ellátások esetében szerződés szerinti jövedelemként a megszűnt biztosítási jogviszony alapjául szolgáló szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni."

12. § Az Ebtv. Vhr. 33. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az Ebtv. 55. §-a alapján a baleseti táppénz összegének kiszámításakor nem vehető figyelembe

a) a távolléti díj, valamint az az időtartam, amelyre azt kifizették,

b) a törzsgárda jutalom, a jubileumi jutalom, a végkielégítés, valamint azon juttatás, amelynek a kifizetése nem a végzett munkáért, tevékenységért történt."

13. § (1) Az Ebtv. Vhr. 37. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a biztosítás megszüntetését követően a biztosított baleseti táppénz, terhességi-gyermekágyi segély vagy gyermekgondozási díj iránti kérelmet nyújt be, a korábban átvett Igazolványt a kérelemhez mellékelni kell. A folyósító szerv a pénzbeli ellátás és a baleseti táppénz folyósításának befejezésekor az Igazolványba bejegyzi a passzív jogon, a méltányosságból folyósított ellátás időtartamát, valamint az Ebtv. 42/E. §-a alapján folyósított gyermekgondozási díjat akkor, ha az ellátásra való jogosultság kezdő napján vagy az azt közvetlenül megelőző 30 napon belül az igénybevevő biztosított volt. A folyósító szerv az Igazolványt öt napon belül visszaadja vagy visszaküldi a biztosítottnak."

(2) Az Ebtv. Vhr. 37. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) A pénzbeli ellátás iránti kérelemhez mellékelt Igazolványt - a kérelem első fokon történő elbírálását követően -a foglalkoztatónak, foglalkoztató hiányában a kérelmezőnek vissza kell juttatni. A kifizetőhellyel nem rendelkező foglalkoztató a pénzbeli ellátás iránti kérelemhez az Igazolványt abban az esetben csatolja, ha a biztosított e foglalkoztatónál az Ebtv. 42/E. §-a alapján gyermekgondozási díjat igényel, vagy első alkalommal kér pénzbeli ellátást, és a kétévi folyamatos biztosítási időn belül más foglalkoztatója is volt."

14. § Az Ebtv. Vhr. 37/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Ha a biztosított a 2015. január 1-jét megelőzően született gyermekre tekintettel igényel terhességi-gyermekágyi segélyt vagy az Ebtv. 42/A. §-a alapján gyermekgondozási díjat, akkor az igény bejelentésével egyidejűleg a foglalkoztató rendelkezésére bocsátja az előző év első napjától az ellátás igényléséig minden más munkáltató által kibocsájtott jövedelemigazolást. Foglalkoztató hiányában a biztosított a terhességi-gyermekágyi segély, illetve a gyermekgondozási díj iránti kérelemmel együtt az irányadó időszak jövedelmét igazoló jövedelemigazolást közvetlenül az egészségbiztosítási szakigazgatási szervhez nyújtja be."

15. § Az Ebtv. Vhr. 38. §-a a következő (12)-(14) bekezdéssel egészül ki:

"(12) Az Ebtv. 42/E. §-a alapján igényelt gyermekgondozási díj esetén a kérelemhez csatolni kell az Ebtv. 42/E. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hallgatói jogviszonyról a felsőoktatási intézmény által kiadott igazolást, valamint ha az igénylő valamely EGT tagállam állampolgára, akkor a magyarországi lakcíméről kiadott hatósági igazolvány másolatát is.

(13) Az Ebtv. 42/E. §-a alapján megállapított gyermekgondozási díj esetén az (1)-(4) és a (6)-(11) bekezdésben foglaltakat akkor kell alkalmazni, ha a kérelmező a szülés napján biztosított.

(14) Ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított, akkor az Ebtv. 61. § (5b) bekezdésében meghatározott nyomtatványhoz csatolni kell a (12) bekezdés szerinti igazolásokat."

16. § Az Ebtv. Vhr. 38/A. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv, illetve az OEP a társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet 5/A. § (3) bekezdésében említett tájékoztatásban foglalt adatok alapján az ellátások utalását követő 15 napon belül - a Tbj. 52. § (2) bekezdésében meghatározott határozat kibocsátásával - gondoskodik a Tbj. 19. § (5) bekezdése szerinti táppénz-hozzájárulás érvényesítéséről."

17. § Az Ebtv. Vhr. 39/A. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A gyermekgondozási díj iránti kérelemhez a gyermek születési anyakönyvi kivonatának másolatát csak akkor kell csatolni, ha ugyanazon gyermekre vonatkozóan a gyermekgondozási díjat más személy igényli, mint aki részére a terhességi-gyermekágyi segélyt megállapították, továbbá ha az igénylő a gyermekgondozási díjat az Ebtv. 42/E. §-a alapján igényli."

18. § Az Ebtv. Vhr. 41/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"41/A. § A gyermekgondozási díjat írásban - "Igénybejelentés gyermekgondozási díjhoz" elnevezésű nyomtatványon - kell kérelmezni. Az Igénybejelentést két példányban kell kiállítani és a foglalkoztatóhoz benyújtani, abban az esetben is, ha a kérelmező a biztosítás megszűnését követően igényel gyermekgondozási díjat, kivéve, ha az igénylő az Ebtv. 42/E. §-a alapján kéri a gyermekgondozási díjat és a szülés napján nem biztosított. A foglalkoztató megbízottja az Igénybejelentés másolatán az átvételt igazolja."

19. § Az Ebtv. Vhr.

a) 1. § (4) bekezdésében a "20/A. § (3) és (8) bekezdésében" szövegrész helyébe a "20/A. § (3), (8) és (10) bekezdésében" szöveg,

b) 1. § (5) bekezdésében a "62. § (2) bekezdés c) pontjában" szövegrész helyébe a "62. § (1a) bekezdésében és (2) bekezdés c) pontjában" szöveg,

c) 1. § (5) bekezdésében a "80. § (5) bekezdésében" szövegrész helyébe a "80. § (4) és (5) bekezdésében" szöveg,

d) 8. § (1) bekezdésében az "a külön jogszabályban foglalt kötelező jótállási időtartamon túl" szövegrész helyébe az "az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló kormányrendeletben (e § alkalmazásában a továbbiakban: kormányrendelet) foglalt kötelező jótállási időtartamon túl, továbbá a gyártó által - a kormányrendeletben foglaltak alapján - vállalt kedvezőbb jótállási feltételek szerinti időtartamon túl" szöveg,

e) 9. § (1) bekezdésében a "30 napon belül" szövegrész helyébe a "30 napon belül elektronikus úton" szöveg,

f) 11/D. § (2) bekezdés b) pont bb) alpontjában az "engedélyt" szövegrész helyébe az "engedély másolatát" szöveg, a "nyilatkozatot" szövegrész helyébe a "nyilatkozat másolatát" szöveg,

g) 26. § (2) bekezdésében az "átlagkereset" szövegrész helyébe az "összeg" szöveg,

h) 26/A. § (1) bekezdésében az "a gyermekgondozási díjra" szövegrészek helyébe az "az Ebtv. 42/A. §-a szerinti gyermekgondozási díjra" szöveg,

i) 31. § (8) bekezdésében az "Ebtv. 48. § (4) és (6b) bekezdésének" szövegrész helyébe az "Ebtv. 48. § (6a) és (6b) bekezdésének" szöveg,

j) 38. § (6) bekezdés b) pontjában a "2014. május 11-ét" szövegrész helyébe a "2015. január 1-jét" szöveg,

k) 38. § (10) bekezdésében a "2014. május 11-ét" szövegrész helyébe a "2015. január 1-jét" szöveg,

l) 39. § (1a) bekezdésében a "harminc nap" szövegrész helyébe a "huszonegy nap" szöveg

lép.

20. § Hatályát veszti az Ebtv. Vhr.

a) 26. § (1) bekezdésében a "Tényleges jövedelem hiányában az ellátásra való jogosultság kezdő napján érvényes szerződés szerinti jövedelmet kell figyelembe venni." szövegrész,

b) 26. § (2) bekezdésében az "és tényleges jövedelemmel nem rendelkezik," szövegrész,

c) 27/A. § (3) bekezdése,

d) 31. § (1) bekezdésében a "vagy átlagkereset" szövegrész,

e) 34. és 35. §-a,

f) 36. § (2) bekezdésében az "- a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 28/A. §-ának megfelelő alkalmazásával -" szövegrész.

2. A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

21. § A térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló 284/1997. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: TéR.) 2. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Ha gépjármű-vezetői alkalmassági vizsgálattal egyidejűleg a lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport) lőfegyvertartásra való orvosi alkalmassági vizsgálatára is sor kerül, akkor csak a gépjárművezetői alkalmassági vizsgálatra vonatkozó - a 2. számú melléklet szerinti - díjfizetési kötelezettséget kell teljesíteni."

22. § A TéR. 2. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosítása

23. § A járóbeteg-ellátás keretében rendelt gyógyszerek, gyógyászati segédeszközök és gyógyfürdőellátások árához nyújtott támogatások elszámolásáról és folyósításáról szóló 134/1999. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Gyr.) 6/C. § (1) bekezdés a) pontjában a "földrajzilag" szövegrész helyébe a "földrajzilag és építészetileg" szöveg lép.

24. § Hatályát veszti a Gyr. 2. § (2)-(4) bekezdése.

4. Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet módosítása

25. § (1) Az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Műkr.) 2. § (1) bekezdés k) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"k) közreműködő: a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egységének tevékenységéhez kapcsolódó, az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő személy vagy szervezet, amely közreműködői szerződés alapján, közvetlenül, működési engedély és felelősségbiztosítási szerződés birtokában, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában és a saját tulajdonában vagy használatában levő tárgyi eszközökkel, személyesen, vagy az általa foglalkoztatott egészségügyi dolgozókkal a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében nyújt egészségügyi szolgáltatást, azaz a tevékenység végzéséhez szükséges tárgyi és személyi feltételeket egyaránt biztosítja;"

(2) A Műkr. 2. § (1) bekezdése a következő n) és o) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"n) személyes közreműködő: az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában részt vevő olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely a közreműködést igénybe vevő szolgáltató nevében, a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által ellátott betegek részére személyesen nyújt egészségügyi szolgáltatást a közreműködést igénybe vevő szolgáltató szervezeti egysége által nyújtott szakmában, akként, hogy a felek között létrejött közreműködői szerződés alapján a feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételeket kizárólag a a közreműködőt igénybe vevő szolgáltató biztosítja, a személyes közreműködő pedig kizárólag személyi feltételeket biztosít;

o) személyes közreműködés: az Eütv. 108/A. §-a szerinti, hatósági nyilvántartásba vétel alapján történő egészségügyi szolgáltatásnyújtás."

26. § (1) A Műkr. 6. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Egészségügyi szolgáltatás nyújtására - ha törvény másként nem rendelkezik - az e rendelet szerinti működési engedéllyel rendelkező egészségügyi szolgáltató jogosult. Működési engedély nélkül jogosultak részt venni az egészségügyi szolgáltatás nyújtásában az egészségügyi szolgáltató alkalmazottai, a szolgáltatóval munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatott személyek, az egészségügyi szolgáltatást nyújtó társas vállalkozásban személyesen közreműködő tagok, az egészségügyi szolgáltatónál szabadfoglalkozás keretében, egyházi személyként vagy önkéntes segítőként egészségügyi tevékenységet végzők, valamint a személyes közreműködők."

(2) A Műkr. 6. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Nem kell működési engedély

a) az igazságügyi orvosszakértői tevékenység végzéséhez, ha azt jogszabály alapján arra jogosult természetes személy végzi,

b) a halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló kormányrendelet szerinti halottvizsgálati szaktanácsadói tevékenység végzéséhez."

27. § (1) A Műkr. 7. § (2) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Ha jogszabály másképp nem rendelkezik, a működési engedély kiadására)

"c) ha az a) pont szerinti fekvőbeteg-szakellátást nyújtó, valamint fekvő- és járóbeteg-szakellátást - a diagnosztikai szolgáltatást is ideértve - egyidejűleg nyújtó szolgáltató emellett önálló járóbeteg-szakellátást is nyújt, az Országos Tisztifőorvosi Hivatal"

(jogosult.)

(2) A Műkr. 7. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Az (1) bekezdés szerinti eljárásokban az ügyintézési határidő harminc nap."

28. § (1) A Műkr. 8. § (1) bekezdése a következő m) ponttal egészül ki:

(A kérelemben fel kell tüntetni)

"m) az egészségügyi alapellátásban folytatott szakmák esetén a helyettesítés helyét, a helyettesítő személyek nevét és orvosi bélyegzője számát vagy működési nyilvántartási számát."

(2) A Műkr. 8. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kérelemhez mellékelni kell)

"a) ha az egészségügyi közszolgáltatást az egészségügyi szolgáltató megállapodás vagy szerződés útján teljesíti, az erre vonatkozó megállapodást, szerződést;"

(3) A Műkr. 8. § (5) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

(A működési engedély kiadása iránti eljárásban az egészségügyi államigazgatási szerv az alábbi adatokat szerzi be:)

"c) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő alábbi adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján:

ca) szakképesítések, valamint szakirányú továbbképzések megnevezése, az erről kiállított bizonyítvány vagy oklevél száma, a kiállítás helye és időpontja, továbbá a kiállító intézmény megnevezése,

cb) a működési nyilvántartási ciklus megújításának és lejártának időpontja, valamint az egészségügyi dolgozó által megszerzett és a működési nyilvántartásban szereplő valamennyi szakképesítés és szakképzettség tekintetében fennálló, az Eütv. és más jogszabály szerinti továbbképzési kötelezettség teljesítése vagy továbbképzési kötelezettség alóli mentesülés ténye."

29. § (1) A Műkr. 11. § (2) bekezdés j) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A működési engedély tartalmazza)

"j) a járóbeteg-szakellátás és az alapellátás keretében engedélyezett szakma heti óraszámát,"

(2) A Műkr. 11. § (7) és (8) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek lép:

"(7) Ha a kérelmező nem felel meg a jogszabályban előírt követelményeknek, a működési engedély iránti kérelmet - a 13. §-ban meghatározott eset kivételével - az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja. Az elutasító határozatot közölni kell az (5) bekezdésben foglalt szervekkel.

(8) Ha a kérelem olyan tevékenységre, szolgáltatásra irányul, amely az egészségügyi szakmai kollégium véleménye szerint nem azonosítható a jogszabályban meghatározott szakmák egyikével sem, illetve az Egészségügyi Tudományos Tanács állásfoglalása szerint a szakma által el nem fogadott és Magyarországon be nem vezetett eljárások végzésére irányul, a kérelmet az egészségügyi államigazgatási szerv elutasítja."

30. § A Műkr. "Közreműködő részvétele az egészségügyi szolgáltatás nyújtása során" alcíme a következő 12/A. és 12/B. §-sal egészül ki:

"12/A. § (1) Az Eütv. 108/A. §-a szerinti bejelentést a személyes közreműködő teszi meg. Ha a személyes közreműködő e tevékenységét az igénybe vevő szolgáltató több szervezeti egységében is végzi, a bejelentést ezen szervezeti egységek tekintetében kell megtenni.

(2) A praxisengedélyhez kötött egészségügyi szolgáltatások személyes közreműködés keretében nem végezhetők.

(3) A személyes közreműködő igénybevételére a szervezeti egység működéséhez kapcsolódóan, a 12/B. § szerinti személyes közreműködői szerződés alapján kerülhet sor. Személyes közreműködői szerződés olyan szakmára köthető, amelyre a közreműködést igénybe vevő szolgáltató működési engedéllyel rendelkezik.

(4) A személyes közreműködő további személyes közreműködői szerződést akkor köthet, ha a további személyes közreműködő a szerződés szerinti szolgáltatás nyújtásában személyesen vesz részt.

(5) A személyes közreműködésre irányuló tevékenység bejelentését a személyes közreműködőt igénybe vevő szolgáltató működési engedélyének kiadására a 7. § (2) bekezdése szerint hatáskörrel rendelkező egészségügyi államigazgatási szervnél kell megtenni.

(6) A bejelentésben fel kell tüntetni

a) a személyes közreműködést igénybe vevő szolgáltató megnevezését, egyedi azonosítóját,

b) az egészségügyi szolgáltatás nyújtásának telephelyét,

c) a közreműködéssel érintett szervezeti egység megnevezését, azonosítóját,

d) az ellátni kívánt egészségügyi szakma vagy szakmák megnevezését, szakmakódját,

e) járóbeteg-szakellátásban a személyes közreműködés idejét,

f) a személyes közreműködő

fa) cégnevét

fb) a személyes közreműködő szervezet KSH törzsszámát (új, egyéni vállalkozás keretében működni kívánó egészségügyi szolgáltató kivételével),

g) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók nevét, pecsétszámát vagy működési nyilvántartási számát, egészségügyi alkalmassági vizsgálatának dátumát és eredményét.

(7) A bejelentéshez mellékelni kell a személyes közreműködésről szóló szerződést.

(8) A bejelentést követően az egészségügyi államigazgatási szerv szerzi be

a) a cégbírósági, bírósági nyilvántartásba bejegyzett bejelentő jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet létrejöttének igazolását központi, illetve nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján,

b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók vonatkozásában a működési nyilvántartásban szereplő adatokat központi vagy nyilvánosan hozzáférhető adatbázis útján.

(9) A személyes közreműködés tényét az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai jegyzékről szóló rendelet alapján vezetett nyilvántartásban rögzíti.

(10) A bejelentés nyilvántartásba vételéről az (5) bekezdés szerinti egészségügyi államigazgatási szerv 30 napon belül értesítést küld a bejelentő egészségügyi szolgáltató részére.

(11) Az egészségügyi államigazgatási szerv a bejelentés szerinti adatokat és a közreműködői szerződést megvizsgálja. Ha a bejelentésben foglalt tevékenység nem felel meg az egészségügyi szolgáltatás személyes közreműködés keretében történő gyakorlására vonatkozó szabályoknak, az államigazgatási szerv a személyes közreműködő nyilvántartásba vételét elutasítja.

(12) A (11) bekezdés szerinti határozatot közölni kell a közreműködést igénybe vevő szolgáltatóval és közszolgáltatás keretében történő tevékenységvégzés esetén az Országos Egészségbiztosítási Pénztárral vagy az egészségügyi közszolgáltatást finanszírozó más állami szervvel.

12/B. § (1) A személyes közreműködői szerződés tartalmazza:

a) a személyes közreműködést igénybe vevő és a személyesen közreműködő egészségügyi szolgáltató egyértelmű azonosításához szükséges név- és címadatai közül a nevét - természetes személy esetén a születési nevét is -, székhelyét vagy természetes személy esetén a lakcímét,

b) a személyes közreműködéssel érintett egészségügyi szakmát, illetve ha a személyes közreműködő az adott szakmán belül csak bizonyos tevékenységeket végez, azok megnevezését,

c) a személyes közreműködés keretében végzett tevékenység során felmerülő felelősségvállalásra vonatkozó szabályokat,

d) a személyes közreműködés keretében végzett tevékenység végzéséhez szükséges feltételek biztosítására vonatkozó kötelezettségvállalást,

e) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a személyes közreműködői szolgáltatás elszámolásának szabályait,

f) közfinanszírozott egészségügyi szolgáltatás keretében történő személyes közreműködés esetén a személyes közreműködő együttműködési kötelezettségét és annak módját az egészségbiztosítási szerv által végzett ellenőrzések során,

g) a személyes közreműködő nevében az egészségügyi szolgáltatást végző személy vagy személyek nevét, működési nyilvántartásban való azonosítóját, a tevékenység végzésének módját, időtartamát és a jogviszony megnevezését,

h) a szolgáltatás szerződésszegés esetén történő folyamatos biztosítására vonatkozó feltételeket, a szerződés felmondásának szabályait, a felmondás határidejét, figyelemmel a szolgáltatás folyamatos biztosításának kötelezettségére,

i) a vitás kérdések rendezésének eljárási szabályait.

(2) Ha az (1) bekezdés g) pontja szerinti személy több vagy több fajta jogviszony keretében végez egészségügyi tevékenységet, a személyes közreműködői szerződés megkötésekor ahhoz mellékelni kell az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot vagy nyilatkozatokat is."

31. § A Műkr. 14. §-a a következő (2) és (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az egészségügyi szolgáltató a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok közül

a) a rendelési vagy rendelkezésre állási időnek, védőnői szolgálat esetén a tanácsadás idejének,

b) a tevékenységet végző egészségügyi dolgozók személyének,

c) alapellátás esetén a helyettesítő személyek és a helyettesítés helyének

változását a 8. § (1) bekezdése szerinti adatok megadásával bejelenti a működési engedélyt kiadó egészségügyi államigazgatási szervnek.

(2a) A (2) bekezdés szerinti változást az egészségügyi szolgáltató a (2) bekezdés b) pontjában foglalt adatok tekintetében minden hónap 10. napjáig, kizárólag a változott adatok közlésével, a (2) bekezdés a) és c) pontja szerinti adatokat a változást követő 8 napon belül jelenti be. Ha a (2) bekezdés a) pontja szerinti adatok változása érinti a 8. § (4) bekezdés a) pontja szerinti szerződést, akkor a szerződés másolatát a bejelentéshez csatolni kell. A (2) bekezdés c) pontja szerinti változás esetén a bejelentéshez csatolni kell a 8. § (4) bekezdés i) pontja szerinti nyilatkozatot."

32. § A Műkr. 25. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) Ha az egészségügyi szolgáltatók és működési engedélyük nyilvántartásáról, valamint az egészségügyi szakmai kódjegyzékről szóló miniszteri rendeletben meghatározott szakmák, szakmakódok változása érinti a működési engedélyben meghatározott adatokat, a változást a működési engedély módosulásáig az egészségügyért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján közzétett tájékoztatóban meghatározottak szerint kell figyelembe venni azzal, hogy a változást - a tájékoztató elérhetőségének biztosításával egyidejűleg - a működési engedélyekről vezetett nyilvántartásban át kell vezetni."

33. § A Műkr.

a) 6/A. § (3) bekezdésében a "köteles személyesen közreműködni" szövegrész helyébe a "személyesen vesz részt" szöveg,

b) 6/B. §-ában a "működési engedélyezés során" szövegrész helyébe a "7. § (2) bekezdése vagy a 12/A. § (5) bekezdése szerint" szöveg,

c) 11. § (5) bekezdés a) pontjában az "az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel" szövegrész helyébe az "a megállapodást, szerződést kötő szervvel" szöveg,

d) 18. § (1) bekezdésében az "a közszolgáltatásért felelős szerv" szövegrészek helyébe az "a fenntartó" szöveg,

e) 18. § (4) bekezdésében az "a közszolgáltatásért felelős szervnek" szövegrész helyébe az "a fenntartónak" szöveg,

f) 20. § (1) bekezdésében a "14. § (1) bekezdésében" szövegrész helyébe a "14. § (1) és (2) bekezdésében" szöveg,

g) 2. melléklet utolsó bekezdésében a "szakma végzésére" szövegrész helyébe a "szakma végzésére, illetve kizárólag járóbeteg-szakellátás keretében végzett tevékenységre" szöveg

lép.

34. § A Műkr. 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

35. § Hatályát veszti a Műkr.

a) 2. § (1) bekezdés c) pontja,

b) 6/A. § (2) bekezdése,

c) 8. § (6) bekezdése,

d) 11. § (2) bekezdés g) pontjában a "szolgáltatási típusát," szövegrész,

e) 11. § (2) bekezdés k), m) és n) pontja,

f) 11. § (6) bekezdése,

g) 18. §-át megelőző alcímében az "és felfüggesztése" szövegrész.

5. Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet módosítása

36. § Az Egészségügyi Engedélyezési és Közigazgatási Hivatalról szóló 295/2004. (X. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EEKH Kr.) 1. § (3) bekezdése a következő k) ponttal egészül ki:

(A Hivatal eljárásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény központi államigazgatási szerv vezetőjének az első fokú döntése elleni fellebbezést kizáró rendelkezése nem alkalmazható, kivéve)

"k) az implantátum beültetése, kivétele és cseréje során előírt nyilvántartással és a Központi Implantátumregiszterbe történő adattovábbítással kapcsolatos eljárásokban hozott döntések esetében."

37. § Az EEKH Kr. 2. § (1) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Külön jogszabályban foglaltak szerint a Hivatal feladatkörébe tartozik különösen)

"b) az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéssel, valamint az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerben részt vevők támogatásával kapcsolatos pályáztatás lebonyolításával és a kapcsolódó költségvetési források kezelésével kapcsolatos feladatok ellátása,"

38. § Az EEKH Kr. 3/A. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) A Kormány az Eütv. 110. § (4a) bekezdése szerinti, a hagyományos kínai gyógyászat területén oklevéllel rendelkező személy által végzett egészségügyi tevékenység végzésére irányuló engedélyezési eljárásban az Egészségügyi Tudományos Tanács Tudományos és Kutatásetikai Bizottságát szakhatóságként jelöli ki."

39. § Az EEKH Kr.

a) 2. § (6) bekezdésében az "Eütv. 110. § (17) és (19)-(22) bekezdése szerinti" szövegrész helyébe az "Eütv. 110. § (4a), (17) és (19)-(22) bekezdése szerinti" szöveg,

b) 2/B. §-ában a "18/A. § (4) bekezdése" szövegrész helyébe a "18/A. § (4) bekezdés b) pontja" szöveg,

c) 2/F. §-ában a "15/D. §-a" szövegrész helyébe a "15. §-a" szöveg

lép.

6. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

40. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vr.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet hatálya kiterjed

a) a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (a továbbiakban: Ebtv.) szerinti várólistára, előjegyzési listára vagy betegfogadási listára való felvételre jogosultra;

b) a központi várólista, az intézményi várólista, az intézményi előjegyzési lista, illetve a betegfogadási lista alapján egészségügyi szolgáltatást nyújtó egészségügyi szolgáltatóra;

c) az országos várólista, illetve előjegyzési nyilvántartást vezető szervre és a központi várólistát működtető szervre."

41. § A Vr. 2. §-a a következő l) ponttal egészül ki:

(E rendelet alkalmazásában)

"l) intézményi előjegyzési lista: az Ebtv. 5/B. § u) pontja szerinti lista."

42. § A Vr. 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A transzplantációra való alkalmasság megállapítása esetén a Transzplantációs Bizottság a beteget transzplantációs várólistára helyezi. Az OVSZK meghatározza a beteg Ebtv. 20/A. § (5) bekezdése szerinti azonosítóját (a továbbiakban: egyedi azonosító), és azt megküldi az illetékes Transzplantációs Bizottságnak. A Transzplantációs Bizottság zárt borítékban személyesen átadja vagy a kezelőorvos útján megküldi a betegnek az egyedi azonosítót. Az egyedi azonosítót az OVSZK a központi várólista keretében közzéteszi és a beteg állapotában bekövetkezett változást 24 órán belül aktualizálja."

43. § (1) A Vr. 13. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(16) Ha a beteg nem jelenik meg a számára megadott napon az ellátás igénybevétele céljából a szolgáltatónál, és ezt előzetesen nem jelezte a (14) bekezdésben foglaltak szerint, valamint a (12) bekezdésben meghatározott eset sem áll fenn, az intézményi várólista vezetéséért felelős személy 7 napon belül új időpontot jelöl ki az ellátás igénybevételére, amiről egyidejűleg tájékoztatni kell a beteget. Ha a beteg az új időpontban sem jelenik meg a szolgáltatónál, az új időpontot követő 30. napon törölni kell az adatait az intézményi várólistáról. Annak a betegnek az adatait, akinek az egészségi állapotában olyan változás áll be, amely az adott beavatkozás elvégzését véglegesen lehetetlenné vagy orvos-szakmai szempontból indokolatlanná teszi, törölni kell a várólistáról."

(2) A Vr. 13. §-a a következő (18) bekezdéssel egészül ki:

"(18) Az intézményi előjegyzési lista tekintetében a 12/B. §-t, az (1a)-(11) és a (17) bekezdést, a 13/B. § (2) bekezdését, a 13/C. §-t, a 13/D. § (2) bekezdését és a 13/E. §-t alkalmazni kell."

44. § (1) A Vr. 5. számú melléklete a 3. melléklet szerint módosul.

(2) A Vr. 8. számú melléklete a 4. melléklet szerint módosul.

7. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

45. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A Mentőszolgálat Budapest és Pest megye területén ellátja az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 93. § (3)-(6) bekezdésén alapuló sürgősségi ügyeleti ellátással kapcsolatos feladatokat."

8. Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

46. § Az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 337/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Eftv. Vhr.) 1. §-a a következő (8) és (9) bekezdéssel egészül ki:

"(8) Az Országos Egészségbiztosítási Pénztár (a továbbiakban: OEP) a Tv. 1. § (2) bekezdés i) pont ic) alpontja szerinti szakellátási kapacitás egység megállapítására az Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH) megkeresésére - a jogszabályban előírt finanszírozási szolgáltatási egység figyelembevételével - javaslatot tesz az egészségügyért felelős miniszter részére. Az OEP a javaslatáról a megkereséstől számított 15 napon belül tájékoztatja az egészségügyért felelős minisztert és az OTH-t. A szakellátási kapacitási egység megállapításáról az egészségügyért felelős miniszter a javaslat kézhezvételétől számított 15 napon belül dönt, és a döntéséről tájékoztatja az OEP-et, továbbá az OTH-t.

(9) Az OEP a szakellátási kapacitás egységének (8) bekezdés szerinti megállapítását követően tájékoztatja az OTH-t az érintett kapacitás tekintetében az ellátást végző összes - finanszírozási szerződéssel rendelkező - egészségügyi szolgáltató kapacitásadatairól. Az OTH a kapacitás-nyilvántartásban rögzíti a Tv. 5/A. § (8b) és (8c) bekezdése szerinti adatokat."

47. § Az Eftv. Vhr. 4/B. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A kapacitás-nyilvántartásban szereplő tartalékkapacitások a 13-15/A. § szerinti eljárás során használhatóak fel."

48. § (1) Az Eftv. Vhr. 5/A. § (5e) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(5e) Nem kell ellátási területet megállapítani

a) a 2. számú melléklet A) rész 53. és 57. pontja szerinti ellátások,

b) a 3. számú melléklet 16/a. pontja szerinti ellátások, valamint

c) az egynapos ellátások

esetében."

(2) Az Eftv. Vhr. 5/A. §-a a következő (5f) bekezdéssel egészül ki:

"(5f) A HIV fertőzött betegek gondozását a jogszabályban nevesített egészségügyi szolgáltatók ellátási terület nélkül végzik."

49. § (1) Az Eftv. Vhr. 8. § (8a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(8a) A Tv. 7. § (1) bekezdése szerinti kezdeményezés nem irányulhat olyan kapacitásátcsoportosításra, amely eredményeként - figyelembe véve a kezdeményezést megelőző egy év forgalmi adatait - várhatóan az országos átlag alatti kihasználtsággal rendelkező rehabilitációs vagy krónikus fekvőbeteg-szakellátási szakmába tartozó kapacitás jön létre."

(2) Az Eftv. Vhr. 8. § (13) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(13) A Tv. 7. § (4) bekezdése szerinti átcsoportosítás során a (9a) bekezdés b) pontját nem kell alkalmazni."

50. § Az Eftv. Vhr. "A többletkapacitás-befogadási eljárások közös szabályai" alcíme a következő 11/D. §-sal egészül ki:

"11/D. § (1) Az egészségügyért felelős miniszter a többletkapacitások 13-15/A. § szerinti befogadása, illetve a már befogadott többletkapacitások 15/B. § szerinti felülvizsgálata során figyelembeveendő szakmai prioritásokat határozhat meg, ha

a) új feladat ellátása érdekében szükséges többletkapacitás bevonása,

b) valamely szakma esetében az ellátandó feladat vagy feltételek változása miatt indokolt a többletkapacitások bevonása,

c) valamely szakma esetében az ellátásokhoz való hozzáférés javítása érdekében indokolt többletkapacitás bevonása.

(2) Az OEP az egészségügyért felelős miniszter felkérésére - az általa meghatározott határidőn belül és az (1) bekezdésben meghatározott szempontok figyelembevételével -, a GYEMSZI és az OTH bevonásával a kapacitás-szükséglet befogadására vonatkozóan - a Tv. 4/A. § (3) bekezdés d), f) és k) pontjában, valamint (4) és (5) bekezdésében meghatározott szempontok szerint - elemzést és azon alapuló szakmai prioritási javaslatot készít, és azt megküldi az egészségügyért felelős miniszternek.

(3) A beérkezett javaslat alapján a szakmai prioritásokat az egészségügyért felelős miniszter a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő Hivatalos Értesítőben közzétett közleményben határozza meg. A közleményben meghatározott szakmai prioritások az egészségügyért felelős miniszter által történő visszavonásukig érvényesek.

(4) A (3) bekezdés alapján a Hivatalos Értesítőben közzétett szakmai prioritásokat az egészségügyért felelős miniszter módosíthatja a Hivatalos Értesítőben közzétett közleményével."

51. § (1) Az Eftv. Vhr. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Többletkapacitás a Tv. 11/A. §-a alapján előzetesen akkor fogadható be, ha

a) központi költségvetésből támogatott népegészségügyi fejlesztés, illetve program,

b) európai uniós forrásból vagy más pénzügyi alapból támogatott pályázat,

c) az a) és a b) pont alá nem tartozó regionális fejlesztések

megvalósítása többletkapacitások befogadását igényli."

(2) Az Eftv. Vhr. 12. §-a a következő (3a) bekezdéssel egészül ki:

"(3a) Ha a többletkapacitás előzetes befogadása iránti igény az (1) bekezdés a) vagy c) pontjában foglaltak megvalósításához kötődik, a többletkapacitás előzetes befogadására irányuló kérelmet elektronikusan és nyomtatott formában kell benyújtani az egészségügyért felelős miniszterhez. A kérelemnek tartalmaznia kell:

a) a kérelmezett kapacitásbefogadással összefüggő orvos-szakmai programot,

b) a kérelem tárgyát képező kapacitás tervezett kihasználtságának, betegforgalmi adatainak bemutatását,

c) a kérelem tárgyát képező kapacitással összefüggésben - a Tv. szerinti elérési szabályoknak megfelelően - tervezett ellátási területet,

d) a kérelem tárgyát képező kapacitás tekintetében a finanszírozás megkezdésének tervezett időpontját, az egyes részelemek - részletes indoklással ellátott - finanszírozására vonatkozó bontásban, ha az egyes kapacitásbefogadással érintett részelemek megvalósulása és az egészének tervezett finanszírozása időben eltér,

e) az ellátandó feladatra vonatkozó várható éves bevételeket és kiadásokat, valamint

f) a tervezett kapacitásbővítés révén az egészségügyi szolgáltató egészére gyakorolt hatások bemutatását, tekintettel a más szervezeti egységeknél megjelenő többletköltségekre, illetve a más egységeknél elérhető megtakarításokra, méretgazdaságossági szempontokra."

52. § Az Eftv. Vhr. 12/C. §-a a következő (9) bekezdéssel egészül ki:

"(9) A 12. § (3a) bekezdése szerinti kérelmek elbírálása során a 12. § (1)-(3) és (4)-(6) bekezdésében, a 12/A. és a 12/B. §-ban, valamint az e §-ban foglaltakat azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy pályázó alatt kérelmezőt, pályázat alatt pedig kérelmet kell érteni."

53. § Az Eftv. Vhr. 13-15. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"13. § (1) A 12. § alapján előzetesen be nem fogadott többletkapacitás befogadására a (2)-(6) bekezdés és a 14-15/A. § alapján lefolytatott eljárás során kerülhet sor.

(2) A többletkapacitás befogadása iránti kérelmet az egészségügyi szolgáltató fenntartója - egészségügyi felsőoktatási intézmény egészségügyi szolgáltatója esetén a felsőoktatási intézmény vezetője - nyújthatja be az OEP-hez. Ha a fenntartó nem azonos az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szervvel, a kérelemhez az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv ellenjegyzése is szükséges.

(3) A kérelmet két nyomtatott és aláírt példányban, valamint egy elektronikus példányban kell az OEP-hez benyújtani.

(4) A kérelemhez mellékelni kell:

a) az egészségügyi szolgáltató érvényes működési engedélyét, és ha a kérelem tárgyát képező egészségügyi tevékenységre még nem terjed ki a működési engedélye, akkor az egészségügyi szolgáltatónak a fenntartója által jóváhagyott nyilatkozatát arról, hogy a többletkapacitás befogadását követő 15 napon belül benyújtja a működési engedély módosítása iránti kérelmet az egészségügyi államigazgatási szervhez,

b) a befogadás szükségességének részletes szakmai indoklását,

c) a befogadás fenntarthatóságát alátámasztó pénzügyi hatásvizsgálatot, megjelölve a szolgáltatás éves felvállalt mennyiségét, a szükséges teljesítményvolument, és

d) az Egészségügyi Szakmai Kollégium szakmailag érintett tagozatának véleményét.

(5) Ha a kérelem nem felel meg a (3) és a (4) bekezdésben foglalt követelményeknek, az OEP a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül - legfeljebb 30 napos határidővel - hiánypótlásra hívja fel a kérelmezőt. Ha a kérelmező a hiánypótlást elmulasztja, a kérelmet az OEP - érdemi elbírálás nélkül - elutasítja.

(6) A kérelmek elbírálását az OEP készíti elő, és ennek részeként összefoglalót készít a befogadás évenkénti pénzügyi kihatásáról kérelmenként és a támogatott kérelmek összessége tekintetében.

(7) Ha a kérelem jogszabályban meghatározott rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátások súlyozási szorzójának 3,8 vagy 6,6 mértékre történő emelésére, illetve pszichiátriai és addiktológiai gyermek és felnőtt rehabilitációs ellátás befogadására irányul, az OEP - a (6) bekezdés szerinti előkészítés keretében - megkeresi az OTH-t a jogszabályban meghatározott feltételek fennállásának megállapítása érdekében.

(8) Az OEP a beérkezett kérelmeket véleményezi és azokat a véleményével, az Egészségügyi Szakmai Kollégium érintett tagozatának a véleményével, valamint a (6) bekezdés alapján készített összefoglalóval, továbbá az OTH által a (7) bekezdés szerinti megkeresésre adott állásfoglalással együtt - a TBB soron következő ülését megelőző 5 napon belül - megküldi a TBB tagjainak.

14. § (1) A TBB minden év áprilisában és szeptemberében ülésezik, további üléseket szükség szerint tarthat.

(2) A TBB létszáma 8 fő, amelyből 3 főt az egészségügyért felelős miniszter, 1 főt az államháztartásért felelős miniszter, 2 főt az OEP főigazgatója, 1 főt az országos tisztifőorvos és 1 főt a GYEMSZI főigazgatója jelöl ki. A TBB elnökét - a tagok közül - az OEP főigazgatója jelöli ki.

(3) A TBB tagjainak megbízatása a kijelöléssel jön létre. A megbízás visszavonásig szól.

(4) A TBB határozatképességéhez legalább 5 tag jelenléte szükséges. A TBB ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek a járóbeteg-szakellátást, valamint fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatóknak a TBB elnöke által meghívott szakmai érdekképviseleti szervezeteit képviselő személyek, továbbá előterjesztőként az OEP adott témáért felelős munkatársa.

(5) A TBB döntését tagjai többségének szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A TBB tagja különvéleményt fogalmazhat meg. Az ülésen a döntésről és a megfogalmazott különvéleményről jegyzőkönyv készül.

(6) A TBB működéséhez szükséges feltételeket az OEP biztosítja. A TBB ülését úgy kell összehívni, hogy a megtárgyalandó anyagokat a TBB tagjai az ülést megelőzően legalább 5 nappal megismerhessék.

15. § (1) A TBB az üléséig beérkezett hiánytalan kérelmek alapján - a (2)-(5) bekezdésben foglaltak figyelembevételével - javaslatot (a továbbiakban: befogadási javaslat) tesz az egészségügyért felelős miniszternek a többletkapacitás befogadására.

(2) A TBB a befogadási javaslatának elkészítése során

a) álláspontja kialakításánál előnyben részesíti az objektív ellátási szükségletek kielégítésére irányuló kérelmet;

b) figyelembe veszi

ba) az egészségügyi szolgáltatót érintő korábban befogadott és a kérelem benyújtásakor lekötött többletkapacitásokat,

bb) az egy kapacitásegységre jutó lakosságszám adatokat,

bc) a kérelemmel érintett szakmák kapacitásainak kihasználtságára vonatkozó adatokat,

bd) a kapacitás szükséglet-alapú tervezésének meglétét,

be) a vonatkozó egyéb szakmai szabályoknak való megfelelést,

bf) a finanszírozás várható összegét,

bg) a 13. § (6) bekezdése alapján készített összefoglalót.

(3) A befogadási javaslat elkészítése során előnyben kell részesíteni az olyan kérelmet, melynek eredményeként az egészségügyi szolgáltató

a) országos, illetve regionális ellátási területtel működik,

b) magasabb progresszivitású egészségügyi ellátást nyújt,

c) a korábban finanszírozott szolgáltatásokhoz képest költséghatékonyabb megoldást nyújt,

d) az ellátott terület népegészségügyi mutatóihoz szakmai összetételében a meglévőnél jobban igazodó szolgáltatást végez, vagy

e) segíti az egészségügyi rendszerhez való hozzáférési esélyek kiegyenlítését.

(4) A befogadási javaslat elkészítése során figyelembe kell venni, hogy a befogadásra kerülő kapacitás várható éves teljesítményének finanszírozott összege nem haladhatja meg a központi költségvetésről szóló törvényben erre a célra rendelkezésre álló források összegét.

(5) A befogadási javaslat elkészítése során figyelembe kell venni az egészségügyért felelős miniszter által a 11/D. § alapján kiadott és érvényes szakmai prioritásokat.

(6) A befogadási javaslatnak tartalmaznia kell

a) a többletkapacitás-befogadásra javasolt egészségügyi szolgáltatók nevét,

b) a befogadásra javasolt többletkapacitás megjelölését,

c) a többletkapacitás-befogadás forrásigényét,

d) a finanszírozás javasolt kezdési időpontját.

(7) A TBB a befogadási javaslatában csak azon szolgáltatók rehabilitációs osztályain nyújtott ellátások esetében javasolhatja a szorzó emelkedését, illetve befogadását, amelyek - az OTH állásfoglalása szerint - megfelelnek a jogszabályban meghatározott szakmai szempontoknak, vagy ennek hiányában a szakmai minimumfeltételekről szóló rendeletben meghatározott feltételeknek."

54. § Az Eftv. Vhr. 15/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"15/A. § (1) A befogadási javaslat kézhezvételét követő 10 napon belül az egészségügyért felelős miniszter megkéri a befogadáshoz az államháztartásért felelős miniszter előzetes hozzájárulását. Az államháztartásért felelős miniszter a megküldött befogadási javaslat kézhezvételét követő 15 napon belül értesíti az egészségügyért felelős minisztert a befogadáshoz való hozzájárulásáról, illetve annak elutasításáról és az elutasítás indoklásáról. Az egészségügyért felelős miniszter döntése akkor érvényes, ha ahhoz az államháztartásért felelős miniszter előzetesen hozzájárult.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter a befogadási javaslatról az államháztartásért felelős miniszter értesítésének kézhezvételétől számított 15 napon belül, az éves pénzügyi kihatások és a rendelkezésre álló források figyelembevételével dönt. Az egészségügyért felelős miniszter a döntéséről - annak meghozatalától számított 5 napon belül - tájékoztatja a TBB-t és az OEP-et.

(3) Az OEP főigazgatója a befogadott többletkapacitásokról a döntésről való tudomásszerzéstől számított 5 napon belül az OEP honlapján közleményt ad ki és egyidejűleg tájékoztatja az OTH-t. A közlemény egészségügyi szolgáltatónként tartalmazza a befogadott többletkapacitás megjelölését, mértékét, valamint a finanszírozási szerződés megkötésének tervezett időpontját és időtartamát.

(4) A befogadott többletkapacitásra a finanszírozási szerződéskötési jogosultság hatályát veszti, ha az egészségügyi szolgáltató a közlemény közzétételét vagy a közleményben meghatározott befogadási időpontot követően egy éven belül nem kezdeményezi a finanszírozási szerződés megkötését."

55. § Az Eftv. Vhr. "Az 1. § (1b) bekezdése szerinti többletkapacitás befogadása" alcíme helyébe a következő rendelkezés lép:

"Kapacitások visszavonása

15/B. § (1) Az OTH a következő szempontokat veszi figyelembe a Tv. 11/B. § (3) bekezdésében meghatározott döntéshez:

a) a befogadott kapacitás révén a szolgáltatáshoz való hozzáférés lehetősége - az ellátási terület megállapítását követően - nem változik vagy javul,

b) a befogadott kapacitást ellátó szolgáltatónál a tárgyi-személyi feltételek kedvezőbbek, mint annál a szolgáltatónál, amelytől a kapacitás visszavonására kerül sor,

c) a befogadott kapacitást végző szolgáltató által nyújtott szakmák köre, beavatkozások jellege, progresszivitási szintje és így a szolgáltatás minősége magasabb szintű.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltak megállapítása érdekében az OTH szükség esetén helyszíni ellenőrzést végezhet.

(3) A Tv. 11/B. § (3) bekezdése szerinti esetben a kapacitás visszavonás teljesítése érdekében az OEP a többletkapacitás-befogadási eljárás során, a TBB felé történő javaslattételt megelőzően megkeresi az OTH-t. Az OEP a megkeresésében megjelölheti azt az egészségügyi szolgáltatót, amely kapacitásának a visszavonását javasolja.

(4) Ha az OTH - a (3) bekezdés szerinti megkeresés alapján - megállapítja, hogy rendelkezésre áll az adott többletkapacitás befogadásához szükséges tartalék- vagy egyéb kapacitás, erről tájékoztatja az OEP-et.

(5) Ha az OTH - a (3) bekezdés szerinti megkeresés alapján - megállapítja, hogy nem áll rendelkezésre az adott többletkapacitás befogadásához szükséges tartalék- vagy egyéb kapacitás és a Tv. 11/B. § (3) bekezdése szerinti visszavonás indokolt, az OTH rendelkezik a kapacitás visszavonásáról.

(6) Az OTH a döntés meghozatalától számított 5 napon belül tájékoztatja az OEP-et a kapacitásnak a Tv. 11/B. § (1) és (3) bekezdése szerinti visszavonásáról. Az OEP gondoskodik az egészségügyi szolgáltató finanszírozási szerződésének az OTH döntése miatt szükséges módosításáról vagy felmondásáról, azzal, hogy a szerződésmódosítás hatálybalépésének vagy megszűnésének időpontja megegyezik a kapacitás visszavonásáról szóló határozat hatálybalépésének időpontjával.

(7) Ha a Tv. 11/B. § (1) vagy (3) bekezdése alapján hozott határozat olyan kapacitás visszavonásáról rendelkezik, amelyhez kapcsolódó ellátás elszámolására az egészségügyért felelős miniszter rendeletében megnevezett egészségügyi szolgáltatók jogosultak, a finanszírozási szerződés (6) bekezdés szerinti módosulását, illetve megszűnését követően végzett ellátások elszámolására az érintett szolgáltató nem jogosult.

15/C. § (1) Az OTH

a) az év negyedik negyedévében a 13. § (7) bekezdése szerinti rehabilitációs ellátásokat végző osztályra kiterjedően,

b) a szolgáltatónál lekötött fekvőbeteg-szakellátási kapacitás szakmai összetételének rehabilitációs ellátást érintő, legalább 15 ágyszámmal történő módosítása esetén a szerződésmódosítást megelőzően,

c) az orvosok létszámadatai vonatkozásában a finanszírozási szerződés adatai alapján negyedévente

ellenőrzést végez.

(2) Az (1) bekezdés szerinti ellenőrzéshez szükséges adatokat az OEP az OTH megkeresésére az OTH rendelkezésére bocsátja.

(3) Ha az (1) bekezdés szerinti ellenőrzés azt állapítja meg, hogy a szolgáltató nem felel meg a jogszabályban meghatározott szakmai feltételeknek és ezért a tevékenységének finanszírozásra alacsonyabb súlyozási szorzóval kerülhet sor, az OTH az érintett kapacitás visszavonásáról dönt és megállapítja az új, alacsonyabb súlyozási szorzóval számított kapacitást vagy a kapacitás visszavonását."

56. § (1) Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(2) Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a 6. melléklet 1. pontja szerint módosul.

(3) Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a 6. melléklet 2-5. pontja szerint módosul.

57. § (1) Az Eftv. Vhr.

a) 1. § (1) bekezdés b) pontjában az "a 2012. december 31-én" szövegrész helyébe az "a 2014. január 1-jén" szöveg,

b) 1. § (2) bekezdésében az "Az (1)-(1b) bekezdésben" szövegrész helyébe az "Az (1), (1a) és (1c) bekezdésben" szöveg,

c) 1/A. § (1) bekezdésében az "Országos Tisztifőorvosi Hivatal (a továbbiakban: OTH)" szövegrész helyébe az "OTH" szöveg,

d) 1/A. § (2) bekezdésében az "Országos Egészségbiztosítási Pénztárt (a továbbiakban: OEP)" szövegrész helyébe az "OEP-et" szöveg,

e) 5/B. § (7) bekezdésében az "A Tv. 11. § (3) bekezdése szerinti nyilvántartásban" szövegrész helyébe az "A Tv. 11/A. § (4) bekezdése szerinti nyilvántartásban" szöveg,

f) 5/B. § (7) bekezdés d) pontjában az "a Tv. 11. § (1) bekezdése szerinti esetben" szövegrész helyébe az "a Tv. 11/A. § (2) bekezdése szerinti esetben" szöveg,

g) 5/B. § (8), (9) és (10) bekezdésében, valamint 12/C. § (2) és (6a) bekezdésében az "a Tv. 11. § (3) bekezdése" szövegrész helyébe az "a Tv. 11/A. § (4) bekezdése" szöveg,

h) 8. § (9a) bekezdés i) pontjában az "a Tv. 7. § (1)-(4) és (6) bekezdésébe" szövegrész helyébe az "a Tv. 7. § (1), (3) és (4) bekezdésébe" szöveg,

i) 8. § (14) bekezdésében a "többletforrás igénynek" szövegrész helyébe a "többletforrás-igénynek" szöveg,

j) 8. § (16) bekezdésében a "15. § (12) bekezdésében" szövegrészek helyébe a "15/A. § (1) bekezdésében" szöveg,

k) 12/A. § (1) bekezdésében az "A Tv. 11. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe az "A Tv. 11/A. § (2) bekezdése" szöveg,

l) 12/B. § (1) bekezdésében az "A Tv. 11. § (2) bekezdése" szövegrész helyébe az "A Tv. 11/A. § (3) bekezdése" szöveg,

m) 2. számú mellékletében a "B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás" szövegrész helyébe a "B) Krónikus fekvőbetegszakellátás, rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás" szöveg

lép.

(2) Hatályát veszti az Eftv. Vhr.

a) 1. § (1) bekezdés g) és h) pontjában a " , de adott egészségügyi szolgáltatónál az érvényes finanszírozási szerződése alapján nem finanszírozott" szövegrész,

b) 1. § (1b) bekezdése,

c) 4/B. § (2), (2b) és (3) bekezdése,

d) 8. § (3) bekezdésében az "Az átcsoportosítás engedélyezése során az OTH helyszíni szemlét tart." szövegrész,

e) 8. § (11) bekezdésében a " , valamint - ha szükséges - az egészségügyi szolgáltató módosítandó ellátási területét" szövegrész,

f) 15/A. §-át megelőzően az "Egyszerűsített többletkapacitás-befogadási eljárás" címsor.

9. A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

58. § A humán reprodukciós eljárásokkal kapcsolatos, kötelezően nyilvánosságra hozandó eredményességi adatok, statisztikák köréről, a nyilvánosságra hozatal módjáról és helyéről, továbbá az ellenőrzés módjáról szóló 339/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Hr.) 1. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

10. Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet módosítása

59. § Az emberen végzett orvostudományi kutatások, az emberi felhasználásra kerülő vizsgálati készítmények klinikai vizsgálata, valamint az emberen történő alkalmazásra szolgáló, klinikai vizsgálatra szánt orvostechnikai eszközök klinikai vizsgálata engedélyezési eljárásának szabályairól szóló 235/2009. (X. 20.) Korm. rendelet 19. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A vizsgálati terv nem lényeges módosítását a kérelmező bejelenti az engedélyezőnek."

11. Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet módosítása

60. § Az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzési rendszerről szóló 122/2009. (VI. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Fr.) 2. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Az (1) bekezdésben foglaltaktól eltérően a szakképzésbe az adott képzésre akkreditációval nem rendelkező egészségügyi szolgáltató által foglalkoztatott jelölt is bekapcsolódhat, ha az egészségügyi szolgáltató megállapodást köt a képzés teljes időtartamára a képzés lebonyolítására egy akkreditált egészségügyi szolgáltatóval és biztosítja, hogy a jelölt a képzését az akkreditált egészségügyi szolgáltatónál tölthesse."

61. § Az Fr. 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A támogatott szakképzés során a szakképesítés megszerzéséhez nyújtott állami támogatás biztosítására

a) rezidens képzésben résztvevőkre tekintettel az egészségügyi szolgáltató által a 11. §-ban foglaltak szerint történő támogatás igénylés alapján,

b) központi gyakornoki képzés esetében - a 6. §-ban foglaltak szerint - központilag odaítélt támogatási keret alapján

kerül sor."

62. § Az Fr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A szakpszichológus képzésben résztvevő rezidens és központi gyakornok szakképzésének képzési költségéhez nyújtott állami támogatás a képzés első két évében az (1) bekezdés a) pontja szerinti támogatás, a képzés fennmaradó időtartamára a képzési normatíva összege."

63. § (1) Az Fr. 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) Az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel a támogatott szakképzésben részt vevő rezidensek után a szakképzés normatív költségének megtérítésére irányuló támogatás igényelhető, amelynek biztosítására azon felsőoktatási intézmény részére kerül sor, amellyel a rezidens a támogatott képzésben történő részvételről a 16. § (1) bekezdése alapján megállapodást köt."

(2) Az Fr. 5. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A 12. § (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben a felsőoktatási intézmény részére biztosítható támogatás a képzési normatíva összege."

(3) Az Fr. 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint meghatározott hiányszakmában szakképzést teljesítő rezidens foglalkoztatása esetén a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés teljes időtartamára szóló támogatás igényelhető, melyet a munkáltató a rezidens számára az őt törvény alapján megillető munkabérén felül havonta köteles megfizetni."

64. § Az Fr. 6. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A 10. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint meghatározott hiányszakmában szakképzést teljesítő központi gyakornok után a Kjt. H fizetési osztály 1. fizetési fokozata 50%-ának megfelelő összegű, a szakképzés teljes időtartamára szóló támogatás biztosítására kerül sor, amelyet a munkáltató felsőoktatási intézmény a központi gyakornok számára az őt jogszabály alapján megillető munkabérén felül havonta köteles megfizetni."

65. § Az Fr. 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Ha a jelölt a szakképzését az (1) bekezdés alapján a munkáltatójától eltérő helyen tölti, a jelöltet fogadó munkáltató a képzésben történő részvétel biztosításáért további díjazást a jelölttől, valamint a munkáltatójától nem kérhet."

66. § Az Fr. 10. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A miniszter a humánerőforrás-monitoringrendszer adatai alapján az egészségügyi humán erőforrás területi és szakma szerinti megoszlására figyelemmel, valamint a megelőző évben benyújtott jelentkezések száma és szakma szerinti megoszlása alapján meghatározza és minden év december 15-éig a 22. § szerinti szerv honlapján közzéteszi a következő évre vonatkozóan

a) egyetemi régiókra lebontva

aa) a rezidensi keretszámokat,

ab) a 13. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a központi gyakornoki képzés keretszámait a 2. § (4) bekezdés a) és b) pontja szerinti bontásban és

ac) a költségtérítéses képzés keretszámait, valamint

b) megyénkénti bontásban a hiányszakmák körét."

67. § (1) Az Fr. 11. § (2) bekezdés b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza)

"b) a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató szakképző hellyé minősítését igazoló okiratot, vagy a 2. § (1a) bekezdése szerinti esetben a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltatóval a képzés lebonyolítására megállapodást kötött, akkreditált egészségügyi szolgáltatónak a szakképző hellyé minősítését igazoló okiratot,"

(2) Az Fr. 11. § (2) bekezdés e) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A támogatás-igénylési nyilatkozat tartalmazza)

"e) nyilatkozatot arra nézve, hogy az igényelt szakképzési hely tekintetében legalább az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény (a továbbiakban: Eütev.) 11/A. § (9) bekezdése szerinti illetmény vagy bér pénzügyi fedezete a támogatást igénylő egészségügyi szolgáltató rendelkezésére áll, és kötelezettségvállalást arra nézve, hogy azt a jelölt részére a szakképzés teljes időtartamára megfizeti,"

(3) Az Fr. 11. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Az e rendeletben meghatározott feltételek teljesülése esetén, a 10. § (1) bekezdés a) pontjában szereplő keretszámok erejéig a támogatás-igénylést a 22. § szerinti szerv vezetője jóváhagyja és erről

a) az igénylő egészségügyi szolgáltatót,

b) azon felsőoktatási intézményt, amellyel a jelölt a támogatott képzésben történő részvételről a 16. § (1) bekezdése alapján megállapodást köt (a továbbiakban: illetékes felsőoktatási intézmény) és

c) a jelöltet

postai úton és - ha az elektronikus úton történő értesítéshez hozzájárult - elektronikus úton értesíti."

68. § Az Fr. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Az átcsoportosítási kérelmek elbírálása a 10. § (1) bekezdés a) pontja szerinti szempontok alapján történik, azzal, hogy a döntés meghozatalánál előnyben kell részesíteni azokat az igényeket,

a) amelyek benyújtására a szakképesítéssel még nem rendelkező személyekre vonatkozóan került sor,

b) ahol az egészségügyi szolgáltató igazoltan egy évnél tovább nem tudta az adott állást vagy munkakört betölteni,

c) ahol az egészségügyi szolgáltatónál a támogatott jelölt alkalmazásával válik lehetővé egyes állami kötelezettségvállalásból adódó feladatok teljesítése,

d) ahol az egészségügyi szolgáltató az adott jelölt alkalmazásával közelíti meg vagy éri el az adott szakma vonatkozásában az orvos-beteg arány országos átlagát."

69. § Az Fr. 14. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) Ha a jelölt által elsőként meghatározott szakképesítés jogszabályban meghatározott szakképzési idejéből az első alkalommal történő szakváltáskor rövidebb idő lenne hátra, mint a szakváltást követően választott szak szakképzési ideje, a jelölt a szakváltást követően a választott szak miniszteri rendeletben meghatározott időtartamában jogosult az e rendelet szerinti támogatásokra, azzal, hogy a korábban e rendelet szerint igénybe vett támogatások időtartamával csökken az igénybe vehető támogatás időtartama."

70. § (1) Az Fr. 15. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) A szakképzés teljesítése

a) a doktori iskola létesítésének eljárási rendjéről és a doktori fokozat megszerzésének feltételeiről szóló kormányrendeletben szabályozott, illetve más, ösztöndíjjal támogatott tudományos munka,

b) szülés,

c) baleset, tartós betegség,

d) 10 éven aluli gyermek, illetve tartósan gondozásra szoruló hozzátartozó otthoni ápolása, gondozása, vagy

e) rendkívüli állapot és megelőző védelmi helyzet esetén a sorkatonai szolgálat és a polgári szolgálat teljesítése, valamint a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona beleegyezése nélkül történő vezénylésének

teljes időtartamára megszakítható, amely időszak alatt a támogatott jelölt után járó támogatás folyósítása szünetel."

(2) Az Fr. 15. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A támogatott jelölt a szakképzés szüneteltetését, valamint a szakképzés folytatásának szándékát írásban köteles jelezni a munkáltatója, valamint a 22. § szerinti szerv részére. A szakképzés folytatásának kezdő időpontja - a hivatásos, szerződéses vagy önkéntes tartalékos állományban szolgálatot teljesítő katona kivételével -a bejelentéstől számított 3 hónapnál korábbi időpontban nem határozható meg."

71. § Az Fr. 16. §-a a következő (1a) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A felsőoktatási intézmény rezidensek esetében a szakképzés kezdő időpontjaként a szakképzési megállapodás megkötését megelőző időpontot is meghatározhat, amely azonban nem lehet korábbi, mint a támogatás-igénylés jóváhagyásának dátuma. A szakképzési megállapodás megkötését megelőző időpont meghatározásának feltétele, hogy a meghatározott időpont, valamint a szakképzési megállapodás megkötése között a rezidens megszakítás nélkül a képzési programjának megfelelő gyakorlatot teljesített, amely gyakorlatot a felsőoktatási intézmény a rezidens képzésének teljesítésébe miniszteri rendelet alapján utólagosan beszámítja."

72. § (1) Az Fr. 18. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Ha a támogatással érintett szakképesítés megszerzését megelőzően a támogatott jelölt

a) a szakképzéshez kapcsolódó foglalkoztatásra irányuló jogviszonyát megszünteti, és az ezt követő 3 hónapon belül nem nyújt be egészségügyi szolgáltató váltásra irányuló kérelmet,

b) a felsőoktatási intézménnyel megkötött szakképzési megállapodását felmondja,

c) munkáltatója és az illetékes felsőoktatási intézmény egyike sem ad tájékoztatást az Eütv. 116/A. § (6) bekezdése alapján egybefüggően legalább hat hónap időtartam tekintetében a jelölt teljesítéséről és a támogatott jelölt a szakképzés szüneteltetését nem jelezte a 22. § szerinti szerv részére, vagy

d) külföldi munkavállaláshoz szükséges hatósági bizonyítvány kiállítását kérte és ezzel egyidejűleg nem tájékoztatta a szakképzés szüneteléséről a 22. § szerinti szervet, vagy nem tett arra vonatkozó írásos nyilatkozatot, hogy a szakképzését a külföldi munkavállalással egyidőben folytatja,

a szakképzésére tekintettel folyósított, az 5. § (1) és (3) bekezdése vagy a 6. § (1) bekezdés a) és c) pontja, valamint (2) bekezdése szerinti támogatások visszafizetésére köteles."

(2) Az Fr. 18. §-a a következő (4) és (5) bekezdéssel egészül ki:

"(4) Ha a 22. § szerinti szerv a (2) vagy a (3) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását észleli - a visszafizetési kötelezettségről szóló tájékoztatás és a visszafizetendő támogatási összeg egyidejű megjelölése mellett -előzetesen felszólítja a támogatott jelöltet, hogy nyilatkozzon a támogatott szakképzés megszüntetésére irányuló szándékáról, egyidejűleg a felszólítás megtételéről tájékoztatja a munkáltatót, valamint az illetékes felsőoktatási intézményt. Ha a támogatott jelölt a támogatott szakképzés megszüntetéséről nyilatkozik vagy a 22. § szerinti szerv által meghatározott határidőben nem nyilatkozik, a 22. § szerinti szerv intézkedik a folyósított támogatások visszafizetése érdekében.

(5) Ha a támogatott jelölt a (4) bekezdés alapján arról nyilatkozik, hogy a (2) vagy a (3) bekezdése szerinti körülmények ellenére a szakorvos képzését tovább folytatja, azonban az Eütv. 116/A. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásban a nyilatkozat megtételétől számított hat hónap elteltével nem kerül sor a támogatott jelölt teljesítésével kapcsolatos adat rögzítésére, a 22. § szerinti szerv intézkedik a folyósított támogatások visszafizetése érdekében."

73. § (1) Az Fr. 25. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés alapján a szakképzésüket e rendeletben foglaltak szerint befejezők a törzsképzésük fennmaradó ideje alatt központi gyakornokként, a szakgyakorlati idejük alatt

a) - a b) pontban foglalt kivétellel - rezidensként,

b) ha háziorvostan szakképzésben vesznek részt, központi gyakornokként

vesznek részt a szakképzésben."

(2) Az Fr. 25. §-a a következő (2a) bekezdéssel egészül ki:

"(2a) A (2) bekezdés szerinti személyek a szakgyakorlati idejük megkezdésének évére meghatározott keretszámokon belül valamennyi, e rendelet szerinti támogatásra jogosultak az erre irányuló, e rendeletben meghatározott támogatás-igénylési nyilatkozat benyújtásával."

(3) Az Fr. 25. §-a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

"(5) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított 18. § (3) és (4) bekezdésében foglaltakat a támogatott szakképzésüket a Módr. hatályba lépését követően megkezdőkre kell alkalmazni."

74. § Az Fr.

a) 2. § (1) bekezdésében a "munkavégzésre irányuló jogviszonyban" szövegrész helyébe az "- az (1a) bekezdésben foglaltak kivételével - foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban" szöveg,

b) 2. § (7) bekezdésében az "a 14. § (2) és (3) bekezdésében" szövegrész helyébe az "a 14. § (2)-(3) bekezdésében" szöveg,

c) 6. § (1) bekezdés nyitó szövegrészében a "miniszter az egészségpolitika által meghatározott célok megvalósítása érdekében a központi gyakornokok képzéséhez támogatást nyújt, melynek keretében a központi gyakornok szakképzésének teljes időtartamára kifizetésre kerül (kerülnek)" szövegrész helyébe a "központi gyakornokok képzésének támogatására a felsőoktatási intézmények részére a szakképzés teljes időtartamára a következő támogatások kifizetésére kerül sor" szöveg,

d) 12. § (1) bekezdésében a "Tanácshoz" szövegrész helyébe a "22. § szerinti szervhez" szöveg,

e) 15. § (1) bekezdésében az "egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. évi LXXXIV. törvény" szövegrész helyébe az "Eütev." szöveg és

f) 16. § (1) bekezdésében a "szakképzés kezdő időpontja" szövegrész helyébe a "szakképzés kezdő időpontja - az (1a) bekezdésben foglalt kivétellel -" szöveg

lép.

75. § Hatályát veszti az Fr.

a) 10. § (2) bekezdése,

b) 11. § (3) bekezdésében az " , amely haladéktalanul továbbítja azt a Tanács részére" szövegrész,

c) 11. § (5) és (6) bekezdése,

d) 12. § (1) bekezdésében az "a Tanács javaslatára," szövegrész,

e) 12. § (2) bekezdés c) pontja,

f) 12. § (4) bekezdése,

g) 13. § (4) bekezdésében az " , amelyben az adott állásra támogatást elnyert egészségügyi szolgáltató képviseletét biztosítani kell" szövegrész,

h) 16. § (2) bekezdésében az "a képzés során mentori tevékenységet lát el," szövegrész és

i) 25. § (1) bekezdésében az "a törzsképzésük befejezését követően" szövegrész.

12. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

76. § (1) Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: ÁNTSZ Vhr.) 12. § (3) bekezdés c) pontja a következő cd) alponttal egészül ki:

[A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.)]

"cd) 19/B. §-a"

(szerinti feladatok ellátására.)

(2) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés c) pont cb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

"cb) 18/A. § (4a) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(3) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés c) pontja a következő cc)-cd) alponttal egészül ki:

(A kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki

a biztonságos és gazdaságos gyógyszer- és gyógyászatisegédeszköz-ellátás, valamint a gyógyszerforgalmazás általános szabályairól szóló 2006. évi XCVIII. törvény)

"cc) 41. § (2)-(4) bekezdése,

cd) II. Része,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(4) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (4) bekezdés h) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t jelöli ki)

"h) az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. törvény

ha) 1/A. § (3)-(5) bekezdése,

hb) § (8) bekezdése,

hc) 1/J. § (3) bekezdése,

hd) 2. § (7) és (8) bekezdése,

he) 2/E. § (2) és (10) bekezdése,

hf) 2/F. § (2) és (3) bekezdése,

hg) 4. § (2)-(4) bekezdése,

hh) 5. § (2), (3) és (5) bekezdése,

hi) 5/A. § (1), (7), (8a), (10) és (11) bekezdése,

hj) 5/B. § (1), (4) és (5) bekezdése,

hk) 7. § (7) és (11) bekezdése,

hl) 10. § (2) bekezdése,

hm) 11/A. § (4) bekezdése,

hn) 11/B. § (1)-(3) bekezdése,

ho) 14. § (14) és (16) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

(5) Az ÁNTSZ Vhr. 12. § (5) bekezdés b) pont bb) alpontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A kormány egészségügyi államigazgatási szervként a megyei népegészségügyi szakigazgatási szervet jelöli ki az Eüak.)

"bb) 15. § (1)-(3a) bekezdése,"

(szerinti feladatok ellátására.)

77. § Az ÁNTSZ Vhr. a következő 14/A. §-sal egészül ki:

"14/A.§ A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az Országos Epidemiológiai Központot jelöli ki az Eüak.

a) 5. § (3) bekezdése,

b) 15. § (1)-(3b) bekezdése,

c) 20. § (3a) bekezdése

szerinti feladatok ellátására."

78. § Az ÁNTSZ Vhr. 22. § (4) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Egészségügyi államigazgatási szervként a kormány az Eüak.)

"a) 15. § (1)-(3a) és (7) bekezdésének alkalmazásában az érintett lakóhelye, tartózkodási helye, munkahelye vagy a megbetegedés helye szerint illetékes járási népegészségügyi intézetet,"

(jelöli ki.)

79. § Hatályát veszti az ÁNTSZ Vhr.

a) 10. § (1) bekezdés c) pont cd) alpontjában a " , gyógyszerügyi" szövegrész,

b) 12. § (4) bekezdés a) pont ae) alpontja.

13. Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

80. § Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet 1. és 2. mellékletében a "2013." szövegrész helyébe a "2014." szöveg lép.

14. Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet módosítása

81. § Az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló 35/2011. (III. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Int.r.) 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Rh-negatív vércsoportú várandós nő esetében az egészségügyi szolgáltató gondoskodik arról, hogy - a szülés várható megindulása előtt - a várandós nő részére a szükséges anti-D ellenanyag vényre történő felírása és kiváltása megtörténjen. A felelős személy a szülési eseményt követően a vérmintákat eljuttatja a véradó állomásra."

82. § Az Int.r. 9. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(3) A szülés befejezését követő 3 órán keresztül az anya és az újszülött felügyeletét a felelős személynek kell ellátnia. A felelős személy vagy a helyettes felelős személy a szülést követő naptól számított három napon keresztül az anya és az újszülött állapotát naponta ellenőrzi, az első és a harmadik napon személyes ellenőrzés keretében.

(4) Ha a (3) bekezdés szerinti ellenőrzés során azonnali ellátást igénylő rendellenességet észlelnek, akkor az anya, illetve az újszülött háttérkórházba vagy a 8. § (3) bekezdése szerinti fekvőbeteg-gyógyintézetbe történő azonnali szállítását kell javasolni, egyéb eltérés észlelése esetén az általános beutalási rend szerint kell eljárni."

83. § Az Int.r. 12. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A szülést követő 72 óra elteltével a felelős személy és a gyermekgyógyász két példányban elkészíti a (2) bekezdésben meghatározott, az intézeten kívül született újszülöttről szóló vizsgálati lapot, a felelős személy pedig kitölti a 6. melléklet szerinti, az intézeten kívüli szülésről szóló összefoglalót."

84. § Az Int.r. 8. § (1) bekezdésében az "ügyeletvezető" szövegrész helyébe az "ügyeletes" szöveg lép.

85. § Hatályát veszti az Int.r.

a) 3. § (2) bekezdésében az " , a 2. § (4) bekezdése szerinti gyermekgyógyásznak két évnél nem régebbi csecsemő és újszülött újraélesztési tanfolyam elvégzését igazoló bizonyítvánnyal" szövegrész,

b) 10. § (2) bekezdése,

c) 6. mellékletében a

"........................................

Gyermekgyógyász aláírása

P. H."

szövegrész.

15. A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet módosítása

86. § A háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi alapellátási vállalkozások támogatásáról szóló 216/2011. (X. 19.) Korm. rendelet 3. § (6) bekezdésében az "ellenőrzi" szövegrész helyébe az "ellenőrizheti" szöveg lép.

16. A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosítása

87. § A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kábítószer Vhr.) 2. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(E rendelet hatálya kiterjed)

"g) az új pszichoaktív anyagok C) jegyzékéről törölt azon anyagokra, amelyek a D) jegyzéken szerepelnek."

88. § A Kábítószer Vhr. 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4) Díszítő mák és kannabisz növény exportját, importját, transzferét végző, a tisztítatlan mákszalma-maradványokkal szennyezett mákmagot felvásárló, illetve annak tisztítását végző, valamint ipari mákszalmát tároló, továbbá új pszichoaktív anyagot, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagot ipari célra használó, exportáló, importáló, transzferét és forgalmazását végző gazdálkodó szervezet a tevékenység megkezdése előtt harminc nappal köteles a tevékenységet a tevékenység jellegének és helyének pontos megjelölésével és a kábítószerért felelős személy megnevezésével az EEKH-nak bejelenteni. A bejelentésben meg kell jelölni a cégjegyzékszámot vagy az egyéni vállalkozókról vezetett hatósági nyilvántartásba vétel számát."

89. § (1) A Kábítószer Vhr. 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) A díszítő mák és a kannabisz növény, valamint az új pszichoaktív anyagok és a D) jegyzéken szereplő anyagok vonatkozásában eseti exportengedély és eseti importengedély a 3. § (5) bekezdése szerinti nyilvántartásba vételt követően kérelmezhető az EEKH-tól."

(2) A Kábítószer Vhr. 4. § (6) és (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(6) Kábítószerekkel, pszichotróp anyagokkal és új pszichoaktív anyagokkal, valamint a D) jegyzéken szereplő anyagokkal kutatást csak e tevékenység folytatására jogosító tevékenységi engedéllyel vagy egy adott vizsgálatra szóló eseti kutatási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezet folytathat.

(7) A P1 jegyzékbe foglalt pszichotróp anyagok, valamint az új pszichoaktív anyagok és a D) jegyzéken szereplő anyagok felhasználása csak kutatási vagy ipari célra engedélyezhető, ide nem értve a Gytv. 25. § (2) bekezdése szerinti eseteket."

90. § A Kábítószer Vhr. 27. § (7) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az OAC a kockázatértékelés eredményére figyelemmel kezdeményezi a miniszternél)

"c) az anyagnak az 1. melléklet C) jegyzékéről történő törlését és az 1. melléklet D) jegyzékére történő áthelyezését."

91. § A Kábítószer Vhr. 29. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az e rendelet szerint az EEKH hatáskörébe tartozó eljárásokban - ahol e rendelet eltérően nem rendelkezik - a döntést a kérelemnek az EEKH-hoz történő megérkezését követő naptól, hivatalbóli eljárás esetén az első eljárási cselekmény elvégzésének napjától számított harminc napon belül kell meghozni és gondoskodni a döntés közléséről."

92. § A Kábítószer Vhr. a következő 37. §-sal egészül ki:

"37. § Ez a rendelet az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg."

93. § A Kábítószer Vhr. 25. § (1) és (2) bekezdésében a "tárgyi eljárás során lefoglalt, de elkobzásra nem került" szövegrész helyébe a "büntetőeljárásról szóló 1998. évi XIX. törvény 569. §-a szerinti eljárás alá vont" szöveg lép.

94. § A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a 8. melléklet szerint módosul.

95. § Hatályát veszti a Kábítószer Vhr. 4. § (1) bekezdésében a "valamint új pszichoaktív anyagok," szövegrész.

17. Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet módosítása

96. § Az Országos Betegjogi, Ellátottjogi, Gyermekjogi és Dokumentációs Központról szóló 214/2012. (VII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: OBDK Vhr.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (3)-(6) bekezdéssel egészül ki:

"(2) Az OBDK hivatalból jár el, ha tudomására jut olyan tény, körülmény, vagy olyan intézkedés, illetve mulasztás, amely súlyos vagy az ellátottak nagyobb csoportját érintő betegjogi jogsérelmet okozhat, illetve az egészségügyi szolgáltatások hozzáférésével, az ellátásszervezéssel, a beutalási renddel, a betegtájékoztatással kapcsolatos.

(3) Ha az ügy nem tartozik az OBDK hatáskörébe, erről a panaszost értesíteni kell. Az értesítés tartalmazza az ügyben hatáskörrel rendelkező szerv megnevezését is.

(4) Az OBDK - a (2) bekezdés szerinti esetekben - az irányító szerve felkérése alapján is indíthat vizsgálatot.

(5) A (2)-(4) bekezdés szerinti eljárás esetén az OBDK

a) tájékoztatást kérhet az egészségügyi szolgáltató vezetőjétől, a fenntartótól, illetve az egészségügyi államigazgatási szervtől,

b) javaslatot tehet az egészségügyi szolgáltató, a fenntartó, illetve az egészségügyi államigazgatási szerv részére intézkedés megtételére,

c) javaslatot tehet az adott üggyel kapcsolatos jogszabály tartalmára vonatkozóan,

d) az egészségügyi szolgáltató vezetője, a fenntartó, valamint az eljárásban részt vevő más szerv részére ajánlást fogalmazhat meg.

(6) Az (5) bekezdés d) pontja szerinti ajánlásban érintett szerv 60 napon belül tájékoztatja az OBDK-t az ajánlással kapcsolatos észrevételeiről."

97. § Az OBDK Vhr. 5. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti tanfolyamot az OBDK szervezi, vagy megszervezésére egészségügyi, szociális, illetve gyermekvédelmi szakképzést folytató intézményt (a továbbiakban: tanfolyamot szervező) választ ki. Az OBDK a tanfolyamot szervezővel megállapodást köt."

98. § Az OBDK Vhr. 12. §-a a következő d) ponttal egészül ki:

(Az ideiglenes hatállyal elhelyezett, az átmeneti és tartós nevelésbe vett gyermekek jogérvényesítésének elősegítése érdekében a gyermekjogi képviselő)

"d) az OBDK által meghatározott időtartamban fogadóórát tart az otthont nyújtó ellátást biztosító intézményekben."

99. § Az OBDK Vhr. 22. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Mentesül a tanfolyami óraszám különbözet és vizsga letétele alól a jogi szakokleveles betegjogi, ellátottjogi és gyermekjogi jogvédői képesítéssel, valamint a betegjogi, ellátottjogi és gyerekjogi, továbbá az egészségügyi szakjogász végzettséggel rendelkező személy."

100. § Az OBDK Vhr.

a) 2. § (1) bekezdés a) pontjában a "32. § (1) bekezdése" szövegrész helyébe a "30. § (1) bekezdése" szöveg,

b) 3. § h) pontjában az "a jogvédelmi képviselők tevékenységéről" szövegrész helyébe az "a jogvédelmi képviselők és az OBDK tevékenységéről" szöveg,

c) 7. § (5) bekezdés b) pontjában az "a 9. § (1) bekezdésben és a 10. § (1) bekezdés b) pontjában" szövegrész helyébe az "a 9. § (1) bekezdésében, a 10. § (1) bekezdés b) pontjában és a 12. § d) pontjában" szöveg,

d) 22. § (4) bekezdésében a "2014. január 1-jét" szövegrész helyébe a "2014. július 1-jét" szöveg, az "Az ezen időpontot megelőzően" szövegrész helyébe az "A 2014. július 1-jéig" szöveg

lép.

101. § Hatályát veszti az OBDK Vhr. 13. § (2) bekezdés b) és c) pontja.

18. A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet módosítása

102. § A közforgalmú gyógyszertári tulajdoni hányadra vonatkozó elővásárlási jog gyakorlásának és az állam tulajdoni hányadának értékesítésére vonatkozó pályázat szabályairól szóló 331/2013. (IX. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 331/2013. Korm. rendelet) 10. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Érvénytelen a pályázat, ha)

"g) benyújtására nem a 9. § (1) bekezdésében meghatározott módon került sor."

103. § A 331/2013. Korm. rendelet

a) 10. § (1) bekezdés f) pontjában a "be." szövegrész helyébe a "be, vagy" szöveg,

b) a 12. § (2) bekezdés a) és b) pontjában a "gyógyszertárban" szövegrész helyébe a "gazdasági társaságban" szöveg

lép.

104. § Hatályát veszti a 331/2013. Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés e) pontjában a "vagy" szövegrész.

19. A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet módosítása

105. § A külföldön történő gyógykezelések részletes szabályairól szóló 340/2013. (IX. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kgyr.) 9. §-a a következő (11) bekezdéssel egészül ki:

"(11) Az e § szerinti eljárásban a 3. § (1) bekezdésében foglaltaktól sürgős szükség fennállása esetén akkor lehet eltérni, ha a külföldi gyógykezelésre jogosult személy, törvényes képviselője vagy az adott ellátásra beutalási jogosultsággal rendelkező kezelőorvosa a kérelmet a beavatkozás időpontja előtt benyújtotta."

106. § A Kgyr. 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az EEKH a fellebbezés beérkezésétől számított 8 napon belül megkeresi az Egészségügyi Tudományos Tanácsot (a továbbiakban: ETT), amely 30 napon belül felülvizsgálja az orvosszakmai javaslatot, annak indokoltságát. Az ETT-re irányadó ügyintézési határidő különösen bonyolult esetekben - az ügyfél egyidejű értesítése mellett - egy alkalommal, 15 nappal meghosszabbítható."

20. A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet módosítása

107. § (1) A temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Tkr.) 42. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) Nem természetes módon bekövetkezett halál esetén a holttestnek az elhalálozás vagy a boncolás helyéről való elszállítására jogszabály további feltételeket is megállapíthat."

(2) A Tkr. 43. § (2) bekezdés b) pontjában a "rendkívüli halálesetben" szövegrész helyébe a "nem természetes halállal" szöveg lép.

21. Záró rendelkezések

108. § (1) Ez a rendelet - a (2) bekezdésben foglalt kivétellel - 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 48. § (1) bekezdése, az 56. § (2) bekezdése, a 76. § (1) bekezdése és a 6. melléklet 1. pontja 2014. július 1-jén lép hatályba.

109. § A 92. §, a 94. § és a 8. melléklet 1. pontja az 5-(2-amino-propil)indol ellenőrzési intézkedések alá vonásáról szóló 2013. október 7-i 2013/496/EU tanácsi határozat végrehajtásához szükséges rendelkezéseket állapít meg.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 2. és 3. pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"

2.Lőfegyvert tartani szándékozó, illetve tartó személyek (II. csoport)
lőfegyvertartásra való alkalmassági vizsgálata
A.orvosi alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa)első fokon7 200 Ft
ab)másodfokon10 800 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba)első fokon4 800 Ft
bb)másodfokon7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca)első fokon2 500 Ft
cb)másodfokon4 800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da)első fokon1 700 Ft
db)másodfokon3 200 Ft
B.pszichológiai alkalmassági vizsgálat
a)első fokon7 200 Ft
b)másodfokon12 000 Ft
3.Gépjármű-vezetői, belvízi hajózási szolgálati és belvízi kedvtelési célú
vízijármű-vezetői alkalmassági vizsgálat
a) ha a 40. életévét még nem töltötte be:
aa)első fokon7 200 Ft
ab)másodfokon10 800 Ft
b) ha a 40. életévét betöltötte, de a 60. életévét még nem érte el:
ba)első fokon4 800 Ft
bb)másodfokon7 200 Ft
c) ha a 60. életévét betöltötte, de a 70. életévét még nem érte el:
ca)első fokon2 500 Ft
cb)másodfokon4 800 Ft
d) ha a 70. életévét betöltötte:
da)első fokon1 700 Ft
db)másodfokon3 200 Ft

"

2. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 15. pont b) alpontjában a "büntető ügyekben kiszabott" szövegrész helyébe a "büntetésként kiszabott" szöveg lép.

3. A TéR. 2. számú mellékletében foglalt táblázat 16. pont b) alpontjában a "pneumococcus" szövegrész helyébe a "pneumococcus baktérium, a human papilloma vírus " szöveg lép.

2. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"3. melléklet a 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendelethez

Fekvőbeteg-szakellátás
engedélyező hatóság fejléce
..............(egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)...........számú melléklet a...........iktatószámú
határozathoz
telephelyosztály
megnevezése
szervezeti
egység
azonosítója
szakma
neve
szakma-
kód
ágyszámellátási
forma
progresz-
szivitási
szint
ügyelet/
készenlét
engedély
státusza
ellátási
körzet
dátum
aláírás
Járóbeteg-szakellátás
engedélyező hatóság fejléce
..........(egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)...........számú melléklet a.........iktatószámú határozathoz
telephelyszak-
rendelés
megne-
vezése
szervezeti
egység
azonosító-
szakma
neve
szakma-
kód
szak-
orvosi
óra
nem
szak-
orvosi
óra
ellátási
forma
progresz-
szivitási
szint
engedély
státusza
ellátási
körzet
dátum
aláírás
Alapellátás
engedélyező hatóság fejléce
..........(egészségügyi szolgáltató megnevezése, egyedi azonosító száma)...........számú melléklet a...........iktatószámú határozathoz
telephelyrendelés
megne-
vezése
szervezeti
egység
azonosító-
ja
szakma
neve
szakma-
kód
ellátási
forma
ügyelet/
készenlét
engedély
státusza
ellátási
körzet
dátum
aláírás”

"

3. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Vt. 5. számú melléklete a

"

011Hasfali, lágyék sérvműtét
implantátum beültetésével
55330Hernioplastica inguinofem. bilat. c.
implant.

"

sorát követően a következő sorral egészül ki:

"

011Hasfali, lágyék sérvműtét
implantátum beültetésével
55391Műanyag háló beépítése hasfali sérv
műtétjéhez

"

2. A Vr. 5. számú melléklete a

"

024Coronária intervenciók8645HIntracoronáriás nyomásgrádiens
meghatározással kiegészített
coronarografia bypass ágon

"

sorát követően a következő sorokkal egészül ki:

"

024Coronária intervenciók12780Szívkatéterezés-transthoracalis
behatolással
024Coronária intervenciók33030Szívüregek és coronáriák DSA-ja
024Coronária intervenciók53867Véna cava umbrella transjugularis
024Coronária intervenciók53964Plastica coarctationis aortae, percutan

"

4. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Vr. 8. számú melléklete a következő 27/a sorral egészül ki:

"27/a Oldaliság jele a tényleges ellátásnál (páros szerven végezhető eljárás esetén) (J/B/P/N)"

2. A Vr. 8. számú melléklete a következő 32-34 sorral, valamint azt megelőzően a következő alcímmel egészül ki:

"Külföldiek várólista regisztrálásának adatai:

32 Biztosítás, ennek hiányában állampolgárság országa

33 A külföldi beteg biztosítási azonosítási száma, ennek hiányában személyazonosítási okmány azonosítója

34 Ellátást engedélyező dokumentum típusa (ha rendelkezésre áll)"

5. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. Vhr. 2. számú melléklet B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás, rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás része a következő 9/a. ponttal egészül ki:

"9/a. rehabilitációs medicina alaptevékenység"

2. Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 2. számú melléklet B) Krónikus fekvőbeteg-szakellátás, rehabilitációs fekvőbeteg-szakellátás, ápolás és hospice ellátás rész 3., 9., 14. és 15. pontja.

6. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 16/a. ponttal egészül ki:

"16/a. szülésznői ellátás (intézeti)"

2. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 76/a. ponttal egészül ki:

"76/a. rehabilitációs medicina alaptevékenység"

3. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklet 137. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

"137. klinikai és mentálhigiéniai szakpszichológia"

4. Az Eftv. Vhr. 3. számú melléklete a következő 143. és 144. ponttal egészül ki:

"143. neuropszichológia

144. klinikai addiktológiai szakpszichológia"

5. Hatályát veszti az Eftv. Vhr. 3. számú melléklet 76., 77., 79., 81., 91., 93. és 136. pontja.

7. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Hr. 1. számú melléklete a következő 4/A. ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)

"4/A. Nem magyar állampolgár esetén a költségviselő megnevezése"

2. A Hr. 1. számú melléklet 7. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)

"7. Összesen hányadik reprodukciós eljárás kezdődik most (megelőző szüléstől függetlenül összesen)"

3. A Hr. 1. számú melléklete a következő 7/A. ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)

"7/A. A jelenleg végzett humán reprodukciós eljárásból összesen hányadik kezdődik"

4. A Hr. 1. számú melléklete a következő 9/A. ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)

"9/A. Korábbi ivarsejttel végzett mesterséges ondóbevitelek száma"

5. A Hr. 1. számú melléklete a következő 15/A. ponttal egészül ki:

(Az adatszolgáltatás során az alábbi adatok kerülnek továbbításra:)

"15/A. Az ondóbevitel időpontja"

8. melléklet az 520/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

1. A Kábítószer Vhr. 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" címében foglalt "Pszichotróp anyagok 1. jegyzéke (P1)" című táblázat a következő 56. sorral egészül ki:

"

565-IT5-(2-aminopropyl)indole

"

2. A Kábítószer Vhr. 1. melléklet "B) PSZICHOTRÓP ANYAGOK JEGYZÉKE" címében foglalt "Pszichotróp anyagok 2. jegyzéke (P2)" című táblázat 9. sora helyébe a következő rendelkezés lép:

"

9GHB (gamma-hidroxi-
vajsav)
γ-hydroxybutyric acid

"

3. A Kábítószer Vhr. 1. melléklete a következő D) címmel egészül ki:

"D) A C) JEGYZÉKRŐL ÁTHELYEZETT ANYAGOK JEGYZÉKE"

Tartalomjegyzék