323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet

az Országos Vérellátó Szolgálatról

A Kormány az Alkotmány 35. §-ának (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alkotmány 40. §-ának (3) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, valamint az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. §-a (1) bekezdésének j) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

Az Országos Vérellátó Szolgálat jogállása

1. §[1]

Az Országos Vérellátó Szolgálat (a továbbiakban: OVSZ) az egészségügyért felelős miniszter irányítása alá tartozó központi költségvetési szerv.

2. §[2]

Az OVSZ-t főigazgató vezeti.

Az OVSZ szervezete

3. §

(1) Az OVSZ központi szervezeti egysége az Országos Vérellátó Szolgálat Központja (a továbbiakban: OVSzK) . Az OVSZ főigazgatója közvetlenül vezeti az OVSzK-t.

(2) Az OVSZ területi szervezeti egységei az OVSZ főigazgatója irányítása alatt álló regionális vérellátó központok, valamint az általuk irányított területi vérellátók. A regionális vérellátó központok felsorolását e rendelet melléklete tartalmazza.

4. §

(1) A főigazgató az OVSZ alkalmazottai felett munkáltatói jogkört gyakorol, amelyet szervezeti és működési szabályzatban - külön törvényben foglaltak figyelembevételével - teljesen vagy részben az adott a regionális vérellátó központ vezetőjére ruházhat át.

(2) A regionális vérellátó központok vezetőiből álló OVSZ Regionális Koordinációs Tanács az OVSZ főigazgatójának döntés-előkészítő testülete.

Az OVSZ feladatai

5. §

(1) Az állami vérellátó szolgálat feladatainak ellátására a Kormány az OVSZ-t jelöli ki.

(2) Az OVSzK

a) irányítja és ellenőrzi a preparatív és klinikai transz-fuziológiai tevékenységet, országos intézeti feladatokat lát el, továbbá ellenőrzi a minőségügyi előírások betartását,

b) ellátja a vérellátással kapcsolatos stratégiai tervezést,

c) transzfuziológiai kutatás-fejlesztést végez,

d) országos logisztikai és információs hálózatot, országos vérkészlet nyilvántartást és diszpécserszolgálatot működtet,

e) az érintett szakmai kollégiumok véleményének figyelembevételével módszertani levelet, szakmai standardokat, protokollokat ad ki,

f) folyamatos adatgyűjtést, elemzéseket és értékeléseket végez a vérellátással és a transzfuziológiai szolgáltatásokkal összefüggésben,

g) a transzfuziológiai képzésben és továbbképzésben együttműködik az orvostudományi egyetemekkel,

h)[3]

i)[4] szervdonáció és szervdonációhoz kapcsolódó szövetdonáció szervezésével összefüggő koordinációs tevékenységet végez.

(3) A regionális vérellátó központ

a) koordinálja az általa irányított területi vérellátók tevékenységét,

b) összehangolja és elősegíti a szakmailag indokolt mennyiségű és minőségű vérkészítmény előállításához és tárolásához szükséges véradások személyi és tárgyi feltételeinek megteremtését,

c) ellenőrzi a vér- és vérkészítmény-készletekkel való szakszerű gazdálkodást,

d) koordinálja a továbbfeldolgozásra (frakcionálásra) kerülő plazma előállítását,

e) folyamatosan elemzi az egészségügyi intézmények vérkészítmény felhasználását,

f) közreműködik a képzéssel, továbbképzéssel kapcsolatos feladatok ellátásában,

g) ellátási területén végzi a (4) bekezdésben meghatározott feladatokat.

(4) A területi vérellátó feladata

a) a preparatív transzfuziológia körében:

aa) véradásszervezés, donortoborzás, -oktatás, -megtartás és szükség esetén donorgondozás,

ab) donorkivizsgálás és donornyilvántartás,

ac) vérgyűjtés,

ad) a levett vér kivizsgálása,

ae) vérkészítmények előállítása, osztása és ellenőrzése (az erre kijelölt területi vérellátó),

af) vérkészítmények tárolása és készletnyilvántartása,

ag) vérkészítmények kiadása,

ah) a vért kapó személyek (a továbbiakban: recipiens) egészségi állapotának figyelemmel kísérése;

b) a klinikai transzfuziológia körében:

ba) transzfuziológiai konzílium biztosítása,

bb) a recipiens vércsoportvizsgálata, ellenanyagszűrés,

bc) kompatibilis vérkészítmény kiválasztása,

bd) transzfúziós szövődmények kivizsgálása, közreműködés a kezelésben,

be) a terhesek immunhematológiai szűrésének és gondozásának végzése,

bf) részvétel az autotranszfúziós, terápiás aferezis, valamint egyéb transzfúziós eljárások végzésében,

bg) újszülöttek immunhematológiai vizsgálata,

bh) transzplantációs recipiensek immunológiai és immunhematológiai vizsgálata,

bi) csontvelő donorok szervezése, kivizsgálása és nyilvántartása,

bj) közreműködés a veleszületett vérzékenységben szenvedők kezelésében és gondozásában;

c) a minőségbiztosítás körében a minőségbiztosítási vizsgálatok, módszertani levelek, technológiai leírások, szakmai szabályok szerinti folyamatos végzése.

6. §

Az OVSZ feladatai ellátása során

a) együttműködik az egészségügyi intézményekkel, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal, az érintett szakmai kollégiumokkal, a véralapanyagokat to-vábbfeldolgozókkal, a Magyar Vöröskereszttel, valamint a véradást támogató más civil szervezetekkel,

b) együttműködési megállapodást köthet más szervekkel a feladatkörébe tartozó donortoborzás, termék-előállítás, diagnosztika és egyéb tevékenységek végzésére, illetve az ezekkel kapcsolatos kutatásokra, fejlesztésekre,

c) kapcsolatot tart a hazai és nemzetközi szakmai szervezetekkel,

d) feladatkörében részt vesz az Európai Unió illetékes szakmai szervei munkájában, az Európai Unió döntéshozatali tevékenységében való részvételről és az ehhez kapcsolódó kormányzati koordinációról szóló 1007/2004. (II. 12.) Korm. határozatban foglaltak szerint.

7. §

(1) Ez a rendelet 2007. január 1-jén lép hatályba.

(2)[5]

Gyurcsány Ferenc s. k.,

miniszterelnök

Melléklet a 323/2006. (XII. 23.) Korm. rendelethez

Regionális vérellátó központok

1. Közép-magyarországi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Budapest, Karolina u. 19-21.),[6]

2. A Győri Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Győr, Magyar u. 8.),

3.[7]

4. A Pécsi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Pécs, Dischka Gy. u. 7.),

5. A Szegedi Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Szeged, Pécsi u. 4/B),

6. A Debreceni Regionális Vérellátó Központ (székhelye: Debrecen, Bem tér 19.).

Lábjegyzetek:

[1] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 369. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[2] Megállapította a 221/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 369. § -a. Hatályos 2014.09.05.

[3] Hatályon kívül helyezte a 447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 67. § -a. Hatálytalan 2013.01.01.

[4] Megállapította a 13/2012. (II. 14.) Korm. rendelet 23. §-a. Hatályos 2012.02.14.

[5] Hatályon kívül helyezte a 118/2008. (V. 8.) Korm. rendelet 1. § 194. pontja. Hatálytalan 2008.05.16.

[6] Megállapította a 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatályos 2012.11.21.

[7] Hatályon kívül helyezte a 308/2012. (XI. 6.) Korm. rendelet 14. §-a. Hatálytalan 2012.11.21.

Tartalomjegyzék