Tippek

Egy bíró ítéletei

Nézze meg a KISFILMET, amelyben megmutatjuk, hogyan tudja áttekinteni egy bíró valamennyi ítéletét! Érdemes hangot ráadni. Bővebben

Keresés "Elvi tartalomban"

A döntvények bíróság által kiemelt Elvi tartalmában közvetlenül kereshet.

Bővebben

Tartalomjegyzék nézet

Bármelyik címsorra duplán kattintva megjelenítheti a dokumentum tartalomjegyzékét.

Visszaváltás: ugyanúgy dupla kattintással.

Bővebben

630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról

A Kormány

a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a), c) és x) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés zs) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az 5. alcím tekintetében az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény 3. § (9) bekezdés a) pont aa) és ab) alpontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 6. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 7. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 25. § a) pontja tekintetében az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 25. § b) pontja tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,

a 9. alcím tekintetében az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény 17. § (1) bekezdés m) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 10. alcím tekintetében az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 18. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

a 11. alcím tekintetében az Alaptörvény 15. cikk (3) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény 38. § (3) bekezdés c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet módosítása

1. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 1. § (4a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(4a) A Kormány egészségbiztosítóként a NEAK-ot jelöli ki az Ebtv. 36. § (3) bekezdésében foglalt feladatok ellátására. A NEAK jogosult az Ebtv. 36. § (1)-(9) bekezdésében, továbbá az Ebtv. 37-38/C. §-ában meghatározott ellenőrzésekhez elemzéseket végezni, ellenőrzéseket elrendelni, koordinálni és irányítani."

2. § Az R. 11/E. § (1a) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép, és a § a következő (1b)-(1j) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) Amennyiben olyan gyógyszer méltányosságból történő támogatására irányuló kérelem érkezik, amelynek az adott indikációban történő alkalmazására vonatkozó gyógyszerbefogadási kérelmet a gyógyszerek társadalombiztosítási támogatásba történő befogadásának, a befogadás és a támogatás mértéke megállapításának, valamint a támogatás megváltoztatásának részletes szabályairól szóló 452/2017. (XII. 27.) Korm. rendelet 7. §-a szerinti javaslattevő bizottság még nem tárgyalt meg, és nem hozta meg javaslatát, a NEAK döntését a NEAK mellett működő Szakmai Javaslattevő Bizottság (a továbbiakban: SZJB) és Társadalometikai Döntési Bizottság (a továbbiakban: TDB) bevonásával hozza meg.

(1b) Az SZJB tagjai:

a) az OGYÉI főigazgatója által kijelölt 1 fő,

b) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által az adott kérelem tárgyában szakmailag illetékes tagozat kijelölt szakértője, ultraritka betegségek esetén a Ritka Betegségek Tanácsadó Testülete által delegált 1 fő, és

c) a Magyar Orvosi Kamara elnöke által kijelölt 1 fő.

(1c) A TDB tagjai:

a) a Magyar Tudományos Akadémia elnöke által kijelölt 1 fő,

b) az Egészségügyi Tudományos Tanács elnöke által kijelölt 1 fő,

c) az Egészségügyi Szakmai Kollégium elnöke által kijelölt 1 fő,

d) az egészségügyért felelős miniszter által kijelölt 1 fő és

e) a NEAK főigazgatója által kijelölt 1 fő.

(1d) Az SZJB állást foglal abban a kérdésben, hogy a gyógykezelés célját, a gyógykezeléstől várt eredményt, és az alkalmazás kockázatait figyelembe véve a beteg alkalmas-e a kérelmezett kezelésre, és állást foglal az adott terápiával várható többlet egészségnyereségről a támogatással elérhető terápiákhoz képest.

(1e) A TDB a költségek figyelembevételével állást foglal arra vonatkozóan, hogy javasolható-e a beteg támogatása adott költséggel, figyelemmel a gyógykezelés során elérhető egészségnyereségre és költséghatékonyságra.

(1f) A NEAK képviselője ismerteti a TDB-vel az adott kérelemre vonatkozóan az SZJB javaslatát, az általa megadott hatásossági paramétereket, és a kezelés várható költségét. A TDB összesített véleményét a NEAK képviselője terjeszti fel a NEAK részére.

(1g) A NEAK döntéshozatala során az SZJB és a TBD állásfoglalásában foglaltak figyelembe vételével jár el, Támogatást nem javasló álláspont esetén a NEAK dönthet a méltányossági támogatás megadásáról. (1h) Az SZJB és a TDB álláspontját titkos szavazással hozza meg.

(1i) A NEAK biztosítja, hogy az SZJB és a TDB a kérelmeket folyamatosan, szükség esetén soron kívüli megkapja. A NEAK biztosítja továbbá a titkos szavazás technikai feltételeit.

(1j) Korábban nem kérelmezett eszközfajta esetén a NEAK az általa felkért, a kérelemben megjelölt gyógyászati segédeszköz szakmai megítélésében kompetens orvos, vagy kompetenciával és egyéb szakirányú képesítéssel rendelkező szakember véleményét is kikéri."

3. § Hatályát veszti az R. 1. § (10a) bekezdése.

2. Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R1.) 8. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(3) A körzethatárok módosítása esetén nem jöhet létre a (2) bekezdésben meghatározott minimumlétszám alatti lakosságszámú felnőtt, vegyes, illetve házi gyermekorvosi körzet. A körzetmódosítást követően a szerződés módosítását a szolgáltató kezdeményezi. Újkörzet létesítése esetén nem köthető finanszírozási szerződés, ha az új körzet létesítése következtében valamely meglévő körzet lakosságszáma felnőtt és vegyes körzet esetén 1200, gyermekkörzet esetén 600 fő alá csökken.

(4) A (2) bekezdésnek megfelelő új körzet esetén a díjazást a NEAK a körzet kialakítását követő egy éven át kiegészíti az adott típusú háziorvosi körzetek előző évi teljesítménye szerinti átlagos havi díjazásának mértékéig, amely az első hónaptól kifizetésre kerül."

5. § Az R1. 12/A. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult háziorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés havi gyakorisággal történik."

6. § (1) Az R1. 14. §-a a következő (5a) bekezdéssel egészül ki:

"(5a) A területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi szolgáltató a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott településen szolgálatonként havi 100 000 forint területi kiegészítő díjazásra jogosult."

(2) Az R1. 14. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(6) Ha a finanszírozó ellenőrzése során megállapítja, hogy a háziorvosi szolgálat orvosa nem a Hr. szerint végzi a programozott betegellátást, az ellenőrzési jegyzőkönyv kelte szerinti hónapra folyósított (5), illetve (5a) bekezdésben meghatározott kiegészítő díj 50%-át visszavonja."

7. § Az R1. 19. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A NEAK az ügyeleti szolgáltatás finanszírozására

a) a területileg illetékes önkormányzattal vagy azzal az egészségügyi intézményével, akivel az önkormányzat feladat átadási/átvállalási szerződést kötött,

b) az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti feladatokat ellátó állami mentőszolgálattal köt szerződést."

8. § (1) Az R1. 23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A fogászati alapellátásban az iskolai, ifjúsági szolgálat az általa a nevelési, oktatási intézményben ellátandók - és a szerződésben megállapított - létszámától függően korcsoportonkénti szorzóval korrigált pontszám alapján havi alapdíjas finanszírozásban részesül. A díjfizetés alapjául szolgáló korcsoportos pontszám értéke 53,2 Ft/hó. A korcsoportonkénti szorzó iskolai, ifjúsági szolgálat esetén a 22. § (6) bekezdés b) pontja szerinti személyek esetén 4,6."

(2) Az R1. 23. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

"(5) Az egy éven túl helyettesítéssel ellátott iskolai, ifjúsági szolgálatok esetén a szolgáltató az alapdíj 60 százalékára jogosult. Nem tekinthető helyettesítésnek, ha a szolgáltató a praxis ellátására a teljes rendelési időben legfeljebb két fogorvost foglalkoztat.

(6) A korcsoportonkénti szorzóval számított korcsoportos-pontszám 6000 pont felett degresszió alá esik. A degresszió számítási módját a 3. számú melléklet C) pontjának megfelelően kell alkalmazni. A degresszió számításánál az adott fogorvos által nevelési, oktatási intézményben ellátandó valamennyi létszámot figyelembe kell venni függetlenül attól, hogy ellátásukra egy vagy több körzetben kerül sor. Az így számított pontértéket a körzetek pontszámának arányában kell figyelembe venni."

(3) Az R1. 23. §-a a következő (7a) bekezdéssel egészül ki:

"(7a) A fogorvosi ellátás minőségi színvonalának emelése érdekében az egészségbiztosításért felelős miniszter rendeletben határozza meg a területi ellátási kötelezettséggel működő fogorvosi alapellátás keretében a gyermek-, felnőtt-, vegyes szolgálat indikátorait. A finanszírozó a fogorvosi szolgálat megfelelő gyógyító-megelőző tevékenysége és adatszolgáltatása alapján, havi rendszerességgel értékeli az indikátorok szerinti teljesítést, és erről értesíti az adott szolgálat működtetőjét."

9. § Az R1. 25. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

"(1) A rendelések teljesítményéről a fogászati szolgáltató a 4. § (2) bekezdése és a 23. § (8) bekezdése szerint jelentést küld a finanszírozónak, legkésőbb a tárgyhónapot követő hónap 5. munkanapjáig. A NEAK a kiszámított díjat a jelentés megküldésének hónapjában utalványozza a szolgáltatónak. A teljesítménydíjjal egyidejűleg kerül kifizetésre az alapdíj és a 23. § (2b) bekezdése szerinti kiegészítő díj, a 4/A. § (4) bekezdése szerinti jogviszonyellenőrzési díj. A NEAK a 25/B. § (2) bekezdése szerinti minősítő teljesítménydíjat a jelentés megküldését követő második hónapban utalványozza a szolgáltatónak."

10. § Az R1. III. fejezete a következő 25/B. §-sal egészül ki:

"25/B. § (1) A fogorvosi szolgáltató a fogorvos gyógyító-megelőző tevékenységének 23. § (7a) pontja szerinti értékelése alapján, abban az esetben jogosult teljesítménydíjazásra, ha a számított indikátorok legalább egyikében pontot ér el.

(2) Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés alapjául szolgáló pontszámot a finanszírozó havonta állapítja meg. Az egy pontra jutó díj összege a minősítő teljesítménydíjazásra elkülönített kiadási előirányzat egy havi összegének és a tárgyhónapban díjazásra jogosult fogorvosi szolgálatok országos szinten összesített pontszámának hányadosa. Az (1) bekezdés szerinti díjfizetés a 2023. januári időszak értékelésétől kezdődően havi gyakorisággal történik.

(3) A fogorvosi szolgáltató az adott szolgálatra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnését megelőzően végzett ellátások alapján esedékes minősítő teljesítménydíjazásra finanszírozási szerződése megszűnését követően a fogorvosi szolgálatot megillető teljesítménydíjjal együtt jogosult."

11. § Az R1. 27. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"27. § (1) A finanszírozási szerződésben minden ellátási forma tekintetében meghatározható a szolgáltató által nyújtható szolgáltatások köre, a tervezett éves keret, a teljesítés időbeli ütemezése, valamint a tervezett éves keret feletti ellátások köre. A járóbeteg- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátás, az aktív fekvőbeteg-szakellátási háttérrel nem rendelkező önálló egynapos sebészeti ellátások (a továbbiakban: önálló egynapos ellátások), továbbá a molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) és laboratóriumi ellátások, valamint a krónikus fekvőbeteg ellátás tervezett éves keretének finanszírozó általi megállapítása az e rendeletben foglaltak szerint történik.

(2) A finanszírozó minden év januárban honlapján közzéteszi a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási év (november-október) adatai alapján meghatározott, az (1) bekezdésben nevesített ellátások tervezett éves keretét szolgáltatónkénti és ellátási formánkénti bontásban.

(3) A járóbeteg-szakellátásban és a molekuláris diagnosztikai, valamint az önálló egynapos ellátások és az általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátást nyújtó szolgáltatók tervezett éves keretét a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben (november-október) nyújtott ellátások képezik. Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére - az 5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül - csak abban az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával.

(4) Aktív fekvőbeteg-szakellátásban a tervezett éves keret mértékét szakmaspecifikusan, azaz szakmánként és betegségcsoportonként, az R. 3. számú melléklete szerinti betegségcsoportok szerint összesített egy esetre jutó országos átlagfinanszírozás mértéke alapján kell meghatározni, az egészségügyi szolgáltató által a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben nyújtott teljesítménye alapján, amely teljesítményben az R. 4. számú melléklete szerinti meghatározott intézeti körben végezhető ellátások és a 99 Főcsoport nélküli homogén betegségcsoportokba tartozó ellátások a jelentett összsúlyszám szerint kerülnek figyelembevételre.

(5) Az aktív fekvőbeteg-szakellátásban a tervezett éves keret meghatározása során figyelembe szükséges venni az egészségügyi szolgáltató területi ellátási kötelezettségébe tartozó lakosság szakmák és progresszivitási szintek szerint meghatározott számát - ide nem értve az országos vagy speciális területi ellátási kötelezettséget -, és a megelőző évben szakmaspecifikusan egy lakosra jutó országos átlagos, intézményi case-mix indexszel súlyozott finanszírozási mértéket.

(6) Az egyes szolgáltatók tervezett éves keretének emelésére - az 5. számú mellékletben meghatározott előirányzat emelése nélkül - csak abban az esetben van lehetőség, ha az adott ellátási formában a tárgyévet megelőző finanszírozási évben a szolgáltatók által nyújtott ellátások alapján számított tervezett éves keret erre lehetőséget biztosít az összes tervezett éves keret újraosztásával.

(7) A krónikus fekvőbeteg szakellátásban a 8. számú melléklet táblázatának 2. és 3. sorában foglalt ellátásai esetén az érintett szervezeti egységekre jutó tervezett éves keret mértékét a tárgyévet megelőző év betegforgalma, ellátási napjai, a krónikus szorzók, valamint a krónikus alapdíj figyelembevételével kell meghatározni. A szolgáltató az előző évi teljesítménye alapján számított tervezett éves keretre jogosult a tárgyévben.

(8) Az (7) bekezdés szerinti krónikus fekvőbeteg szakellátás tervezett éves keretére az egészségügyi szolgáltatók az általuk nyújtott ellátási eseményektől függetlenül havonta jogosultak, azzal, hogy ha teljesítményük nem éri el a tervezett éves keret 80%-át, úgy a havi finanszírozás mértékét a teljesítményük alapján kell utalványozni.

(9) A tervezett éves keretek mértéke a tárgyidőszakot megelőző finanszírozási évben jelentett ellátások alapján - az egészségbiztosításért felelős miniszter döntése alapján - csökkenthető vagy növelhető. A tervezett éves keret növekménye vagy csökkenése egyik évről a másikra nem haladhatja meg a 10%-ot. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) esetén a 100% feletti tervezett éves keretkihasználtságot elérő egészségügyi szolgáltatók tervezett éves kerete nem csökkenhet.

(10) A finanszírozási évre vonatkozóan az egyes ellátási formákra - a mindenkor hatályos költségvetési törvény figyelembevételével - rendelkezésre álló tervezett éves kereteket a 28. számú melléklet összesítve tartalmazza. A tervezett éves keretet éves szinten, valamint időarányosan - az ellátási igények változásának figyelembevételével - havi bontásban kell meghatározni. A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret bontását a 28. számú melléklet tartalmazza az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index alapján.

(11) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret havi bontása a szolgáltató által megadott szezonális index alapján történik, azzal, hogy az egyes hónapra vonatkozó szezonális index nem haladhatja meg a havi országos szezonális index 20 százalékkal növelt vagy csökkentett mértékét, és a tizenkét havi összes százalékos index összege nem térhet el a 100 százaléktól. A szolgáltató a szezonális indexet évente egy alkalommal, a finanszírozónak a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret értékéről szóló értesítése kézhezvételétől számított 15 napon belül határozhatja meg. Ha a szolgáltató nem határozza meg a szezonális indexét, a tervezett éves keret havi bontása a 28. számú mellékletben az egyes ellátási formákra meghatározott tárgyidőszakra vonatkozó országos szezonális index figyelembevételével történik.

(12) Az újfinanszírozási évre vonatkozó tervezett éves keret megállapításáig - átmenetileg - a járó- és aktív fekvőbeteg-szakellátás, molekuláris diagnosztikai (PCR), önálló egynapos ellátási és általános anesztéziában végzett egynapos fogászati ellátási és a laboratóriumi ellátások, krónikus fekvőbeteg-szakellátás tervezett éves keretét a szolgáltató részére a finanszírozási évet megelőző finanszírozási év utolsó hónapjára meghatározott, miniszteri tartalék terhére biztosított növekmény nélküli tervezett éves keret (a továbbiakban: átmeneti tervezett éves keret) alapján kell megállapítani. A finanszírozási évet követő hónapokra vonatkozó havi tervezett éves keret meghatározásánál az átmeneti tervezett éves keretet úgy kell korrigálni, mintha az adott hónapra vonatkozó szezonális index egytizenketted lett volna.

(13) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a járóbeteg-szakellátás körébe tartozó,

a) a népegészségügyi program keretében jogszabály szerint végzett 42400 kódszámú mammográfiás szűrés és a 42700 kódszámú nőgyógyászati citológiai szűrővizsgálat,

b) a jogszabály szerinti újszülöttkori öröklődő anyagcsere-betegségek szűrése és a 42190 kódszámú újszülöttkori objektív hallásszűrés,

c) az R.-ben meghatározott 29700 kódszámú boncolás teljes belszervi vizsgálattal, a 29703 kódszámú boncolás problémaorientált, részleges belszervi vizsgálatokkal, a 29704 kódszámú boncolás mellőzésekor végzett tevékenység és a 29790 kódszámú boncolás utáni szövettani vizsgálat tevékenységek,

d) a 29/A. § (1) és (2) bekezdése szerinti vizsgálatok,

e) a 12611 kódszámú transztelefonikus EKG alkalmazása akut kardiális kórképekben mentési feladatok ellátása során tevékenység,

f) országosan szervezett, népegészségügyi célú, célzott vastag- és végbélszűréshez kapcsolódó 11045, 11303, 11050, 29001, 29003, 29004, 29005, 29006, 42151, 42750, 54524, 54694, 54823 kódszámú beavatkozások,

g) meddőségkezelési ellátásokhoz kapcsolódó 16640, 16641, 16642, 16643, 16644 kódszámú beavatkozások kivételével történik.

(14) A tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret megállapítása a finanszírozási szempontból aktív fekvőbetegszakellátásnak minősülő

a) szülés mint esemény,

b) újszülöttek első ellátási eseményéért járó súlyszámérték azon része, amely a komplikációmentes 2499 g születési súly feletti újszülött ellátásáért elszámolható, ideértve az intézeten kívüli szülés szakmai szabályairól, feltételeiről és kizáró okairól szóló kormányrendelet szerinti ellátás keretében végzett, az újszülött 0-4 napos korban történő életkorhoz kötött szűrővizsgálatait is,

c) boncolás és

d) a 28/B. számú melléklet szerinti feltételekkel az ott meghatározott ellátások

kivételével történik.

(15) A (13) és (14) bekezdésben foglalt ellátásokat a finanszírozó az R.-ben meghatározott súlyszám- vagy pontérték szerint a szolgáltató teljesítményjelentése alapján számolja el.

(16) Ha az egészségügyi szolgáltató önálló egynapos sebészeti ellátásra vonatkozó finanszírozási szerződése megszűnik, a feladatára megállapított tervezett éves keretet az egészségügyért felelős miniszter egyidejű tájékoztatása mellett a finanszírozó év közben is szétoszthatja az önálló egynapos sebészeti ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók között.

(17) Intézményi összevonások esetén, ha az egyik intézmény aktív fekvőbeteg-szakellátásra nem, csak önálló egynapos ellátásra vonatkozóan rendelkezett finanszírozási szerződéssel, annak tervezett éves keretének mértékével a másik integrációval érintett egészségügyi szolgáltató aktív fekvőbeteg-szakellátásra vonatkozó tervezett éves keretét kell növelni azzal, hogy ezen keret terhére a továbbiakban is kizárólag egynapos sebészeti tevékenység végezhető.

(18) A finanszírozó az önálló egynapos ellátásra vonatkozó tervezett éves keret megállapításainak szabályaitól eltérhet, ha az egészségügyi szolgáltató a minőségi mutatók - ideértve a szövődmények arányát is - alapján az önálló egynapos ellátásokra finanszírozási szerződéssel rendelkező egészségügyi szolgáltatók országos átlagától eltér. Az eltéréshez az egészségügyért felelős miniszter jóváhagyása szükséges.

(19) A 29/A. § (1) bekezdése szerinti orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai vizsgálatok esetében az országos keret a laboratóriumi ellátás 5. számú melléklet szerinti előirányzat összegének 70 százaléka alapján meghatározott mennyiség. Orvosi klinikai laboratóriumi és mikrobiológiai ellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók részére a tárgyidőszakra vonatkozó tervezett éves keret az országos keret terhére az átmeneti tervezett éves keret megállapításának szabálya szerint a finanszírozási év első hónapjára megállapított keret arányában kerül megállapításra.

(20) A finanszírozó a többletkapacitás-befogadásokat, valamint az egyéb ellátási kötelezettségben bekövetkezett változásokat figyelembe véve a tárgyévet követő évben a tervezett éves keretet az esetszámok teljesülésének, és szükség szerint a területi ellátási kötelezettségbe tartozó lakosságszám változásának, valamint az NNK által és jelzése alapján legalább 6 hónapja helyettesítésre kijelölésnek megfelelően korrigálja. A finanszírozó a honlapján szolgáltatónkénti bontásban közzétett minőségi mutatók alapján javaslatot tehet a tervezett éves keret módosítására. A finanszírozó a javaslatot az Országos Kórházi Főigazgatóság fenntartásában lévő szolgáltatók vonatkozásában az országos kórház-főigazgató részére, más szerv fenntartásában álló aktív fekvőbeteg-szakellátást nyújtó szolgáltatók vonatkozásában a fenntartó részére jóváhagyásra megküldi. A fenntartó a fenntartásában lévő szolgáltatók vonatkozásában a rendelkezésre álló tervezett éves keret öt százalékáig fenntartói tartalékkeretet hozhat létre. A finanszírozó a tervezett éves kereteket az egészségügyért felelős miniszter egyetértését követően a honlapján közzéteszi.

(21) Ha a finanszírozó tudomására jut, hogy az egészségügyi szolgáltató a területi ellátási kötelezettségébe tartozó beteg ellátását megtagadta, kikéri az országos tisztifőorvos véleményét, amely alapján a finanszírozó az országos kórház-főigazgató, illetve más szerv fenntartásában álló szolgáltató esetén a fenntartó értesítésével az egészségügyi szolgáltató tervezett éves keretét esetenként járóbeteg-szakellátásban legalább 1, aktív fekvőbeteg-szakellátásban legalább 2 súlyszámnak megfelelő mértékkel csökkenti."

12. § Az R1. 40. § (1) bekezdése helyébe a következő bekezdés lép:

"(1) Egy fekvőbeteg-osztályos ellátási eset - a gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet (a továbbiakban: R1.) 18. § (5) bekezdése szerinti transzplantációs és keringéstámogató ellátások kivételével - egy ellátási esetnek minősül, amelynek típusát a fekvőbeteg-ellátó osztály aktív vagy krónikus minősítése határozza meg. Önálló ellátási esetnek minősül a kórházban meghalt beteg boncolása is. Ha az R1. 18. § (5) bekezdése szerinti ellátás történt, a transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás és az azt megelőző és/vagy követő ellátás önálló ellátási esetként számolható el az elszámolási szabályok alapján."

13. § Az R1. 76/B. §-sal egészül ki:

"76/B. § (1) Az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 81/2022. (XII. 30.) BM rendelettel bevezetett szakmafedezeti kiegyenlítés fedezetét a 2021. évtől bevezetett tervezett éves keretek tartalmazzák.

(2) A 2023. finanszírozási évben a tervezett éves keretek meghatározása a 2019. finanszírozási év adatainak figyelembevételével történik. Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.13.) megállapított 27. § (5) bekezdése szerinti szabályt az országos súlyszám mennyiség 20%-ának felosztása során kell alkalmazni.

(3) A Módr.13.-mal megállapított 12/A. § (2) bekezdésében és 27. §-ban foglaltakat a 2023. január havi teljesítmények elszámolásától kell alkalmazni."

14. § (1) Az R1. 5. számú melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az R1. 14. számú melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) Az R1. 28. számú melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

15. § Az R1.

a) 11 §. (5) bekezdésében a "2400" szövegrészek helyébe a "3600" szöveg, az "1200" szövegrészek helyébe az "1800" szöveg,

b) 25. § (3) bekezdésében a "Pénztár" szövegrész helyébe a "NEAK" szöveg

lép.

16. § Hatályát veszti az R1.

a) 12. § (2) bekezdésében a " , valamint a 14. § (2)-(4a) bekezdése" szövegrész,

b) 12. § (3) bekezdése,

c) 12/A. § (3) bekezdése,

d) 14. § (1)-(4) bekezdése.

3. A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

17. § A várólista alapján nyújtható ellátások részletes szabályairól szóló 287/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R2.) 13. §-a a következő (16a) bekezdéssel egészül ki:

"(16a) Ha az intézményi várólistán lévő beteg az egészségügyi ellátást azért nem vette igénybe, mert az Ebtv. 19. § (3) bekezdése szerint másik orvost igényelt, akkor az intézményi várólistáról való törlés mellett intézkedni kell a beteg intézményi előjegyzési listára történő vételéről. Azon betegeket, akik azért nem részesültek egészségügyi ellátásban, mert az Ebtv. 19. § (3) bekezdése szerint másik orvost igényeltek, az intézményi előjegyzési listán kell nyilvántartani."

18. § Az R2. 13. § (17) bekezdésében az "(1)-(16)" szövegrész helyébe az "(1)-(16a)" szöveg lép.

4. Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

19. § Az Országos Mentőszolgálatról szóló 322/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 6. §-a a következő (10) bekezdéssel egészül ki:

"(10) A Mentőszolgálat jogszabályban meghatározott esetben és módon részt vesz a háziorvosi, házi gyermekorvosi orvosi ügyeleti ellátásban, és koordinálja azt."

5. Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

20. § Az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R3.) 2. § (1) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában)

"a) háziorvosi körzet: a területi ellátási kötelezettség alapján - jogszabályban meghatározottak figyelembevételével - meghatározott település, települések, illetve településrész, településrészek;"

21. § Az R3. 14. § (1) bekezdésében a "bejelentheti" szövegrész helyébe a "bejelenti" szöveg lép.

6. A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet módosítása

22. § A halottvizsgálatról és a halottakkal kapcsolatos eljárásról szóló 351/2013. (X. 4.) Korm. rendelet 17. alcíme a következő 47/B. §-sal egészül ki:

"47/B. § 2023. június 30-ig, ahol az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében az állami mentőszolgálat látja el az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást és a 4. § (1) bekezdése szerinti értesítés 22.00 óra és 06.00 óra között történik, a 3. § (1) bekezdés d)-g) pontja szerinti háziorvos vagy ügyeleti szolgálatot ellátó orvos, valamint - ha az ügyben eljár - a 47. § szerinti helyszíni halottvizsgálatot végző orvos az értesítését követő legkésőbb 6 órán belül a helyszíni halottvizsgálatot megkezdi."

7. Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet módosítása

23. § Az egészségbiztosítási szervekről szóló 386/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R4.) a következő 13. §-sal egészül ki:

"13. § (1) A NEAK 2023. február 1. napjától ellátja

a) mindazon feladatokat, amelyek 2023. január 31-ig a Belügyminisztérium egészségügyi finanszírozásért és fejlesztésért felelős helyettes államtitkára által irányított Egészségbiztosítási Alap Kontrolling Főosztály, Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő Működtetésért Felelős Főosztály szervezeti egységek feladatkörébe tartoztak, valamint

b) a NEAK gazdálkodásával kapcsolatos feladatokat.

(2) Az (1) bekezdés szerinti feladatokhoz kapcsolódó

a) központi költségvetési források,

b) foglalkoztatotti állomány,

c) tárgyi eszközök,

d) vagyoni jogok és kötelezettségek

tekintetében a Belügyminisztérium jogutódja a NEAK.

(3) A Belügyminisztérium és a NEAK a feladatok átadásáról átadás-átvételi megállapodást köt."

24. § Hatályát veszti az R4. 3. § (4) bekezdése.

8. Az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet módosítása

25. § Hatályát veszíti az Országos Kórházi Főigazgatóság feladatairól szóló 516/2020. (XI. 25.) Korm. rendelet

a) 7. § (4)-(6a) bekezdése,

b) 7. § (12) bekezdése.

9. Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet módosítása

26. § Az egészségügyi szolgálati jogviszonyról szóló 2020. évi C. törvény végrehajtásáról szóló 528/2020. (XI. 28.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R5.) 11. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

"(3) Az (1) bekezdésben előírt valamennyi tájékoztatási pontban történő változásáról legkésőbb a hatálybalépésük napján tájékoztatni kell az egészségügyi szolgálati jogviszonyban álló személyeket."

27. § Az R5. 36. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"36. § Ez a rendelet

a) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 európai parlamenti és tanácsi irányelvének,

c) a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvének

való megfelelést szolgálja."

28. § Az R5. 11. § (1) bekezdésében a "8 nap" szövegrész helyébe a "7 nap" szöveg lép.

29. § Hatályát veszti az R5. 23. § (3) bekezdése.

10. A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet módosítása

30. § A praxisközösségekről szóló 53/2021. (II. 9.) Korm. rendelet

a) 3. § (1) bekezdés g) pontjában az "ügyeleti szolgálatokkal" szövegrész helyébe az "ügyeleti szolgálatokkal, valamint az állami mentőszolgálattal együttműködve" szöveg,

b) 4/C. § (2) bekezdésében az "ügyeleti feladatokat is elláthat" szövegrész helyébe az "ügyeleti feladatokat is elláthat az állami mentőszolgálattal egyeztetve" szöveg,

c) 4/C. § (3) bekezdésében az "az önkormányzatokkal" szövegrész helyébe az "az önkormányzatokkal és az állami mentőszolgálattal" szöveg

lép.

11. A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet módosítása

31. § A központi egészséginformatikai szolgáltatásokról szóló 29/2022. (I. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R6.) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

"1. § E rendelet meghatározza

a) az egészségügyért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter) által az ESZFK Egészséginformatikai Szolgáltató és Fejlesztési Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a továbbiakban: Szolgáltatóközpont) útján az egészségügy területén nyújtott központosított informatikai szolgáltatások körét,

b) az a) pont szerinti szolgáltatások igénybevételére kötelezett és jogosult szervek körét,

c) azoknak az informatikai rendszereknek a körét, amelyek üzemeltetéséről vagy fejlesztéséről az e rendeletben meghatározott módon a Szolgáltatóközpont gondoskodik,

d) az egészségügyért felelős miniszternek az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Eüak.) 35/B. §-a szerinti Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térrel (a továbbiakban: EESZT) kapcsolatos feladatait, valamint

e) a Szolgáltatóközpont egyéb feladatait."

32. § Az R6. 2. §-a a következő (1a) és (1b) bekezdéssel egészül ki:

"(1a) A Szolgáltatóközpont támogatja az egészségügyért felelős miniszternek az EESZT csatlakozáshoz használt informatikai rendszer engedélyezéséhez szükséges műszaki bevizsgáláshoz kapcsolódó feladatait. (1b) A Szolgáltatóközpont ellátja az 1. melléklet 1-3. pontja szerinti központi egészséginformatikai rendszerekhez kapcsolódó oktatási feladatokat."

33. § Az R6. a következő 3/A. alcímmel egészül ki:

"3/A. Az EESZT-vel kapcsolatos kijelölő rendelkezések

5/A. § (1) A Kormány az egészségügyért felelős minisztert jelöli ki

a) az Eüak. 35/A. §-a szerinti EESZT működtetőjeként;

b) az Eüak. 35/H. §-a szerinti önrendelkezési nyilvántartást vezető szervként;

c) az Eüak. 35/L. §-a szerinti feladatok ellátására kapcsolati kódot kezelő szervként.

(2) Az egészségügyért felelős miniszter az 5/A. § (1) bekezdés a) pontja szerinti feladatkörében eljárva a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítése érdekében az Eüak. 19/A. §-a szerinti nemzeti kapcsolattartó szerv. Az egészségügyért felelős miniszter nemzeti kapcsolattartó szervként biztosítja a határon átnyúló egészségügyi ellátáshoz kapcsolódó jogok érvényesítésével összefüggő információcserét az Európai Unió tagállamainak nemzeti kapcsolattartó szerveivel és az Európai Bizottsággal együttműködve.

(3) Az egészségügyért felelős miniszter az e rendeletben meghatározott feladatkörei ellátása során érvényesíti a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet rendelkezéseit, és biztosítja, hogy az EESZT-ben szereplő adatokhoz arra nem jogosult szerv vagy személy ne férjen hozzá.

(4) Az egészségügyért felelős miniszter az e § szerinti feladata ellátásába adatfeldolgozóként vonja be a Szolgáltatóközpontot."

34. § Az R6. a következő 9/A. és 9/B. §-sal egészül ki:

"9/A. § (1) Az egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról szóló 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Mód. R.) által megállapított 5/A. § szerinti feladatok alapján az egészségügyért felelős miniszterhez átkerülő feladat- és hatáskörök tekintetében az OKFŐ jogutódja a Belügyminisztérium, - az ellátásukhoz kapcsolódó egyéb feladatokra, jogosultságokra és kötelezettségekre kiterjedően - a jogutódlás a Kit. 20. § (5) bekezdése szerint történik.

(2) Az (1) bekezdés szerinti jogutódlás kiterjed a következőkre:

a) az átkerülő feladatokhoz kapcsolódó vagyoni jogok és kötelezettségek,

b) az átkerülő feladatokhoz tartozó ingó és ingatlan eszköz- és infrastruktúra-állomány,

c) az (1) bekezdésben meghatározott feladatokat ellátó kormánytisztviselők, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állók, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok, valamint a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal kapcsolatos jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint kormányzati szolgálati jogviszonyuk, munkaviszonyuk, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyuk,

d) a c) pontban megjelölt kormánytisztviselőkkel, más kormányzati szolgálati jogviszonyban állókkal, munkavállalókkal, valamint munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban foglalkoztatottakkal összefüggő funkcionális feladatokat - ideértve különösen az iratkezelési, személyügyi feladatokat, továbbá a költségvetés tervezésével, az előirányzatok módosításának, átcsoportosításának és felhasználásának végrehajtásával, a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási és a pénzügyi, számviteli rend betartásával, a költségvetési szerv működtetésével, a költségvetési szerv használatában lévő vagyon használatával, védelmével összefüggő feladatokat - ellátó kormánytisztviselők, illetve munkavállalók feletti munkáltatói jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, valamint a kormányzati szolgálati jogviszonyuk és munkaviszonyuk.

(3) Az (1) és (2) bekezdéstől eltérően az EFOP-1.9.6-16-2017-00001 azonosító számú "Elektronikus egészségügyi ágazati fejlesztések" projekt keretében végrehajtott Ápolástámogatási rendszer és Járóbeteg-irányítási rendszer fejlesztések tekintetében fennálló szerződések és vagyoni elemek nem szállnak át a Szolgáltatóközpontra, azzal, hogy a megvalósítás szakmai irányítását a belügyminiszter végzi.

9/B. § (1) Az OKFŐ-nél az EESZT-hez kapcsolódó álláshelyeken a Mód. R. hatálybalépését megelőző napon foglalkoztatott, a 9/A. § alá nem tartozó kormánytisztviselő kormányzati szolgálati jogviszonya a kormányzati igazgatásról szóló 2018. évi CXXV. törvény 114. §-a alapján a Mód. R. hatálybalépésének napján munkaviszonnyá alakul át, a munkavállaló munkáltatója a Szolgáltatóközpont.

(2) Az (1) bekezdés szerinti munkavállaló munkabérét a Szolgáltatóközpont úgy állapítja meg, hogy az nem lehet kevesebb, mint amekkora összegre az érintett - kormányzati szolgálati jogviszonyban illetményként - a kinevezési okirat alapján a Mód. R. hatálybalépését megelőző napon jogosult volt.

(3) Az OKFŐ-nél a Mód. R. által megállapított 2. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti feladatok esetében, azok tekintetében kötött szerződéseiből származó jogok és kötelezettségek a Mód. R. hatálybalépésének napján a Szolgáltatóközpontra szállnak át, az ilyen szerződések esetében a Szolgáltatóközpont az OKFŐ jogutódjaként helyébe lép.

(4) A Mód. R. által megállapított 2. § (1a) és (1b) bekezdése szerinti feladatokhoz szükséges vagyoni elemekre vonatkozó, az OKFŐ-nél lévő vagyonkezelési jogok és kötelezettségek a Mód. R. hatálybalépésének napján a Szolgáltatóközpontra szállnak át. Az OKFŐ és a Szolgáltatóközpont a Mód. R. hatálybalépését követő 30 napon belül jegyzőkönyvben rögzítik az érintett vagyonkezelési jogok és kötelezettségek körét, valamint a vagyonelemek értékét."

35. § Az R6.

a) 8. § (5) bekezdésében az "OKFŐ-nél" szövegrész helyébe az "Országos Kórházi Főigazgatóságnál (a továbbiakban: OKFŐ)" szöveg,

b) 1. melléklet 1. pontjában az "Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (a továbbiakban: EESZT)" szövegrész helyébe az "EESZT" szöveg

lép.

36. § Hatályát veszti az R6. 4. §-ában az "- az Országos Kórházi Főigazgatóság (a továbbiakban: OKFŐ) bevonásával -" szövegrész.

12. Záró rendelkezések

37. § (1) Ez a rendelet - a (2)-(4) bekezdésben foglalt kivétellel - 2023. január 1-jén lép hatályba.

(2) Az 1-3. § 2023. február 1-jén lép hatályba.

(3) A 8. § (1) bekezdése és a 16. § a), b) és d) pontja 2023. április 1-jén lép hatályba.

(4) A 29. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

38. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) Ez a rendelet a határon átnyúló egészségügyi ellátásra vonatkozó betegjogok érvényesítéséről szóló, 2011. március 9-i 2011/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 6. cikkének való megfelelést szolgálja.

(3) Ez a rendelet

a) a munkaidő-szervezés egyes szempontjairól szóló, 2003. november 4-i 2003/88/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek,

b) az Európai Unióban alkalmazandó átlátható és kiszámítható munkafeltételekről szóló az Európai Parlament és a Tanács 2019. június 20-i (EU) 2019/1152 irányelvének, és a szülők és a gondozók vonatkozásában a munka és a magánélet közötti egyensúlyról és a 2010/18/EU tanácsi irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2019. június 20-i (EU) 2019/1158 európai parlamenti és tanácsi irányelvének

való megfelelést szolgálja.

Orbán Viktor s. k.,

miniszterelnök

1. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"5. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

Millió forint

Megnevezés2023.évi
előirányzat
Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás
Praxisfinanszírozás104 742,0
Háziorvosi, szakdolgozói bértámogatás117 049,6
Indikátorrendszer finanszírozás és teljesítményfinanszírozás22 154,0
Eseti ellátás díjazása649,3
Ügyeleti szolgálat13 106,2
1.Háziorvosi, háziorvosi ügyeleti ellátás összesen257 701,1
Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem
Iskolaegészségügyi ellátás2 317,1
Iskolaegészségügyi ellátás bértámogatás255,1
Védőnői ellátás24 009,8
Anya-, gyermek- és csecsemővédelem483,4
MSZSZ: gyermekgyógyászat121,6
MSZSZ: nőgyógyászat96,3
2.Védőnői szolgáltatás, anya-, gyermek- és ifjúságvédelem összesen27 283,3
Fogászati ellátás
Praxisfinanszírozás38 950,7
Indikátorrendszer finanszírozás3 543,4
Fogorvosi, szakdolgozói bértámogatás45 069,1
3.Fogászati ellátás összesen87 563,2
4.Otthoni szakápolás6 480,8
5.Betegszállítás és orvosi rendelvényű halottszállítás9 796,9
6.Művesekezelés27 771,1
Célelőirányzatok
Méltányossági alapon történő térítések3 911,3
Alapellátási vállalkozás támogatási átalánydíj55,0
Tartósan betöltetlen háziorvosi és fogorvosi körzetek betöltésének, valamint
háziorvosi tevékenység végzéséhez szükséges praxisjog vásárlásának1 250,0
támogatása
Tervezett külföldi ellátások orvosi felülvizsgálata20,0
Egészségügyi dolgozók 2018-2023. évi béremelésének fedezete679 067,8
Egészségügyi dolgozók fix összegű bérkiegészítésének, béremelésének fedezete3 830,1
Az egészségügyi dolgozók pénzellátást helyettesítő jövedelem-kiegészítése15 787,3
Fiatal szakorvosok támogatása320,8
7.Célelőirányzatok összesen704 242,3
8.Mentés45 560,5
9.Laboratóriumi ellátás24 266,1
Összevont szakellátás
Járóbeteg-szakellátás201 756,4
Népegészségügy fejlesztése2 717,5
2023. évi többletkapacitás befogadás fedezete3 000,0
Működési költségelőleg2 000,0
Molekuláris diagnosztikai (PCR) ellátás7 791,6
Fekvőbeteg-szakellátás658 961,5
aktív fekvőbeteg-szakellátás564 151,0
krónikus fekvőbeteg-szakellátás87 882,9
fogvatartottak egészségügyi ellátása1 927,6
várólista csökkentés5 000,0
Extrafinanszírozás1 000,0
Speciális finanszírozású szakellátás49 548,3
10.Összevont szakellátás összesen926 775,3
12.Gyógyító-megelőző ellátás céltartalék7 281,1
14.Nagyértékű gyógyszerfinanszírozás129 659,8
ÖSSZESEN2 254 381,5

"

2. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Az R1. 14. számú melléklet "Kitöltési útmutató" rész 23. pont "N." megjelölésű sora helyébe a következő sor lép, és ezt követően a következő "M" megjelölésű sorral egészül ki:

"N. transzplantációs vagy keringéstámogató ellátás előtti ápolás lezárása

M. keringéstámogató ellátás lezárása"

3. melléklet a 630/2022. (XII. 30.) Korm. rendelethez

"28. számú melléklet a 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelethez

2023. évre vonatkozó súlyszám és pont keret

1. A járóbeteg-szakellátás - ideértve a CT-MRI vizsgálatokat is - 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 88 011 289 105 pont. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett, a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret 10 000 000 pont.

2. A fekvőbeteg-szakellátás 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 2 189 463 súlyszám. Ebből az egészségügyért felelős miniszter által az államháztartásért felelős miniszter egyetértésével engedélyezett,

a) a folyamatos ellátás biztosításával vagy egyéb ellátási érdekkel összefüggő finanszírozás fedezetére szolgáló keret, valamint

b) egyéb szakmapolitikai célok fedezete: 200 súlyszám.

3. A laboratóriumi ellátások 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 9 693 668 529 pont. A molekuláris diagnosztikai vizsgálatok (PCR) 2022. november és 2023. október közötti teljesítési időszakra vonatkozó országos keret mértéke: 3 818 979 427 pont.

4. Az egyes ellátási formák 2023. finanszírozási évre vonatkozó országos szezonális indexe:

HónapFekvőbeteg-szakellátás, Járóbeteg-
szakellátás, PCR, laboratóriumi ellátás
2022. november1/12
2022. december1/12
2023. január1/12
2023. február1/12
2023. március1/12
2023. április1/12
2023. május1/12
2023. június1/12
2023. július1/12
2023. augusztus1/12
2023. szeptember1/12
2023. október1/12

"

Tartalomjegyzék